BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 16 september 2019

Van 14.30 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester:

Tom Philips

Schepenen:

Marc Morris en Greet Goossens

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepen:

Joery Verhoeven

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 9 september 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 9 september 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/02819 tot en met nr. 2019/02855 voor een totaal bedrag van 105 941,75 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de volgende bestelbons goed: nr. 2019/00591 en nr. 2019/00593 voor een totaal bedrag van 4394,69 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

VERHUUR ZALEN. GEBRUIK VLIEG-IN.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van 10 september 2019 van Jean-Pierre Gille, Dorpstraat 82 te 3060 Bertem.

 

Feiten en context

 • Jean-Pierre Gille vraagt het gebruik van de zaal Vlieg-In met keuken en foyer, 90 stoelen en 25 tafels op zondag 6 oktober 2019 voor het organiseren van een babyborrel.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

 • Raadsbesluit van 24 juni 2014 over het gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur, laatst gewijzigd op 18 december 2015.

 

Adviezen

 • Voor het gebruik van gevraagde zaal en materialen wordt het retributiereglement toegepast.
 • Artikel1: Gebruikers/1.2 Doelgroepen: Particulieren kunnen in principe geen gemeentelijke infrastructuur en materialen huren.
 • Procedure occasionele gebruikers:
  • Artikel 8: Beslissing over de aanvragen.
   • Als de aanvraag uitgaat van een niet-Bertemse vereniging, keurt het college van burgemeester en schepenen de aanvraag goed.

 

Financiële gevolgen

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

70600000/0701

419/001/001/001/001/

€ 43 000

€ 250

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Jean-Pierre Gille voor het gebruik van de Vlieg-In op zondag 6 oktober 2019.

 

Artikel 2:

Jean-Pierre Gille betaalt 250 euro voor het gebruik van de zaal.

 

Artikel 3:

Aan de aanvrager wordt uitdrukkelijk gemeld dat er op zondagnamiddag Chiro is in en rond de lokalen tegenover Vlieg-In.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

HUREN KERSTVERLICHTING 2019 - 2022. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

 

Feiten en context

 • Het raamcontract huren (plaatsen, demonteren, opslaan en onderhoud) van kerstverlichting 2016-2019 is begin 2019 afgelopen.
 • In het kader van de opdracht "Huren (plaatsen, demonteren, opslaan en onderhoud) van kerstverlichting 2019-2022" werd een bijzonder bestek met nr. T817/446 opgesteld door de dienst facilitair beheer.
 • De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar en is 3 jaar stilzwijgend verlengbaar.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4620,00 euro excl. btw of 5590,20 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 • Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 8 oktober 2019 om 11 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144 000 euro niet) en artikel 57.
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

De gemeente wenst de komende jaren kerstverlichting te voorzien. Het aantal lichtpunten zijn 27 paalmotieven waarvan 5 te Korbeek-Dijle, 8 te Leefdaal en 14 te Bertem.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

0200/601025000

€ 160 000,00

€ 78 888,93

€ 5590,20

 

 

Bijlagen

 • T817-446_Bestek kerstverlichting

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. T817/446 en de raming voor de opdracht “Huren (plaatsen, demonteren, opslaan en onderhoud) van kerstverlichting 2019-2022”, opgesteld door de dienst facilitair beheer, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 4620,00 euro excl. btw of 5590,20 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Balipro, Ed. Bénéslaan 199 - B.5 te 1080 Brussel;

- Ilvris, Moorsledestraat 100 te 1020 Brussel;

- Lysen bvba, Boudewijnlaan 5C te 2243 Pulle;

- Niagara bvba, Oeyvaersbosch 20-22 te 2630 Aartselaar;

- Ewal bvba, Tortelstraat 20 te 2400 Mol;

- Blachere Illumination Belgique SA, Rue Du Fond Des Fourches 41 te 4041 Vottem.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 oktober 2019 om 11 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode 1419/001/001/001/001 0200/601025000 en in het budget van de volgende jaren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. GOEDKEURING DEELNAME YOUCA ACTION DAY 2019.

 

Feiten en context

 • Op donderdag 17 oktober 2019 gaat voor de 14de keer de Youca Action Day door. Meer dan 10 000 Vlaamse en Brusselse scholieren gaan één dag werken bij bedrijven en overheidsadministraties. Hun 'loon' gaat naar projecten van ondernemende jongeren in Guinée en België.
 • Het gemeentebestuur neemt deel aan de Youca Action Day sinds 2013.
 • In 2018 konden 6 studenten aan de slag bij het gemeentebestuur.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0160/64900000

1419/001/001/001/001

€ 3000

€ 2250

€ 330

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college beslist om 6 studenten een dag te laten werken op de Youca Action Day op 17 oktober 2019.

