NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 november 2015

Van 20.05 uur tot 21.35 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Tom Philips

Burgemeester:

Albert Mees

Schepenen:

Marc Morris, Joël Vander Elst, Greet Goossens en Jan Buysse

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Leonard Vranckx, Yvette Laes, Roos De Backer, Herman Ginis, Sonia Stiasteny, Joery Verhoeven, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Ken Geyns, Karin Baudemprez, Anja De Herdt, Griet Verhenneman en Wouter Fock

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Afwezig:

Gemeenteraadslid:

Kristien Van Essche

 


Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTINGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zittingen van 22 september 2015 en van 20 oktober 2015.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zittingen van 22 september 2015 en van 20 oktober 2015 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

AFSCHAKELPLAN. KENNISNAME BNIP AFSCHAKELPLAN ELEKTRICITEITSNET.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van 18 september 2015 van de gouverneur waarin hij stelt dat het federale afschakelplan werd vernieuwd en dat het van toepassing zal zijn vanaf 1 november 2015.

         Goedkeuring aangepast BNIP afschakelplan elektriciteitsschaarste 2015-2016 door de veiligheidscel op 15 oktober 2015.

 

Feiten en context

         Bij elektriciteitsschaarste is op voorhand duidelijk dat er voor een aanzienlijke, min of meer voorspelbare tijdsduur, onvoldoende elektriciteit tot bij de afnemers gebracht kan worden. Om dit probleem op te vangen, werd een afschakelplan opgesteld. Dit plan laat toe om in geval van een onevenwicht binnen het elektrisch systeem, via een gecontroleerd onderbreken van de elektriciteitsbevoorrading in een aantal zones, het evenwicht te herstellen. Een activatie van het afschakelplan vormt een laatste redmiddel. Het wordt dus enkel toegepast wanneer alle andere mogelijke maatregelen ontoereikend zijn om de situatie onder controle te krijgen.

         De belangrijkste wijzigingen en modaliteiten van het nieuwe afschakelplan zijn:

º         Het afschakelbaar potentieel is verhoogd tot +/- 5000 MW tijdens de consumptiepiekuren (voor het vorige afschakelplan betrof dit 3000 MW).

º         Het nieuwe afschakelplan bestaat uit 8 schijven in plaats van 6 vroeger.

º         Er werd besloten om de activering van schijf 1 uitsluitend voor te behouden aan een plots fenomeen (dat zich zelfs in een periode van schaarste kan voordoen). Deze schijf zal dus niet manueel geactiveerd worden in geval van de activering van het afschakelplan wegens schaarste.

         Aan de hand van het gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Elektriciteitspanne wil de gemeente zich voorbereiden voor de noodplanning bij dergelijke situaties en indien nodig het beheren van een noodsituatie m.b.t. tot een elektriciteitsuitval.

 

Juridische gronden

         Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

         Ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit.
Dit besluit voorziet de mogelijkheid om de bevoorrading via het net gedeeltelijk of geheel te onderbreken, het zogenaamde afschakelplan.

         Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
Het nood- en interventieplan (NIP), dat het multidisciplinair optreden regelt, wordt opgemaakt op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het NIP omvat het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP), dat het ANIP aanvult met bijkomende specifieke richtlijnen betreffende een bijzonder risico.

 

 

Bijlagen

         BNIP Elektriciteitspanne-Bertem

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het BNIP Elektriciteitspanne Bertem.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

ZITTINGEN GEMEENTERAAD. MEDEDELING DATUMS ZITTINGEN 2016.

 

Mededeling

De raad neemt kennis van de geplande datums voor de zittingen van de gemeenteraad in 2016:

 • dinsdag 26 januari
 • dinsdag 23 februari
 • maandag 21 maart
 • dinsdag 26 april
 • dinsdag 24 mei
 • dinsdag 28 juni
 • dinsdag 27 september
 • dinsdag 25 oktober
 • dinsdag 22 november
 • dinsdag 20 december

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 23 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 24 september 2015 voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven en voor de algemene vergadering van Interleuven, beide op 23 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 23 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1) Samenstelling van het bureau

2) Statutenwijziging

 • Op 23 december 2015 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:

1) Samenstelling van het bureau

2) Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27 mei 2015

3) Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016

4) Begroting 2016

5) Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel - cfr. art. 15 van de statuten

6) Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de streekontwikkelingsintercommunale Haviland

7) Diversen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Elk voorstel tot statutenwijziging moet minstens 90 dagen voor de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van 23 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

De buitengewone algemene vergadering van Interleuven bevat als agendapunt o.m. een statutenwijziging: vennootschapsbelasting – statutair verbod dividenduitkeringen. De wijziging van de statuten van Interleuven is nodig omwille van de gevolgen van de programmawet voor de intercommunale (B.S. 29/12/2014).

