NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 januari 2018

Van 20.05 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Gemeenteraadslid:

Griet Verhenneman

 


Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 19 december 2017.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 19 december 2017 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN MEERGEZINSWONINGEN. VOORLOPIGE VASTSTELLING.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 17 oktober 2006 over de definitieve aanvaarding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bertem.
 • Raadsbesluit van 25 juni 2013 over de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening veiligheidscoördinatie en projectbegeleiding met Interleuven tot en met 31 mei 2019.
 • Raadsbesluit van 22 september 2015 over de goedkeuring van het woonbeleidsplan 2015-2019.
 • Collegebesluit van 28 november 2016 over de gunning van de opmaak van het RUP 'Meergezinswoningen' aan Interleuven in het kader van het exclusiviteitscontract.
 • Bespreking in de gemeenteraad van 29 augustus 2017 van het voorontwerp RUP 'Meergezinswoningen'

 

Feiten en context

 • Planologische toestand en geografische ligging

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Meergezinswoningen' zal over het gehele grondgebied van de gemeente Bertem zones afbakenen waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens het gewestplan waarbinnen het niet wenselijk is dat er meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.

 • Gewenste ontwikkeling

De gemeente Bertem beoogt met het RUP 'Meergezinswoningen':

 • het instellen van een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen, in specifiek daartoe afgebakende zones
 • het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodszones voor bestaande grote woningen en anderen markante gebouwen en constructies.
 • Milieueffecten

De plan-MER-screeningsnota werd voor advies overgemaakt aan verschillende adviesverlenende instanties. Deze werden vervolgens voor het plan-MER-besluit overgemaakt aan de dienst MER. De dienst MER heeft geconcludeerd dat het voorliggende plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Deze ontheffing werd verkregen op 21 maart 2017.

 

Juridische gronden

 • Artikel 4.2.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  Dit artikel regelt de plicht tot de opmaak van een plan-MER.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud  van de ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Artikel 2.2.1 tot artikel 2.2.6 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Deze artikelen handelen over de procedure voor de totstandkoming van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Artikel 2.2.18 tot artikel 2.2.25 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Deze artikelen handelen over de procedure voor de totstandkoming van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Decreet van de Vlaamse regering van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden

 

Adviezen

 • In het kader van de plenaire vergadering op 25 oktober 2017 werden, conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgende adviesinstanties aangeschreven:
  • Departement Omgeving
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Gecoro Bertem
  • Agentschap Wonen Vlaanderen
  • Agentschap Onroerend Erfgoed
  • VMM
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • De Lijn
 • Volgende instanties hebben advies uitgebracht:
  • advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 5 oktober 2017
  • advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 5 oktober 2017
  • advies van VMM van 13 oktober 2017
  • advies van de Gecoro Bertem van 17 oktober 2017
  • advies van de provincie Vlaams-Brabant van 25 oktober 2017
  • advies van het departement Omgeving, mondeling uitgebracht op de plenaire vergadering van 25 oktober 2017
 • Volgende instanties hebben geen advies uitgebracht:
  • Agentschap Wonen Vlaanderen
  • De Lijn.

 

Argumentatie

Omwille van haar strategische ligging tussen Brussel en Leuven ondervindt de gemeente Bertem een alsmaar groter wordende verstedelijkingsdruk. Dit resulteert onder andere in een stijgende vraag van projectontwikkelaars om meergezinswoningen te realiseren op haar grondgebied. Een ongebreidelde wildgroei van bouwprojecten strookt echter niet met de filosofie van Bertem als landelijke gemeente tussen Brussel en Leuven. De gemeente streeft dan ook een gedifferentieerd ruimtelijk beleid na dat zich baseert op kernversterking van het Centrum Bertem en in zekere mate ook van het centrum van de deelgemeente Leefdaal. Het kleinschalige karakter van het dorp Korbeek-Dijle moet behouden blijven. Op die manier wordt voorkomen dat de verschillende woonkernen binnen en buiten de gemeente aan elkaar vastgroeien tot één ongedifferentieerd bebouwd geheel met een monotoon woonweefsel.

Het RUP 'Meergezinswoningen' is een perimeter-RUP waarbij over het gehele grondgebied van de gemeente Bertem zones afgebakend zijn die het plangebied van het RUP vormen.

Het RUP heeft uitsluitend betrekking op een overdruk, en vervangt het gewestplan of bestaande BPA's en RUP's niet.

De gemeente beoogt enerzijds het instellen van een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen, in specifiek daartoe afgebakende zones en anderzijds het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodszones voor bestaande grote gebouwen.

De bestaande vergunde meergezinswoningen kunnen overal behouden blijven maar indien ze gelegen zijn binnen het plangebied van het RUP 'Meergezinswoningen' kunnen ze enkel worden verbouwd binnen het bestaand volume, zonder het aantal woonentiteiten te verhogen.

Om efficiënt om te springen met het gebruik van bestaande grote woningen en andere markante gebouwen en in te spelen op de groeiende behoefte aan kleinere woonentiteiten is binnen de verbodszone een uitzondering voorzien om onder strikte voorwaarden de creatie van een meergezinswoning mogelijk te maken binnen het bestaand volume van deze grote gebouwen.

Huisvesting voor een groep van samenlevende personen zoals toeristische accommodaties of collectieve verblijfsaccommodaties (tehuizen voor bejaarden, verpleeginrichtingen, internaten, co-housing...), assistentiewoningen, studentenkamers die geen volwaardige woonentiteit zijn en zorgwoningen, worden niet beschouwd als woonentiteiten en dus ook niet als (onderdeel van) meergezinswoningen. Ze vallen dus ook niet onder de verbodsbepaling waardoor het RUP vanuit sociaal oogpunt geen randvoorwaarden oplegt.

 

 

Bijlagen

 • toelichtingsnota
 • kaartenbundel :
  • ruimtelijke situatie
  • juridische toestand
  • grafisch plan van het plangebied
 • stedenbouwkundige voorschriften
 • plan-MER-screeningsnota

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Wouter Fock, Diane Vander Elst en Albert Mees

4 stemmen tegen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meergezinswoningen' zoals opgemaakt door Interleuven, wordt voorlopig vastgesteld. Dit plan projectnummer IL 506.031 bestaat uit een toelichtingsnota, een kaartenbundel (ruimtelijke situatie, juridische toestand, grafisch plan van het plangebied), de stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER-screeningsnota.

 

Artikel 2:

Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven om de procedure van het openbaar onderzoek te voeren.

