NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 september 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 27 augustus 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 27 augustus 2019 goed mits verbetering van punt 6.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING TOETREDING TOT VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL CVBA / POOLSTOK.

 

Voorgeschiedenis

         Oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok bij decreetsmachtiging van 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart

         E-mail van Karolien Geelen namens Poolstok van 14 maart 2019 met een overzicht van de dienstverlening en toetredingsvoorwaarden van Poolstok.

 

Feiten en context

         Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen, biedt ondersteuning bij het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen.

         Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen.

         Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel ruim 420 vennoten, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones.

         De relatie tussen de coöperatieve vennootschap Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement, waarbij de vennoten gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap.

         Om vennoot te worden, moet het bestuur eenmalig aandelen aankopen in functie van de grootte van het bestuur.

 

Juridische gronden

         Statuten van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2018

         Decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen

         Artikel 41, 4° van het decreet lokaal bestuur
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

 

Argumentatie

Het gemeentebestuur van Bertem wenst de dienstverlening en het beleid inzake personeel en organisatie te professionaliseren. Deze materie vereist bijzondere expertise en is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid.

 

Poolstok is een coöperatieve vennootschap die ondersteuning biedt aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen. De statuten laten toe dat lokale overheden kunnen toetreden mits de aankoop van aandelen.

 

De relatie tussen Poolstok en haar vennoten stoelt op reglementaire basis en is niet van contractuele aard. Gezien de inhouse-kwalificatie zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.

 

Poolstok heeft met een groot aantal erkende dienstverleners in de personeel & organisatie sector raamovereenkomsten gesloten, die tot stand zijn gekomen na het doorlopen van een overheidsopdrachtenprocedure.

 

Poolstok levert niet alleen een breed dienstenpakket inzake werving en selectie, maar biedt daarnaast ook meer specifieke diensten binnen personeel en organisatie aan, zoals coaching, outplacement, evaluatie van decretale graden en begeleiding bij veranderingstrajecten.

 

Door toetreding tot Poolstok kan het gemeentebestuur gebruikmaken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners en wordt het vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven van de dienstverleners waarmee zij samenwerken.

 

De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid. Gemeente Bertem beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid. Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur maar neemt de rol op van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

28110000/0112

€ 500

€ 500

€ 446,22

 

Voor elke tien personeelsleden dienen drie aandelen van elk 24,79 euro te worden aangekocht.

 

De formule die hiervoor gebruikt wordt:

 

((aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijds equivalenten:10)(afgerond naar hogere eenheid) x3) x 24,79

 

Voor het gemeentebestuur Bertem met ongeveer 57,74 voltijds equivalenten betekent dit:

(6x3) x 24,79 euro = 446,22 euro

 

 

Bijlagen

         beheersreglement Poolstok

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Gemeentebestuur Bertem treedt toe tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok voor ondersteuning inzake het personeels- en organisatiebeleid.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING AANPASSING CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL VOOR DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING, INZAMELING OP AFROEP, VIA SORTEERSTRATEN EN DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 27 september 2011 over de vaststelling van het retributiereglement voor de ophaling en verwerking van papier en karton.
 • Raadsbesluit van 29 mei 2018 over de goedkeuring van de aanpassing van het contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten en de inzameling op het recyclagepark.
 • Bespreking door het college van het voorstel tot aanpassing van de contantbelasting huis-aan-huis inzameling en recyclagepark op 12 juni 2019.
 • E-mail van Ecowerf van 27 juni 2019 over het definitief voorstel van de aanpassing van de contantbelasting afvalinzameling.
 • Het college nam op 5 augustus 2019 kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Ecowerf van 26 juni 2019 tot aanpassing van de standaardtarieven.
 • Brief van Ecowerf van 20 augustus 2019 over de aanpassing van de DifTar-tarieven voor de huis-aan-huisinzameling en het recyclagepark vanaf 2020.
 • Brief van 6 september 2019 over de aanpassing van het belastingreglement - nieuwe DifTar-tarieven vanaf 2020 - beurtenkaarten toegang recyclagepark.
 • Brief van 6 september 2019 over de aanpassing van het belastingreglement - nieuwe DifTar-tarieven vanaf 2020.
 • E-mail van Ecowerf van 18 september 2019 over een aanvullende beslissing van de raad van bestuur van 18 september 2019 over de tarieven.