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 23 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 23 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 11 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Aankondiging van statutenwijziging van Riobra van 8 september 2015.
 • Uitnodiging van 8 oktober 2015 voor de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 11 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
 • Op 11 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van Riobra gehouden met volgende agendapunten:
  1. Statutenwijziging

2. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2015

3. Bespreking strategie en activiteiten 2016 + Goedkeuring begroting boekjaar 2016

4. Diversen/Rondvraag.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Elk voorstel tot statutenwijziging moet minstens 90 dagen voor de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 11 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

De statutenwijziging wordt als volgt gemotiveerd.

Door aanpassing van de fiscale wetgeving (programmawet 19 december 2014) is Riobra vanaf het boekjaar 2015 niet meer per definitie vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Dit betekent ondermeer dat Riobra belasting zou moeten betalen op de gerealiseerde winsten.

Anderzijds stelt de omzendbrief van minister Schauvliege omtrent het gebruik van de gemeentelijke saneringsbijdragen, dat in principe geen dividenden mogen worden uitgekeerd met de inkomsten uit de saneringsbijdragen en indien dit toch gebeurt, dat deze middelen dan opnieuw besteed moeten worden aan rioleringsactiviteiten.

Om deze reden werd een ruling aangevraagd voor de zuivere rioleringsintercommunales binnen lnfrax (Riobra, lnterAqua), zodat deze alsnog onder de rechtspersonenbelasting zouden blijven.

Uit informele besprekingen met de rulingcommissie blijkt dat Riobra onder de rechtspersonenbelasting kan blijven, op basis van volgende elementen:

 • Op lange termijn mag er van uitgegaan worden dat alle beschikbare middelen noodzakelijk zijn om de opgelegde investeringen te realiseren (verplichtingen volgend uit de EU-kaderrichtlijn overschrijden ruimschoots de huidige financiële capaciteiten).
 • Op korte termijn mogen gerealiseerde wínsten niet uitgekeerd worden aan de vennoten. Dit dient statutair verankerd te worden.

Gezien de gewijzigde fiscale wetgeving reeds in voege treedt vanaf het boekjaar 2015 dringt een statutenwijziging in voorgaande zin zich op binnen het kalenderjaar 2015.

Opgemerkt wordt nog dat de voorgestelde statutenwijziging geen invloed heeft op het bestaande investeringsfonds en de werking ervan. Voor toekomstige aangroei van dit fonds zal wel niet meer gewerkt kunnen worden via het uitkeren van investeringsdividenden (stockdividend). Riobra zal hiervoor een alternatieve werkwijze uitwerken, die resulteert in het nakomen van haar eerder gegeven engagement hierover.

 

 

Bijlagen

 • Uitnodiging algemene vergadering 11 december 2015
 • Aankondiging van statutenwijziging
 • Agenda BAV 11 december 2015 Uitgebreid met toelichting
 • Agendapunt 2 en 3 - prognose 2015 en begroting 2016

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 11 december 2015 wordt gemandateerd om alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 11 december 2015, met inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging, goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVERLEK 14 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 15 september 2015 voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 14 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
 • Op 14 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van Iverlek gehouden met volgende agendapunten:
  1) Voorstel tot fusie van de 7 DNB's (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij:
  • a) Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
  • b) Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016.
  • c) Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
   - ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
   - beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling.
   - beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
   - volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
  • d) Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg Iverlek genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van lverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in lverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
   Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging Iverlek gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Iverlek te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
  • e) Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB 'Eandis Assets'.
  • f) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. tot en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandís Assets, en inzonderheid verlening van de machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming.

3) Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door de VREG

4) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.

5) Uitkering interim-dividend 2015 - bekrachtiging.

