NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 18 december 2018

Van 20.10 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 23 oktober 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 23 oktober 2018 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

ANPR-NETWERK. ADVIES VAN DE GEMEENTERAAD VOOR HET AANWENDEN VAN ANPR-CAMERA’S OP HET GRONDGEBIED VAN BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle besliste op 18 april 2017 tot het uitvoeren van een netwerkstudie.
 • Bespreking op de zitting van de politieraad van 12 juni 2017
 • Bespreking op de zitting van het politiecollege van 18 december 2017
 • Goedkeuring van het aankoopdossier in de zitting van de politieraad van 4 januari 2018
 • Raadsbesluit van 20 maart 2018 over het advies van de gemeenteraad voor het aanwenden van ANPR-camera’s op het grondgebied van Bertem.
 • Aanvraag van de korpschef van de lokale politiezone Voer en Dijle van 7 november 2018 tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het plaatsen en gebruiken van vaste camera’s ANPR door de politiezone in een niet-besloten plaats.

 

Feiten en context

 • De politiezone Voer en Dijle wenst een vast ANPR-netwerk te plaatsen op het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee.
 • De verschillende locaties op het grondgebied van Bertem zijn:
  • Tervuursesteenweg t.h.v. E40 op- en afrittencomplex (2 sites)
  • Blokkenstraat – Nijvelsebaan.

 

Juridische gronden

 • Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden
 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
 • Artikel 25/4, §1, 1° van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992
 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)
 • Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (uitvoering van artikel 25/2, §2, 1° WPA)
 • Richtlijn (EU) nr. 2016/680 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS)
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Artikel 2, §2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 • Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187 (artikel 286, artikel 287 en artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019)

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de korpschef van 7 november 2018 inzake de plaatsing van vaste ANPR-camera’s op niet-besloten plaatsen

 

Argumentatie

De korpschef van de lokale politiezone Voer en Dijle heeft een toestemmingsaanvraag ingediend waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven worden.

 

De aanwezigheid van camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) op het grondgebied van de politiezone Voer en Dijle zal vanuit politioneel oogpunt toelaten om de volgende nationale doeleinden te bereiken:

 

De politiezone Voer en Dijle zal deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die deze Wet oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s. Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in artikel 14 WPA, geldt volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s:

 

"Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1 WPA, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6° WPA. Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA".

 

Om deze doelen te kunnen realiseren, wenst de politiezone Voer en Dijle gebruik te maken van het centrale beheerssysteem van de federale politie, dat dienst doet als technische gegevensbank voor het nationale ANPR-netwerk. Dit impliceert volgende modaliteiten om deze technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf. artikel 44/11/3septies WPA:

 

"De opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank rechtvaardigen, zijn de volgende:

1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende:

a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen;

b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is;

2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 44/5, §1, lid 1, 2° tot 5° WPA;

Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 WPA."

 

De aanwezigheid van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Voer en Dijle zal toelaten om de volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de wegbeheerders en de gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van telgegevens over het aantal voertuigen dat de camera’s voorbijreed en bevat geen persoonsgegevens, noch elementen die verbonden zijn met het beroepsgeheim van de politiefunctie.

 

Er wordt voorgesteld om ANPR-camera’s op zichtbare wijze door de politie te gebruiken om de criminaliteit beter en meer informatiegestuurd aan te pakken op het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg en politiezone Voer en Dijle met de plaatsing en het gebruik van 20 ANPR-camera’s.

 

De politiezone kan camera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden.

 

 

Bijlagen

 • Aanvraag van de korpschef van 7 november 2018 tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het plaatsen en gebruiken van vaste camera’s ANPR door de politiezone in een niet-besloten plaats

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste ANPR-camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 2:

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.

 

Artikel 3:

Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 29 JANUARI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 18 oktober 2018 voor de algemene vergadering van 29 januari 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 29 januari 2019 wordt een algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018

2. Statutenwijziging

3. Varia

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 29 januari 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Hofheide van 29 januari 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

RECHTSPOSITIEREGELING. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLUIT VASTLEGGING VERVANGEND BETAALD VERLOF FEESTDAGEN 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 10 december 2018 over de feestdagen 2019.

 

Feiten en context

 • In 2019 vallen de reglementaire feestdagen 21 juli en 2 november op een zaterdag of zondag.

 

Juridische gronden

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Artikel 179, §2 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2007.
  De raad krijgt de opdracht om de wijze te bepalen voor compensatie van feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.
 • Artikel 226, §2 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van 28 oktober 2008 en latere wijzigingen
  De raad bepaalt jaarlijks op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag gecompenseerd worden.

 

Adviezen

 • Advies van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 29 november 2018 over de toepassing opname feestdagen voor halftijdse medewerkers
 • Advies van het hoog overlegcomité van 7 december 2018: de vakbonden aanvaarden onder voorbehoud de voorgestelde toepassing van de vervangende feestdagen, maar wensen verder advies in te winnen van de toezichthoudende overheid.

 

Argumentatie

Omwille van de uniformiteit en van de geplande integratie van de diensten van gemeente en OCMW is het wenselijk om aan de personeelsleden het recht te verlenen om de compensatie voor de feestdagen die vallen op zondag 21 juli 2019 en op zaterdag 2 november 2019 conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad bekrachtigt het collegebesluit van 10 december 2018 over de feestdagen 2019.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

 

Feiten en context

 • De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen die nodig zijn voor de permanente personeelsbehoeften.
 • Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer en geeft de gezagsverhoudingen aan.

 

Juridische gronden

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Artikel 75 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad het organogram van de gemeentelijke diensten vaststelt.

 • Artikel 87, §4 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

Dit artikel bepaalt dat de secretaris de taak heeft om in samenwerking met het managementteam een voorontwerp van het organogram op te maken.

 • Artikel 103 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

De gemeenteraad stelt de personeelsformatie van het personeel vast.

 • Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur (inwerkingtreding op 1 januari 2019)
  De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
  Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van het managementteam OCMW van 7 december 2018
 • Gunstig advies van het hoog overlegcomité van 7 december 2018

 

Argumentatie

De aanpassing aan de personeelsformatie en aan het organogram is het rechtstreekse gevolg van de nakende inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur en is tevens nodig om de volgende redenen.

 

Decreet lokaal bestuur

Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur legt de verplichting op om een gezamenlijk organogram van de gemeente- en OCMW-diensten op te maken: "De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

 

Integratie gemeente-OCMW

Verspreide producten en diensten

Een aantal producten en diensten binnen hetzelfde beleidsdomein werden verspreid georganiseerd en aangeboden, met name in het domein van sociale zaken. De voorbije jaren zijn al eenvoudige overdrachten gebeurd bv. vanuit dienst burgerzaken (gemeente) naar de dienst welzijn (OCMW). In het kader van de integratie van gemeente en OCMW is het noodzakelijk om alle gelijkaardige producten en diensten, van zowel gemeente als OCMW, toe te wijzen aan één afdeling of dienst.

 

Ondersteunende diensten

Het OCMW heeft geen aparte intern ondersteunende diensten zoals een personeelsdienst. De taken op vlak van personeelsbeheer en –beleid, notulering van de beleidsorganen, beleid welzijn op het werk, aankoopbeleid enz. moeten in één gezamenlijke, gespecialiseerde dienst georganiseerd worden voor gemeente en OCMW samen.

 

Leiderschap

De algemeen directeur niet meegerekend, zijn er momenteel 13 diensthoofden bij gemeente en OCMW samen. Verschillende diensthoofden geven leiding aan slechts 1 of 2 medewerkers. De meeste diensthoofden hebben zelf nog veel uitvoerende taken als deskundige op een bepaald beleidsdomein, waardoor ze te weinig tijd kunnen vrijmaken voor hun leidinggevende taken. Het leidinggeven is meestal geen hoofdtaak, maar het noodzakelijke gevolg van een bepaalde plaats in het organogram.

Het bestuur wenst het aantal diensthoofden te verminderen tot de helft. In combinatie met de effectieve invulling van de functies van afdelingshoofd zal er meer tijd vrijkomen voor de organisatorische en leidinggevende taken.

 

De 2 huidige managementteams tellen samen 7 (unieke) leden. Dit wordt in het nieuwe organogram herleid naar 5, allen op A-niveau. Elke afdeling van de organisatie zal voortaan vertegenwoordigd zijn in het gezamenlijk managementteam. In de samenstelling ervan wordt rekening gehouden met een proportionele vertegenwoordiging vanuit de huidige OCMW-diensten.

 

Voorbereiding pensioneringsgolf

In de komende legislatuur zullen relatief veel diensthoofden en andere medewerkers met pensioen gaan. Gezien de diensthoofden veelal zelf deskundige zijn op een bepaald domein, moeten de nodige voorbereidingen worden genomen om de continuïteit van de dienstverlening te organiseren.