 

Artikel 2:

De jobs worden ingegeven in de jobdatabank van Youca Action Day. Hierop kunnen studenten reageren. Bij meerdere kandidaten per functie wordt voorrang gegeven aan inwoners uit Bertem.

 

Artikel 3:

Voor elke student betaalt de gemeente Bertem een vergoeding van 55 euro aan de organisatie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

CHIRO BERTEM. TOELATING INLEEFWEEK.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van Maya Bollaerts van 11 september 2019 over een aanvraag voor een inleefweek voor Chiro Bertem met overnachting in de Chirolokalen van 29 september tot en met 5 oktober 2019.

 

Feiten en context

         Chiro Bertem zou graag een inleefweek organiseren in hun Chirolokalen. Het gaat om een week samen leven en slapen in hun lokalen als teambuilding en om de sfeer in de groep te versterken.

 

Juridische gronden

         Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

         Artikel 3 gebruiksmodaliteiten van de gebruiksovereenkomst Chirolokalen Bertem:

"Het is verboden te kamperen en te overnachten in de lokalen, tenzij met voorafgaandelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen."

 

Argumentatie

Chiro Bertem vraagt om een uitzondering toe te staan op de algemene regel uit de gebruiksovereenkomst. De buren worden op voorhand ingelicht en er worden geen festiviteiten gedaan in de grote zaal. Er zal geen overlast zijn voor de buren.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft voorwaardelijk toelating aan Chiro Bertem om een inleefweek te houden van 29 september tot 5 oktober 2019 in hun Chirolokalen. Het college staat een afwijking op de gebruiksovereenkomst toe en geeft de toelating aan de leidingskring om tijdens de inleefweek te overnachten in de lokalen op volgende voorwaarden:

         indien er lokalen worden verduisterd en afgeplakt met tape, moeten deze achteraf zorgvuldig verwijderd worden zonder de muren en ramen te beschadigen;

         tijdens de inleefweek moet rekening worden gehouden met de omwonenden. Er mag geen lawaaihinder zijn voor de omwonenden;

         er is een geluidsbeperking vanaf 22 uur. De inleefweek mag niet uitmonden in fuiven. Bij klachten wordt de inleefweek stopgezet en volgende keer niet meer goedgekeurd door het college;

         onmiddellijk na de inleefweek moeten de lokalen en keuken schoongemaakt en ordelijk gemaakt worden en moet de vuile vaat afgewassen worden;

         bij de inleefweek mogen geen externen betrokken zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VANACKER-GOOSSENS VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING IN ORMENDAAL 17A TE 3060 KORBEEK-DIJLE.

 

VERSLAG OMGEVINGSAMBTENAAR

 

Voorgeschiedenis

         Op 23 mei 2019 hebben Hugo Vanacker en Martine Goossens een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning in Ormendaal 17A te 3060 Korbeek-Dijle.

         Op 19 juni 2019 werd aanvullende informatie gevraagd. Deze werd ontvangen op 20 juni 2019.

         Op 18 juli 2019 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.

 

Feiten en context

         Het goed is gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meergezinswoningen', definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2018.

De bouwplaats is gelegen in een niet-vervallen verkaveling van 7 mei 2018, nr. T874-2-2017.13.

Het betreft lot 2A van de verkaveling met als algemene bestemming: eengezinswoning. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

         De aanvraag is volgens het gewestplan Leuven gelegen in woongebied met landelijk karakter.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

         De bouwplaats is gelegen langsheen de Ormendaal.

De Ormendaal is een woonstraat in Korbeek-Dijle die in de omgeving van de grens met Leuven aantakt op de Nijvelsebaan en die een bouwlint vormt dat van noord naar zuid indringt in de Dijlevallei. De omgeving van de percelen wordt gekenmerkt door open en halfopen bebouwing en het achterliggende natuurgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied.

Door de aanwezige bebouwing en de aanwezige infrastructuur is de ordening van het gebied bekend.

         Het voorstel omvat het bouwen van een eengezinswoning. De woning wordt ingeplant op 15 m uit de as van de weg en op minstens 3 m van de zijdelingse perceelsgrenzen. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 16,04 m en op de eerste verdieping 9,29 m. De kroonlijsthoogte bedraagt 6,37 m en de woning wordt afgewerkt met een plat dak. De vloerpas bevindt zich op 30 cm boven de as van de weg. Het terrein wordt aan de achterzijde van de woning plaatselijk opgehoogd om een aansluiting met het terras en de woning te bekomen.

