NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 mei 2017

Van 20.03 uur tot 20.43 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Gemeenteraadslid Kristien Van Essche vervoegt de vergadering vanaf punt 11.

 


Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 25 april 2017.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 25 april 2017 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 16 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 28 april 2017 voor de algemene vergadering van IGO van 16 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 16 juni 2017 wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag vergadering 16-12-2016
  2. Goedkeuring jaarverslag 2016
  3. Goedkeuring jaarrekening 2016
  4. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 16 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGO van 16 juni 2017 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 21 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 26 april 2017 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 21 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 21 juni 2017 wordt een algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/11/2016

3. Jaarverslag 2016

* Verslag van de activiteiten

* Jaarrekening per 31/12/2016 – verslag van de commissarisrevisor

* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

4. Decharge bestuurders en commissaris

5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf

6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf

7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf – categorie E

8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cfr. artikel 15.2 van de statuten

9. Communicatie: Onze intercommunale – een voorbeeld van deugdelijk bestuur

10. Diversen

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 21 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 21 juni 2017 van EcoWerf wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 20 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 18 april 2017 voor de algemene vergadering van 20 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 20 juni 2017 wordt een algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20

december 2016

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. Werking van het crematorium

5. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 20 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Hofheide van 20 juni 2017 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING FINILEK 16 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 21 maart 2017 voor de algemene vergadering van Finilek van 16 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Finilek.
 • Op 16 juni 2017 wordt een algemene vergadering van Finilek gehouden met volgende agendapunten:
  1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor

5. Statutaire benoemingen

6. Statutaire mededelingen

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 16 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Finilek van 16 juni 2017 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 14 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 14 april 2017 voor de algemene vergadering van Interleuven van 14 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 14 juni 2017 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:

1. Samenstelling van het bureau.

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 30.11.2016.

3. Verslag over de activiteiten 2016.

4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de commissaris-revisor.

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor.

7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1. van de statuten.

8. Vervanging leden raad van bestuur.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 14 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 14 juni 2017 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IVERLEK 16 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 17 maart 2017 voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek van 16 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Nazending van 5 april 2017: verduidelijking inzake (eventuele) beheersoverdracht m.b.t. warmte.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
 • Op 16 juni 2017 wordt een algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek gehouden met volgende agendapunten:
  1. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel.
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba

7. Statutaire benoemingen

8. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 16 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:

 • een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectieactiviteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten;
 • vermelding van de bijkomende activiteit 'warmte' in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een 'effectieve' herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
 • de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 • de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
 • vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten 'regulatoir' en'niet-regulatoir' en de kapitaalkostenvergoeding;
 • de creatie van aandelen Aw en winstbewijzen Cw in het kader van de activiteit warmte;
 • het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
 • de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
 • het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de algemene vergadering beschikken;
 • de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
 • de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen;
 • de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide equivalente EAN's voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
 • het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde;
 • inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
 • de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij.

 

Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.

In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt.

De distributienetbeheerder Iverlek doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba.

Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.

De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor minder CO2-uitstoot. De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.

Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.

Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.

 

KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek:

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren, wenst de gemeente een beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan lverlek, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor: - het coördineren van een warmtestudie, - het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, - het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet, - het monitoren en sturen van het warmtenet, - het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet, - het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet, - het toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De opdrachthoudende vereniging Iverlek is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek van 16 juni 2017 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren:

1. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel.
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba

7. Statutaire benoemingen

8. Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2:

a. De raad hecht zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

b. De raad verricht in het kader van punt a. de beheersoverdracht met het oog op de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de Opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende vereniging Iverlek of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur;

c. De raad vertrouwt, ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b., de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe aan de netbeheerder Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen;

d. De raad breidt de inbreng die de gemeente gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Iverlek uit tot de activiteit warmte.