 

Artikel 3:

Dit besluit wordt samen met de plannen (1 analoog exemplaar + 1 digitale versie) opgestuurd naar:

 • deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
 • het departement omgeving
 • Vlaamse regering

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

EROSIEMAATREGELEN. VOORLOPIGE VASTSTELLING ROOILIJNPLAN BEKKEN A.E. VERBISTSTRAAT, VERLEGGING BUURTWEG 59 EN ONTEIGENINGSPLAN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 17 februari 1998 over de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor het uitvoeren van de studieopdracht 'herinrichting centrum Bertem'.
 • Collegebesluit van 18 mei 1998 waarbij het studiebureau GVE wordt aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van het centrum van Bertem.
  Door de overname van (een deel) van GVE door Grontmij, werd deze opdracht overgenomen door Grontmij, nu Sweco.
 • Raadsbesluit van 23 juni 2015 over de voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan 'Grondinnemingsplan nr. 1.1 uitgave C' van 26 mei 2015 voor de aanleg van een infiltratiebekken opgemaakt door het studiebureau Sweco.
 • Brief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van 24 februari 2016 waarin aangegeven wordt dat het dossier geschrapt wordt uit het maatregelenprogramma 2010-2015 en dat een bijkomende verlenging van de termijn voor indiening van de eindafrekening kan worden toegestaan. De nieuwe uiterste datum voor het indienen van de eindafrekening en het as-builtplan wordt dan ook vastgesteld op 24 december 2019.
 • Voorontwerp bufferbekken en langsgrachten A.E. Verbiststraat van Sweco van 2 november 2016. Het grondplan heeft evenwel als datum 16 juli 2015 en plannummer 4.2.1 uitgave B.
 • Brief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van 4 januari 2017 waarin het voorontwerp, hier voorgestelde conceptwijziging genoemd, aanvaard wordt.
 • E-mails van Sweco van 14 april, 14 september, 7 december 2017 en 8 januari 2018 waarbij het (aangepaste) innemingsplan en het rooilijnplan worden overgemaakt aan de gemeente.
 • E-mail van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid van 9 januari 2018 met het schattingsresultaat van de meerwaarde van de percelen door de verlegging van de buurtweg.

 

Feiten en context

 • De aanleg van een infiltratiebekken is vereist in het kader van de heraanleg van de A.E. Verbiststraat, Fr. Dottermansstraat, Gemeenteplein, Oude Tervuursebaan (deel) en Tervuursesteenweg (deel).
 • Infrax meldt op 4 juli 2016 dat voor de VMM het bergingsvolume van het bekken in verhouding moet staan tot de verharde oppervlakte die binnen het project wordt heraangelegd. Dit impliceert dat de gewenste uitbreiding van het volume tot 1600 m³ niet subsidieerbaar is door de VMM en dat de ontwerper het voorontwerp in die zin moet aanpassen. Deze opdracht werd doorgegeven aan Sweco tijdens de vergadering van 12 augustus 2016.
 • De uitbreiding van het bekken tot 1600 m² zal ter subsidiëring voorgelegd worden aan de Dienst Land en Bodembescherming van de Vlaamse overheid.
 • De totale meerwaarde van de percelen door de verlegging van de buurtweg wordt door de Afdeling Vastgoedtransacties geschat op 0 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikel 27 en 28 van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014.
  De gemeenteraad keurt de verlegging van de buurtweg en het eventueel bijhorende ontwerp van rooilijnplan goed.
  Het voornemen tot verlegging van een buurtweg wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
 • Artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
  De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang. De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.
 • Artikel 4 van het provinciaal reglement van 28 april 2009 op de buurtwegen.
  De deputatie beslist over elke wijziging, verbreding, vernietiging en opening van een buurtweg. De provincie Vlaams-Brabant moet de goedgekeurde rooilijnplannen ontvangen.
  In de memorie van toelichting bij het ontwerp van het provinciaal politiereglement provincie Vlaams-Brabant op de buurtwegen wordt bij artikel 4 gesteld dat een schriftelijk akkoord van de aangelande(n) tot wijziging, verbreding, vernietiging en opening van een buurtweg noodzakelijk is.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.
 • Omzendbrief BB 2011/5. Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.'s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
 • Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 over de vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
 • Rondzendbrief van 23 oktober 2014 van de provincie Vlaams-Brabant over buurt- en voetwegen en rooilijnplannen in het kader van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 • Artikel 5 van het decreet van 19 december 2014 over de Vlaamse vastgoedcodex.

De Vlaamse belastingdienst kan onroerende goederen verwerven en vervreemden voor rekening van ondermeer ondergeschikte besturen, entiteiten die aan de controle of het administratief toezicht van een van de voornoemde overheden, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap onderworpen zijn en onteigeningsgemachtigde besturen.

 

Argumentatie

Het onteigeningsplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 september 2009 kon niet gerealiseerd worden door de weigering tot verkoop van één van de eigenaars van de in te nemen percelen. Daarom werd het bekken stroomafwaarts verschoven zodat bijkomende percelen moeten ingenomen worden. Bovendien opteert de bouwheer, Infrax, voor een gracht om het water van het bekken af te voeren naar de riolering waardoor ook bijkomende percelen vereist zijn.

Het huidige terreinprofiel betreft een V-profiel waarbij buurtweg 59 in het laagste punt gelegen is. Het bufferbekken zal aangelegd worden in het laagste punt van het terrein omwille van enerzijds de wens om een optimale balans qua grondverzet na te streven en anderzijds omwille van het streefdoel van het bekken: opvangen van oppervlaktewater van de onverharde oppervlakte. De inplanting van het bekken heeft als rechtstreeks gevolg dat de buurtweg verlegd dient te worden. Aangezien het niet realistisch is om de buurtweg dwars door het bufferbekken te laten lopen, werd besloten om de buurtweg rondom het bufferbekken te laten lopen. Hierbij wordt de af te leggen afstand wel groter. Echter blijft de verbindende functie van de buurtweg behouden.

Het bekken zal het regenwater tijdelijk vasthouden, laten infiltreren in de bodem en het overschot geleidelijk aanvoeren naar de riolering en naar de Voer. De gemeente heeft het water en de modder afkomstig van het afstromingsgebied meermaals moeten opruimen in de A.E. Verbiststraat. Deze overstromingen vergen dus telkens de inzet van de gemeentelijke diensten. Om deze reden wordt de onteigeningsprocedure met hoogdringendheid aangevraagd indien er geen minnelijke schikking met de betrokken eigenaars en pachters kan bereikt worden. De aanleg van het bekken is dan ook in het algemeen belang van de inwoners van Bertem en deze die stroomafwaarts van de Voer wonen.

Het onteigeningsplan dat voorlopig was vastgesteld, was nog niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. De provincie heeft aangegeven dat de vaststelling van het onteigeningsplan best samen gebeurt met de verlegging van de buurtweg en de vaststelling van het hiertoe vereiste rooilijnplan. Bovendien veranderde een perceel van eigenaar na de voorlopige vaststelling. De nieuwe eigenaar vroeg een wijziging van de in te nemen oppervlakte. Hierdoor was het nodig een nieuw onteigeningsplan op te stellen.