6) Statutaire benoemingen.

7) Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Elk voorstel tot statutenwijziging moet minstens 90 dagen voor de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • Algemene vergadering 14 december 2015
 • AGP 1 en 2: voorstel tot fusie door overneming - voorstel commissaris
 • AGP 2: fusie DNB's - structuur 2016
 • AGP 2: statuten - commentaarnota
 • AGP 2: statuten Eandis Assets
 • AGP 2 en 3: voorstel tot fusie door overneming
 • AGP 2 en 3: voorstel tot fusie door overneming - omstandig verslag
 • AGP 2: statuten met tracks deels aanvaard
 • AGP 3: aanwijzing Eandis Assets als DNB door VREG
 • AGP 4: bespreking art 44 decreet intergemeentelijke samenwerking
 • AGP 4 I: strategienota: actiepunt in beleid en strategie
 • AGP 4 II: begroting 2016
 • AGP 4 III: investeringsuitgaven E en G
 • AGP 5: uitkering interim-dividend 2014 - bekrachtiging
 • AGP 6: statutaire benoemingen
 • AGP 7: statutaire benoemingen
 • AGP 7: statutaire mededelingen - bijlage I - register deelnemers

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 14 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 2:

De gemeentelijk vertegenwoordiger wordt gemandateerd om zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende vereniging Iverlek door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Iverlek op 1 januari 2016 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de opschortende voorwaarden van;

- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;

- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);

- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis Assets’;

- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;

- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets;

- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;

- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen;

- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FINILEK 14 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 6 oktober 2015 voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek van 14 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Finilek.
 • Op 14 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van Finilek gehouden met volgende agendapunten:
  1) Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016

2) Statutaire benoemingen

3) Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 14 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • Uitnodiging buitengewone algemene vergadering
 • Punt 2. Statutaire benoemingen
 • Punt 3. Statutaire mededelingen
 • Begroting 2016
 • Bijlage 1 statuten
 • Voorziene activiteiten en te volgen strategie 2016

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Finilek van 14 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 22 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 oktober 2015 voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 22 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1) Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2015

2) Vaststelling van het budget 2016

3) Activiteiten 2016 en te volgen strategie

4) Werking van het crematorium

5) Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 22 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

 

Bijlagen

 • IGS Hofheide Budget 2016 vs 21-09-2015
 • IGS Hofheide MJPLN 2015-2015 vs 21-09-2015
 • Uitnodiging algemene vergadering 22 december 2015
 • Verslag algemene vergadering 23 juni 2015

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 22 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 16 DECEMBER 2015.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 17 september 2015 voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 16 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 16 december 2015 wordt een algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1) Samenstelling van het bureau
  2) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 17 juni 2015
  3) Budgetten 2016
  4) Werkingsbijdragen 2016
  5) Diversen.
 • Op 16 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1) Samenstelling van het bureau
  2) Statutenwijziging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.
 • Artikel 35 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Er wordt geheim gestemd over het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 over de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentiegelden
  Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. De vertegenwoordiger kan voor de volledige duur van de legislatuur worden aangeduid. De toepassing van deze vernieuwing is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. In bepaalde gevallen zal eerst een statutenwijziging vereist zijn. De vaststelling van het mandaat moet wel in elk geval steeds voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad worden genomen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015 moet een gemeentelijke vertegenwoordiger worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de heer Tom Philips, voorzitter gemeenteraad, aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Besluit

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Artikel 1:

De heer Tom Philips, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Bertem op de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 16 december 2015.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 16 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 17 september 2015 voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, beide op 16 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 16 december 2015 wordt een bijzondere algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1) Samenstelling van het bureau
  2) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 17 juni 2015

3) Budgetten 2016
4) Werkingsbijdragen 2016
5) Diversen.