         Watertoets

Het perceel is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Op 17 juli 2019 werd het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd. Op 13 augustus 2019 werd volgend voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht:

"Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006.

De locatie te Bertem, Afd. 2, Sectie B, nr(s) 35F is gelegen langs en stroomt af naar de Dijle, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag omvat de bouw van een eengezinswoning.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). De horizontale dakoppervlakte bedraagt 136 m². Het terras (14 m² + 26 m²) watert af naar de tuin, de oprit (45 m²) wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding. Er worden twee hemelwaterputten (5000 liter en 10 000 liter) voorzien met hergebruik in toiletspoeling en een buitenkraan. Het overtollige water wordt naar een infiltratieput gebracht. Gezien de ligging in beschermingszone 2 van een drinkwaterwingebied mag er geen infiltratievoorziening geplaatst worden, maar moet er een buffervoorziening geplaatst worden.

Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid indien rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden:

Gezien de ligging in beschermingszone 2 van een drinkwaterwingebied mag er geen infiltratievoorziening geplaatst worden, maar moet er een buffervoorziening geplaatst worden."

         Bestemming volgens de rioleringsinfrastructuur zoneringsplannen

Het perceel ligt volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij in een collectief te optimaliseren buitengebied.

 

Juridische gronden

         Koninklijk besluit van 28 december 1972

Dit besluit bepaalt voor het Vlaamse gewest de algemene regelen voor de opmaak en tenuitvoerlegging van de door de minister voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen en van de door de Koning vastgestelde gewestplannen.

         Koninklijk besluit van 7 april 1977 - Gewestplan Leuven

Het project situeert zich in het gewestplan 'Leuven' en is gelegen in landelijk woongebied. 

         De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.

Deze omzendbrief bevat nadere richtlijnen over de bestemmingen in de gewestplannen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. Dit besluit is niet van toepassing op de aanvraag.

         Artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integrale waterbeleid

De vergunningverlenende overheid moet steeds de resultaten van de watertoets vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde handelingen geen enkele invloed op de waterhuishouding hebben. De vergunningverlenende overheid moet steeds hiermee rekening houden in haar uiteindelijke beslissing.

         Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

         Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 8 mei 2009

º         Artikel 1.1.4.

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

         De gewestelijke verordening van 5 juli 2013 inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en verharde oppervlakten.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.

         Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

º         artikel 6: Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht of meldingsplicht uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering eraan te doen

º         Artikel 13 bepaalt waarop een vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing is.

         De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen van 12 september 2014

De verordening bepaalt dat het hemelwater dat op een verharding terechtkomt, op natuurlijke wijze doorheen of naast die verharding op het eigen terrein in de bodem moet infiltreren. Het mag niet van het eigen terrein afgevoerd worden door middel van afvoergoten of vergelijkbare voorzieningen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, met als bijlage 1 de Vlaamse lijst en als bijlage 2 de provinciale lijst

         Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Dit besluit bevat de verdere uitwerking van de procedure en de nodige bijlagen.

         Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 25 oktober 2016 betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg.

 

Adviezen

         Openbaar onderzoek

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.

         Externe adviezen

1. De aanvraag is (deels) gelegen in natuurgebied, VEN-gebied "de Dijlevallei - 529" en Vogelrichtlijngebied "De Dijlevallei - BE2422315". Op 17 juli 2019 werd het advies van Agentschap voor Natuur en Bos gevraagd. Op 2 augustus 2019 werd volgend voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht:

"Het perceel is gekarteerd als biologisch minder waardevol (code m), met als karteringseenheden bebouwing in agrarische omgeving (code ur) en minder dichte bebouwing (code ua).

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:

º         Artikel 35 § 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

º         Artikel 38/3 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

º         Artikel 26 bis §2 van het natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)

Uit het dossier blijkt dat de aanvrager een woning wenst te bouwen op een deel van het perceel. De woning is ingeplant in het landelijk woongebied volgens gewestplan.

Er werd geen afzonderlijke verscherpte natuurtoets aan het dossier toegevoegd. De werken worden uitgevoerd op het gedeelte van het perceel dat niet in VEN-gebied is gelegen. Afvalwater wordt afgevoerd naar het rioleringsstelsel. Er zijn geen werken in het VEN-gebied voorzien op de ingediende plannen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarde(n):

º         Er mogen geen reliëfwijzigingen uitgevoerd worden op het terrein.