 

Antwoord op nieuwe behoeften

Omwille van de sterke verwevenheid tussen financiën en facilitair beheer wordt dit laatste gevoegd bij de financiële dienst. Er wordt gestreefd naar een gespecialiseerde centrale aankoopdienst waardoor er een einde kan komen aan de huidige versnippering van de expertise inzake overheidsopdrachten.

 

De aanpassing van het organogram is voorzien op de oprichting van een 'autonoom gemeentebedrijf' (AGB) voor de exploitatie van gemeentelijke infrastructuur. Om die reden worden de grote investeringsprojecten ondergebracht bij de financiële dienst.

 

Door de toenemende complexiteit van het bestuur, onder meer in de relaties tot de diverse stakeholders (inwoners, ondernemers, belangenorganisaties…), maar ook op interbestuurlijk vlak (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hogere overheden, andere lokale besturen…), wordt de personeelsdienst afgesplitst van het secretariaat en zal dit laatste het directiesecretariaat vormen dat het algemeen beleid van de organisatie ondersteunt.

 

Door de overdracht van de administratieve taken inzake inname openbaar domein van de politiezone naar de gemeente sinds 1 oktober 2018, moest (minstens) 0,5 VTE bijkomende personeelscapaciteit worden vrijgemaakt. Deze 0,5 VTE zijn voorzien bij de juridisch adviseur en bij de administratie van grondgebiedzaken.

 

Verbetering van de externe dienstverlening

Het bestuur wenst de externe dienstverlening te verbeteren. Zo wordt een centrale onthaalbalie opgezet, die zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor de bezoekers, maar ook als snelbalie voor producten en diensten die minder dan enkele minuten in beslag nemen. Deze onthaalbalie is een antwoord op de onduidelijke fysieke plaatsing van de balies op het gelijkvloers van het gemeentehuis en op de versnippering van de balies van het gemeentehuis en het sociaal huis, 4 in totaal. De onthaalbalie zal alle huidige publieksbalies vervangen. Besprekingen met deskundigen zullen niet meer aan de verschillende balies of op de diensten zelf gebeuren, maar in polyvalente spreekruimtes die daartoe voorzien worden in de nabijheid van de onthaalbalie.

 

Ook is reeds verschillende jaren een behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor de organisatie van evenementen, zowel voor externe als voor interne organisatoren van evenementen. Daarom wordt een evenementenloket opgezet. Dit zal het unieke loket vormen voor externe organisatoren (eenloketprincipe); zij kunnen er bv. adressen, tips, modellen van draaiboeken of informatie over reglementen en subsidies kunnen krijgen. Maar het evenementenloket fungeert ook als enig contactpunt, dat de aanvraag van de organisator intern verdeelt en coördineert, zodat de aanvrager één gecoördineerd antwoord krijgt van het evenementenloket.

 

Verbetering van de interne dienstverlening

Er zullen een aantal verschuivingen van taken gebeuren om verspreide gelijkaardige producten en diensten te groeperen tot samenhangende takenpakketten.

 

Er wordt een volwaardige HRM-dienst opgericht, die meer dan nu over de nodige capaciteit zal beschikken voor het personeelsbeheer en het personeelsbeleid van zowel gemeente als OCMW. In deze dienst zullen medewerkers van zowel gemeente als OCMW werken.

 

De communicatieambtenaar zal zich exclusief kunnen toeleggen op haar communicatietaken, wat niet alleen de externe maar ook de interne communicatie zal versterken.

 

Andere

Het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) bepaalt dat de preventieadviseur belast met de leiding van de dienst rechtstreeks afhangt van de persoon belast met het dagelijks beheer van de onderneming of instelling. Om die reden wordt de IDPBW in het organogram ingeschreven onder het college van burgemeester en schepenen.

 

De personeelsformatie is opgesteld in functie van de huidige bezetting en van reële intenties tot aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit. M.a.w. functies waarvoor geen intentie tot aanwerving bestaat, zijn geschrapt, zodat de personeelsformatie een realistisch beeld geeft van de personeelsbezetting in de organisatie bij maximale invulling.

 

Dienstverband betrekkingen

Deze aanpassing van de personeelsformatie houdt – buiten de keuze voor het statutair dienstverband van de managementteamleden – nog geen enkele andere definitieve keuze in over het contractueel of statutair dienstverband van de functies of betrekkingen. Deze keuze dient later te worden genomen op basis van objectieve en relevante criteria voor de aard van het dienstverband. Ook de budgettaire gevolgen op korte en lange termijn van deze keuze en het lopende wetgevend initiatief over het Vlaams Pensioenfonds en het pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen moeten mee in rekening worden genomen.

 

Financiële gevolgen

De globale meerkost bij invulling van alle functies wordt geschat op ongeveer 73 500 euro.

 

 

Bijlagen

 • Gemeente en OCMW Bertem - aanpassing organisatie november 2018 (brtg-pbp-not-20181211-o bundel)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het gewijzigde organogram en de gewijzigde personeelsformatie, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERKOOP VAN MAALTIJDEN EN DRANKEN IN DE GEMEENTESCHOLEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 18 december 2015 over de goedkeuring van het retributiereglement op de verkoop van maaltijden en dranken in de gemeentescholen

 

Feiten en context

 • De kleuters en leerlingen van de gemeentescholen kunnen dranken en maaltijden (warme maaltijden of mini-clubs) aankopen om in de school te consumeren.
 • De dranken, warme maaltijden (hoofdgerecht en/of soep) en mini-clubs worden door een firma geleverd.
 • Gemeentepersoneel staat in voor de bedeling van de dranken en van de maaltijden en voor de afwas van de soepkommen, bekers, glazen en bestekken.
 • De volgende tarieven worden in de beide gemeentescholen gehanteerd:
  • Drank
   • kraantjeswater: 0 euro
   • chocomelk, melk, fruitsap: 0,60 euro
  • Mini-club: 2,30 euro
  • Soep: 0,70 euro
  • Warm hoofdgerecht (kleuters): 2,85 euro
  • Warm hoofdgerecht (lagere school): 3,60 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder het retributiereglement, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
  De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Artikel 170, §4 van de grondwet
  Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de directeur van de GBS Leefdaal van 8 november 2018
 • Gunstig advies van de directeur van de GBS Bertem van 14 november 2018

 

Financiële gevolgen

De kredieten voor de ontvangst van de betalingen van de retributies zijn voorzien in het budget van 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de bestelling van maaltijden en dranken in de gemeentescholen.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de persoon die de bestelling plaatst.

Warme maaltijden, soep, mini-clubs en drankbonnetjes (per kaart 10 bonnetjes) worden maandelijks besteld via het bestelformulier van de school.

 

Artikel 3:

De tarieven worden als volgt vastgesteld:

 • Drank
  • kraantjeswater: 0 euro
  • chocomelk, melk, fruitsap: 0,60 euro
 • Mini-club: 2,30 euro
 • Soep: 0,70 euro
 • Warm hoofdgerecht (kleuters): 2,85 euro
 • Warm hoofdgerecht (lagere school): 3,60 euro.

 

Artikel 4:

De financiële dienst van de gemeente Bertem bezorgt maandelijks een factuur met de te betalen retributie aan de persoon die de bestelling heeft geplaatst. De betaling moet gebeuren via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur BE09 0971 2047 0057.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de tarieven vermeld in artikel 3 te wijzigen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN CONFORMITEITSATTESTEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 18 november 2014 over de goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten.
 • Raadsbesluit van 20 december 2016 over het verderzetten van het Intergemeentelijk Woonproject Lokaal Woonbeleid ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ en de goedkeuring van de subsidieaanvraag 2017-2019 ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Ministerieel besluit van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans van 27 februari 2017 over de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk project ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Besluit van de burgemeester van 7 september 2017 tot aanwijzing van een woningcontroleur voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in het kader van aanvragen tot aflevering van een conformiteitsattest of tot opheffing van een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid.
 • Goedkeuring van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans van 8 december 2017 van het 'Afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het Sociaal Verhuurkantoor met het oog op nieuwe inhuurname'.
 • Collegebesluit van 25 juni 2018 over de goedkeuring van de actiepunten in het kwaliteitsplan 'Wonen tussen Dijle en Velp'.