 • Op 16 december 2015 wordt een buitengewone algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:

1) Samenstelling van het bureau

2) Statutenwijziging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Elk voorstel tot statutenwijziging moet minstens 90 dagen voor de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • Verslag algemene vergadering 17 juni 2015
 • Uitnodiging Av/BAV 16 december 2015
 • Budget 2016 nota
 • Budget 2016 tabel
 • Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van EcoWerf van 16 januari 2013
 • Statuten opdrachthoudende vereniging afvalbeheer
 • Bijdrage 2016 preventie en inzameling
 • Bijdrage 2016 verwerking

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering en op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 van EcoWerf wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 18 DECEMBER 2015 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 27 oktober 2015 voor de algemene vergadering van IGO van 18 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 18 december 2015 wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag vergadering 19-06-2015

2. Goedkeuring programma 2016

3. Goedkeuring begroting 2016

4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur

5. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 5 van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales
  Elk lid van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale kan aan een lid van hetzelfde orgaan volmacht geven om het te vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van het orgaan.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 16 november 2015.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 18 december 2015 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • Verslag algemene vergadering 19 juni 2016
 • Uitnodiging algemene vergadering 18 december 2015
 • Begroting 2016
 • Programma 2016

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGO van 18 december 2015 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

BELASTINGEN. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP AANVRAGEN MELDINGS- OF VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTINGEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 2 april 2013 over de belasting op aanvragen van meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen.

 

Feiten en context

 • Tot op heden werden de belastingen als volgt vastgesteld:
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 25 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 2 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 125 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 1750 euro
  • voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 die onderworpen zijn aan een milieueffecten- en/of veiligheidsrapport zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 2500 euro zijnde administratieve kosten + de kosten van extern advies door de instanties aangeduid door de gemeente en de kosten voor het publiceren van de aankondigingen in de dag- en/of weekbladen.

 

Juridische gronden

 • Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunningen
 • Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende de vastelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem I)
 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
  De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Artikel 170, §4 van de grondwet
  Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
 • Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

 

Argumentatie

Voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen doet de gemeente een beroep op de intergemeentelijke milieudienst van Interleuven waarvan zij een vennoot is. De gemiddelde vergoeding voor dit advies voor de laatste 5 milieuvergunningsaanvragen van klasse 2 bedraagt 1340,80 euro. De huidige belasting dekt dus minder dan 10% van deze kosten. Bovendien vraagt de administratieve behandeling van deze aanvragen ook een belangrijke inzet van gemeentelijke medewerkers. De financiële toestand van de gemeente maakt het noodzakelijk om een deel van de aanzienlijke administratieve kosten voor het behandelen van deze dossiers te verhalen op de aanvragers.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De belasting is zowel verschuldigd voor de meldingen, als voor de aanvragen tot het openen van nieuwe inrichtingen en voor aanvragen tot verandering of hernieuwing van de machtigingen.

 

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de persoon die de melding of de aanvraag doet.

 

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

         voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 50 euro

         voor een mededeling van een kleine verandering aan een vergunde inrichting klasse 2 zoals bepaald in het Vlarem: 200 euro

         voor inrichtingen gerangschikt in klasse 2 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 500 euro

         voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 1750 euro

         voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 die onderworpen zijn aan een milieueffecten- en/of veiligheidsrapport zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem: 2500 euro zijnde adminstratieve kosten + de kosten van extern advies door de instanties aangeduid door de gemeente en de kosten voor het publiceren van de aankondigingen in de dag- en/of weekbladen.

 

Artikel 4:

Volgende inrichtingen zijn vrijgesteld van belasting:

         rubrieken 55.1, 1° en 2° van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem I) indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. Deze rubrieken handelen over boringen voor bv. regenwaterputten, warmtepompen...

         Gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.

 

Artikel 5:

De belasting moet bij de aanvraag contant betaald worden tegen de afgifte van een kwitantie. Wanneer de contante inning niet uitgevoerd kan worden, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar vanaf de uitvoerbaarverklaring van het kohier.

 

Artikel 6:

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2015.

 

Artikel 7:

Het raadsbesluit van 2 april 2013 over de belasting op aanvragen tot openen van meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen wordt opgeheven vanaf 1 december 2015.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

BUURTFEESTEN. WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2010 over de goedkeuring van het subsidiereglement voor buurtfeesten
 • Gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2011 over de aanpassing van het subsidiereglement voor buurtfeesten

 

Feiten en context

 • Het gemeentebestuur ondersteunt al 5 jaar buurtfeesten in Bertem.

 

Argumentatie

In het kader van de digitale organisatie van de administratie, zal het digitaal aanvragen van de subsidie voor de buurtfeesten worden gestimuleerd.