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet
  Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
 • Artikelen 40 §3 en 41 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. De reglementen kunnen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
 • Artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
  De gemeenten verhalen de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten. De gemeente kan haar verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe machtigen die kosten te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
 • Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 september 2016.

 

Adviezen

 • De financieel directeur gaf op op 6 juni 2019 gunstig advies voor de voorgestelde tariefaanpassing
 • Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2019 en van 5 augustus 2019

 

Argumentatie

Bij de invoering van DifTar in het werkingsgebied van EcoWerf werden volgende afspraken gemaakt met de gemeenten:

 • een kostendekkingspercentage van 90 % voor de inzameling huis-aan-huis
 • een kostendekkingspercentage van 25 % voor de inzameling op de recyclageparken
 • een driejaarlijkse evaluatie/herziening van de tarieven in functie van de kostendekking.

Bij de evaluatie van de kostendekkingsgraad in 2015 werd beslist de tarieven niet aan te passen.

 

De verwerkingstarieven voor de verwerking van huisvuil zijn de laatste 6 jaar, van 2012 tot 2018, door de in de langetermijnovereenkomst voorziene jaarlijkse aanpassing van de prijzen, gestegen met 9,2%. Ook de inzamelkosten voor huisvuil zijn onder meer door de hogere brandstofprijzen (stijging met 8,6% t.o.v. 2013), de indexering van de lonen en verhoging van de aankoopprijzen van ophaalwagens en de onderhoudskosten sterk gestegen. De tarieven die worden aangerekend aan de burger werden in deze periode van 6 jaar niet verhoogd.

 

In 2018 is de kostendekking significant gedaald onder het streefniveau.

 

De raad van bestuur van EcoWerf heeft, na de input gevraagd te hebben van het Algemeen comité en vervolgens van alle gemeentevennoten, op 26 juni 2019 en op 18 september 2019 dan ook beslist de tarieven aan te passen, rekening houdend met twee belangrijke principes:

 • de vervuiler betaalt
 • binnen de door Vlarema opgelegde tariefvork

 

In het kader van de uniformiteit van de tarieven binnen het werkingsgebied van EcoWerf, vraagt EcoWerf aan de gemeentelijke vennoten uitdrukkelijk om de tarieven zoals voorgesteld goed te keuren en de nodige keuzes te maken rond vrijstellingen (snoeihout, gras/blad, toegangstarief, voorrijkost...).

 

Door de verhoging van sommige tarieven stijgt de kostendekking voor de groep DifTar-gemeenten (huis aan huis) van 84,2% naar 89,4%.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgaven

0300/61360600

0300/64920500

€ 500 000

€ 245 000

€ 500 000

€ 245 000

€ 500 000

€ 245 000

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0020/73324000

0020/73324100

€ 353 000

€ 35 000

€ 353 000

€ 35 000

 

Besluit

 

Amendement CD&V: toevoeging tarieven papier en karton

eenparig

 

Stemming agendapunt

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 wordt een contantbelasting gevestigd voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil, het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, snoeihout, voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark en voor de verkoop van geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.

 

§ 1 Definities algemeen

 

Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot een recyclagepark(en).

 

Aansluitpunt (ASP):

 

1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden,

 

2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, en

 

3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

Aansluitpunt commercieel:

 

Iedere entiteit, met een maximale oppervlakte van 200 m² (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden ontplooid (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten…) die op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister/handelsregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgelegd hetzij op basis van de goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst.

 

Aorta: de databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert:

 • de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het betrokken gezin of onderneming
 • de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.

 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en de verwijdering van de aangeboden huishoudelijke afvalstoffen en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en/of toegang te krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of ondernemingen op het grondgebied van de gemeente zich laten registreren in Aorta. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevolkings- of vreemdelingenregister) en het gezin niet geregistreerd werd door de gemeente, voert EcoWerf de registratie zelf uit op basis van deze gegevens.

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is er maximaal één registratie mogelijk.

 

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in Aorta een formulier aangemaakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het ondernemingsnummer, en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt geregistreerd of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf, een gemeenschap of voor een onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere overheid. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook een telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.

 

In de databank wordt eveneens geregistreerd :

 • het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt
 • de (extra) toegangsbadges voor het recyclagepark die werden verleend.

 

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen.

 

De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van betalingsuitnodigingen.

 

Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, en dit door de gemeente gemeld wordt aan EcoWerf, zal EcoWerf de mini-containers ophalen en eventueel de recyclageparkkaart blokkeren. Op vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de referentiepersoon terug betaald worden.

 

DifTar-rekening: de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven :

 • de volgens dit reglement verschuldigde contantbelasting;
 • de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting;

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de onderneming.

 

Referentiepersoon: de meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt :

 • voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank
 • voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 

Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang verleent tot de ondergrondse containerterminal (OCT) en/of recyclagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het volume of het gewicht van de aangeboden fractie. Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep.

 

§ 2 Definities afvalfracties

 

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea): Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.

 

Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten…

 

Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.

 

Bouwafval: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

 

Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Recyclagepark: Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.

 

E.P.S.: Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten…

 

Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.

 

Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

 

Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt…

 

Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.

 

Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

 

Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden (restafval)...

 

Herbruikbare goederen: Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, …

 

Hol glas: Betreft alle flessen en bokalen.

 

Huishoudelijk afval: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Huisvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit)1, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval)1 of groenafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen.

 

Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen, porselein…, met uitzondering van steenafval.

 

Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.

 

Kurk: Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking, ….

 

Glas: Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.

 

Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.

 

Papier en karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.

 

Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

 

Sloophout: Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.

 

Snoeihout: Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

 

Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen… ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest…

 

Textiel: Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-gewapend glas, die geen hol glas zijn.

 

Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten.

 

Artikel 2:

Het bedrag van de contantbelasting voor de verkoop van geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken wordt vastgesteld op:

 • 2,50 euro per keukenafvalbakje
 • 3 euro per rol van 50 composteerbare zakjes van 8 liter
 • 3 euro per rol van 10 zakken van 40 liter
 • 5 euro per rol van 10 zakken van 120 liter.

Deze contantbelasting dient contant te worden betaald bij afhaling van de bakjes of zakjes aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

 

Artikel 3:

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het recyclagepark van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, snoeihout, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

 

Artikel 4:

§ 1. DifTar huis-aan-huis inzameling

De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen is hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

 

a) Huisvuil

 

De contantbelasting bestaat uit een bedrag per kg huisvuil vermeerderd met een vergoeding per aanbieding en een gebruiksrecht van de container per maand. De bedragen zijn uitgedrukt in euro.

 

Inzameling en verwerking

 

Particulieren

KMO

per kg gewogen huisvuil

0,28

0,28

per aanbieding 40 liter container

0,55

-

per aanbieding 120 liter container

0,55

0,55

per aanbieding 240 liter container

1,10

1,10

per aanbieding 360 liter container (2)

1,65

1,65

per aanbieding 1100 liter container

5,59

5,59

voorrijkost per afroep (1)

75

75

 

Gebruiksrecht container per maand

 

Particulieren

KMO

container 40 liter

0,84

-

container 120 liter

0,84

1,84

container 240 liter

1,66

2,47

container 360 liter (2)

2,47

2,64

container 1100 liter

4,58

7,07

aankoop slot (optioneel)

25

25

 

(1) Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60 l) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is, kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.

 

(2) De 360 l container kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Deze worden alleen in een set van 3 stuks aangeboden als alternatief voor een 1100 l container wanneer de 1100 l container niet geledigd kan worden door het ingezette materieel van EcoWerf.

 

b) Gft-afval

 

De contantbelasting bestaat uit een bedrag per kg huisvuil vermeerderd met een gebruiksrecht van de container per maand.

 

Inzameling en verwerking

 

Particulieren

KMO

per kg gewogen GFT

0,18

0,18

 

Gebruiksrecht container

 

Particulieren

KMO

container 40 liter

0,84

-

container 120 liter

0,84

1,84

container 240 liter

1,66

2,47

container 1100 liter

4,58

7,07

aankoop slot (optioneel)

25

25

 

c) Pmd

 

 

Particulieren

KMO

per zak van 60 liter

0,15

0,15

 

d) Zachte plastic

 

 

Particulieren

KMO

per zak van 60 liter

0,25

0,25

 

e) Grofvuil

 

 

Particulieren

KMO

voorrijkost op afroep

25

25

verwerking per begonnen 0,5 m³

7,50

7,50

 

of

 

 

Particulieren

KMO

1-persoonsmatras

7,50

7,50

1-persoonsbed

7,50

7,50

2-persoonsmatras

15

15

2-persoonsbed

15

15

zetel: 1-zit

7,50

7,50

zetel: 2-zit

15

15

zetel: 3-zit

22,50

22,50

stoel (2 stuks)

7,50

7,50

(tuin)tafel

7,50

7,50

 

f) Snoeihout

 

 

Particulieren

KMO

per bussel

2,50

2,50

 

g) Papier en karton

 

 

Particulieren

KMO

Container 240 liter

0,00

2,47

Container 1100 liter

nvt

7,07

 

§ 2 Volume recyclagepark

 

 

Particulieren

KMO

a) Bezoek aan het recyclagepark

- auto, voetganger, fiets

3

6

- aanhangwagen

9

18

- bestelwagen

24

36

b) Asbestcement, kga, aeea, papier en karton en zachte plastics

Een voertuig dat enkel asbestcement, kga, aeea en papier en karton en zachte plastics aanvoert, heeft gratis toegang tot het recyclagepark

-

c) Gratis toegangsbeurten per jaar

- 4 toegangsbeurten per aansluitpunt

- Een personenwagen, fietser of voetganger wordt verrekend als 1 gratis toegangsbeurt.

Een particulier die enkel over een bestelwagen beschikt, kan toelating vragen aan het college om gelijkgesteld te worden met de gebruiker van een wagen.

- Een aanhangwagen wordt geteld als 3 toegangsbeurten.

-

d) Tarief grote hoeveelheden

Vanaf het 19e bezoek binnen hetzelfde kalenderjaar worden de KMO-tarieven van toepassing op de betrokken particulier.

-

 

Artikel 5:

Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.

 

Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

 

Artikel 6:

§ 1. De personen die gebruikmaken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd.

De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft van de maand.

 

§ 2. Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers.

 

Aantal en type containers

Voorschot (euro)

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter

50

Per container van 240 liter

100

Per container van 1100 liter of per set van 3 x 360 l containers

500

 

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval, zal de contantbelasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de decimaal.

 

Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10 euro wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd naar de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 euro. Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het recyclagepark.

 

Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de uitvoering van werken ten laste van derden.

 

Bij afmelding (verhuis, overlijden…) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog een openstaande schuld heeft aan de gemeente. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.

 

§3. De personen die gebruikmaken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en zakken voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

 

§4. Voor personen die gebruikmaken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil en snoeihout op afroep en die aangesloten zijn bij DifTar huis-aan-huis wordt de contantbelasting aangerekend via de DifTar-rekening. Personen die niet aangesloten zijn bij DifTar huis-aan-huis krijgen een betalingsuitnodiging met daarop de verschuldigde contantbelasting.

 

§5. Op het recyclagepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar via de DifTar-rekening of met de betaalkaart.

 

§6. Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en geen mogelijkheid meer hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.

 

Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang krijgen. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het saldo werd aangezuiverd.

 

Artikel 7:

Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van 5 euro. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.

 

Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 6 maanden, tegen een waarborg van 100 euro.

 

Verwanten van overleden inwoners kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 2 weken tegen een waarborg van 100 euro.

 

Artikel 8:

Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting.

 

Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.

De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohiering.

 

Artikel 9:

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen .

 

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening .

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.

 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan EcoWerf.

 

Artikel 10:

Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren ingediend werden.

 

Artikel 11:

§1 Voor de gezinnen met fiscaal minimum 3 kinderen ten laste (toestand op 1 januari van het dienstjaar) zal de DifTar-rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro.

 

§2 Voor de inwoner van de gemeente Bertem die deelneemt aan het DifTarsysteem en die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik dient te maken van wegwerp incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal, zal de DifTar-rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro en mits te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het indienen van een aanvraag waarvan het model wordt opgesteld en ter beschikking gesteld door het college van burgemeester en schepenen en in te dienen uiterlijk op 1 juli van het jaar waarvoor de aanvraag geldt.
 • attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal wordt bevestigd.

 

§3 Voor de inwoner van de gemeente Bertem die deelneemt aan het DifTarsysteem en die op 1 juli van het kalenderjaar waarop de toelage betrekking heeft, erkend is als onthaalouder door Kind & Gezin, zal de DifTar-rekening éénmaal in dat kalenderjaar worden gecrediteerd met een bedrag van 18 euro.

 

Artikel 12:

Het raadsbesluit van 27 september 2011 over de vaststelling van het retributiereglement voor de ophaling en verwerking van papier en karton en het raadsbesluit van 29 mei 2018 over de goedkeuring van de aanpassing van het contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten en de inzameling op het recyclagepark, worden opgeheven op 1 januari 2020.

 

Artikel 13:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 14:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

WIJK-WERKEN. OPRICHTING STUURGROEP WIJK-WERKEN EN DELEGATIE BEVOEGDHEID AANVRAGEN AFWIJKINGEN ACTIVITEITEN WIJK-WERKEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 11 september 2017 over de goedkeuring van de deelname aan Wijk-Werken met IGO als organisator.
 • E-mail van IGO van 25 juni 2019 over de oprichting van een stuurgroep en delegatie van afwijkingen voor activiteiten wijk-werken.
 • Collegebesluit van 22 juli 2019 over de delegatie tot afwijking van de activiteiten van wijk-werken en oprichting van een stuurgroep.
 • E-mail van IGO van 30 augustus 2019 over het advies van de VVSG dat voorgaande collegebesluit moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Feiten en context

 • Het ‘wijk-werken’, een activeringsmaatregel, is sinds 1 januari 2018 operationeel. Het project heeft als doel de werkzoekenden extra werkervaring te laten opdoen zodat zij beter gewapend zijn in hun zoektocht naar een duurzame job. Een wijk-werker mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maanden.
 • Eind 2017 kregen de lokale besturen de taakstelling om het wijk-werken te organiseren. Het decreet over het wijk-werken voorzag daarbij drie mogelijkheden: zelf als organisator optreden (enkel mogelijk indien meer dan 60 000 inwoners), een samenwerkingsverband aanduiden om als organisator op te treden of de organisatie overlaten aan de VDAB. Op stad Leuven na duidden alle lokale besturen van het arrondissement Leuven IGO aan als organisator van het wijk-werken op hun grondgebied. De regierol inzake het wijk-werken blijft echter in handen van de lokale besturen.
 • Ondertussen treedt IGO iets meer dan een jaar op als organisator van het wijk-werken voor de 29 lokale besturen en stelt het vast dat het project gebaat zou zijn bij meer betrokkenheid van de lokale besturen. IGO wil hierop inzetten via de oprichting van een stuurgroep wijk-werken die twee keer per jaar samenkomt. IGO stelt voor om de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst / schepen van welzijn hiervoor aan te duiden.
 • Wijk-werkers zijn lokaal actief binnen het kader van lokaal toegestane activiteiten. De Vlaamse overheid stelde een lijst op met toegestane activiteiten binnen het wijk-werken (terug te vinden op https://www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst).
 • Elk lokaal bestuur kan beslissen over afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst. Een lokaal bestuur kan de beslissing over een afwijking delegeren naar de organisator van het wijk-werken. Volgende toetsstenen (volgens procedure raad van bestuur VDAB) dienen daarbij steeds in acht genomen te worden: wetgevende principes, welzijn wijk-werker, doorstroom en verdringing.
 • Tot op heden werd de bevoegdheid om over afwijkingen te beslissen, nog niet gedelegeerd aan IGO als organisator van het wijk-werken.
 • IGO streeft naar gelijkheid en continuïteit in het hele arrondissement betreffende de mogelijk uit te voeren activiteiten en stelt in navolging daarvan voor om de bevoegdheid tot aanvragen van lokale afwijkingen te delegeren naar de raad van bestuur van IGO, waarin de 29 lokale besturen vertegenwoordigd zijn. Op die manier kan centraal beslist worden welke afwijkingen er worden aangevraagd. Dit garandeert gelijkheid tussen wijk-werkers en de mogelijkheden voor de doelgroep binnen heel het arrondissement. Bovendien kan ineens voor alle besturen een gezamenlijke aanvraag gebeuren, wat een administratieve ontzorging van de lokale besturen is. Er kan daarnaast beter ingezet worden op de aanvraag van interessante activiteiten die een meerwaarde bieden voor de doelgroep van wijk-werkers. Van belang hierin is:

o        De continuïteit van de activiteiten. Ze moeten de mogelijkheid bieden om een jaar ervaring op te bouwen.

o        Maatwerk voor de doelgroep. IGO gaat op zoek naar activiteiten op maat van de wijk-werker, zodat er concreet kan ingezet worden op de specifieke aan te leren attitudes en competenties.

o        Doorstroommogelijkheden na het wijk-werken. IGO zoekt actief activiteiten die de kansen op doorstroom voor wijk-werkers vergroten. Ze zetten dus in op relevante ervaring.

o        Begeleidingsmogelijkheden binnen het wijk-werken. IGO gaat gericht op zoek naar activiteiten waar begeleiding en omkadering van een wijk-werker mogelijk is.

