NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 mei 2018

Van 20 uur tot 21.45 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock en Marc De Vlieger

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Gemeenteraadslid:

Diane Vander Elst

 

Schepen Tom Philips vervoegt de vergadering vanaf punt 13.

 


Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 24 april 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 24 april 2018 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

KLACHTENMANAGEMENT. KENNISNAME RAPPORT KLACHTENBEHANDELING 2017.

 

Juridische gronden

 • Artikel 197 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.
 • Artikel 198, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
 • Hoofdstuk 2.3 (Jaarlijkse rapportering) van het raadsbesluit van 28 oktober 2008 over het reglement behandeling van klachten en meldingen
  De klachtencoördinator rapporteert voor 31 maart over de klachten en meldingen van het afgelopen kalenderjaar. In het rapport geeft de klachtencoördinator minstens een overzicht van de hoeveelheid en de aard van de klachten en meldingen, van de gemiddelde behandelingstermijn en van de geboden oplossingen en verbeteringen in de organisatie.

 

 

Bijlagen

         Rapport klachtenbehandeling 2017

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachtenbehandeling 2017.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. KENNISNAME ONTBINDING FINILEK EN DEELNAME ZEFIER CVBA.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van Philippe Rossie, secretaris Finilek, van 30 maart 2018 over de ontbinding van Finilek.

 

Feiten en context

         Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten zouden daarbij overgedragen worden aan de nieuwe holding Zefier cvba.

         De gemeente Bertem was vennoot van Finilek.

         De splitsing van voornoemde financieringsverenigingen is per 1 april 2018 in werking getreden. Bijgevolg is de gemeente Bertem vennoot geworden van Zefier cvba.

         De financieringsverenigingen hebben opgehouden te bestaan, en hun vermogen is overgedragen aan enerzijds Zefier cvba en anderzijds hun respectieve zusterdistributienetbeheerders (in geval van Bertem: Iverlek).

         De som van de waarde van de nieuwe aandelen van de gemeente Bertem in Zefier en in de distributienetbeheerder is gelijk aan de waarde van de voormalige participatie van de gemeente in de financieringsvereniging Finilek.

         De gemeente Bertem beschikt over 465 051 aandelen in Zefier cvba met een totale waarde van 50 euro.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van de ontbinding van Finilek per 1 april 2018 en van de toetreding tot de cvba Zefier.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VOLMACHTDRAGERS ALGEMENE VERGADERINGEN ZEFIER TOT 2018.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 3 mei 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan Zefier cvba.
 • De gemeente Bertem heeft nog geen volmachtdrager aangeduid in de algemene vergadering van Zefier cvba.

 

Juridische gronden

 • Artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen
  De gemeenten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie.
 • Artikel 35 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Er wordt geheim gestemd over het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikelen 27 en 28 van de gecoördineerde statuten van Zefier cvba van 29 maart 2018.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 28 juni 2018 en alle volgende algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur moeten een gemeentelijke volmachtdrager en een gemeentelijke plaatsvervangend volmachtdrager worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Roos De Backer, gemeenteraadslid, aan te duiden als gemeentelijke volmachtdrager en Jan De Keyzer, gemeenteraadslid, als gemeentelijke plaatsvervangend volmachtdrager.

 

Besluit

 

Stemming kandidatuur Roos De Backer

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

 

Stemming kandidatuur Jan De Keyzer

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

 

Artikel 1:

Roos De Backer, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente Bertem op de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28 juni 2018 en op alle volgende algemene vergaderingen tot 31 december 2018.