Door de digitalisering van de aanvragen kan de aanvraagperiode worden aangepast naar ten laatste 4 weken (in plaats van 6 weken).

De verslagen en de foto's van de buurtfeesten vormen geen meerwaarde, zij zullen niet meer moeten worden aangeleverd aan de gemeente om de subsidie te kunnen krijgen.

De periode waarin de initiatiefnemers een antwoord op hun aanvraag krijgen, wordt aangepast van 1 maand naar 3 weken.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/001/007/002

64900700/0710

€ 3000

€ 3000

€ 3000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: doelstelling

Het gemeentebestuur wil met dit subsidiereglement mensen samenbrengen in een ontspannen sfeer van verbondenheid en ontmoeting, tegemoetkomen aan buren die samen een activiteit willen organiseren in hun buurt, straat of wijk. Het gemeentebestuur zal aan ieder goedgekeurd buurtfeest een subsidie van 150 euro toekennen zolang het daartoe voorziene krediet in het budget van het lopende jaar het toelaat.

 

Artikel 2: activiteiten

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde voorwaarden een gemeentelijke subsidie verleend voor activiteiten die de sociale contacten binnen een buurt of een duidelijk afgebakend gedeelte ervan bevorderen.

Dit reglement voorziet een subsidie voor buurtactiviteiten. Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten, feesten van vzw's, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk en ook feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter. Elke buurt of gedeelte van een buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een aanvraag indienen voor deze subsidie.

 

Artikel 3: doelgroep

Het wijk- en of buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens één straat of alle inwoners van minstens een 10-tal huizen die een aaneensluitend geheel vormen.

Indien een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.

 

Artikel 4: initiatiefnemers

De initiatiefnemers, minstens twee, dienen volwassen personen te zijn die gedomicilieerd zijn op verschillende adressen binnen het afgebakende gebied.

 

Artikel 5: financiële en logistieke ondersteuning

Financiële ondersteuning

De subsidie wordt vastgesteld op 150 euro en is bedoeld om de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het evenement te helpen dragen. Aan straat-, buurt- en wijkfeesten wordt een subsidie verleend volgens de normen en voorwaarden zoals gesteld in dit reglement.

 

Logistieke ondersteuning

Goedgekeurde aanvragen kunnen gebruik maken van het gemeentelijk uitleenmateriaal volgens het bestaande retributiereglement.

De inrichters dienen zelf in te staan voor alle verplichtingen (zoals SABAM, billijke vergoeding) voor zover van toepassing.

 

Artikel 6: promotie

De activiteit moet ruim bekend gemaakt worden in de buurt via affiches, folders of uitnodigingen.

De initiatiefnemers ontvangen beachvlaggen, deze moeten op een goed zichtbare plaats geplaatst worden.

Op alle promotiemateriaal moet het logo van de gemeente Bertem en/of de tekst "Met steun van de gemeente Bertem" vermeld worden.

 

Artikel 7: aanvraagprocedure

De aanvraag kan ten vroegste 3 maanden en ten laatste 4 weken voor de activiteit ingediend worden. Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van het aanvraagformulier door de bevoegde ambtenaar al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie. Dit wordt na uiterlijk 3 weken schriftelijk gemeld aan de initiatiefnemers.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst door het gemeentebestuur. Wanneer de financiële middelen voor dat jaar uitgeput zijn, kunnen de initiatieven die passen in dit reglement wel nog rekenen op de logistieke steun van de gemeente zoals voorzien in dit reglement.

Het college van burgemeester en schepenen is steeds gemachtigd om onderzoek in te stellen of te laten instellen om controle uit te oefenen op de activiteiten waarvoor een subsidie wordt toegekend.

Elke aanvraag moet gericht worden aan Gemeentebestuur Bertem, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem via het daartoe bestemde aanvraagformulier of via de website www.bertem.be/buurtfeesten en bevat volgende gegevens:

         Naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers (met verschillend adres)

         Plaats en datum van de activiteit, eventuele deelnameprijs, beoogde doelgroep (buurt of duidelijk afgebakend gedeelte van een buurt)

         Opgave van het rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden.

Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld.

Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet doorgaat, deelt de organisator dit onverwijld mee aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij annulering van de activiteit moet de toegekende subsidie worden teruggestort op rekening van de gemeente Bertem.