 

Artikel 3:

De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 23 JUNI 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 20 april 2017 voor de algemene vergadering van 23 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Verzoek van Albert Mees, voorzitter gemeenteraad, van 22 mei 2017 om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2017.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
 • Op 23 juni 2017 wordt een algemene vergadering van Riobra gehouden met volgende agendapunten:
  1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering

2. Balans en resultatenrekening 2016

3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering

4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris

5. Statutaire benoemingen

- verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young

- ontslagen en benoemingen (onder voorbehoud)

6. Kennisgeving (onder voorbehoud)

7. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud).

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
  De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 mei 2017.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 23 juni 2017 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Riobra van 23 juni 2017 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

GELUIDSMETER. GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT TERUGBETALING ONTLENINGSKOST GEBRUIK GELUIDSMETER.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 8 mei 2017 over de principiële goedkeuring van het reglement over de terugbetaling van de ontleningskost van een geluidsregistratiemeter.

 

Feiten en context

         Tot op heden beschikte de gemeente over een geluidsmeter in haar uitleendienst. Verschillende doelgroepen konden deze gratis ontlenen.

         De geluidsmeter van de gemeente werkt niet meer.

         De aankoop van een nieuwe geluidsmeter is duur en heeft een beperkte levensduur.

 

Juridische gronden

         Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

         Artikel 43, §1, 2° van het gemeentedecreet

De bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentelijke reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden gedelegeerd.

         Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

         Artikel 125 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De betalingen aan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden altijd verricht op een financiële rekening op naam van de vereniging.

 

Argumentatie

Vermits de gemeente geen geluidsmeter meer heeft in haar uitleendienst, is men genoodzaakt om een geluidsmeter te ontlenen bij de provincie Vlaams-Brabant of via een privéverhuurder.

De provincie rekent bij het ontlenen van een geluidsmeter een verzekeringskost aan van 26,14 euro.

Omdat de gemeente deze dienstverlening niet meer kan aanbieden, wenst het bestuur onder een aantal voorwaarden de ontlenings- en/of verzekeringskost terug te betalen aan de organisator.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001001001001

61200100/0111

€ 12 000

€ 2941,91

€ 300

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeente verleent aan de organisator een subsidie voor het ontlenen van een geijkte geluidsmeter onder de hierna vermelde voorwaarden.

 

Artikel 2:

De subsidie wordt uitbetaald aan erkende Bertemse verenigingen, jeugdverenigingen lid van de Bertemse jeugdraad, Bertemse adviesraden, Bertemse scholen, organisatoren van buurtfeesten en particulieren die een publiek toegankelijke activiteit op het grondgebied van Bertem organiseren.

 

Artikel 3:

De kosten voor de ontlening en/of verzekering van een geijkte geluidsmeter worden voor 100% terugbetaald met een maximum van 30 euro.

 

Artikel 4:

De ontlener bezorgt binnen de 30 dagen een bewijs van betaling aan de financiële dienst onder de vorm van een rekeninguittreksel, stortingsbewijs of overschrijvingsbevestiging (pc-banking) tesamen met een kopie van het afhaalformulier van de provincie of ontleenbewijs van de privéverhuurder.

 

Artikel 5:

De subsidie wordt gestort op de bankrekening van de aanvrager.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP MELDINGEN EN AANVRAGEN IN HET KADER VAN HET OMGEVINGSVERGUNNINGENDECREET EN HET AFLEVEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN, UITTREKSELS EN ATTESTEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Op 23 februari 2017 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning grotendeels in werking getreden. De gemeente Bertem heeft voor de uitvoering van dit decreet uitstel gekregen tot 1 juni 2017.
 • De belasting op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen (raadsbesluit van 17 november 2015) verwijst naar het decreet over de milieuvergunningen van 28 juni 1985. Dit decreet verdwijnt vanaf 23 februari 2017 (uitstel tot 1 juni 2017).
 • De retributie op aanvragen van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen verwijst naar de begrippen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning (raadsbesluit van 2 april 2013), begrippen die met ingang van 23 februari 2017 (uitstel tot 1 juni 2017) verdwijnen.