 

 

Bijlagen

 • Innemingsplan_definitief
 • Rooilijnplan_definitief

 

Besluit

 

Stemming agendapunt

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Marc De Vlieger, Diane Vander Elst en Albert Mees

1 onthouding: Kristien Van Essche

 

Artikel 1:

Het nieuwe tracé van de voetweg nr. 59 (wijziging aan de Atlas der Buurtwegen Bertem) en het bijhorende ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan worden voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 2:

Het onteigeningsplan voor de aanleg van een infiltratiebekken in het verlengde van de A.E. Verbiststraat voor een totale oppervlakte van 85 are 73 ca aan grondinnemingen, wordt voorlopig goedgekeurd.

 

Artikel 3:

De verwerving wordt verwezenlijkt voor openbaar nut en bij hoogdringendheid zoals gemotiveerd bij 'Argumentatie'.

 

Artikel 4:

Aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst wordt opdracht gegeven om het onteigeningsplan te verwezenlijken, namelijk het schatten van de onteigeningsvergoedingen, de meerwaarden als gevolg van de verlegging van de voetweg, het voeren van de onderhandelingen met de eigenaars, de aanpalenden en de pachters en het opmaken en het verlijden van de aktes.

 

Artikel 5:

De kosten voor het opstellen van de nodige plannen voor de verlegging, de erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag alsook de betaling van de meerwaarde, worden gedragen door de gemeente.

 

Artikel 6:

De gemeenteraad verbindt zich principieel om een onteigeningsbesluit te vragen bij ontstentenis van een aankoop in der minne. In dergelijk geval zal de Vlaamse Belastingdienst ook de gemeente vertegenwoordigen in de gerechtelijke procedure en zal hij de raadsman aanstellen.

 

Artikel 7:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het dossier binnen de 30 dagen na de huidige beraadslaging te onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen.

 

Artikel 8:

Het raadsbesluit van 23 juni 2015 over de voorlopige aanvaarding van het onteigeningsplan voor het bekken aan de A.E. Verbiststraat wordt ingetrokken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE OP HET GEMEENTEPLEIN.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 29 maart 2011 over de aanvullende politieverordening op het wegverkeer voor de herinrichting van het Gemeenteplein en de Fr. Dottermansstraat te Bertem.

         Raadsbesluit van 29 april 2014 over het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het instellen van een beperkte parkeertijd voor twee plaatsen op het Gemeenteplein in Bertem.

         Raadsbesluit van 29 april 2014 over het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het instellen van motorhomeplaatsen voor max. 48 uur op het Gemeenteplein.

 

Feiten en context

         Het Gemeenteplein werd deels heraangelegd.

         Op het Gemeenteplein werd

º         een verkeerssituatie met eenrichtingsverkeer ingesteld.

º         een zone met een snelheidsbeperking ingesteld.

º         een parkeerreglementering ingesteld met beperkte tijdsduur.

º         een parkeerreglementering ingesteld voor motorhomeplaatsen met beperkte tijdsduur.

º         een parkeerreglementering ingesteld voor marktkramers.

         Een parkeerzone zal worden ingesteld op het Gemeenteplein.

         Een parkeerreglementering met beperkte tijdsduur en voor voertuigen van speciale aard (camperplaatsen) zal worden ingesteld op het Gemeenteplein.

         Aan de oostelijke zijde van het Gemeenteplein zullen 8 nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende grasdallen.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de mobiliteitscel van 19 december 2017.

         Gunstig advies van politiezone Voer en Dijle van 17 januari 2018

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de toekomstige bewoning van Het Blok en het zich opdringen van andere noden met betrekking tot het parkeren op het Gemeenteplein is het noodzakelijk om het Gemeenteplein deels herin te richten. Er zullen parkeerplaatsen voor elektrische wagens en mindervalideparkings voorzien worden en er zal ook meer plaats gecreëerd worden voor het stallen van fietsen. Dit alles zal leiden tot een ruimtelijk overzichtelijker Gemeenteplein.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Op het Gemeenteplein wordt ingesteld:

 

1)     Parkeerzone van 58 afgebakende parkeervakken voor personenwagens:

a)     10 stuks aan de noordelijke zijde van het plein

b)     8 stuks aan de oostelijke zijde van het plein

c)      30 stuks in het centraal gedeelte van het plein

d)     10 stuks aan de zuidelijke zijde van het plein

2)     Parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur voorbehouden voor voertuigen van speciale aard, nl. motorhomes:

2 stuks aan de oostelijke zijde van het plein

3)     Parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur voorbehouden voor personenwagens:

2 stuks aan de noordelijke zijde van het plein

4)     Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap:

a)     1 stuk aan de noordelijke zijde van het plein

b)     2 stuks in het centraal gedeelte van het plein

5)     Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische personenwagens:

2 stuks aan de noordelijke zijde van het plein

6)     Parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur voorbehouden voor personenwagens voor het lossen van goederen:

1 stuk aan de zuidelijke zijde van het plein

7)     Eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers:

in tegenwijzerzin, met als toegang via de zuidelijke zijde en als uitgang de noordelijke zijde van het plein.

8)     Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, uitgezonderd fietsers:

voor het kruispunt van de Fr. Dottermansstraat.

9)     Zone met geldende snelheidsbeperking van 30 km/u:

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door:

         met betrekking tot artikel 1.1, het bord E9b met onderborden type Xa, Xb en Xd (artikel 70.2.1.3°);

         met betrekking tot artikel 1.2, het bord E9h met blauw onderbord met tekst "MAX 48 uur" (artikel 70.2.1.3°);

         met betrekking tot artikel 1.3, het bord E9a met blauw onderbord met tekst "MAX 30 min" (artikel 70.2.1.3°);

         met betrekking tot artikel 1.4, het bord E9a met blauw onderbord die het parkeren voor personen met een handicap toelaat (artikel 70.2.1.3°c);

         met betrekking tot artikel 1.5, het bord E9a met blauw onderbord die het parkeren van elektrische personenwagens toelaat (artikel 70.2.1.3°h);

         met betrekking tot artikel 1.6, het bord E9a met blauw onderbord die het parkeren voor personen met een handicap toelaat (artikel 70.2.1.3°);

         met betrekking tot artikel 1.7, de borden C1 met onderbord M2 en het bord F19 met onderbord M4;

         met betrekking tot artikel 1.8, het bord C31 met onderbord M2 (artikel 9.5.6°);

         met betrekking tot artikel 1.9, de borden F4a en F4b (artikel 22quater).