 

Artikel 8: uitbetaling

Na het goedkeuren van de aanvraag wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de aanvraag.

 

Artikel 9: staving

Na de uitbetaling van de subsidie en ten laatste 1 maand na het plaatsvinden van het initiatief moeten de organisatoren de onderstaande documenten van de activiteit binnenbrengen bij het gemeentebestuur:

         Voorbeelden van promotiemateriaal (brief, uitnodiging, folder…)

         Facturen van ingebrachte kosten (ter staving van de 150 euro).

Het niet of niet tijdig doorgeven van de gevraagde informatie kan leiden tot terugvordering van de gehele of een deel van subsidie en uitsluiting voor de subsidie van het volgende kalenderjaar.

 

Artikel 10: cumuleerbaarheid

De subsidie die wordt verleend op basis van dit reglement is niet cumuleerbaar met andere subsidies van de gemeente Bertem voor dezelfde activiteit en is evenmin cumuleerbaar met de subsidie die door de Vlaamse Gemeenschap wordt verleend in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Artikel 11: terugvordering of weigeren van de subsidie

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de subsidie volledig terug te vorderen of te weigeren indien de voorwaarden voor subsidiëring, zoals vermeld in dit reglement, niet zijn vervuld.

 

Artikel 12: uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 13: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Artikel 14: opheffingsbepaling

Het subsidiereglement voor buurtfeesten, goedgekeurd door de raad op 25 oktober 2011, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 19 november 2013 over de goedkeuring van het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Collegebesluit van 26 oktober 2015 over de principiële goedkeuring van de wijziging van het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.

 

Feiten en context

 • Het gemeentebestuur ontvangt jaarlijks een aantal aanvragen voor subsidie in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
 • Het huidige reglement wordt nu twee jaar toegepast.
 • Uit een evaluatie van het reglement blijkt dat er enkele aanpassing moeten worden doorgevoerd.

 

Juridische gronden

 • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
  Ieder trekker van een gemeentelijke toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen. Elke beslissing tot verlening van een toelage moet bepalen: de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de toelage, welke verantwoording van de toelagetrekker wordt geëist en de termijn waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd.
  Ieder verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage te doen controleren.
 • Artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. De bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

64900000/0160

€ 3000

€ 3000

€ 3000

 

Besluit

eenparig

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:

De gemeente voorziet jaarlijks in het budget kredieten voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties.

Het krediet voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties wordt aangewend voor drie soorten uitgaven:

 •                   Zuidwerking: vaste subsidie en projecten: 2/3 van het totaalbudget
 •                   Noordwerking: educatie en sensibilisatie: 1/6 van het totaalbudget
 •                   Humanitaire acties: 1/6 van het totaalbudget.

 

HOOFDSTUK 2: ZUIDWERKING

Artikel 2: Algemeen

De gemeente subsidieert projecten die plaatsvinden in een officieel ontwikkelingsland vermeld op de meest recente OESO-DAC-lijst van de Verenigde Naties.

 

Artikel 3: Verdeelsleutel

2/3 van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden voorbehouden voor de Zuidwerking.

1/4 hiervan wordt voorbehouden als vaste subsidie voor de Vlaamse koepel van noordzuid-bewegingen. Dit geld wordt desgevallend overgemaakt via een erkende Bertemse afdeling.

3/4 hiervan wordt als projectsubsidie uitgekeerd aan Bertemse organisaties of vrijwilligers.

 

Onder Bertemse organisaties wordt verstaan: organisaties met zetel of vrijwilligerswerking op Bertems grondgebied.

Onder Bertemse vrijwilligers wordt verstaan: personen met woonplaats in Bertem sinds 2 jaren of personen die voorheen minimaal 5 jaren in Bertem gewoond hebben.

 

Artikel 4: Aanvraagprocedure

Bertemse organisaties of vrijwilligers dienen hun projectaanvragen jaarlijks voor 1 maart in.

 

De projectaanvraag gebeurt op het vastgestelde formulier en bevat minimaal volgende informatie:

 • Organisatie/vrijwilliger
 • Lokale verantwoordelijke en contactpersoon (adres in Bertem)
 • Doelstelling en omschrijving van het project waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd
 • Geplande besteding van het budget
 • Bijkomende fundraising die voor het project werd gerealiseerd & herkomst ervan
 • Plaatselijke werking en sensibilisering rond het project in Bertem (gepland of uitgevoerd) (verplicht).