 

Feiten en context

 • Actiepunten uit het kwaliteitsplan
  • De aanvullende activiteit 2.1 stelt dat de gemeente op eigen initiatief conformiteitsattesten aflevert na een conformiteitsonderzoek dat verloopt volgens de procedure vermeld in artikel 5, § 4 van de Vlaamse Wooncode.
  • De aanvullende activiteit 2.2 stelt dat de gemeente krachtens artikel 6, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode een verordening vaststelt waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties en de verordening toegepast wordt.
  • De aanvullende activiteit 2.3 stelt dat de gemeente de geldigheidsduur van conformiteitsattesten beperkt, krachtens artikel 10, eerste lid, 5° van de Vlaamse Wooncode.
  • De aanvullende activiteit 2.7 stelt dat de gemeente vooronderzoeken uitvoert bij vermoedens (ambtshalve, proactief, niet na klacht) en dat ze de administratieve procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de administratieve procedure overbewoning toepast.
 • Het collegebesluit van 25 juni 2018 stelt:
  • een conformiteitsattest verplicht voordat een goedkeuring voor een stedenbouwkundige vergunning voor de opsplitsing van een woning wordt toegekend en bij de verhuur van een pand waar meerdere niet-gezinsleden worden ingeschreven;
  • dat de gemeente de geldigheid van een conformiteitsattest beperkt tot 5 jaar wanneer alle gebreken op een technisch verslag tezamen 12 punten scoren en er vochtschade algemeen aanwezig is:
  • dat de gemeente toestemming geeft aan de technisch adviseurs van het intergemeentelijk woonproject om ambtshalve een onderzoek uit te voeren in woningen met een sterk vermoeden van woningkwaliteitsgebreken
  • dat het afleveren van een conformiteitsattest op eigen initiatief kan na een vooronderzoek waarbij de gebreken niet ernstig zijn en advies van Wonen-Vlaanderen niet nodig is. In dezelfde lijn van de beperking van de geldigheid in bepaalde situaties kunnen uitzonderingen toegestaan worden. Zeker wanneer:
   • er te veel gebreken zijn om van een conforme woning te spreken
   • gebreken een gevaar voor de gezondheid betekenen en weinig strafpunten op het technisch verslag krijgen
   • het aanvragen van een keuringsattest (wat betreft o.a. elektriciteit, gas, brandveiligheid) de twijfel over conformiteit kan wegnemen.

 

Juridische gronden

 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikelen 5, 6 tot en met 11, 15, 20, 20bis en 20ter.
 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
  De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, in het bijzonder het uitreiken van een conformiteitsattest en de maximale vergoeding voor de afgifte.
 • Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.

 

Argumentatie

Bij sterk vermoeden van kwaliteitsgebreken, die een gevaar voor (openbare) veiligheid en of gezondheid betekenen, is het belangrijk dat er een onderzoeker ter plaatse komt. De technisch adviseur kan een brief versturen naar de huurder en verhuurder of hen telefonisch contacteren om een afspraak te maken. Ter plaatse wordt er informatie gegeven over de normen van de Vlaamse Wooncode en de aanwezige gebreken. Indien nodig kan een hercontrole plaatsvinden en kan een conformiteitsattest op eigen initiatief overhandigd worden.

Het is aangewezen om de afgifte van het conformiteitsattest gratis aan te bieden in volgende situaties:

 • op eigen initiatief van de gemeente
 • na ambtshalve uitvoering van onderzoek bij sterk vermoeden van kwaliteitsproblemen
 • bij verplichting opgelegd door de gemeente
 • na vrijwillige aanvraag van de verhuurder.

Naast het billijke effect en de beloning voor de verhuurder die de woning conform maakt, is het een gelegenheid om het conformiteitsattest te promoten bij verhuurders. Het attest kan een belangrijk instrument zijn om de woningkwaliteit te verbeteren op het grondgebied van de gemeente.

Binnen het afsprakenkader met het Sociaal Verhuurkantoor is de gemeente het engagement aangegaan om gratis een conformiteitsattest af te leveren bij nieuwe inhuurnames, mits voldaan is aan de voorwaarden.

Een conformiteitsattest is na uitreiking 10 jaar geldig.

Bij kwaliteitsonderzoek zijn in de woning vaak vochtproblemen aanwezig en deze kunnen voor de gezondheid van de bewoners een gevaar betekenen. Wanneer de oorzaak niet aangepakt wordt, vergroot in de loop van de jaren de schade. Bij nieuwe huur is vochtschade vaak tijdelijk weggewerkt door verfraaiingswerken. Voor die specifieke gebreken is een beperkte geldigheid van het conformiteitsattest aangewezen.

 

Besluit

 

17 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst en Albert Mees

4 onthoudingen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

Vanaf het dienstjaar 2019 wordt een retributie geheven op het afleveren van een conformiteitsattest.

 

Artikel 2:

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op de maximale tarieven overeenkomstig de geldende regelgeving:

 • voor een zelfstandige woning: 62,50 euro
 • voor een kamerwoning: 62,50 euro verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de 6e kamer, met een maximum van 1250 euro per gebouw.

De gemeente levert in volgende situaties het attest gratis af:

 • voor de afgifte voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder
 • voor de afgifte op eigen initiatief van de gemeente
 • voor de afgifte na ambtshalve uitvoering van een onderzoek bij sterk vermoeden van gevaar voor (openbare) veiligheid en gezondheid (in het kader van proactief handelen)
 • voor de afgifte op vrijwillige aanvraag van de verhuurder
 • voor de afgifte in het kader van een verplichting opgelegd door de gemeente.

 

Artikel 3:

In volgende situaties wordt er op eigen initiatief of na ambtshalve uitvoering van een onderzoek geen conformiteitsattest afgeleverd:

 • wanneer alle gebreken op een technisch verslag tezamen 12 punten of meer scoren
 • wanneer er vochtschade en/of schimmel algemeen aanwezig is
 • wanneer er niet voldaan is aan de verplichting van dakisolatie en dubbele beglazing
 • wanneer er grote twijfel is over de conformiteit van nutsvoorzieningen
 • wanneer de brandveiligheid niet verzekerd is bij wonen-in-meervoud.

 

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.

 

Artikel 5:

De retributie wordt betaald bij de aflevering van het conformiteitsattest.

 

Artikel 6:

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest wordt beperkt tot 5 jaar wanneer alle gebreken op een technisch verslag tezamen minstens 12 punten scoren en er vochtschade algemeen aanwezig is.

 

Artikel 7:

Het raadsbesluit van 18 november 2014 over de goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten wordt opgeheven op 1 januari 2019.

 

Artikel 8:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

BELASTINGEN. VASTSTELLING AANSLAGVOET AANVULLENDE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2019.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 18 december 2015 inzake de goedkeuring van de aanslagvoet op de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018.

 

Juridische gronden

         Artikel 170, §4 van de grondwet
Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

         Artikel 466 en 469 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

         Artikel 42 van het gemeentedecreet
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.

         Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

73000000/0020

€ 4 565 452

€ 4 565 452

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,5% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

 

Artikel 3:

De vestiging en de inning van deze belasting zal gebeuren door toedoen van het bestuur der directe belastingen van de FOD Financiën zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

BELASTINGEN. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 19 december 2017 over de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018.

 

Juridische gronden

         Artikel 170, §4 van de grondwet
Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

         Artikel 464-1° van het wetboek van de inkomstenbelasting van 10 april 1992
De gemeenten zijn gemachtigd om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing.

         Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Artikel 42 van het gemeentedecreet
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving over de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendig bestuur van de gemeente.

         Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen

         Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

         Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

73000000/0020

€ 3 025 930

€ 3 025 930

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 661 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

 

Artikel 2:

De vestiging en de inning van deze belasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

BESTUURLIJK TOEZICHT OCMW. KENNISNAME BUDGETWIJZIGING 1/2018 OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2018 over de goedkeuring van het budget 2018.

         Raadsbesluit van 30 januari 2018 over de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan OCMW n.a.v. budget 2018 en kennisname van het budget 2018 OCMW.

 

Juridische gronden

 • Artikel 150 van het OCMW-decreet
  Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het budget toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd.
  Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van het budget.
  Deze bepalingen gelden ook voor de budgetwijziging.

 

Argumentatie

De gemeenteraad neemt kennis van het gewijzigde budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als het past binnen het meerjarenplan.

 

 

Bijlagen

 • Budgetwijziging 1-2018 OCMW

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 1/2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met een negatief budgettair resultaat van 68 060 euro, een batig gecumuleerd budgettair resultaat van 337 970 euro, een positieve autofinancieringsmarge van 2078 euro en een gemeentelijke bijdrage van 849 000 euro.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

BUDGET. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR. 2/2018.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van het budget 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019.

         Raadsbesluit van 25 september 2018 over de goedkeuring van de eerste budgetwijziging voor het boekjaar 2018.

 

Juridische gronden

         Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet
Het vaststellen van een budgetwijziging is een bevoegdheid van de gemeenteraad en is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

         Artikel 87, §4 van het gemeentedecreet
De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van de verklarende nota van de budgetwijziging.

         Artikel 93 van het gemeentedecreet
De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van de budgetwijziging.

         Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

         Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Argumentatie

Deze budgetwijziging heeft tot doel de negatieve nieuwe raming van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting in te passen en de overige kredieten zo scherp mogelijk te ramen in het licht van het nakende einde van het boekjaar.