 

Feiten en context

 • Tot op heden werden de belastingen voor de meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen al volgt vastgesteld:
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 50 euro
  • voor een mededeling van een kleine verandering aan een vergunde inrichting klasse 2 zoals bepaald in het Vlarem: 200 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 2 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 500 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 1750 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 die onderworpen zijn aan een milieueffecten- en/of veiligheidsrapport zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 2500 euro zijnde administratieve kosten + de kosten van extern advies door de instanties aangeduid door de gemeente en de kosten voor het publiceren van de aankondigingen in de dag- en/of weekbladen.
 • Tot op heden werden de retributies voor de behandeling van stedenbouwkundige en verkavelingsdossiers als volgt vastgesteld:
  • 50 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundige aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat of het uitvoeren van technische en terreinaanlegwerken vermeerderd met 30 euro indien onderworpen aan een openbaar onderzoek
  • 100 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundige aanvraag met een uitgebreide dossiersamenstelling vermeerderd met 30 euro indien onderworpen aan een openbaar onderzoek
  • 75 euro per bouwlot voor de behandeling van een verkaveling
  • 125 euro per bouwlot voor de behandeling van een verkaveling met wegenaanleg of grondafstand
  • 75 euro voor de behandeling van een verkavelingswijziging
  • 25 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundig attest.

 

Juridische gronden

 • Artikel 107, §4 van de grondwet

Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 • Artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet
  Binnen twintig dagen na het besluit wordt naar de provinciegouverneur een kopie verzonden van de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de besluiten betreffende de retributies.
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning: gecoördineerde versie.
 • Decreet van 24 mei 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
  Dit decreet stelt dat de bepalingen inzake de omgevingsvergunning toepassing moeten vinden vanaf 1 januari 2018.

 

Argumentatie

Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet vergt heel wat inspanningen van de gemeentelijke administratie. Het is verantwoord een vergoeding te vragen die in verhouding staat met het geleverde werk.

De financiële toestand van de gemeente maakt het noodzakelijk om de aanzienlijke administratieve kosten voor het behandelen van dossiers te verhalen op de aanvragers. De vergoeding is in verhouding met de geleverde inspanningen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Er wordt een retributie geheven op het behandelen van aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet en op aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten.

 

Artikel 2:

Het bedrag van de retributie wordt volgens volgende categorieën bepaald:

 

Melding uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

€ 50

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 50

Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit (gemeente moet de vergunningstoestand actualiseren zie art. 97, §2 omgevingsvergunningsbesluit)

€ 50

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

 

 • vereenvoudigde procedure

€ 50

 • gewone procedure

€ 100

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (en de verandering)

 

 • klasse 1

€ 500

 • klasse 2 - vereenvoudigde procedure

€ 250

 • klasse 2 - gewone procedure

€ 500

Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden

€ 100

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkunidge handelingen

 

 • klasse 1

€ 500

 • klasse 2 - vereenvoudigde procedure

€ 250

 • klasse 2 - gewone procedure

€ 500

 • melding ingedeelde inrichting-vereenvoudigde procedure

€ 50

 • melding ingedeelde inrichting-gewone procedure

€ 100

 •  

 

Aanvraag omgevingsvergunning verkavelen van gronden

 

 • zonder wegenaanleg - vereenvoudigde procedure - per lot

€ 100

 • zonder wegenaanleg - gewone procedure - per lot

€ 250

 • met wegenaanleg - vereenvoudigde procedure - per lot

€ 250

 • met wegenaanleg - gewone procedure - per lot

€ 500

Verzoek tot bijstelling omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden

 

 • vereenvoudigde procedure

€ 50

 • gewone procedure

€ 100

 

Aanvraag tot het houden van een projectvergadering (art.8 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 250

Aanvraag stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO)

€ 50

Aanvraag planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)

€ 1000

 

Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning

€ 100

 

Vergunningsaanvraag springstoffen (KB 23/9/1958)

€ 100

Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen(KB 20/7/2001)

€ 100

 

Afgifte uittreksel uit het plannenregister (*1)

€ 25

Afgifte uittreksel vergunningenregister (*1)

€ 25

Afgifte van aanvullende vastgoedinformatie per kadastraal perceel, aangrenzende of overlappende kadastrale percelen

€ 50

*1: vormen samen het stedenbouwkundig uittreksel (50 euro)

 

Artikel 3:

Wanneer de gemeente administratieve taken uitvoert (openbaar onderzoek, advies...) in aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet waar de Vlaamse overheid of de provincie de vergunningverlenende overheid is, worden dezelfde retributiebedragen gehanteerd zoals vermeld in artikel 2 van dit besluit.

 

Artikel 4:

Worden van de retributie vrijgesteld:

 • de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd
 • dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende weigering, art. 32, §4 en art. 46, § 2 van het omgevingsvergunningsdecreet)
 • procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (art. 13 omgevingsvergunningsdecreet)
 • de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen en de instellingen van openbaar nut zijn vrijgesteld van deze retributie.

 

Artikel 5:

De betaling van de retributie dient te gebeuren via overschrijving bij het afleveren van de beslissing van omgevingsaanvragen, akte van meldingen , attesten , uittreksels en inlichtingen.

 

Artikel 6:

Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 7:

Het raadsbesluit van 17 november 2015 over de belasting op aanvragen tot openen van meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.

 

Artikel 8:

Het raadsbesluit van 2 april 2013 over het retributie op aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten en de behandeling van stedenbouwkundige dossiers wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.

 

Artikel 9:

Dit besluit wordt binnen de 20 dagen voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2017

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Leonard Vranckx heeft opgevangen dat de carpoolparking zou worden vergroot en dat er een blauwe zone zou komen op het Gemeenteplein. Hij vraagt hierover toelichting.
 • Burgemeester Joël Vander Elst deelt mee dat de gemeente vorig jaar heeft samengezeten met AWV, waar o.a. is gepleit voor de uitbreiding van de carpoolparking aan het afrittencomplex. Toen was sprake van een uitbreiding met 30 extra plaatsen. Uit de aanvraag van de bouwvergunning blijkt echter dat er +/- 100 extra parkeerplaatsen zullen komen. Het bestuur is hier bijzonder blij mee. De burgemeester hoopt dat de parkeerdruk in centrum Bertem daardoor wat ontlast wordt.
  Op dit moment is er nog niet gesproken over een blauwe zone op het Gemeenteplein. Maar omwille van het feit dat het Gemeenteplein dikwijls wordt gebruikt als carpoolparking, is de parkeerdruk groot, zeker tijdens de werkzaamheden aan Het Blok. Daardoor is het zeker niet uitgesloten dat een blauwe zone in de toekomst bekeken moet worden, maar hier is zeker nog niets over beslist.

 

 • Raadslid Sonia Stiasteny stelt dat de werken aan Het Bies al een maand bezig hadden moeten zijn. De straat ligt er slecht bij. De inwoners zijn niet zo goed gezind over de huidige situatie. Wanneer beginnen de werken?
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat er vandaag nog een coördinatievergadering met alle betrokkenen is gehouden. Hij legt uit wat er aan de hand is. Door de delicaatheid van de werken omwille van de koker, heeft men in overleg met Infrax en de aannemer gekozen voor een andere werkwijze. Men gaat zoveel mogelijk doorpersen in plaats van alles open te leggen. Daarvoor wordt een onderaannemer ingezet. De nieuwe werkwijze zal minder schade aanrichten en leidt niet tot een termijnverlenging. De voorbereidende werken zijn gebeurd, op 3 punten na; op 3 plaatsen loopt er nog een leiding door de koker van de Vloetgracht. Morgen komt men dat probleem wegwerken. De onderaannemer van aannemer Heijmans kan ten vroegste de 2e helft van augustus beginnen persen. In de coördinatievergadering zijn daarom de volgende beslissingen genomen:
  1) de putten die voor hinder zorgen, worden gefatsoeneerd.
  2) de effectieve start van de werken is voorzien op 1 augustus. De perser komt in de 2e helft van augustus.
  De schepen schetst de fasering van de werken:
  - zone tussen Voer en Elzenstraat
  - dan verder tot aan de Bankblokstraat
  - dan het deel tussen Voer en Dorpstraat
  - het deel aan de Bankblokstraat is voorzien voor na de winter.
  De stukken die men eerst aanpakt, zullen zo afgewerkt zijn dat de mensen proper hun woning kunnen bereiken.
  In normale omstandigheden is de volledige heraanleg klaar in maart 2018.
 • Raadslid Sonia Stiasteny heeft gemerkt dat er een nieuwe naam op de werfcabine staat; zij vraagt of Heijmans overgenomen is.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat dat wellicht het geval is, maar dat het om dezelfde mensen gaat.

 

 • Raadslid Ludo Croonenberghs vraagt of er bij de uitvoering van bouwprojecten (bv. De Robijn) wordt nagekeken of de uitvoering conform de plannen gebeurt. Hij heeft de indruk dat de voetpaden bij het vermelde project niet overeenkomstig de plannen zijn.
 • Schepen Marc Morris wijst erop dat wat onder de grond zit, breder is dan het gebouw dat bovengronds opgericht wordt. De schepen meent dat de plannen tot hiertoe correct worden nageleefd.
 • Raadslid Ludo Croonenberghs stelt dat er dus geen systematische controle door de gemeente gebeurt.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat, als er een vermoeden is of als op het eerste gezicht zou blijken dat er iets niet in orde is, mensen van de dienst ter plaatse gaan om foto's te nemen. Hij wil gerust iemand van de dienst vragen om te gaan kijken.

 

 • Raadslid Ludo Croonenberghs deelt mee dat er geruchten gaan dat op het kruispunt Vlieguit-Dorpstraat-Mezenstraat een rondpunt zou worden aangelegd.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat daar geen sprake van is omdat er geen plaats is voor aanleg van een rondpunt. Een werkgroep van de school heeft daar eind jaren '80 wel ideeën over gehad, maar dit is nooit in officiële plannen opgenomen, ook niet in het mobiliteitsplan.

 

 • Raadslid Kristien Van Essche vraagt of er al controle is gebeurd op het zwaar verkeer in de Bosstraat. Zij meldt dat dit nog steeds op en af dondert.
 • Burgemeester Joël Vander Elst zegt geen weet te hebben van controles op zwaar verkeer in de Bosstraat, wel op snelheid. Dat laatste kan men opvolgen op de website van de politiezone. Hij zal de vraag stellen aan de bevoegde politiedienst.

 

 • Raadslid Kristien Van Essche herhaalt haar opmerking over de bloembak in de Bosstraat, die eigenlijk een onkruidbak is.
 • De burgemeester antwoordt dat het raadslid dit ook kan melden via het daartoe bestemde formulier op de website en deelt mee dat de gemeentesecretaris dit zal doorgeven aan de dienst.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt wanneer de gemeenteraadszitting van oktober wordt gehouden: op 24 of op 31 oktober? Bij de gemeentediensten worden de 2 datums gehanteerd.
 • De voorzitter antwoordt dat de zitting doorgaat op 24 oktober.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt naar de stand van zaken van het afschakelplan openbare verlichting van Eandis. Hij verwijst naar Huldenberg en Tervuren waar dat al van toepassing zou zijn; hoe staat het in Bertem?
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat er samen met Eandis en de buurgemeenten wordt gewerkt aan globale plannen voor de vervanging van de armaturen en verlichtingspalen. Er is in het college nog geen discussie gevoerd over het dimmen en doven van de lichten op bepaalde momenten. Sommige gemeenten hebben vooropgelopen. Intussen worden meer keuzes aangeboden dan een paar jaar geleden. Het college zal te gelegener tijd met een voorstel naar de raad komen.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt of er n.a.v. de werken in Het Bies ook nieuwe verlichtingspalen worden gezet.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat er een aantal palen vervangen zijn. Er hangen wel andere armaturen aan, met meer licht op dan vroeger. Hij stelt dat het college met spijt in het hart heeft moeten beslissen om niet ondergronds te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019