 

Artikel 2:

Jan De Keyzer, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Bertem op de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28 juni 2018 en op alle volgende algemene vergaderingen tot 31 december 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ZEFIER 28 JUNI 2018 EN GOEDKEURING AGENDAPUNTEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 3 mei 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de cvba Zefier.
 • Op 28 juni 2018 wordt een bijzondere algemene vergadering van Zefier gehouden met volgende agendapunten:
  1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsverenging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen
  De gemeenten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Hoofdstuk V van de gecoördineerde statuten van Zefier cvba van 29 maart 2018 over de samenstelling, bevoegdheden en werking van de Algemene Vergadering.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, om zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 22 JUNI 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 20 maart 2018 voor de algemene vergadering van 22 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
 • Op 22 juni 2018 wordt een algemene vergadering van Riobra gehouden met volgende agendapunten:
  1. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Riobra in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur

2. Goedkeuring voorstel statutenwijzigingen

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van Riobra over het boekjaar 2017

4. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2017

6. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw

7. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur en commissaris en goedkeuring van de kapitaalsverhoging

8. Statutaire benoemingen

9. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 22 juni 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Riobra van 22 juni 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING IGO 22 JUNI 2018.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 maart 2018 voor de algemene vergadering van IGO van 22 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Afgevaardigde Yvette Laes, gemeenteraadslid, kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering van 22 juni 2018.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.
 • Artikel 35 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Er wordt geheim gestemd over het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Besluit

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

 

Artikel 1:

Diane Vander Elst, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Bertem op de algemene vergadering van IGO van 22 juni 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 22 JUNI 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 maart 2018 voor de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van IGO van 22 maart 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Het jaarverslag en de jaarrekening werden goedgekeurd door de raad van bestuur van IGO op 4 mei 2018.
 • Op 22 juni 2018 wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag vergadering 21-12-2017

2. Goedkeuring jaarverslag 2017

3. Goedkeuring jaarrekening 2017

4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant)

5. Varia: prijs aandeel categorie “andere leden”.

 • Op 22 juni 2018 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgend agendapunt:
  1. Goedkeuring statutenwijziging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de statutaire algemene vergadering van 22 juni 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering en op de buitengewone algemene vergadering van IGO van 22 juni 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten van beide vergaderingen goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 27 JUNI 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 27 maart 2018 voor de algemene vergadering van 27 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 27 juni 2018 wordt een algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017.

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

5. Werking van het crematorium

6. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 27 juni 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Hofheide van 27 juni 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 20 JUNI 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 april 2018 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 20 juni 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 20 juni 2018 wordt een algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 22/11/2017

3. Jaarverslag 2017

3.1. Verslag van de activiteiten

3.2. Jaarrekening per 31/12/2017 – verslag van de commissaris

3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

4. Decharge bestuurders en commissaris

5. Vervanging bestuurders

6. Diversen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 20 juni 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 20 juni 2018 van EcoWerf wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING VAN AGENDA ALGEMENE VERGADERING, VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN IVERLEK VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019, VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL TOT EN MET 29 MAART 2037, STATUTENWIJZIGINGEN EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Aangetekende brief van 16 maart 2018 waarin de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 15 juni 2018 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Dilbeek.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
 • Op 15 juni 2018 wordt een algemene vergadering van Iverlek gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.

3. Statutenwijzigingen:

3.1 Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel

3.2 Goedkeuring van de statutenwijzigingen

4. Inkanteling van deel Finilek - Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operater cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017.

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking tot het boekjaar 2017.

13. Statutaire benoemingen

14. Benoeming van een commissaris

15. Statutaire mededelingen.

 • Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 maart 2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
 • Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019
  • De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
  • Artikel 603 van het decreet lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
  • Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Daarom wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
 • Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
  • Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
  • Overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (artikel 423 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
  • De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
  • Uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
  • De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
  • Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, werd door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een evaluatierapport opgesteld over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
 • Statutenwijzigingen
  • De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
   • aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018:
    • naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
    • doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
    • introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
    • regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten voor en na 1 juli 2018 over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
    • winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
    • vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
    • actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
   • aanpassingen ingevolge het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
    • aantal leden van de raad van bestuur;
    • genderbepaling;
    • mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
    • inlassing opstelling code goed bestuur;
    • mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Artikel 603 van het decreet lokaal bestuur
  In afwijking van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking kunnen gemeenten voor 1 januari 2019 beslissen om uit te treden uit, toe te treden tot of hun deelneming te verlengen voor 18 jaar in opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 24 mei 2018.

 

Argumentatie

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018:

 • Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet lokaal bestuur
 • Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024
 • Statutenwijzigingen:
  • Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
  • Goedkeuring van de statutenwijzigingen
 • Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
 • Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen
 • Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
 • Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
 • Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
 • Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
 • Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
 • Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017
 • Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking tot het boekjaar 2017
 • Statutaire benoemingen
 • Benoeming van een commissaris
 • Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om:

 • een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*);
 • een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iverlek te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
 • zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur;

 

Artikel 3:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de artikelen 1 en 2 van dit raadsbesluit.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STAD LEUVEN - GEMEENTE BERTEM OVER DE BEMIDDELING IN HET KADER VAN DE WET BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS).

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 maart 2018 over de goedkeuring van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties, incl. het bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
 • Brief van 3 mei 2018 van de stad Leuven met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst over de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem heeft voorzien in administratieve sancties tegen inbreuken op haar reglementen en verordeningen.
 • Herstelbemiddeling heeft tot doel de dader de kans te geven om de aangerichte schade te vergoeden of te herstellen. Een bemiddelingsprocedure is verplicht ten aanzien van minderjarige daders ouder dan 14 jaar op het ogenblik van de feiten en is mogelijk voor meerderjarigen. In de gemeente Bertem ligt de minimum leeftijdsgrens voor GAS op 16 jaar.
 • De gemeente Bertem heeft een bemiddelingsprocedure ingevoerd.
 • Per 1 september 2007 werd een voltijdse bemiddelaar aangeworven door de stad Leuven. De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Leuven en gemeente Bertem, afgesloten in 2008, bepaalde de praktische modaliteiten om gebruik te kunnen maken van de diensten van de aangeworven bemiddelaar.
 • De federale overheid en de stad Leuven hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten met het oog op de toekenning van een federale toelage voor de tenlasteneming van de kosten voor bezoldiging van een bemiddelaar en een deel van de werkings- en investeringskosten, nodig voor de correcte uitoefening van haar functie. Deze overeenkomst geldt voor één jaar en is ingegaan op 1 september 2017.
 • Door de nieuwe subsidieovereenkomst tussen de federale overheid en de stad Leuven kan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en de gemeente Bertem verlengd worden. De overeenkomst gaat in op 1 september 2017 en loopt voor de duur van de subsidiëring van de bemiddelaar door de federale overheid.
 • De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige samenwerkingsovereenkomst zijn:
  • aanvulling met de eventuele bemiddeling voor meerderjarigen
  • vermelding indiensttreding van de nieuwe bemiddelaar
  • update van het takenpakket van de bemiddelaar
  • update van de financiële richtlijnen
  • aanpassing van de duur van het contract: van een éénjarig verlengbaar contract naar een contract van onbepaalde duur (tot het einde van de subsidiëring)
  • invoegen van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Juridische gronden

 • Artikel 199bis van de nieuwe gemeentewet
  De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
 • Artikel 8 van de wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties
  De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar of door een gespecialiseerde en door de gemeente erkende bemiddelingsdienst.
 • Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Argumentatie

De herstelbemiddeling gebeurt om reden van neutraliteit niet door de provinciale sanctionerende ambtenaren. Bij de stad Leuven is een bemiddelaar in het kader van de GAS aangesteld.

De praktische en financiële modaliteiten van de terbeschikkingstelling van deze bemiddelaar aan andere steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Leuven moeten geregeld worden in een overeenkomst.

 

 

Bijlagen

 • Bertem ontwerp samenwerkingsovereenkomst

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en de gemeente Bertem goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTKAMP.

 

Feiten en context

 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseert tijdens de zomervakantie een sportkamp van 1 week (vijf dagen).

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet
  Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
  De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de sportraad op 8 mei 2018

 

Argumentatie

De organisatie van een sportkamp brengt kosten en inkomsten met zich mee. Voor de deelname van kinderen aan het sportkamp is het nodig om een retributiereglement goed te keuren.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In 2018 wordt een retributie geheven op de deelname van kinderen aan het sportkamp dat door het gemeentebestuur wordt georganiseerd.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de persoon die deelneemt aan het sportkamp.

 

Artikel 3:

De tarieven worden als volgt vastgesteld:

         Deelname door een kind gedomicilieerd in de gemeente Bertem: 65 euro.

         Deelname door een kind gedomicilieerd buiten de gemeente Bertem: 90 euro.

         Vanaf de tweede deelnemer in eenzelfde gezin: een korting van 10 euro.

 

Artikel 4:

De retributie voor deelname aan het sportkamp wordt geïnd door storting van het bedrag op de rekening van de gemeente: BE83 0910 0013 4415.

Er wordt geen terugbetaling gedaan in geval de jongere niet deelneemt aan het sportkamp, tenzij na voorlegging van een medisch attest.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING AANPASSING CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL VOOR DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING, INZAMELING OP AFROEP, VIA SORTEERSTRATEN EN DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van de contantbelasting voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten en de inzameling op het recyclagepark.

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet
  Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
 • Artikelen 42 en 43, §2, 15°van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast. De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
 • Artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
  De gemeenten verhalen de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten. De gemeente kan haar verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe machtigen die kosten te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
 • Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 september 2016.

 

Argumentatie

De kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark, - en meer in het bijzonder hiermee verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen -, wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.

Ook de kosten voor de inzameling van het gewoon huisvuil, gft, zachte plastics, snoeihout en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.

 

De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn zodat de kosten voor de uitbating van het recyclagepark en voor de huis-aan-huis inzameling best verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting. De invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting laat de gemeente toe om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren.

 

De behandeling van aanvragen van subsidies voor wegwerp incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal en voor onthaalouders wordt administratief vereenvoudigd:

 • beide subsidies zullen door de dienst omgeving worden behandeld;
 • de verplichting voor onthaalouders om een attest van Kind & Gezin of Landelijke Kinderopvang bij te voegen, vervalt. De gemeentelijke administratie zal deze attesten zelf opvragen bij de bevoegde diensten (MAGDA-principe).

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgaven

0300/61360600

0300/64920500

€ 500 000

€ 245 000

€ 500 000

€ 245 000

€ 500 000

€ 245 000

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0020/73324000

0020/73324100

€ 353 000

€ 35 000

€ 353 000

€ 35 000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Met ingang van 1 juli 2018 wordt een contantbelasting gevestigd voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil, het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, snoeihout, voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark en voor de verkoop van geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.

 

§ 1 Definities algemeen

 

Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot een recyclagepark(en).

 

Aansluitpunt (ASP):

 

1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden,

 

2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, en

 

3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

Aansluitpunt commercieel:

 

Iedere entiteit, met een maximale oppervlakte van 200 m² (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden ontplooid (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten…) die op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister/handelsregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgelegd hetzij op basis van de goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst.

 

Aorta: de databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert:

 • de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het betrokken gezin of onderneming
 • de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.

 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en de verwijdering van de aangeboden huishoudelijke afvalstoffen en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en/of toegang te krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of ondernemingen op het grondgebied van de gemeente zich laten registreren in Aorta. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevolkings- of vreemdelingenregister) en het gezin niet geregistreerd werd door de gemeente, voert EcoWerf de registratie zelf uit op basis van deze gegevens.

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is er maximaal één registratie mogelijk.

 

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in Aorta een formulier aangemaakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het ondernemingsnummer, en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt geregistreerd of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf, een gemeenschap of voor een onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere overheid. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook een telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.

 

In de databank wordt eveneens geregistreerd :

 • het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt
 • de (extra) toegangsbadges voor het recyclagepark die werden verleend.

 

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen.

 

De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van betalingsuitnodigingen.

 

Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, en dit door de gemeente gemeld wordt aan EcoWerf, zal EcoWerf de mini-containers ophalen en eventueel de recyclageparkkaart blokkeren. Op vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de referentiepersoon terug betaald worden.

 

DifTar-rekening : de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven :

 • de volgens dit reglement verschuldigde contantbelasting;
 • de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting;

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de onderneming.

 

Referentiepersoon : de meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt :

 • voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank
 • voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 

Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang verleend tot de ondergrondse containerterminal (OCT) en/of recyclagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het volume of het gewicht van de aangeboden fractie. Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep.

 

§ 2 Definities afvalfracties

 

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea): Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.

 

Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, …

 

Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.

 

Bouwafval: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

 

Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Recyclagepark: Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.

 

E.P.S.: Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,…

 

Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.

 

Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

 

Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …

 

Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.

 

Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

 

Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ...

 

Herbruikbare goederen: Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, …

 

Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.

 

Huishoudelijk afval: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Huisvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit)1, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval)1 of groenafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen.

 

Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval.

 

Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.

 

Kurk: Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking, ….

 

Glas: Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.

 

Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.

 

Papier en karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.

 

Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

 

Sloophout: Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.

 

Snoeihout: Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

 

Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, …

 

Textiel: Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-gewapend glas, die geen hol glas zijn.

 

Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten.

 

Artikel 2:

Het bedrag van de contantbelasting voor de verkoop van geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken wordt vastgesteld op:

 • 2,50 euro per keukenafvalbakje
 • 3 euro per rol van 50 composteerbare zakjes van 8 liter
 • 3 euro per rol van 10 zakken van 40 liter
 • 5 euro per rol van 10 zakken van 120 liter.

Deze contantbelasting dient contant te worden betaald bij afhaling van de bakjes of zakjes bij de technische dienst van de gemeente.

 

Artikel 3:

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het recyclagepark van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, snoeihout, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

 

Artikel 4:

§ 1. DifTar huis-aan-huis inzameling

De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen is hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

 

a) Huisvuil

 

De contantbelasting bestaat uit een bedrag per kg huisvuil vermeerderd met een vergoeding per aanbieding en een gebruiksrecht van de container per maand. De bedragen zijn uitgedrukt in euro.

 

Inzameling en verwerking

 

Particulieren

KMO

per kg gewogen huisvuil

0,25

0,25

per aanbieding 40 liter container

0,50

-

per aanbieding 120 liter container

0,50

0,50

per aanbieding 240 liter container

1

1

per aanbieding 360 liter container (2)

1,50

1,50

per aanbieding 1100 liter container

5

5

voorrijkost per afroep (1)

75

75

 

Gebruiksrecht container per maand

 

Particulieren

KMO

container 40 liter

0,84

-

container 120 liter

0,84

1,84

container 240 liter

1,66

2,47

container 360 liter (2)

1,81

2,64

container 1100 liter

4,58

7,07

aankoop slot (optioneel)

25

25

 

(1) Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60 l) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is, kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.

 

(2) De 360 l container kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Deze worden alleen in een set van 3 stuks aangeboden als alternatief voor een 1100 l container wanneer de 1100 l container niet geledigd kan worden door het ingezette materieel van EcoWerf.

 

b) Gft-afval

 

De contantbelasting bestaat uit een bedrag per kg huisvuil vermeerderd met een gebruiksrecht van de container per maand.

 

Inzameling en verwerking

 

Particulieren

KMO

per kg gewogen GFT

0,18

0,18

 

Gebruiksrecht container

 

Particulieren

KMO

container 40 liter

0,84

-

container 120 liter

0,84

1,84

container 240 liter

1,66

2,47

container 1100 liter

4,58

7,07

aankoop slot (optioneel)

25

25

 

c) Pmd

 

 

Particulieren

KMO

per zak van 60 liter

0,15

0,15

 

d) Zachte plastic

 

 

Particulieren

KMO

per zak van 60 liter

0,25

0,25

 

e) Grofvuil

 

 

Particulieren

KMO

voorrijkost op afroep

25

25

verwerking per begonnen 0,5 m³

5

5

 

of

 

 

Particulieren

KMO

1-persoonsmatras

5

5

1-persoonsbed

5

5

2-persoonsmatras

10

10

2-persoonsbed

10

10

zetel: 1-zit

5

5

zetel: 2-zit

10

10

zetel: 3-zit

15

15

stoel (2 stuks)

5

5

(tuin)tafel

5

5

 

f) Snoeihout

 

 

Particulieren

KMO

per bussel

2,50

2,50

 

§ 2 DifTar recyclagepark

 

 

Particulieren

KMO

a) Bezoek aan het recyclagepark

- auto, voetganger, fiets

2,50

5

- aanhangwagen

7,50

15

- bestelwagen

20

30

b) Asbestcement, kga, aeea, papier en karton en zachte plastics

Een voertuig dat enkel asbest- cement, kga, aeea en papier en karton en zachte plastics aanvoert, heeft gratis toegang tot het recyclagepark

-

c) Gratis toegangsbeurten per jaar

- 4 toegangsbeurten per aansluitpunt

- Een personen- wagen, fietser of voetganger wordt verrekend als 1 gratis toegangsbeurt.

Een particulier die enkel over een bestelwagen beschikt, kan toelating vragen aan het college om gelijkgesteld te worden met de gebruiker van een wagen.

- Een aanhang- wagen wordt geteld als 3 toegangsbeurten.

-

d) Tarief grote hoeveelheden

Vanaf het 19e bezoek binnen hetzelfde kalenderjaar worden de KMO tarieven van toepassing op de betrokken particulier.

-

e) Grofvuil (extra vergoeding)

 

 

- Per volume 1 perskamer

20

20

of

 

 

- per pakket van begonnen 0,5 m³

5

5

of

 

 

-1-persoonsmatras

5

5

- 1-persoonsbed

5

5

- 2-persoonsmatras

10

10

- 2-persoonsbed

10

10

- zetel: 1-zit

5

5

- zetel: 2-zit

10

10

- zetel: 3-zit

15

15

- stoel (2 stuks)

5

5

- (tuin)tafel

5

5

 

Artikel 5:

Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.

 

Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

 

Artikel 6:

§ 1. De personen die gebruikmaken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd.

De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft van de maand.

 

§ 2. Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers.

 

Aantal en type containers

Voorschot (euro)

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter

50

Per container van 240 liter

100

Per container van 1100 liter of per set van 3 x 360 l containers

500

 

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval, zal de contantbelasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de decimaal.

 

Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10 euro wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd naar de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 euro. Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het recyclagepark.

 

Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de uitvoering van werken ten laste van derden.

 

Bij afmelding (verhuis, overlijden…) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog een openstaande schuld heeft aan de gemeente. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.

 

§3. De personen die gebruikmaken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en zakken voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

 

§4. Voor personen die gebruikmaken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil en snoeihout op afroep en die aangesloten zijn bij DifTar huis-aan-huis wordt de contantbelasting aangerekend via de DifTar-rekening. Personen die niet aangesloten zijn bij DifTar huis-aan-huis krijgen een betalingsuitnodiging met daarop de verschuldigde contantbelasting.

 

§5. Op het recyclagepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar via de DifTar-rekening of met de betaalkaart.

 

§6. Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en geen mogelijkheid meer hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.

 

Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang krijgen. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het saldo werd aangezuiverd.

 

Artikel 7:

Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van 5 euro. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.

 

Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 6 maanden, tegen een waarborg van 100 euro.

 

Verwanten van overleden inwoners kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 2 weken tegen een waarborg van 100 euro.

 

Artikel 8:

Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting.

 

Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.

De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohiering.

 

Artikel 9:

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen .

 

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening .

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.

 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan EcoWerf.

 

Artikel 10:

Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren ingediend werden.

 

Artikel 11:

§1 Voor de gezinnen met fiscaal minimum 3 kinderen ten laste (toestand op 1 januari van het dienstjaar) zal de DifTar-rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro.

 

§2 Voor de inwoner van de gemeente Bertem die deelneemt aan het DifTarsysteem en die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik dient te maken van wegwerp incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal, zal de DifTar-rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro en mits te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het indienen van een aanvraag waarvan het model wordt opgesteld en ter beschikking gesteld door het college van burgemeester en schepenen en in te dienen uiterlijk op 1 juli van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Voor 2018 wordt de uiterste indieningsdatum voor incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal behouden op 1 december.
 • attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal wordt bevestigd.

 

§3 Voor de inwoner van de gemeente Bertem die deelneemt aan het DifTarsysteem en die op 1 juli van het kalenderjaar waarop de toelage betrekking heeft, erkend is als onthaalouder door Kind & Gezin, zal de DifTar-rekening éénmaal in dat kalenderjaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro.

 

Artikel 12:

Het raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van de contantbelasting voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten en de inzameling op het recyclagepark, wordt opgeheven op 1 juli 2018.

 

Artikel 13:

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2018.

 

Artikel 14:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

PATRIMONIUM. VERLENGING TERMIJN VAN INDIENING VAN DE OFFERTES VOOR DE VERKOOP VAN DE SITES RAPID BERTEM EN ‘T BLOK.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 maart 2018 over de goedkeuring van de leidraad voor de verkoop van de sites Rapid Bertem en ‘t Blok.
 • Schriftelijk verzoek van Albert Mees, voorzitter van de gemeenteraad, van 24 mei 2018 om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting.

 

Feiten en context

 • De gemeenteraad keurde op 20 maart 2018 de leidraad goed voor de verkoop van:
  • het perceel op de hoek van het Gemeenteplein en de nieuwe straat Het Blok
  • het voetbalterrein in Bertem, tussen de Tervuursesteenweg en de Sint-Medardusstraat (voorheen "Rapid Bertem").
 • De leidraad bepaalt dat de offertes moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 6 juli 2018 om 11 uur op het gemeentehuis.
 • Diverse kandidaat-kopers hebben het gemeentebestuur verzocht om de termijn voor het indienen van de offertes met 2 maanden te verlengen om hen toe te laten een voldoende onderbouwd en gedetailleerd ontwerp in te dienen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
 • Artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Omzendbrief van 12 februari 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten.
  Deze omzendbrief bepaalt o.a. welke procedure moet worden gevolgd voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het vervreemden van onroerende goederen moet in de regel gebeuren via een openbare procedure. De minimale verkoopprijs is het bedrag van een recent schattingsverslag. Daar kan alleen maar van afgeweken worden om redenen van algemeen belang en mits goede motivering.

 

Argumentatie

Het bestuur wenst de kandidaat-kopers de mogelijkheid te bieden om hun offerte voldoende te onderbouwen en om hun ontwerp voldoende gedetailleerd te kunnen opmaken. Rekening houdend met het bouwverlof is het daarom billijk om de termijn voor het indienen van de offertes te verlengen tot 31 augustus 2018.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0110/22000020

1419/002/005/001/002

€ 2 850 000

€ 2 850 000

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Griet Verhenneman, Wouter Fock en Albert Mees