 

 

Bijlagen

         Budgetwijziging

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de tweede budgetwijziging voor het boekjaar 2018 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE EGENHOVENSTRAAT 3 TE BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 29 mei 2017 over de aanstelling van notaris Vangoetsenhoven voor de verkoop van de woning Egenhovenstraat 3.

         Raadsbesluit van 27 juni 2017 over de goedkeuring van de verkoopvoorwaarden voor de woning Egenhovenstraat 3.

         Raadsbesluit van 19 december 2017 over de aanpassing van de verkoopvoorwaarden voor de woning Egenhovenstraat 3.

         Mondeling bod van Wim Leflot en Wilfried Leflot namens bvba Giljom van 10 oktober 2018.

         Collegebesluit van 15 oktober 2018 waarbij het college de verkoopovereenkomst goedkeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de notariële akte door de gemeenteraad op 18 december 2018.

 

Feiten en context

 • De gemeente is eigenaar van het perceel met woning gelegen aan de Egenhovenstraat 3 in 3060 Bertem.
 • De minimum verkoopprijs, vastgesteld door de gemeenteraad, is 130 000 euro.
 • Het college van burgemeester en schepenen heeft met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Giljom waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Veldstraat 15, ondernemingsnummer 0696.889.075, een onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten voor een bedrag van 132 500 euro, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad.
 • Notarissen Lacquet en Croes uit Herent zijn door de koper aangeduid om de akte op te maken en te verlijden.
 • In de verkoopovereenkomst werd als voorwaarde opgenomen dat de ondertekening van de akte dient te gebeuren voor 31 december 2018.
 • De aankoop betreft volgend perceel:

o        Woonhuis (bouwgrond), 1ste afdeling sectie C nr. 410 D

 • Het perceel is gelegen in woongebied
 • Het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 1a 91ca.
 • Het recht van voorkoop is van toepassing.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.

 

Argumentatie

De laatste gebruiker van de woning Egenhovenstraat 3, Puuur, heeft de woning einde mei 2017 verlaten. De gemeente heeft de woning Egenhovenstraat 3 niet nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen.

 

De verkoop van het gebouw kadert in het meerjarenplan van het gemeentebestuur en in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het gemeentebestuur, met het oog op de herinvestering van de verkoopsopbrengsten in nieuwe investeringsprojecten.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

22000020/0200

1419/001/001/001/001

€ 2 850 000 (2018)

€ 132 500

 

 

Bijlagen

 • ontwerpakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte goed voor de aankoop van het woonhuis met aanhorigheden en tuin, gelegen Egenhovenstraat 3 te Bertem, kadastraal gekend onder 1ste afdeling sectie C nr. 410 D met een totale oppervlakte van1a 91ca.

De aankoopprijs wordt vastgesteld op 132 500 euro.

 

Artikel 2:

Notarissen Lacquet en Croes te Herent, aangesteld door de koper, zijn belast met de opmaak en het verlijden van de notariële akte voor 31 december 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

AANLEG RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN HET BIES. GOEDKEURING EINDAFREKENING EN VOORLOPIGE OPLEVERING.

 

Voorgeschiedenis

 • Het college verleende in zitting van 6 juni 2016 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Riolerings-en wegeniswerken Het Bies” aan BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 281 454,04 euro excl. btw of 340 559,39 euro incl. 21% btw.
 • Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 2: stabilisatiewerken ten behoeve van vrijwaring bestaande koker voor een bedrag in meer van 20 712,40 euro excl. btw of 25 062 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 5 werkdagen.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 30 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 3 uitbreiding voetpaden en plaatsen keerelementen Het Bies 41-43 voor een bedrag in meer van 55 892,13 euro excl. btw of 67 629,48 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 8 werkdagen.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 30 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 4: vernieuwen koker Vloetgracht tussen de Voer en de Elzenstraat voor een bedrag in meer van 165 123,44 euro excl. btw of 199 799,36 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 20 werkdagen.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 28 augustus 2018 goedkeuring aan verrekening 5: diverse werken voor een bedrag in meer van 23 667,58 euro excl. btw of 28 637,77 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 5 werkdagen.
 • Vorderingsstaat 18 (eindstaat) van BESIX Infra ontvangen op 7 september 2018.
 • Einddossier opgesteld door studiebureau Sweco ontvangen op 15 oktober 2018.

 

Feiten en context

 • De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. bestek met projectnr. Infrax R2682.
 • De aannemer BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle diende vorderingsstaat 18 (eindstaat) in die werd ontvangen op 7 september 2018.
 • De werken bereikten een bedrag van:

bestelbedrag

 

€ 281 454,04

bedrag verrekeningen

+

€ 265 395,55

bestelbedrag na verrekeningen

+

€ 546 849,59

btw

+

€ 114 838,41

totaal bestelbedrag

=

€ 661 688,00

bedrag vorige vorderingsstaten

 

€ 371 331,23

prijsherzieningen

+

€ 9354,29

totaal excl. btw

=

€ 380 685,52

btw

+

€ 79 943,97

totaal

=

€ 460 629,49

huidige vorderingsstaat (eindstaat)

 

€ 53 368,77

prijsherzieningen

+

€ 5158,63

totaal excl. btw

=

€ 58 527,40

btw

+

€ 12 290,75

totaal eindstaat

=

€ 70 818,15

eindtotaal uitgevoerde werken

 

€ 424 700,00

prijsherzieningen

+

€ 14 512,92

totaal excl. btw

=

€ 439 212,92

btw

+

€ 92 234,72

eindtotaal uitvoering

=

€ 531 447,64

 • De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 50,89% (exclusief 14 512,92 euro prijsherzieningen).
 • De aannemer BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle heeft aan zijn verplichtingen voldaan.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 24.
 • Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 5, § 2.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

 

Adviezen

 • Het studiebureau Sweco stelde het einddossier op van de opdracht Riolerings- en wegeniswerken Het Bies, ontvangen op 15 oktober 2018.
 • De ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 12 juli 2018. Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn.

 

Argumentatie

De werken vingen aan op 6 maart 2017. Zij werden correct uitgevoerd.

De werken werden beëindigd op 26 april 2018. De voorlopige oplevering vond plaats op 12 juli 2018. Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn.

De ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel stelde een einddossier op, ontvangen op 15 oktober 2018, waaruit blijkt dat het eindtotaal wordt vastgesteld op 439 212,92 euro excl. btw of 531 447,64 euro incl. 21% btw.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

22400007/0200

1419/001/001/001/001

€ 695 000

€ 203 830,77

€ 70 818,15

Tijdens de werken wordt door middel van het voorleggen van facturen/vorderingsstaten gebruikgemaakt van het investeringsfonds van Infrax voor een bedrag van 95 253,02 euro. Dit enkel voor afdeling 5,deel 5 hoofdstuk 1 en 2 en deel 7.

Voor de herstellingswerken van de koker in verrekening 2 en 4 wordt het investeringsfonds van Infrax aangewend.

 

 

Bijlagen

 • deel A 3 Berekening uitvoeringstermijn
 • deel A 3 overzicht uitvoeringstermijn
 • deel A 4 Minwaardes en boetes
 • deel B 1 Overzicht vorderingsstaten Bertem
 • deel B 2B VERANTWOORDING OVERSCHREDEN HOEVEELHEDEN
 • deel B 2c 267623 min en meerstaat Het Bies
 • deel B 2c 267623_Eindstaat B1's
 • deel B 2d267623 Het Bies Saldo Bertem
 • deel B 3 Lopende betwistingen
 • deel C 1 PV van Voorlopige Oplevering
 • Einddossier Het Bies inhoudsopgave

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle voor de opdracht “Riolerings-en wegeniswerken Het Bies”, en de eindafrekening opgesteld door Sweco waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 439 212,92 euro excl. btw of 531 447,64 euro incl. 21% btw en waarvan nog 58 527,40 euro excl. btw of 70 818,15 euro incl. 21% btw moet betaald worden.

 

Artikel 2:

Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd.

 

Artikel 3:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007.

 

Artikel 4:

De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

RESTAURATIE KERK SINT-PIETER. GOEDKEURING ONTWERP, RAMING, LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 juni 2004 over de principiële beslissing inzake onderhoud en restauratie van de kerk en goedkeuring van de lastvoorwaarden voor een studieopdracht.
 • Collegebesluit van 20 augustus 2005 over de aanstelling van ir. architect Piet Stevens, Mastellestraat 37 te 3020 Veltem-Beisem als ontwerper.
 • Collegebesluit van 3 april 2006 waarbij opdracht wordt gegeven aan de architect om de toegangsweg vanuit de Groenendaallaan naar de kerk te verbeteren.
 • Raadsbesluit van 17 oktober 2006 waarbij het bouwprogramma van de voorziene restauratiewerken en vooronderzoeken, geraamd op 1 302 856 euro incl. 21% btw, wordt goedgekeurd. De vooronderzoeken zijn gebaseerd op nota's van L. De Clercq en Triconsult.
 • Collegebesluit van 24 oktober 2011 waarbij opdracht wordt gegeven aan de architect om de door hem voorgestelde werken over de buitenaanleg van de kerk op te nemen in het restauratiedossier.
 • Collegebesluit van 26 juni 2012 over de goedkeuring van het voorontwerp en de geactualiseerde raming voor de restauratie van de kerk en de buitenaanleg (fase 1) en het dodenhuisje en kerkhofmuur (fase 2).
 • Collegebesluit van 20 augustus 2012 waarbij een termijnverlenging tot 150 dagen wordt toegestaan voor opmaak van het ontwerpdossier.
 • Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 waarbij het ontwerpdossier wordt goedgekeurd.
 • Het restauratiedossier werd op 30 januari 2014 overgemaakt aan Onroerend Erfgoed voor preadvies.
 • Brief van Onroerend Erfgoed van 18 juli 2014 met de ontbrekende documenten en aanpassingen nodig voor een gunstig preadvies.
 • Vergadering 12 april 2016 met Onroerend Erfgoed waarbij wordt medegedeeld dat de wetgeving veranderd is en een kerkenbeleidsplan en beheersplan noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor subsidies.
 • Collegebesluit van 6 juni 2016 over de goedkeuring van het bijvoegsel aan de overeenkomst van de architectuuropdracht over de overdracht van de bvba ir. architect Piet Stevens aan Multiprofessioneel Architecten vennootschap Studio Roma.
 • Collegebesluit van 26 september 2016 waarbij een bijkomende opdracht wordt gegeven aan Studio Roma binnen de overeenkomst van de architectuuropdracht voor de opmaak van het beheersplan 'Dorpskern Bertem met Sint-Pieterskerk'.
 • Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017 over de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan Bertem.
 • Brief van Onroerend Erfgoed van 13 november 2017 over de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan Bertem.
 • Brief van Onroerend Erfgoed van 20 september 2018 met een preadvies over het beheersplan.
 • Overleg 21 september 2018 bij Onroerend Erfgoed waarbij o.a. de buitenaanleg werd besproken.
 • Brief van Onroerend Erfgoed van 16 november 2018 over de de goedkeuring van het definitief beheersplan.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht "Restauratie kerk Sint-Pietersbanden Bertem" werd een bijzonder bestek opgesteld door de ontwerper, Studio Roma cvba i.s.m. arch. Geert Teirlinck, Abdij van Vlierbeek 7 te 3010 Kessel-Lo.
 • De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1 056 608,14 euro excl. btw of 1 278 495,85 euro incl. 21% btw.
  • 938 345,48 euro excl. btw komt in aanmerking voor subsidie van 80%. De subsidie bedraagt dus 750 676,38 euro. De btw komt niet voor subsidie in aanmerking.
  • Het aandeel voor de gemeente Bertem bedraagt dan nog 1 278 495,85 euro incl. 21% btw - 750 676,38 euro = 527 819,47 euro incl. 21% btw. 
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
 • Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het dossier definitief ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed t.a.v. de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed Cecile Boes.

 

Juridische gronden

 • Het koninklijk besluit van 1 februari 1937 waarbij de Sint-Pieterskerk als monument werd geklasseerd.
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het ministerieel besluit van 28 oktober 1999 waarbij de kerkhofmuur van de Sint-Pieterskerk met inbegrip van het dodenhuisje als monument werd geklasseerd.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 betreffende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

 

Argumentatie

Het ontwerpdossier voor de restauratie van de kerk Sint-Pieter en de omgevingsaanleg werd afgewerkt door Studio Roma. Na goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad wordt het definitief ingediend bij Onroerend Erfgoed voor aanvraag van de erfgoedpremie. We komen in aanmerking voor een premie van 80% op de subsidieerbare posten (excl. Btw). Vervolgens is het wachten op de toekenning van de premie alvorens tot aanbesteding kan worden overgegaan.

 

Financiële gevolgen

Het ramingsbedrag van 1 278 495,85 euro incl. 21% btw wordt voorzien in het volgende meerjarenplan. 750 676,38 euro krijgen we terug in de vorm van subsidies.

 

 

Bijlagen

 • Administratieve bepalingen
 • Plannen versie 2018
 • Raming
 • Samenvattende meetstaat
 • Technische bepalingen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht "Restauratie kerk Sint-Pietersbanden Bertem", opgesteld door de ontwerper, Studio Roma cvba i.s.m. arch. Geert Teirlinck, Abdij van Vlierbeek 7 te 3010 Kessel-Lo worden goedgekeurd.

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1 056 608,14 euro excl. btw of 1 278 495,85 euro incl. 21% btw. Een bedrag van 750 676,38 euro wordt via subsidies ontvangen.

 

Artikel 3:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 4:

Het goedgekeurde dossier wordt na de gemeenteraad onmiddellijk in 2 exemplaren definitief ingediend samen met het aanvraagformulier voor de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure bij het Agentschap Onroerend Erfgoed t.a.v. de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed Cecile Boes.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

AANKOOP VAN EEN HAKSELAAR. GOEDKEURING KANDIDATEN, LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN BESTEK TD803/418.

 

Feiten en context

         In het kader van de opdracht “Aankoop hakselaar" werd een bestek met nr. TD803/418 opgesteld door de dienst openbare werken.

         De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20 380,00 euro excl. btw of 24 659,80 euro incl. 21% btw.

         Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

         Als datum voor de opening van de offertes wordt 14 januari 2019 om 15 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

         De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

         Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

         Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

         De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

         De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van euro 144 000 niet).

         Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Adviezen

         Advies van Interleuven, dienst preventie en welzijn, van 28 mei 2018 met de veiligheidseisen waaraan de aan te kopen machine moet voldoen. Deze veiligheidseisen zijn omschreven in bijlage C van het bestek TD803/418.

 

Argumentatie

De huidige hakselaar, aangekocht in 1993, vertoont grondige slijtage en is aan vervanging toe.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

23000000/0200

€ 46 909,78

€ 30 046,94

€ 24 659,80

 

 

Bijlagen

         Bestek hakselaar

         Bijlage C - bijlage aan bestelbon_veiligheidseisen hakselaar

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. TD803/418 en de raming voor de opdracht "Aankoop hakselaar", opgesteld door de dienst openbare werken, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgelegd zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 20 380,00 euro excl. btw of 24 659,80 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- J. VANDENDRIESSCHE BVBA, Tervuursesteenweg 496 te 3061 Leefdaal;

- MILLON NV, Kleine Spekstraat 1 te 3020 Herent;

- VANDAELE KONSTRUKTIE, Stationsstraat 119 te 8780 Oostrozebeke;

- LANDSRODE NV, Nijvelsebaan 145 te 3090 Overijse;

- MERCKX MACHINES NV, Leuvensesteenweg 149 te 3390 Sint-Joris-Winge.

 

Artikel 4:

De opening van de offertes vindt plaats in gesloten zitting op 14 januari 2019 om 15 uur in de collegezaal in het gemeentehuis.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget onder registratiesleutel 1419/001/001/001/001 23000000/0200.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING VERKOOPOVEREENKOMST DORPSTRAAT 554 TE LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 8 mei 2017 over de intentie tot aankoop Dorpstraat 554 voor de verwezenlijking van het infrastructuurproject centrum Leefdaal.

         Collegebesluit van 15 mei 2017 waarbij het kantoor van notarissen Coppieters en Goukens, Sint-Jacobsplein 7, 3000 Leuven, wordt aangesteld voor de opmaak van overeenkomsten en voor de opmaak en het verlijden van notariële aktes met betrekking tot de herinrichting van het centrum van Leefdaal.

         Schattingsverslag van 19 juni 2017, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Jonas Artois.

         Bespreking op 20 juni 2018 met de eigenaars van Dorpstraat 554 waar overeengekomen is om een gemeenschappelijke schatter aan te stellen.

         Schattingsverslag van 7 augustus 2018, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Guy Michiels.

         Bespreking op 23 oktober 2018 met de eigenaars van Dorpstraat 554 waarbij een akkoord is bereikt over de aankoopprijs.

         Collegebesluit van 5 november 2018 waarbij het college de verkoopovereenkomst goedkeurt en de burgemeester en de algemeen directeur machtigt om de overeenkomst te tekenen.

 

Feiten en context

 • De gemeente is met de eigenaars Goemans-Engelen van het perceel met woning gelegen in Dorpstraat 554 te Leefdaal, overeengekomen om de woning aan te kopen aan de schattingswaarde volgens het schattingsverslag van 7 augustus 2018, opgesteld door de gezamenlijk aangestelde landmeter Guy Michiels.
 • De aankoopprijs is 169 000 euro.
 • De verkoopovereenkomst werd opgesteld en ondertekend onder opschortende voorwaarde dat deze overeenkomst bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad.
 • De aankoop betreft volgend perceel:

o        Woonhuis (bouwgrond), 3de afdeling sectie B nr. 237/L/002

 • Het perceel is gelegen in woongebied
 • Het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 1a 05ca.
 • Het recht van voorkoop is van toepassing.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.

 

Argumentatie

Notaris Stefan Vangoetsenhoven is aangesteld voor de opmaak van de aankoopakte. In afwachting van het verlijden van deze akte werd een overeenkomst opgemaakt die na ondertekening door beide partijen en de goedkeuring van de gemeenteraad een definitief karakter geeft aan de aankoop.

 

Financiële gevolgen

Deze uitgave van 169 000 euro moet opgenomen worden in het budget van 2019.

 

 

Bijlagen

 • verkoopovereenkomst

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde verkoopovereenkomst goed voor de aankoop van het woonhuis, gelegen Dorpstraat 554 te Leefdaal, kadastraal gekend onder 3de afdeling sectie B nr. 237/L/002 met een totale oppervlakte van1a 05ca.

De aankoopprijs wordt vastgesteld op 169 000 euro.

 

Artikel 2:

De dienst openbare werken geeft opdracht aan notariskantoor Coppieters & Goukens uit Leuven voor de opmaak en het verlijden van de notariële akte.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

WOONKWALITEIT. GOEDKEURING REGLEMENT REGISTRATIE VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 december 2016 om het Intergemeentelijk Woonproject Lokaal Woonbeleid ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ verder te zetten en de subsidieaanvraag 2017-2019 ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid goed te keuren.
 • Ministerieel besluit van 27 februari 2017 van Vlaams minister Liesbeth Homans over de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Raadsbesluit van 23 oktober 2018 over de goedkeuring van het reglement op de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen.
  Tijdens de raad werd opgemerkt dat er twijfel bestaat over de juridische correctheid omwille van schending van het gelijkheidsbeginsel aangezien de maatstaf voor opname en schrapping niet overeenstemt. Aan het ontwerp van reglement werd ook toegevoegd dat eigenaars proactief moeten worden geïnformeerd.
 • De opmerkingen van de gemeenteraad werden meegedeeld aan de stuurgroep van het intergemeentelijk woonproject op de vergadering van 24 oktober 2018. De afgevaardigde van Wonen-Vlaanderen stelde voor om deze opmerkingen te onderzoeken.
 • E-mail van 29 oktober 2018 van An Decorte van Wonen-Vlaanderen met de argumentatie dat er in het goedgekeurde reglement, volgens hun expert ter zake, een probleem is met de definiëring van verwaarlozing en het advies om de maatstaf voor opname en schrapping op gelijke hoogte te brengen.
 • Overleg met Marc Morris (schepen Wonen) en IGO op 22 november 2018 ter bespreking van het ontwerp van gewijzigd reglement.

 

Feiten en context

 • Sinds 31 december 2016 is het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen overgeheveld van het Vlaams niveau naar het gemeentelijk niveau. De gewestelijke registratie en heffing werden volledig opgeheven.
 • De aanvullende activiteit 2.4 in het subsidiedossier van het Intergemeentelijk Woonproject stelt dat de gemeente verwaarloosde gebouwen en woningen opspoort, ze inventariseert en ze aanpakt.
 • De gemeente kan kiezen om verwaarloosde woningen en gebouwen te inventariseren zonder dat er momenteel een heffing aan gekoppeld wordt. De bedoeling is dat de gebreken aangepakt worden. Daarbij is ondersteuning en begeleiding van de eigenaar soms aangewezen of noodzakelijk. In het laatst genoemde kan tijdens een hoorzitting een afsprakenkader vastgelegd worden. De technisch adviseur van het woonproject kan het herstel motiveren en begeleiden.
 • Bij ernstige verwaarlozing waarbij de eigenaar niet het nodige herstel uitvoert, kan aanplakking aan de gevel door de burgemeester bevolen worden. Wanneer de verwaarlozing ook een gevaar voor openbare veiligheid en/of gezondheid inhoudt, kan de burgemeester een besluit van onbewoonbaarverklaring nemen met toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

 

Juridische gronden

 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Artikel 42, § 3 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
 • Artikel 43, § 2 van het gemeentedecreet
  Het vaststellen van gemeentelijke reglementen is een bevoegdheid van de gemeenteraad, die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van (intergemeentelijke) projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

 

Adviezen

 • Advies van Agentschap Wonen-Vlaanderen van 29 en 30 oktober 2018: het agentschap adviseert om de maatstaf voor opname en schrapping op gelijke hoogte te brengen.

 

Argumentatie

Een beleid rond bewaking van de kwaliteit van woningen en gebouwen vereist een continu en congruent proces waarin de opeenvolgende logische stappen, noodzakelijk om resultaat te behalen binnen een redelijke termijn, gezet dienen te worden.

Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen en er dient te worden gestreefd naar een kwalitatief aanbod voor woningen.

Verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • Administratieve akte: genummerd document dat opnamedatum, kadastrale gegevens van het betreffende pand, de zakelijk gerechtigde(n), de beslissing tot opname en de beroepsmogelijkheid omvat.
 • Beveiligde zending:
  • een aangetekend schrijven
  • een afgifte tegen ontvangstbewijs
  • elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld.
 • Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen.
 • Bedrijfsruimten: de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en waar een economische activiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 are. Uitgesloten is de bedrijfsruimte waarin de woning van de eigenaar een niet afsplitsbaar onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgebouw en dat nog effectief benut wordt als verblijfplaats.
 • Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2.1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
 • Gemeentelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen: overeenkomstig het decreet Grond- en Pandenbeleid nemen de gemeenten sinds 1 januari 2010 de leegstaande woningen en gebouwen op in een gemeentelijk leegstandsregister.
 • Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris vermeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.
 • Opnamedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van dit reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt opgenomen.
 • Pand: een woning of gebouw.
 • Register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het gemeentelijk register vermeld in artikel 2 van dit reglement.
 • Registerbeheerder: het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ dat wordt belast met de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
 • Technisch verslag: het verslag, dat onderdeel uitmaakt van dit reglement, waarop de vastgestelde zichtbare gebreken van een woning of gebouw worden aangeduid. Het betreft een lijst van gebreken waaraan strafpunten worden toegekend.
 • Verwaarloosde woning of gebouw: een woning of gebouw dat ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of -gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.
 • Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.
 • Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
  • de volle eigendom;
  • het recht van opstal of van erfpacht;
  • het vruchtgebruik.

 

Artikel 2: Registratie

De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.

In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

 • het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw
 • de kadastrale gegevens van het verwaarloosde pand
 • de identiteit en het adres van alle gekende zakelijk gerechtigden
 • het nummer en de datum van de administratieve akte
 • de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag
 • de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan
 • de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen het verwaarloosd gebouw zich situeert.

 

Artikel 3: Vaststelling van de verwaarlozing

§1. De gemeente draagt de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen over aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO als projectuitvoerder van het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’. Het woonproject krijgt van IGO de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheid en fungeert als registerbeheerder.

 

§2. De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld door de registerbeheerder vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Het technisch verslag omvat indicatoren van verwaarlozing, daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd.

 

§3. Indien vastgesteld wordt dat een woning tussen 10 en 18 punten scoort, neemt de registerbeheerder contact op met de eigenaar(s) om hem/hen met preventieve doeleinden te informeren over de vastgestelde gebreken en om hem/hen de kans te geven om de gebreken aan te pakken. Het technisch verslag wordt samen met de kennisgeving aan de eigenaar(s) bezorgd.

 

Artikel 4: Opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij minstens één foto en het technisch verslag gevoegd worden.

 

§2. De datum van de administratieve akte geldt als datum van vaststelling van de verwaarlozing en geldt als opnamedatum.

 

§3. Een woning of gebouw die is opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Een woning die is opgenomen op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

§4. Eens opgenomen in het gemeentelijk register blijft een woning of een gebouw als verwaarloosd beschouwd tot het na herstel volgens het technisch verslag minder dan 18 punten behaalt of gesloopt is.

 

Artikel 5: Kennisgeving van de opname

De zakelijk gerechtigde(n) wordt/worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

De kennisgeving bevat:

 • de genummerde administratieve akte
 • het technisch verslag en minstens één foto
 • de uitnodiging voor ondersteuning of begeleiding door de technisch adviseur
 • de toelichtingsfolder met informatie over de gevolgen van de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen en informatie over de beroepsprocedure.

 

De beveiligde zending wordt gericht aan de hoofdverblijfplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een hoofdverblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft.