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

Alle vorige raadsbesluiten over aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het Gemeenteplein worden opgeheven op 28 februari 2018.

 

Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 28 februari 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

HERAANLEG CENTRUM LEEFDAAL. PRINCIPIËLE GOEDKEURING VOORONTWERP DORPSPLEIN LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2017 over de oprichting van de werkgroep dorpsplein Leefdaal met afgevaardigden van de administratie en de politieke partijen.
 • Vergaderingen van de werkgroep op 16 mei 2017, 6 september 2017 en 6 november 2017.
 • Collegebespreking van 13 november 2017 waarin het voorontwerp werd besproken.
 • Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 waarbij de straatnaam voor het dorpsplein principieel werd vastgesteld.

 

Feiten en context

 • Het studiebureau Sweco, aangesteld voor de heraanleg van Centrum Leefdaal, heeft na verschillende vergaderingen met de politiek-ambtelijke werkgroep 'Dorpsplein Leefdaal' een ontwerpvoorstel uitgewerkt voor de omgeving van de kerk van Leefdaal en het dorpsplein. Dit voorstel werd besproken en goedgekeurd door de werkgroep en het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies Onroerend Erfgoed van 16 januari 2018.

 

Argumentatie

Het voorontwerp is ondertussen maatvast in plan en doorsnede.

De verharding wordt in sneden naast elkaar weergegeven en vormt 1 homogeen geheel.

Kerkring: hergebruik van de plaatselijke kassei gemengd met gezaagde kassei (Belgische porfier).

Paden rond de kerk: kassei of uitgewassen beton (kan ook in een ruwe structuur en in een kleur aangepast aan de kleur van kassei) of in grote betontegels. Ook tussen de graven kan een pad voorzien worden in grote stapstenen (in dialoog met de graven).

Om tot een uniform geheel te komen in de landelijke kern wordt ofwel alle verharding in natuursteen voorzien ofwel alles in beton. Een menging van de twee verstoort het beeld. Een uitzondering hierop is het paadje tussen de graven; dit kan perfect in grote betonbeton, naar analogie met de graven.

 

De bushaltes worden in het centrum gezet maar de bushokjes worden naar de kant getrokken zodat de verbinding tussen de kerk en het plein open blijft. Aan de kerk wordt een lange blauw hardstenen bank voorzien. Op het einde van de bank wordt een op maat gemaakte halte-infrastructuur voorzien in de vorm van een glazen beschuttingselement (3 glazen wanden). Achter de zitbank (kant kerk) komt een fietsenstalling.

 

Aan de kant van het dorpsplein wordt met 2 plateaus en 2 lijnvormige zitelementen als afboording gewerkt.

Er wordt 1 boom behouden aan het plein (ter hoogte van de bushalte). Een fontein wordt voorzien op de rand van het onderste zitelement. Voor de verharding aan de fontein wordt natuursteen voorgesteld met gekloven top.

Er wordt voorgesteld geen beugels of dergelijke te plaatsen als afscherming van de parkeerplaatsen om de openheid van het plein te bewaren. Om van het ene plateau naar het andere te gaan, worden hellende vlakken voorzien. Deze zijn ook oprijdbaar. Langs de Dorpstraat kan bij gelegenheid (bv. evenement) langs de plateaus naar boven gereden worden.

 

Op de parking voor kortparkeren worden 16 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 2 voor andersvaliden. Aan de apotheek worden 7 plaatsen voorzien. Aan de kerk worden 2 plaatsen voor andersvaliden voorzien. Indien mogelijk worden geen parkeerpalen voorzien, ook niet aan de plaatsen voor andersvaliden.

 

 

Bijlagen

 • Presentatie voorontwerp
 • Advies Onroerend Erfgoed

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het voorontwerp voor de heraanleg van het dorpsplein in Leefdaal principieel goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

VERKAVELINGEN. GOEDKEURING WEGENISAANVRAAG STUDIE- EN LANDMEETBURO QUADRANT VOOR DE PERCELEN GELEGEN IN 3061 LEEFDAAL, SECTIE B NR 227V2.

 

Voorgeschiedenis

 • Verkavelingsaanvraag van 18 september 2017 van studie- en landmeetburo Quadrant voor de percelen gelegen in 3061 Leefdaal, sectie B nr 227v2.
 • Collegebesluit van 22 januari 2018 over de principiële goedkeuring van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de verkavelaar over de aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkaveling.

 

Feiten en context

 • De aanvraag is volgens het gewestplan Leuven gelegen in woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 • Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • De aanvraag is gelegen langsheen de Nollekensstraat. De Nollekensstraat ligt aan de rand van de bebouwing van Leefdaal op de zuidelijke valleirand van de Voer. Ze loopt parallel aan de Dorpstraat en vormde de oorspronkelijke verbinding met de buurgemeente Vossem. De omgeving bestaat uit hoofdzakelijk vrijstaande en halfopen eengezinswoningen met aangrenzend het kouterlandschap ten zuiden.

De overheersende bebouwing in de omgeving duidt op vrijstaande woningen.

Het aanpalend perceel ten noordwesten van de aanvraag is bebouwd. De overige aanpalende percelen zijn braakliggend. Het perceel is ingericht als akker en helt licht af vanaf het talud aan de Eksterenberg tot aan het aanpalend perceel in het oosten. Het perceel is bereikbaar via de Nollekensstraat die een holle weg is (buurtweg nr. 15).

 • De aanvraag omvat het verkavelen van het perceel in 4 loten voor open bebouwing. De woningen worden via een parallelweg ontsloten.

 

Juridische gronden

 • Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen.

Bij ontstentenis van een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg moeten verkavelingsaanvragen onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

De gemeenteraad neemt een gemotiveerd besluit over de zaak der wegen en neemt hierbij kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek. De vergunningverlenende overheid (college) spreekt zich uit over de ingediende bezwaren en opmerkingen.

 • Artikel 4.2.15, § 1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

 • Artikel 4.2.17, § 1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:

 • de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan
 • het wijzigen van het reliëf van de bodem
 • het ontbossen
 • het afbreken van constructies.
 • Artikel 4.2.25 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 • Artikel 4.7.12 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Een vergunning wordt binnen de reguliere procedure afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de vergunning gelegen is.

 • Artikel 4.7.15 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

De Vlaamse regering bepaalt welke vergunningsaanvragen onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek.

 • Artikel 4.7.18, § 1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 8 mei 2009

Het college neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 150 dagen voor een verkavelingsaanvraag.

 • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009

Dit uitvoeringsbesluit regelt de adviesverlenende instanties.

 

Adviezen

 • Nota 20 januari 2016 in het kader van de toepassing van de pesticidentoets (gemeentelijke dienst openbare werken):
  • Bij de aanleg van de wegenis (weg, verharde berm, voetpad) dient ermee rekening gehouden te worden dat er geen scherpe hoeken gevormd worden om het machinaal onderhoud te vergemakkelijken. De hoeken moeten afgerond zijn.
  • De weggoten mogen niet in klinkers aangelegd worden maar in beton om zo min mogelijk voegen te bekomen.
  • De geprefabriceerde weggoten en de boordstenen worden best in een glijbekisting uitgevoerd om zo min mogelijk voegen te bekomen.
  • In de klinkerverhardingen dient er een poreuze voegvulling (waterdoorlatend zodat er zich geen plasvorming voordoet) aangebracht te worden die de onkruidgroei tegenhoudt.
 • Opmerkingen gemeentelijke dienst openbare werken op het bestek/ontwerp van 10 oktober 2017:
  • Verkeersbord F45c aan rechterkant van de weg (staat links nu).
  • Bestek screenen op nieuwe wet op de overheidsopdrachten en KB van plaatsing.
  • "Hoofdstuk 3, 23.1 Keien" en "hoofdstuk 6, 3.2 Keien" zijn niet voorzien in het project.
  • "Hoofdstuk 5, 4.16 Porfiersteenslag" is niet voorzien in project.
  • Niet voorzien in bestek: fundering zandcement, betonstraatstenen 220/110/100, lavasubstraat, beschoeiing azobé.
  • Meetstaat: post 22 onderlaag is volgens typedwarsprofiel type AB-3B.
  • Meetstaat: signalisatie: parkeerbord niet voorzien. Best deze post in VH.
  • Voetpad aan Eksterenberg: bij voorkeur fundering in steenslag en legbed in porfier (gemakkelijker voor herstellingen).
  • De fasering van de overeenkomst wegenis in bestek op te nemen nl. fase 1 rijweg, fase 2 na bouw voetpad.
 • De GECORO heeft op 17 oktober 2017 een gunstig advies verleend over de verkavelingsaanvraag met wegenis.
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht op 13 november 2017 een voorwaardelijk gunstig advies uit.
 • Inter Vlaanderen heeft op 21 november 2017 een gunstig advies uitgebracht.
 • Provincie Vlaams-Brabant - dienst Waterlopen heeft op 21 november 2017 een gunstig advies uitgebracht.
 • De Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant heeft op 22 november 2017 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.
 • Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 30 oktober 2017 tot 22 november 2017. Tijdens dit openbaar onderzoek werd één klacht ingediend.
  • Bezwaarschrift

Voor de veiligheid van de voetgangers zou het wenselijk zijn om het voetpad van de verkaveling 'Huyghe' door te trekken tot aan de Nollekensstraat.

 

Argumentatie

Het voorgestelde project is planologisch en stedenbouwkundig-architecturaal verantwoord.

Het aanleggen van een parallelweg die begint op het kruispunt Eksterenberg/Nollekensstraat en die op 5 m van de kop van het talud wordt aangelegd, zorgt ervoor dat de holle weg integraal behouden en beschermd blijft. Er wordt een bijkomende aanplanting voorzien op de kop van het talud als compensatie voor het doorbreken van het talud aan de Eksterenberg voor het aanleggen van de toegangsweg.

Het perceel van het talud wordt samen met de wegenis afgestaan aan de gemeente.

 

 

Bijlagen

 • Zate wegenis verkaveling
 • Overeenkomst tussen de verkavelaar en de gemeente

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het tracé van de voorziene wegenis in deze verkavelingsaanvraag en zoals voorgesteld op het ontwerpdossier van de ontwerper Quadrant wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De overeenkomst van 18 januari 2018 tussen de verkavelaar en het college van burgemeester en schepenen over de uitrusting van deze verkaveling wordt bekrachtigd.

 

Artikel 3:

De raad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat er één klacht is ingekomen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

PATRIMONIUM. PRINCIPIËLE GOEDKEURING LEIDRAAD VOOR DE VERKOOP VAN DE SITES RAPID BERTEM EN ‘T BLOK.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 7 februari 2011 over het voorstel van lijst van verkoopbare bouwgronden en woningen.
 • Op 4 september 2013 heeft landmeter Johan Artois een schattingsverslag opgesteld voor het perceel aan Het Blok.
 • Op 9 november 2015 heeft landmeter Jan Bogaerts een schattingsverslag opgesteld voor het voetbalterrein "Rapid Bertem".
 • Bespreking door het college op 31 juli 2017 van het plan van aanpak voor de verkoop van de gronden 't Blok en voetbalterrein Rapid Bertem.
 • Collegebesluit van 7 augustus 2017 over de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor het stedenbouwkundig onderzoek projectzones Bertem.
 • Collegebesluit van 5 september 2017 over de gunning van de opdracht “Stedenbouwkundig onderzoek projectzones Bertem” aan Creosum bvba.
 • Eindrapport van Creosum bvba over het stedenbouwkundig onderzoek projectzones Bertem van 22 december 2017.

 

Feiten en context

 • In het strategisch meerjarenplan van de gemeente Bertem is de verkoop van een aantal gronden voorzien, waaronder:
  • het perceel op de hoek van het Gemeenteplein en de nieuwe straat Het Blok
  • het voetbalterrein in Bertem, tussen de Tervuursesteenweg en de Sint-Medardusstraat (voorheen "Rapid Bertem").
 • De opbrengsten van de verkoop zullen worden gebruikt voor de financiering van nieuwe investeringsprojecten van het gemeentebestuur.

 

Juridische gronden

 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
 • Artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Omzendbrief van 12 februari 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten.
  Deze omzendbrief bepaalt o.a. welke procedure moet worden gevolgd voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het vervreemden van onroerende goederen moet in de regel gebeuren via een openbare procedure. De minimale verkoopprijs is het bedrag van een recent schattingsverslag. Daar kan alleen maar van afgeweken worden om redenen van algemeen belang en mits goede motivering.

 

Argumentatie

De gemeente heeft de betrokken percelen niet nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen. De verkoop van deze percelen kadert in het meerjarenplan van het gemeentebestuur en in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het gemeentebestuur, met het oog op de herinvestering van de verkoopopbrengsten in nieuwe investeringsprojecten.

 

De ligging van beide percelen in het centrum van de deelgemeente Bertem maakt dat de stedenbouwkundige invulling in brede zin en de architecturale kwaliteit van de op te richten gebouwen zeer belangrijk zijn. Onder 'stedenbouwkundige invulling' horen niet alleen de strikt stedenbouwkundige normen zoals de inplanting, densiteit, bouwhoogte enz. maar ook de organisatie van de mobiliteit en de ontsluiting, de groen- en omgevingsaanleg, het parkeren, de publieke voorzieningen...

 

Gezien het gemeentebestuur de architecturale en/of stedenbouwkundige invulling van de beide percelen mee wil beoordelen, kan er niet worden gewerkt met een klassieke openbare verkoop waarbij de hoogste bieder het perceel krijgt toegewezen. Anderzijds moeten de percelen wel - conform de regelgeving - openbaar worden aangeboden zodat ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een offerte in te dienen voor aankoop van het perceel. Een verkoop op basis van vooraf gekende verkoopsvoorwaarden, op basis van een transparante procedure en met een openbare bekendmaking is dus noodzakelijk. Daarom wordt gewerkt met een leidraad voor de verkoop van de percelen, waarin de verkoopprocedure staat beschreven. De offertes worden beoordeeld op basis van twee beoordelingscriteria: enerzijds de kwaliteit van het schetsontwerp en anderzijds de voorgestelde prijs voor de aankoop van de gronden.

 

Het college wordt gemachtigd om de volledige verkoopprocedure te organiseren, inclusief de toewijzing van de verkoop na ontvangst en beoordeling van de offertes.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0110/22000020

1419/002/005/001/002

€ 2 850 000

€ 2 850 000

 

 

Bijlagen

 • Leidraad voor de verkoop van de sites Rapid Bertem en ‘t Blok

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Wouter Fock, Diane Vander Elst en Albert Mees

4 onthoudingen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt principieel de "Leidraad voor de verkoop van de sites Rapid Bertem en ‘t Blok" in bijlage bij dit besluit goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om de stedenbouwkundige visie (bijlage 5 bij de Leidraad) af te toetsen bij de Gecoro en om de omwonenden daarover te informeren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

BESTUURLIJK TOEZICHT. GOEDKEURING AANPASSING MEERJARENPLAN OCMW N.A.V. BUDGET 2018 EN KENNISNAME BUDGET 2018 OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2018 over de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 n.a.v. het budget 2018 en de goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2018.

 

Juridische gronden

         Artikel 148 van het OCMW-decreet

De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd indien de gemeentelijke bijdrage verhoogd wordt ten aanzien van het initiële meerjarenplan.

         Artikel 150 van het OCMW-decreet

Als het budget van het OCMW past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van.

 

Argumentatie

De aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage is vereist omwille van volgende factoren:

         verhoging van de maaltijdcheques met ingang van 1 januari 2018

         tijdelijke vervanging van een langdurig afwezige maatschappelijk werker

         uitbreiding van de opdrachtbreuk van een administratief medewerker

         toename van het volume steunverleningen, in het bijzonder de leefloondossiers

         de impact van de bevordering in de loop van 2017 van een maatschappelijk werker

         de stopzetting van het LOI

         verhoging ICT-kosten omwille van de overstap naar boekhoudsoftware van CIPAL.

 

 

Bijlagen

         Budget 2018

         Meerjarenplan aanpassing 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW naar aanleiding van het budget 2018 goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

VOERTUIGEN. GOEDKEURING AANKOOP FORD RANGER PICK-UP VIA VLAAMS RAAMCONTRACT.

 

Voorgeschiedenis

 • Bestek 2016/HFB/OO/32747 voor de open offerteaanvraag voor de levering van terreinvoertuigen, opgesteld door het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid en gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 29 juli 2016 (rectificatie 24 augustus 2016) en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 3 augustus 2016 (rectificatie 26 augustus 2016).
 • Gunningsbesluit van 31 augustus 2017 van Frank Geets, administrateur-generaal van het Agentschap Facilitair Bedrijf, voor de opdracht 'Aankopen terreinvoertuigen' - perceel 7 zware terreinvoertuigen - pick-up, diesel.
 • Collegebesluit van 22 januari 2018 over de principiële goedkeuring van de aankoop van een nieuwe Ford Ranger.
 • Vraag van Albert Mees, voorzitter van de gemeenteraad, van 23 januari 2018 om dit voorstel van beslissing toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 30 januari 2018.

 

Feiten en context

 • De Ford Jeep (bouwjaar 2000, km-stand 225 000), voertuig van de dienst openbare werken, werd in november 2017 naar de garage gebracht voor onderhoud en keuring. De dragende carrosserie was dermate verslechterd dat er om veiligheidsredenen niet meer met de jeep mocht gereden worden. Een nieuwe aankoop dringt zich dan ook op.  
 • De Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair bedrijf, treedt op als opdrachtencentrale in naam van alle lokale besturen in het kader van het raamcontract 'Aankopen terreinvoertuigen', bestek 2016/HFB/OO/32747.
 • De Vlaamse overheid heeft het raamcontract via een open offerteaanvraag op 31 augustus 2017 gegund aan Hergon Zaventem nv, Brusselsesteenweg 57 te 3020 Herent voor een looptijd van 2 jaar. Het contract startte op 28 september 2017 en eindigt op 27 september 2019, met 1 jaar verlengbaar tot 27 september 2020.
 • Perceel 7 van het raamcontract betreft de levering van een Ford Ranger Double Cabine XLT 2.2 TDCI 160PK Manueel - 187g CO2/km, die voldoet aan de uitstootnorm EURO 6. 
 • Offerte van Hergon Zaventem nv voor een bedrag van 22 023,21 euro excl. btw of 26 648,08 euro incl. 21% btw. Dit bedrag omvat (excl. btw):
  • basisvoertuig: 19 083,21 euro
  • achteraan rood-wit retro-reflecterende film: 220 euro
  • vooraan rood-wit retro-reflecterende film: 220 euro
  • 1 compacte LED lichtbalk gemonteerd op het dak van het voertuig: 900 euro
  • witte hardtop zonder zijvensters: 1600 euro.
 • Hergon Zaventem nv heeft in zijn offerte ook prijs gegeven voor een aantal gewenste opties:
  • carterbescherming motor en drijfwerkonderdelen alu 5mm dikte op maat: 600 euro
  • trekhaak type Rockinger (2 in 1, haak en oog): 962,50 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikel 22 van het gemeentedecreet
  Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
 • Artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur of als de opdracht nominatief in het budget is opgenomen.
 • Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
  Onder 'dagelijks bestuur' vallen alle uitgaven van het investeringsbudget tot een maximum van 20 000 euro (exclusief btw).
 • Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 • Artikel 2, 35° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.

 • Artikel 43 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Dit artikel omschrijft de voorwaarden voor het sluiten van raamovereenkomsten.

 • Artikel 47 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Een aanbestedende overheid kan gebruikmaken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft, van de gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale door gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten is door deze aankoopcentrale.

Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 • Artikel 129 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

De aanbestedende entiteit kan leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt.

 

Adviezen

 • De financieel beheerder verleende een visum op 18 januari 2018

 

Argumentatie

De jeep wordt/werd gebruikt voor o.a.: transport van personeel, trekken kar met nadars/borden, nazicht wachtbekkens, nazicht veldwegen, nazicht bos, transport werfketen arbeiders. Momenteel kan enkel de tractor de kar voor signalisatie trekken (trekoog).

De technische dienst stelt voor om het terreinvoertuig Ford Ranger pick-up aan te kopen via het raamcontract van de Vlaamse overheid, bestek 2016/HFB/OO/32747. Alle lokale besturen mogen hiervan gebruikmaken. Het raamcontract loopt nog tot 27 september 2019.

De aankoop via het raamcontract geeft een grote besparing gezien de korting van 33% op de catalogusprijs van het basisvoertuig.

De totale kostprijs voor de aankoop van de Ford Ranger volgens de offerte, incl. de 2 gewenste opties, bedraagt 23 585,71 euro of 28 538,71 euro incl. 21% btw.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/005/002/001

24300000/0200

€ 345 000

€ 345 000

€ 28 538,71

 

 

Bijlagen

 • Offerte Ranger DC XLT 2.2TDCi 160pk manueel Frozen White en e-mail optie

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het gemeentebestuur van Bertem doet een beroep op de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid (Agentschap Facilitair Bedrijf) voor de aankoop van een terreinvoertuig - perceel 7 - Zware terreinvoertuigen - pick-up, diesel (besteknr. 2016/HFB/OO/32747).

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van een terreinvoertuig Ford Ranger bij Hergon Zaventem nv, voor de totale prijs van 23 585,71 euro excl. btw of 28 538,71 euro incl. 21% btw. Dit omvat de volgende configuratie:

                     basisvoertuig: 19 083,21 euro

                     achteraan rood-wit retro-reflecterende film: 220 euro

                     vooraan rood-wit retro-reflecterende film: 220 euro

                     1 compacte LED lichtbalk gemonteerd op het dak van het voertuig: 900 euro

                     witte hardtop zonder zijvensters: 1600 euro.

          carterbescherming motor en drijfwerkonderdelen alu 5mm dikte op maat: 600 euro

                     trekhaak type Rockinger (2 in 1, haak en oog): 962,50 euro.

Het voertuig dient geleverd te worden bij Ford Garage Wauters Gebr., Tervuursesteenweg 481, 3061 Leefdaal.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN HET BIES. GOEDKEURING VERREKENING 3: UITBREIDING VOETPAD EN VERREKENING 4: HERSTELLEN KOKER VLOETGRACHT.

 

Voorgeschiedenis

 • Het college verleende in zitting van 6 juni 2016 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Het Bies” aan BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 281 454,04 euro excl. btw of 340 559,39 euro incl. btw.
 • Het college verleende in zitting van 22 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 2: stabilisatiewerken ten behoeve van vrijwaring koker Vloetgracht voor een bedrag in meer van 20 712,40 euro excl. btw of 25 062 euro incl. btw en de termijnsverlenging van 5 werkdagen.
 • Voorstel tot verrekening plaatsen L-elementen van BESIX Infra NV van 12 december 2017 ontvangen per e-mail op 12 december 2017.
 • Voorstel tot verrekening herstellen koker van BESIX Infra NV van 25 januari 2018 ontvangen per e-mail op 25 januari 2018.
 • Definitieve versie voorstel tot verrekening 3 (uitbreiding stoep en plaatsen L-elementen) van studiebureau Sweco, ontvangen op 24 januari 2018.
 • Voorstel tot verrekening 4 (herstellen koker Vloetgracht) van studiebureau Sweco, ontvangen op 25 januari 2018.
 • Voorstel van Albert Mees, voorzitter van de gemeenteraad, van 30 januari 2018 om dit voorstel van beslissing bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 30 januari 2018.

 

Feiten en context

 • De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met projectnr. Infrax R2682.
 • Tijdens de uitvoering bleek dat er op bepaalde gedeelten geen voetpad was. Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen, wordt voorgesteld een wegversmalling te voorzien ter hoogte van Het Bies 7 en de bermen overal te verharden zodat er over heel het traject aan beide zijden een voetpad ligt. Tijdens de uitvoering bleek dat voor het opvangen van het niveauverschil het noodzakelijk is om betonnen L-elementen te plaatsen achter het voetpad ter hoogte van de woningen Het Bies 41 en 43. De totale geraamde meerprijs voor de uitbreiding van het voetpad en het plaatsen van de L-elementen is 55 892,13 euro excl. btw of 67 629,48 euro incl. btw.
 • Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn de gemetste muren van de koker tussen de Elzenstraat en de Voer ingeklapt. Het is noodzakelijk om de koker volledig te herstellen over dit gedeelte. Het voorstel is om nieuwe rechthoekige betonnen kokerelementen te plaatsen. De totale geraamde meerprijs voor deze werken bedraagt 165 123,44 euro excl. btw of 199 799,36 euro incl. btw.
 • BESIX Infra NV bezorgde hiervoor offertes op 12 december 2017 en 22 januari 2018.
 • Het studiebureau Sweco stelde een verantwoordingsnota op voor verrekening 3: uitbreiding voetpad en plaatsen L-elementen. Deze werd ontvangen op 24 januari 2018.
 • Het studiebureau Sweco stelde een verantwoordingsnota op voor verrekening 4: herstellen koker Vloetgracht. Deze werd ontvangen op 25 januari 2018.
 • Voor de meerwerken van de uitbreiding voetpad wordt een termijnsverlenging van 8 werkdagen gegeven en voor de meerwerken van de herstelling koker Vloetgracht een termijnsverlenging van 20 werkdagen.
 • Het totaalbedrag van verrekening 3 en 4 samen is 221 015,57 euro excl.btw of 267 428,84 euro incl. btw
 • Het totaalbedrag van deze verrekeningen en de vorige verrekening samen bedraagt 241 727,97 euro excl. btw of 292 490,84 euro incl. 21% btw.

 

Juridische gronden

 • Artikel 29 van het gemeentedecreet
  Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
 • Artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur of als de opdracht nominatief in het budget is opgenomen.
 • Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het aanbrengen van wijzigingen aan een opdracht op het investeringsbudget indien deze meer dan 20% van het gegunde bedrag bedragen.
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a.
 • Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 37.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

 

Adviezen

 • De financieel beheerder verleende een visum op 26 januari 2018.
 • Het studiebureau Sweco verleende gunstig advies.

 

Argumentatie

Tijdens de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken Het Bies bleek dat ter hoogte van woning nr. 7 er geen voetpad was en de verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker zeer onveilig was. Door het versmallen van de rijbaan is er ruimte om een voetpad langs de woning aan te leggen. Om over het hele project een veilige voetgangersverbinding te creëren tussen de Dorpstraat en de Tervuursesteenweg dienen de bermen en de bestaande voetpaden voorzien te worden van een klinkerverharding. Voor het aanleggen van een voetpad ter hoogte van de woningen nr. 41 en nr. 43 is het noodzakelijk om de grond van de voortuin op te vangen met L-elementen.

Voor deze meerwerken van het uitbreiden van het voetpad heeft het studiebureau Sweco een verrekening 3 opgemaakt, voor een bedrag van 55 892,13 euro of 67 629,48 euro incl. btw en hiervoor gunstig advies gegeven.

Tijdens de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken Het Bies is de koker tussen de Elzenstraat en de Voer ingeklapt. Het is noodzakelijk om deze over dit gedeelte volledig te vernieuwen. Deze werken omvatten:

 • het plaatsen van 140 lm betonnen kokerelementen met voegvulling, houten paalfundering en 4 mangaten
 • plaatsen afgeschuinde boordsteen tegen koker
 • vrijmaken werkzone en terug herstellen inritten
 • plaatsen pomp voor verzekeren afvoer regenwater na opbraak koker
 • aanpassen inritten particulieren
 • vrijmaken werkzone en terug herstellen werkzone.

Om deze betonen kokerelementen te kunnen plaatsen, zal een werkzone van 3 meter worden ingenomen bij de particulieren en De Watergroep over dit gedeelte. Hiervoor zal door de gemeente een overeenkomst worden opgemaakt met de eigenaars.

Het studiebureau Sweco heeft hiervoor een verrekening 4 opgemaakt voor een bedrag van 165 123,44 euro excl. btw of 199 799,36 euro incl. btw en hiervoor gunstig advies gegeven.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

22400007/0200

1419/001/001/001/001

€ 385 000

€ 384 529,62

€ 267 428,84

De uitgave voor deze verrekeningen 3 en 4 is voorzien op het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007. Het budgettair krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

Bijlagen

 • werken Het Bies plan bijkomende voetpaden verrekening 3 GR 30 jan 2018
 • werken Het Bies verrekening 3 uitbreiding voetpad GR 30 jan 2018
 • werken het Bies verrekening 4 herstellen koker GR 30 jan 2018

 

Besluit

 

Stemming toevoeging agendapunt

Motivering: De motivering voor de spoedeisende behandeling van dit agendapunt ligt in de noodzakelijke voortgang van de riolerings- en wegeniswerken Het Bies. De niet-agendering zou leiden tot een schorsing van de werken.

 

20 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Marc De Vlieger, Diane Vander Elst en Albert Mees

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3: Uitbreiding voetpad van de opdracht “riolerings-en wegeniswerken Het Bies” voor het totaal bedrag in meer van 55 892,13 euro excl. btw of 67 629,48 euro incl. btw.

 

Artikel 2:

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 4: Herstellen koker Vloetgracht van de opdracht “riolerings-en wegeniswerken Het Bies” voor het totaal bedrag in meer van 165 123,44 euro excl. btw of 199 799,36 euro incl. btw.

 

Artikel 3:

Goedkeuring wordt verleend aan de termijnsverlenging van in totaal 28 werkdagen voor verrekeningen 3 en 4.

 

Artikel 4:

De uitgave voor deze verrekeningen is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007.

 

Artikel 5:

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2018

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Leonard Vranckx stelt dat er auto's geparkeerd staan tot tegen de gevel en tot aan de deur van de appartementen op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpstraat.
 • Burgemeester Joël Vander Elst antwoordt dat dit reeds in de mobiliteitscel is besproken. De oplossing is bijna uitgewerkt, het plan moet nog worden uitgetekend. Na de beslissing daarover zullen de bewoners weer vlot in hun gebouw binnen kunnen. Ook de hoek wordt anders ingedeeld zodat het parkeren er overzichtelijker wordt.

 

 • Raadslid Leonard Vranckx vraagt of er aan hetzelfde appartementsgebouw vuilbakken in de grond zullen komen.
 • Schepen Joery Verhoeven licht toe dat deze vraag gesteld is geweest door de raad van mede-eigenaars van het gebouw. Dit is bekeken maar er is geen plaats voor ondergrondse containers op het privédomein.

 

 • Raadslid Ludo Croonenberghs vraagt of de verkoop van de woning Louisa reeds van de baan is.
 • Burgemeester Joël Vander Elst antwoordt dat ze nog niet verkocht is omdat er geen kandidaat-koper is. Hij bevestigt dat de termijn verlopen is. Dit dossier zal opnieuw bekeken worden.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt naar de stand van zaken van de ingestorte muur aan de Egenhovenstraat; ging de gemeente daar geen proces voor voeren?
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat de gemeente inderdaad een proces aan het voeren is. Deze week hebben we het bericht gekregen van de vaststelling van de rechtsdag in oktober. De gemeente heeft er alles aan gedaan om dit vooruit te laten gaan. Er is, ook door Onroerend Erfgoed, gewezen op de verplichtingen van de eigenaars. Jammer genoeg heeft de gemeente de eigenaars moeten dagvaarden. Op de vraag van het raadslid of dit hangende is in eerste aanleg, antwoordt de schepen bevestigend.

 

 • Raadslid Leonard Vranckx vraagt meer uitleg over de versperring ter hoogte van de Bosstraat 12.
 • Burgemeester Joël Vander Elst deelt mee dat er niet veel nieuwe uitleg over gegeven kan worden. Het college is aan het bekijken om een aantal panden in gelijkaardige situaties te bundelen. Er is de medewerking gevraagd van het woonproject van IGO. In dit concrete geval gaat het om een juridisch kluwen, ze houden de gemeente aan het lijntje. Er zijn een aantal advocaten van de verzekeringsmaatschappijen mee bezig.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn verwijst naar zijn mondelinge vraag tijdens de raadszitting van november, waarin hij naar een stand van zaken van het klimaatplan vroeg. De bevoegde schepen heeft toen geantwoord dat er een fout in de agenda van de milieuraad van 16 november stond. Maar uit het verslag van die milieuraad blijkt dat het onderwerp wél behandeld is geweest. De notulen van de gemeenteraad zijn wel juist, maar de gegeven informatie is fout.
 • Schepen Joery Verhoeven licht toe dat het agendapunt inderdaad op de agenda van de milieuraad stond en besproken is. Tijdens de behandeling van het agendapunt was de schepen niet aanwezig omdat hij een telefoonoproep aan het behandelen was. Toen hij terug ter zitting kwam, was de behandeling van het agendapunt voorbij. De schepen is max. 10 minuten buiten geweest.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt om een uitgetypte versie van de rapportering over de uitvoering van het klimaatplan. De gemeentesecretaris zal hem dat bezorgen.