4 onthoudingen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

De gemeenteraad verlengt de termijn van indiening van de offertes voor de verkoop van de sites Rapid Bertem en ‘t Blok tot vrijdag 31 augustus 2018 om 11.00 uur.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de bekendmaking van deze termijnverlenging.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Griet Verhenneman verwijst naar de inwerkingtreding van de nieuwe Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) en vraagt of de gemeente hiervoor klaar is.
 • Schepen Marc Morris antwoordt bevestigend. De informatieveiligheidsconsulent heeft zowel aan het college als aan de personeelsleden een uiteenzetting over de GDPR gegeven. De nieuwe regelgeving gaat vrij ver; bv. bij de zwerfvuilactie is aan alle vrijwilligers die op een foto staan, hun toestemming gevraagd. Wat de digitale nieuwsbrief betreft, heeft elke abonnee zich actief ingeschreven en beschikt hij over de mogelijkheid om zich eenvoudig uit te schrijven.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn komt terug op de zaak rond het opgebroken voetpad aan de appartementen 'De Robijn' op de hoek Dorpstraat - Mezenstraat in Leefdaal. Hij stelt dat er weliswaar een deel van het voetpad is aangelegd in de plaats van een bloemenperk, maar dat er langs de Dorpstraat nog geen voetpad ligt; dit is nog steeds een groenzone. Het raadslid vraagt of het voetpad wordt doorgetrokken tot de volgende woning.
 • Burgemeester Joël Vander Elst bevestigt dat dat de bedoeling is. Hij schetst de historiek van het voorval. De aannemer heeft vlak voor het lang weekend van Hemelvaart het voetpad opgebroken, wat nooit de bedoeling is geweest. De burgemeester heeft aan de dienst openbare werken opdracht gegeven om de plantjes uit te trekken en om de nadars te verplaatsen; de aannemer was volgens de burgemeester niet van goede wil. Momenteel zijn er besprekingen met de aannemer om ook de kant van de Dorpstraat aan te pakken; het bestuur dringt er bij de aannemer op aan om toch minstens een voorlopig voetpad aan te leggen in afwachting van de heraanleg van Centrum-Leefdaal. De burgemeester kan echter nog geen definitief uitsluitsel geven.
 • Schepen Marc Morris stelt dat de situatie juridisch iets ingewikkelder is dan het lijkt. De aannemer heeft een heraanleg gedaan van wat tot het openbaar domein behoorde en wat hij had opgebroken. Aan de zijde van de Dorpstraat stond echter een woning min of meer tot op de borduur (1 dal breed). Dat is dus nog steeds privé-eigendom. Er zal een nieuwe rooilijn komen in het kader van de heraanleg van Centrum-Leefdaal. Strikt juridisch moeten we dus opletten wat we doen. Anderzijds meent de schepen dat je van een aannemer mag verwachten dat hij uit vrije wil het nodige zou doen om minstens voorlopig een voetpad aan te leggen. Dit was niet opgelegd in de bouwvergunning die door de provincie is verleend. De schepen betreurt het dat iemand die bijna 2 jaar voor overlast heeft gezorgd, overgaat tot de opbraak van een voetpad en weinig wil toont om het te herstellen.
 • Raadslid Joris Fonteyn merkt op dat er op de ingediende bouwplannen toch een voetpad stond.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat daarover in de bouwvergunning zelf niets is gezegd. Hoe dan ook moet er een nieuwe rooilijn komen. Na de beëindiging van de werken zou iedere normale burger een voetpad moeten aanleggen.
 • Raadslid Joris Fonteyn stelt dat op de plannen voor de Gecoro wel een voetpad stond.
 • Schepen Marc Morris verduidelijkt dat het schepencollege de vergunning 3 keer geweigerd heeft. De derde maal is de aanvraag in beroep goedgekeurd door de deputatie. Zelfs als het juridisch niet geregeld zou zijn, had men uit fatsoen een voetpad moeten aanleggen.

 

 • Raadslid Kristien Van Essche deelt mee dat één bloembak in de Bosstraat leeg is en dat dat een triestige aanblik geeft. Zij stelt voor om er bloemenzaad in te zaaien.
 • De gemeentesecretaris maakt de suggestie over aan de betrokken dienst.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt in het kader van de asfalteringswerken om tussen Kuipersberg en Delle een fietssuggestiestrook aan te leggen zoals in de gemeenteraad van 25 oktober 2016 is beslist.
 • Schepen Marc Morris legt uit dat we volop bezig zijn met de asfalterings- en belijningswerken. Het budget is voorzien. De fietssuggestiestrook zal verlengd worden. Dit is echter een vrij gespecialiseerde behandeling. De schepen zal aan de diensten vragen wanneer de uitvoering zal plaatsvinden.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mei 2018

 

VLIEGTUIGLAWAAI. PRESENTATIE OMBUDSDIENST LUCHTHAVEN BRUSSEL NATIONAAL.

 

Voorgeschiedenis

         De Ombudsdienst van de federale regering voor de Luchthaven Brussel Nationaal heeft op 7 februari 2018 voorgesteld om het college, de gemeenteraad of de bevolking te ontmoeten tijdens een veelzijdige informatieve bijeenkomst waarop de dienst al de vragen zal beantwoorden.

 

Bespreking

De gemeenteraad bespreekt de presentatie van de ombudsdienst van de luchthaven Brussel Nationaal.