 

Artikel 6: Gevolgen van opname

§1. De gemeente biedt ondersteuning en begeleiding aan de eigenaars indien nodig.

 

§2. Bij niet herstel van ernstige schade nadat de woning of het gebouw is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de gemeente volgende acties ondernemen:

 • hoorzitting en opmaken afsprakennota
 • aanplakking van de inventarisatie en datum aan de gevel van de betreffende woning
 • besluit name van onbewoonbaarheid met toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

 

§3. Voor bovengenoemde acties wordt de technisch adviseur van het woonproject aangesproken.

 

§4. Bij verkoop of overdracht van de woning of het gebouw is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de nieuwe (kandidaat) eigenaar op de hoogte te brengen dat het pand opgenomen is in het gemeentelijk register.

 

§5. Bij verkoop of overdracht van de woning of het gebouw moet de verkoper de identiteit van de nieuwe eigenaar meedelen aan de registerbeheerder.

 

Artikel 7: Beroep tegen de opname

§1. Tegen de opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending.

Het moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • de identiteit en het adres van de indiener
 • de vermelding van het nummer van de administratieve akte
 • de vermelding van het adres en de kadastrale aanduiding van de woning of het gebouw waarop het beroep betrekking heeft
 • de bewijsstukken die aantonen dat de opname ten onrechte is gebeurd. De vaststelling kan worden betwist met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

 

§2. Het beroep moet ingediend worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname, vermeld in artikel 5. Als datum van indiening van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 

§3. Als het beroep ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

 

§4. Het beroepschrift is onontvankelijk:

 • als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1 en 2, of
 • als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of
 • als het beroepschrift niet is ondertekend.

 

§5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en stuurt zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na ontvangst van het beroepschrift.

 

§6. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Artikel 8: Schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval werden hersteld of verwijderd en de woning of het gebouw op het technisch verslag minder dan 18 puntenbehaalt. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.

In geval van sloop zijn de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval pas verwijderd wanneer alle puin op het perceel is opgeruimd.

 

§2. Voor de schrapping richt de zakelijk gerechtigde een ondertekend en gemotiveerd verzoek aan de registerbeheerder via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:

 • de identiteit en het adres van de indiener
 • het nummer van de administratieve akte, het adres en de kadastrale aanduiding van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft
 • de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw voldoende hersteld is zodat het minder dan 18 puntenscoort of, ingeval van sloop, dat het perceel is opgeruimd.

Als datum van het verzoek tot schrapping wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 

§3. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

 

§4. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

 

§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de registerbeheerder.

 

§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en stelt de indiener van haar beslissing op de hoogte met een beveiligde zending binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de indiening van het verzoek.

 

§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van de beveiligde zending waarbij de zakelijk gerechtigde(n) het bewijs van opheffing van de verwaarlozing, aanlevert, geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Artikel 9: Beroep tegen weigering tot schrapping

§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep indienen volgens de procedure, vermeld in artikel 7.

 

§2. Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen vanaf de datum van de beslissing van de beroepsinstantie.

 

Artikel 10. Intrekking

Het raadsbesluit van 23 oktober 2018 over het reglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen wordt ingetrokken.

 

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. TOEKENNING NOODHULP AAN INDONESIË 12-12.

 

Feiten en context

 • Het consortium 12-12 lanceerde een gezamenlijke oproep voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Sulawesi.
 • De leden van het consortium 12-12 zijn Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, het Rode Kruis, Plan België en UNICEF België. Zij zijn aanwezig in Indonesië en doen al het mogelijke om de bevolking te helpen en te ondersteunen.

 

Juridische gronden

 • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Iedere trekker van een gemeentelijke toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen. Elke beslissing tot verlening van een toelage moet bepalen: de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de toelage, welke verantwoording van de toelagetrekker wordt geëist en de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd.

Ieder verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage te doen controleren.

 • Artikel 9 van het raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

De gemeente richt een noodhulpfonds op voor aanwending in het kader van internationale acties bij grootschalige humanitaire rampen. Jaarlijks wordt 1/6 van het budget hierin gestort, desgevallend aangevuld met niet-opgenomen projectmiddelen.
De gemeenteraad kan beslissen tot aanwending van de middelen in het noodhulpfonds o.a. ter versterking van lokale acties in dit kader.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

64900000/0160

1419/001/001/001/001

€ 3000

€ 2750

€ 500

 

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad kent een gemeentelijke toelage van 500 euro toe aan de campagne "Indonesië 12-12".

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2018

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Wouter Fock kaart de verkeersveiligheid in de Diepestraat aan. De bewoners merken een toegenomen verkeersdruk in hun straat door sluipverkeer. In oktober 2017 zijn daarom in de Diepestraat verkeerstellingen uitgevoerd. De bewoners zouden hierover feedback krijgen, maar hebben nog niets ontvangen. Als opvolging daarvan zouden er daarna ook snelheidsmetingen uitgevoerd zijn. Er wordt ook melding gemaakt dat de verkeersdienst op basis daarvan een ontwerpverslag zou maken met opties om de verkeersveiligheid te verbeteren. De resultaten bleken zorgelijk genoeg, want er werd een project met snelheidsvertragende maatregelen aangekondigd. De bewoners hebben echter nog geen concrete informatie gekregen en op het terrein is er nog niets gebeurd.
  Daarom stelt hij deze vragen:
  Kunnen de bewoners van de Diepestraat op de hoogte gebracht worden van de meetgegevens en van het verslag van de verkeersdienst?
  In welke fase bevindt zich het aangekondigde project met snelheidsvertragende maatregelen? Is er inhoudelijk al iets beslist?
  Wanneer zal daarover met de bewoners gecommuniceerd worden? En wanneer kan een effectieve uitvoering verwacht worden?
 • Schepen Marc Morris bevestigt dat er in de Diepestraat wel degelijk iets aan de hand is op vlak van snelheid. Er zijn twee metingen uitgevoerd:
  • Tussen 16 en 29 oktober 2017. In die periode van 12 dagen passeerden bijna 10 000 voertuigen van diverse aard. Er geldt een snelheidslimiet van 50 km/u maar 79% reed te snel. De schepen laat de statistieken ronddelen aan de raadsleden. Daarop staat een grafische weergave in balkjes per type voertuig, die het gedrag van de weggebruikers in die periode toont. Daar zitten heel hoge snelheden bij hoewel het om uitzonderingen gaat. De maximum gemeten snelheid was op 19 oktober 2017, toen reed iemand 145 km/u.
  • Tussen 15 en 26 januari 2018. Deze cijfers geven een totaal ander beeld: 2500 voertuigen minder en slechts 16% snelheidsovertredingen. Deze cijfers zijn afkomstig van een 24-urenregistratie die we zelf doen om een aantal opmerkingen en vragen te kunnen objectiveren. De opmerkingen zijn soms heel terecht, soms minder. De schepen ziet enkele mogelijke verklaringen voor de gunstiger metingen: januari is een wintermaand, de baan helt sterk, misschien houdt men zich dan wat in qua snelheid.

Er is tussen de 2 metingen geen ingreep gedaan. Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren op de Diepestraat. Er zijn zeker een aantal mensen die ontdekt hebben dat die weg gebruiken, mogelijk tijdswinst oplevert dan wanneer je de normale weg via de Kruisstraat zou nemen. De snelheid is excessief, we moeten daar iets aan doen. De vraag is: wat? Het aantal auto's dat daar passeert, ligt rond de 50-60 per uur, dat is dus 1 per minuut. Er is soms wel een piek maar uiteindelijk zijn er andere straten waar er 5-6 keer meer voertuigen passeren. Een poort zal niet effectief zijn wegens te weinig voertuigen. Een andere mogelijkheid die we overwegen, is om te werken met Berlijnse kussens. Je kan daar niet naast, je kan daar met max. 30 km/u over rijden, anders riskeer je schade. Dit is theoretisch mogelijk, waar de helling begint en geen woningen staan. Een aantal mensen zijn er niet gerust op dat dat goed gaat aflopen voor mensen die er toch te snel over rijden. Zo'n kussen vormt ook een probleem voor wielerpelotons; enkel de eerste rijders zien dat object tijdig. De maatregel moet het gewenste doel bereiken zonder nadelige effecten. Het is goed dat de vraag gesteld is, maar er is nog geen definitief antwoord. Het college vindt een maatregel nodig, maar twijfelt aan de concrete oplossingen. De schepen vraagt naar de mening van de raadsleden.