De beoordeling van de projecten gebeurt door twee onafhankelijke experten aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

Alleen ingediende projecten die voldoen aan de basisvoorwaarden (volledig en correct ingevulde aanvraag; plaatselijke werking en sensibilisering, Bertemse organisaties of vrijwilligers; ontvangen evaluatierapporten) hebben recht op de basissubsidie.Op basis van het advies van de experten wordt aan een aantal projecten een verhoogde projectsubsidie gegeven.

 

Het basisbedrag voor ondersteuning bedraagt 75 euro, het maximumbedrag voor projectsubsidie 1500 euro.

 

Criteria van beoordeling zijn:

 • De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure vermeld in dit artikel
 • Het project is gericht op een kansarme bevolkingsgroep
 • Het project is gericht op de basisbehoeften van de bevolking: water- en voedselvoorziening, gezondheidszorg, een duurzame leefomgeving en onderwijs
 • Het project draagt bij tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep op sociaal-economisch vlak
 • Het project stimuleert een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen in de eigen situatie en dat gericht is op het tegengaan van onderdrukkende structuren en toestanden
 • De volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële bijdrage) van de doelgroep is gegarandeerd
 • Er zijn garanties op de continuïteit van de projectvoering en op het feit dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een zelfstandige manier kan verderwerken
 • Het project is gericht op de overname, technisch en organisatorisch, door de plaatselijke bevolking en het overbodig maken van buitenlandse begeleiding
 • Het project beoogt een duurzame ontwikkeling en wordt op duurzame wijze georganiseerd: met respect voor het milieu, met respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep en met respect voor de mensenrechten
 • Het vernieuwende karakter van het project (ook binnen de Bertemse context)
 • De uitvoering van lokale, Bertemse sensibilisering en acties rond het project.
 • Reeds ontvangen steun in de voorgaande jaren en de rapportering hierrond.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de aanvrager

De aanvrager verbindt zich ertoe om jaarlijks op eigen initiatief informatie te verstrekken aan de Bertemse bevolking en dit minimum door een artikel te sturen voor het gemeentelijk informatieblad en/of website.

Op initiatief van de projectverantwoordelijke wordt het ingevulde evaluatieformulier (standaardformulier) met de nodige bewijsstukken uiterlijk één jaar na uitbetaling ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieformulier.

Zonder rechtvaardiging met bewijsstukken van eerder ontvangen subsidies, kan een individu of organisatie niet langer beroep doen op nieuwe subsidies via dit reglement.

 

HOOFDSTUK 3: NOORDWERKING

Artikel 6: Algemeen

De gemeente subsidieert Bertemse organisaties, instellingen en individuen die educatieve en sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking organiseren in Bertem.

Max. 1/6 van voorziene budget kan hiervoor worden aangewend.

 

Artikel 7: Aanvraagprocedure

Bertemse organisaties, instellingen of vrijwilligers dienen jaarlijks voor 1 maart hun projectaanvragen in.

De projectaanvraag gebeurt op het vastgestelde formulier en bevat minimaal volgende informatie:

 • Organisatie/vrijwilliger
 • Lokale verantwoordelijke en contactpersoon (adres in Bertem)
 • Doelstelling en omschrijving van de actie waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd
 • Geplande besteding van het budget
 • Bijkomende fundraising die voor de actie werd gerealiseerd & herkomst ervan
 • Link met zuidwerking.

 

De beoordeling van de projecten gebeurt door twee onafhankelijke experten aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

 

Op basis van hun beoordeling verdeelt het college het beschikbare budget over de ingediende projecten.

 

Criteria van beoordeling zijn:

 • De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure vermeld in dit artikel
 • De aangetoonde link met een project of problematiek in het Zuiden en de hierboven vermelde beoordelingscriteria
 • Het beoogde bereik van de actie binnen de gemeente
 • De mate van betrokkenheid van doelgroepen zoals scholen en jongeren
 • De efficiëntie van de ingezette middelen.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de aanvrager

Op initiatief van de projectverantwoordelijke wordt het ingevulde evaluatieformulier (standaardformulier) met de nodige bewijsstukken uiterlijk één jaar na uitbetaling ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieformulier. Een administratief niet-correcte afwikkeling kan leiden tot de uitsluiting voor volgende aanvragen.