 

Juridische gronden

 • Artikel 27 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming
  Gemeenten kunnen, voor hun grondgebied, de lijst van activiteiten verder uitbreiden of beperken zonder dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie. De gemeente kan dit zelf doen, of hiervoor een samenwerkingsverband sluiten met andere gemeenten als vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, of een OCMW-vereniging oprichten.
 • Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2017 betreffende het wijk-werken
  De gemeente bepaalt voor haar grondgebied de afwijkingen van de activiteitenlijst door een beslissing van de gemeenteraad, of door een beslissing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de OCMW-vereniging, vermeld in artikel 13, § 2, van het Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017.
 • Artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2017 betreffende het wijk-werken
  De wijk-werker voert alleen de activiteiten uit die zijn opgenomen op de activiteitenlijst. Als de gebruiker een activiteit wil laten verrichten die niet op de activiteitenlijst staat vermeld, maar waarvan hij meent dat die past in het wijk-werken, kan hij een afwijking van de activiteitenlijst vragen aan de gemeente.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 8 juli 2019
 • Besluit van het college van 22 juli 2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een stuurgroep wijk-werken die 2 keer per jaar samenkomt en beslist om de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (schepen van welzijn), Tom Philips, hiervoor af te vaardigen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid inzake het aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor lokale activiteiten uit te voeren door wijk-werkers, te delegeren aan de raad van bestuur van IGO div.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

 • Raadslid Joris Fonteyn verwijst naar zijn vragen in de vorige raad over de verkeersomgeving aan de school De Waaier, maar nu voorziet men ook aanpassingen aan het wegje doorheen het rusthuis. Dat valt misschien niet onder het gemeentelijk domein maar men wilt blijkbaar de doorgang onderbreken om waarschijnlijk sluipverkeer te vermijden dat de bocht terug maakt naar de Egenhovenstraat. Maar daar heeft de gemeente misschien weinig in te zeggen gehad?
 • Schepen Marc Morris denkt dat het raadslid het antwoord op zijn vraag zelf al gegeven heeft. Dat is privaat terrein. De schepen wist ervan, maar het is de autonome beslissing van de initiatiefnemers die daar op het terrein zitten: school, kinderkribbe, WZC enz.

 

 • Raadslid Wouter Fock is een beetje verwonderd omdat hij vorige week een vraag had gestuurd (naar de algemeen directeur), maar die is blijkbaar niet aangekomen. De mail zit in zijn map van verzonden mails, maar er is wellicht technologisch iets misgelopen. Hij stelt voor om zijn vraag in de volgende gemeenteraad te behandelen, want er zal wat opzoekingswerk voor nodig zijn. De vraag was gericht aan de schepen van jeugd. Het raadslid verwijst naar zijn vragen over de Chirolokalen in Korbeek-Dijle in december vorig jaar. Er was toen een stappenplan (a way to go) opgesteld. We staan daar nog niet ver mee. Kunnen we een planning krijgen hoe het gaat aflopen?
 • Voorzitter Albert Mees deelt mee dat het antwoord de volgende maand zal worden gegeven.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn heeft een vraag over het onderhoud van de kerk van Bertem. Dat is misschien ook al ter sprake gekomen en er zijn ook misschien al plannen in die richting. Bijvoorbeeld in de dakgoot staat het gras een halve meter hoog. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om dat te onderhouden. Zeker omdat we binnenkort naar 1 november gaan en omdat er dan heel wat volk op het kerkhof komt en de kerk passeert, zou er dringend wat noodzakelijk onderhoud moeten gebeuren aan de kerk.
 • Schepen Joery Verhoeven antwoordt dat die vraag hem gisteren nog is gesteld en dat hem is beloofd om de goten op korte termijn helemaal op te kuisen.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2019