 • Raadslid Kristien Van Essche is geen voorstander van obstakels. Zij kiest voor de plaatsing van een digitaal bord dat de snelheid aangeeft, zij houdt daar zelf rekening mee.
 • Schepen Marc Morris vindt dit zeker één van de mogelijkheden, maar vraagt zich af of het voldoende is om hoge snelheden tegen te gaan.
 • Raadslid Yvette Laes vraagt of een flitspaal niet zou helpen.
 • Raadslid Ludo Croonenberghs vindt Berlijnse kussens enkel zinvol als je ze met 2 naast mekaar zet. Je moet er ook 3-4 achtereen leggen.
 • Raadslid Herman Ginis reageert daarop dat men die kussens in Oud-Heverlee heeft weggehaald. Hij stelt dat niemand die voor zijn deur wilt hebben.
 • Raadslid Ludo Croonenberghs suggereert om de as van de weg aan te pakken zodat je moet slalommen.
 • Raadslid Herman Ginis stelt voor om snelheidscontroles te houden, misschien staan de bewoners dan ook in de boek.
 • Burgemeester Joël Vander Elst stelt dat er 1 keer per week geflitst wordt in onze gemeente, op de prioritaire wegen zoals de Everbergsesteenweg. Als blijkt dat dit in de Diepestraat nodig is, is de politie bereid om ook daar te gaan flitsen. Maar dat gaat dan wel ten koste van de andere controle in onze gemeente. De burgemeester vreest dat Berlijnse kussens een ongelooflijk effect gaan geven als je van boven komt en daar met hoge snelheid tegenaan rijdt. Een wielerpeloton ligt snel overhoop. De zichtbaarheid is niet goed (nogal bochtig). Dit wordt ook nog besproken met de verkeerskundige van de politie. Als er ergens geflitst wordt, wordt dit snel op Facebook gedeeld. Als je in de mensen hun zakken zit, is dit meestal het enige wat helpt. Flitspalen zijn een optie, maar hoeveel moeten we er bestellen? Er zijn nog vele straten in onze gemeente. Je moet ook capaciteit hebben om ze te verwerken. We willen ook niet boven onze capaciteit gaan.
 • Raadslid Ludo Croonenberghs stelt voor om dit document met objectieve vaststellingen aan de bewoners bekend te maken.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat het bestuur eigenlijk ook graag naar de bewoners zou willen gaan met een paar concrete maatregelen. Een mobiel bord in beide richtingen zou een tussenstap kunnen zijn. Het voordeel zou zijn dat de cijfers nog eens gecontroleerd kunnen worden. Je kan dan ook nakijken of de plaatsing van zo'n bord enig effect heeft.

 

 • Raadslid Wouter Fock verwijst naar een bezoek aan de Chirolokalen van Korbeek-Dijle. Hij merkte er zaken op die nog steeds niet afgewerkt zijn, alhoewel de lokalen reeds twee jaar in gebruik zijn. De draden voor het inbraakalarm hangen er, maar er is geen alarm geïnstalleerd. De ingerichte keuken is niet bruikbaar omdat de gasaansluiting nog niet in orde is. De afvoer van grijs water verstopt regelmatig, vermoedelijk door een niet-werkende pomp. Vandaar zijn vragen:
  • Kunnen we een overzicht krijgen van de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden?
  • Wie moet deze werken uitvoeren of er het initiatief voor nemen?
  • Voor de werken waar de gemeente voor moet instaan: wat is de planning voor de uitvoering ervan?
  • Voor de werken waarvoor de gemeente niet wil/kan/mag instaan: kan dit duidelijk aan de Chiro doorgegeven worden?
 • Schepen Greet Goossens antwoordt dat ze ook zelf is aangesproken door enkele kookmoeders. Op 6 december is ze naar de Chirolokalen gaan kijken met o.a. iemand van de leiding van Chiro Kadee. Het inbraakalarm is geïnstalleerd en operationeel. Een aantal maanden terug is gevraagd aan de leiding om bij de dienst gebouwen langs te komen om af te spreken hoe dit in werking moet gesteld worden, welke afspraken gelden enz. Deze afspraak gaat begin januari door.
  De wandpanelen in de keuken waren door de Chiro geplaatst, maar niet conform de normen voor brandveiligheid. Zij moeten uitgebroken worden en de keuken moet worden gedemonteerd. De gasinstallatie is er maar staat niet open omdat er voorlopig niet gekookt mag worden. Dit zijn grote werken. Er is een planning opgemaakt om deze werken uit te voeren na nieuwjaar. De gemeentediensten doen dit.
  Het doorgeefluik is met de persoon van de leiding besproken. De beste oplossing is om het luik dicht te metsen of eventueel op te vullen met een strook glasdallen. Zij vonden dat dat doorgeefluik niet echt nodig was omdat de deur ernaast staat. Dit moet een branddeur worden. Er moeten nog een aantal gaten worden dichtgemaakt en een klep aan de dampkap, dan is dit conform de normen van brandveiligheid.
  Een aantal kleine werken worden nog uitgevoerd voor het einde van het jaar, bv. de timer van de verlichting die te lang blijft branden.
  Het probleem met de aflopen is in het verleden al eens aangepakt, daarna heeft onze dienst nooit iets vernomen. Op 6 december is vastgesteld dat er nog een probleem is door mortel van de bouwwerken. Onze werkmannen gaan dit nog voor 1 januari bekijken. De deuren worden opnieuw afgesteld, ze sluiten te traag. Buiten zal een uithangbord worden opgehangen en in de lokalen komt nog een bord.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt of er vooraf dan geen overleg is geweest over de panelen in de keuken.
 • Schepen Greet Goossens antwoordt dat er wel overleg over geweest is, maar dat de panelen bij de finale keuring toch niet in orde bleken. In de plaats zullen we die wanden volledig betegelen.
 • Schepen Marc Morris vult aan dat was afgesproken dat de keuken niet in het gemeentelijk budget werd opgenomen; de Chiro oud-leiding zou er een industriële keuken laten plaatsen. Op een bepaald moment is men iets te snel panelen beginnen plaatsen.

 

 • Raadslid Yvette Laes vraagt informatie over de mogelijke plaatsing van een mast, zij krijgt hierover vragen van ongeruste bewoners.
 • Burgemeester Joël Vander Elst vermoedt dat het gaat over een zendmast die Telenet heeft aangevraagd op de hoek van de Geen-straat en de John Vanhaerenstraat. Telenet is op zoek naar een plaats voor een zendmast. Eén van de plaatsen die voor hen geschikt zou zijn, is de gemeentelijke loods. We zijn in overleg gegaan, maar vooraleer je zo'n beslissing neemt, ga je naar de inwoners. Zij zijn uitgenodigd voor een informatievergadering. Het verslag was dat het enthousiasme bij de aanwezigen niet zo groot was. Dit is teruggekoppeld naar Telenet. Een mast van 27 m in je buurt is natuurlijk wel een mast van formaat. Het bestuur wil nog verder bekijken of er geen alternatieven zijn. Niemand wil een mast in zijn omgeving, maar af en toe krijgt het bestuur wel e-mails van mensen die zeggen dat ze geen bereik hebben. We kijken naar alternatieven zodanig dat onze inwoners en klanten van Telenet toch het bereik hebben dat ze nodig hebben. Vorige vrijdag heeft de algemeen directeur naar de buurtbewoners het antwoord gestuurd dat de burgemeester zonet aan de raad gegeven heeft.

 

 • Raadslid Karin Baudemprez vraagt om ook stippellijnen aan te brengen aan Het Bies en de Bankblokstraat in de bocht waar het voetpad uitpuilt; zij heeft daar al speciale situaties gezien.
 • Schepen Marc Morris erkent dat een zekere weggeleiding een goede zaak zou zijn. De belijningswerken door de firma Nijs zijn volop bezig om het hele programma uit te voeren.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt of het normale gewone onderhoud aan de kerk van Bertem nog fatsoenlijk gebeurt. Hij zag dakgoten waar groen in groeit, dakgoten lopen over.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat we geen signaal hebben gekregen van het kerkbestuur, maar we geven dit door om na te kijken. Er waren wel recente meldingen over de kerk van Leefdaal en over de kapel Sint-Verona. Het is belangrijk om dit door te geven zodat het kan worden opgevolgd.

 

 • Tot slot vraagt de burgemeester het woord. Hij wil iedereen bedanken, zowel de collega's van de meerderheid als de collega's uit de oppositie die zeer constructief hebben meegewerkt. De samenwerking over de grenzen heen was zeer fijn gedurende 6 jaar. Af en toe heeft de oppositie het bestuur het vuur aan de schenen gelegd. 13 van de 21 mensen gaan we terugzien. Acht zullen er niet meer bij zijn van in het begin, misschien later wel. Deze 8 mensen zorgen voor 89 jaar ervaring die wegvalt vanaf volgende week. De nieuwkomers zullen hun beste beentje moeten voorzetten. De burgemeester hoopt dat hij de 8 anderen nog zal tegenkomen. Hij dankt iedereen en wenst ieder veel geluk en een goede gezondheid.