 

HOOFDSTUK 4: HUMANITAIRE ACTIES

Artikel 9: Noodhulpfonds

De gemeente richt een noodhulpfonds op voor aanwending in het kader van internationale acties bij grootschalige humanitaire rampen. Jaarlijks wordt minimaal 1/6 van het budget hierin gestort, desgevallend aangevuld met niet-opgenomen projectmiddelen.

De gemeenteraad kan beslissen tot aanwending van de middelen in het noodhulpfonds, o.a. ter versterking van lokale acties in dit kader.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

BUDGET. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR. 2 VAN DE GEMEENTE.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 27 januari 2015 over de goedkeuring van het budget 2015.

         Raadsbesluit van 23 juni 2015 over de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 van 2015.

 

Juridische gronden

         Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet
De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de budgetwijzigingen, is een bevoegdheid van de gemeenteraad en is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

         Artikel 87, §4 van het gemeentedecreet
De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van de verklarende nota van een budgetwijziging.

         Artikel 93 van het gemeentedecreet
De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Dit besluit bevat de inhoud van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening), evenals de regels voor de boekhouding.

         Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Dit besluit handelt over de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's.

         Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

         Ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Dit besluit regelt o.a. de digitale rapportering aan Afdeling Binnenlands Bestuur.

         Omzendbrief BB 2013/4 'Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus' van 22 maart 2013.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 29 oktober 2015.

 

Argumentatie

In de loop van het dienstjaar dienen soms nog onvoorziene uitgaven te gebeuren.

Een herschikking van kredieten is de meest aangewezen manier om dit te realiseren aangezien het budgettaire evenwicht moet bewaard blijven en er geen ruimte is om bijkomende uitgaven te doen.

 

Dit is de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2015. Het budget wordt voor een groot stuk aangepast aan de concrete cijfers en is vaak een herschikking van de kredieten. De belangrijkste wijziging in het exploitatiebudget is de verhoging van de bijdragen voor de brandweerzone voor het dienstjaar 2014. In het investeringsbudget worden de kredieten aangepast aan de nieuwe ramingen van de uitgaven. Dit zijn voornamelijk het project 't Blok, erelonen diverse projecten en de toegangsweg voor de jeugdlokalen te Korbeek-Dijle.

 

 

Bijlagen

         Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2015

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de budgetwijziging nr. 2 van de gemeente goed met een positief resultaat op kasbasis van 484 465 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. GOEDKEURING AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 17 december 2013 over de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 gemeente Bertem

         Raadsbesluit van 27 januari 2015 en van 23 juni 2015 over de aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 gemeente Bertem

 

Feiten en context

         Het strategisch meerjarenplan (SMJP) werd opgesteld conform de richtlijnen betreffende de beleids- en beheerscyclus opgelegd door de Vlaamse overheid.

         Deze nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de financiën van de lokale besturen onder controle zijn en dat uiterlijk in 2019 een positieve autofinancieringsmarge wordt bereikt.

         Het strategisch meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast aan de realiteit en de nieuwste beschikbare cijfers.

 

Juridische gronden

         Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van het meerjarenplan, is een bevoegdheid van de gemeenteraad en is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

         Artikel 87, §4 van het gemeentedecreet

De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van de strategische nota van het meerjarenplan.

         Artikel 93 van het gemeentedecreet

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan.

         Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Dit besluit bevat de inhoud van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening), evenals de regels voor de boekhouding.

         Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Dit besluit handelt over de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's.

         Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

         Ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Dit besluit regelt o.a. de digitale rapportering aan Afdeling Binnenlands Bestuur.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 29 oktober 2015.

 

 

Bijlagen

         Aangepast strategisch meerjarenplan 2014-2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt het aangepast strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het gemeentebestuur Bertem goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 november 2015

 

RECHTSPOSITIEREGELING. AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 oktober 2008 over de goedkeuring van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, laatst gewijzigd op 24 maart 2015.

 

Feiten en context

         Artikel 209 § 7 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt va