BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 18 februari 2019

Van 20.15 uur tot 20.42 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Raadslid Guido Yserbijt vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 


Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Toelichting

De raad keurt de notulen van de zitting van 29 januari 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

GEMEENTERAADSLEDEN. KENNISNAME VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

GEMEENTERAADSLEDEN. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN GUIDO YSERBIJT.

 

Toelichting

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die de opvolger, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat er tegen zijn installatie als raadslid geen bezwaren zijn. De opvolger moet volgende stukken voorleggen:

         een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

         een recent uittreksel uit het strafregister

         een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur.

 

De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen.

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt.

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven door de gemeenteraad, blijkt dat Guido Yserbijt voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Hij heeft verklaard zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid te bevinden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de opvolger zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

GEMEENTERAADSLEDEN. EEDAFLEGGING GUIDO YSERBIJT.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN.

 

Toelichting

De rangorde van gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:

1.     Marc Morris

2.     Albert Mees

3.     Greet Goossens

4.     Maria Andries

5.     Yvette Laes

6.     Joël Vander Elst

7.     Joery Verhoeven

8.     Tom Philips

9.     Jan De Keyzer

10.Joris Fonteyn

11.Karin Baudemprez

12.Griet Verhenneman

13.Wouter Fock

14.Diane Vander Elst

15.Eddy Vranckx

16.Iris De Smet

17.Roland Gustin

18.Jimmy Geyns

19.Peter Persyn

20.Pieter Sempels

21.Guido Yserbijt

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

FRACTIES. KENNISNAME MEDEDELING DOOR KARIN BAUDEMPREZ OVER DE VERDERZETTING VAN HAAR MANDAAT ALS ONAFHANKELIJKE.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INSTALLATIE POLITIERAAD. KENNISNAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING POLITIERAADSLEDEN.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VOLMACHTDRAGERS ALGEMENE VERGADERINGEN ZEFIER.

 

Toelichting

Tom Philips, schepen, wordt aangeduid als volmachthouder van de gemeente Bertem op de algemene vergaderingen van Zefier cvba tot 31 december 2024.

Kris Philips, financieel directeur, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente Bertem op de algemene vergaderingen van Zefier cvba tot 31 december 2024.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

ENERGIEHUIS. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN IGO DIV, GEMEENTE EN OCMW BERTEM OVER HET ENERGIEHUIS.

 

Toelichting

De gemeente Bertem doet momenteel een beroep op de diensten van het Energiehuis van IGO div in verband met het verstrekken van de Vlaamse energieleningen. Sinds 1 januari 2019 is de 2% lening voor particulieren weggevallen, de 0% lening voor de doelgroep blijft overeind. De Vlaamse regering heeft op 14 december 2018 beslist om het Energiehuis ook andere opdrachten toe te bedelen. Samengevat zullen volgende taken in de toekomst uitgevoerd worden door het Energiehuis:

  • inrichten van een energieloket
  • gestructureerde basisinformatie aanbieden over relevante energiebeleidsmaatregelen, premies, leningen en energetische renovatie
  • particulieren begeleiden en ondersteunen bij aanvragen van premies en leningen, leveranciersvergelijkingen, offertevergelijkingen energetische renovatiewerken, interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat, ook wel renovatiebegeleiding genoemd.
  • uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen.

 

De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO div, de gemeente en het OCMW betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO div het lokale Energiehuis is en naast het verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor de uitvoering van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN BELEIDS- EN KREDIETCOMITÉ ENERGIEHUIS.

 

Toelichting

Yvette Laes, raadslid, wordt namens de gemeente Bertem afgevaardigd als effectief lid in het beleidscomité en het kredietcomité van het Energiehuis.

Jan De Keyzer, raadslid, wordt namens de gemeente Bertem afgevaardigd als plaatsvervangend lid in het beleidscomité en het kredietcomité van het Energiehuis.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING NEERIJSE STEENWEG INNAMES 14, 15 EN 31.

 

Toelichting

In het kader van de toekomstige aanleg van fietspaden langsheen de Neerijse steenweg werd om reden van openbaar nut een rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 1 'Neerijse steenweg' opgemaakt. De voorliggende akte betreft innemingen 14, 15 en 31 van het onteigeningsplan.

Ter voorkoming van een gerechtelijke onteigeningsprocedure werd tussen de partijen een overeenkomst van minnelijke afstand afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de akte goed te keuren.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

REGLEMENTEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS. AANPASSING SCHOOLREGLEMENT GBS LEEFDAAL EN GBS BERTEM.

 

Toelichting

Door diverse wijzigingen in de Vlaamse onderwijsregelgeving wordt het schoolreglement van de GBS Leefdaal en van de GBS Bertem gewijzigd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

DESIGN AND BUILD NIEUWBOUW SPORTPARK EN SPORTHAL VERONA. KENNISNAME GUNNING.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.