º         Werken in het tuingedeelte, zoals het bijkomend plaatsen van verharding, het kappen van bomen, e.a. moeten volgens de vigerende wetgeving vergund worden.

De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze voorwaarden.

Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:

º         Artikel 13 §4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997

º         Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997

º         Artikel 26bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997

Onderstaande doelstellingen of zorgplichten zijn hierbij van toepassing:

º         Artikel 14 §1 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 "

 

2. De aanvraag is gelegen in beschermingszone 2 van de waterwingebieden. Op 17 juli 2019 werd het advies van De Watergroep gevraagd. Op 2 augustus 2019 werd volgend ongunstig advies uitgebracht:

"Op het formulier 'Watertoets - controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of melding' onder punt 16 'Ligt het goed in beschermingszone 1 of 2 van een drinkwater gebied' is verkeerdelijk 'nee' aan gevinkt. De locatie waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd is wel gelegen in beschermingszone II van een drinkwatergebied.

Op het fundering-rioleringsplan (bijgevoegd bij deze aanvraag) is er sprake van een infiltratieput met een inhoud van 2000 liter.

Infiltratie door middel van een infiltratie-eenheid (bovengronds of ondergronds) is niet toegelaten binnen beschermingszone II.

Ter bescherming van de grondwaterwinning geeft De Watergroep een ongunstig advies op deze aanvraag tot omgevingsvergunning.

Ter verduidelijking, binnen beschermingszone II dient voldaan te zijn aan onderstaande voorwaarden:

º         Boringen, ontgrondingen en graafwerken van 2,5 meter onder het bestaande maaiveld (uitgezonderd peilputten) is verboden.

º         Bronbemaling voor de verwezenlijking van bouwkundige werken is verboden indien het zich dieper bevindt dan 2,5 meter onder het bestaande maaiveld.

º         Infiltratie van hemelwater en/of afvalwater is verboden binnen de beschermingszone II van een waterwinning. Het af te voeren water dient, eventueel vertraagd, afgevoerd te worden naar de openbare riolering.

º         De aanleg van koude-warmtepompen binnen de beschermingszone II van een waterwinning kan eveneens niet toegelaten worden.

º         Er kunnen, nu of in de toekomst, geen activiteiten toegelaten worden die volgens het Grondwaterdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten, het Vlarem of een andere van toepassing zijnde wetgeving verboden zijn binnen de beschermingszone II van een waterwinning.

º         Alle afbraakmaterialen, afkomstig van de bestaande constructies, dienen conform de van toepassing zijnde wetgeving afgevoerd te worden.

º         Indien de voorziene werken grondverzet met zich meebrengen, dient er voldaan te worden aan de van toepassing zijnde voorschriften van het Vlarebo. Meer bepaald dient aangevoerde grond te voldoen aan de bepalingen van Bijlage V van het Vlarebo (grond voor vrij gebruik).

º         De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden tijdens de werken, teneinde elk risico op verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen. Hiertoe zullen eventuele gevaarlijke producten op de werf altijd opgeslagen worden in een waterdichte en lekvrije inkuiping. Bovendien dient het overgieten en/of vullen van recipiënten met de nodige omzichtigheid te gebeuren teneinde het morsen te voorkomen. Machines met enig verlies van olie of brandstof dienen onmiddellijk van de werf verwijderd te worden en boven een opvanglade geplaatst te worden.

º         Mochten er zich tijdens de werkzaamheden calamiteiten of verontreinigingen voordoen, dient De Watergroep hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht (02/238 96 99 en op milieu@dewatergroep.be)"

 

Argumentatie

Deze beoordeling, als uitvoering van artikel 1.1.4 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, houdt rekening met de volgende criteria volgens artikel 4.3.1 van deze codex.

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft een eengezinswoning. Deze functie is in overeenstemming met de bestemming landelijk woongebied en de geldende verkavelingsvoorschriften.

Mobiliteitsimpact

De mobiliteitsimpact van de aanvraag is beperkt. Er is voldoende ruimte op het perceel om te voldoen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Schaal

Het voorgestelde bouwvolume is in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften en past zich bijgevolg in in de omgeving.

Ruimtegebruik en bouwdichtheid

De woning wordt ingeplant binnen de bouwzone van de verkaveling. De verhardingen rondom de woning, zijnde inrit, toegang en terras, zijn beperkt tot het noodzakelijke, de oppervlakte staat in verhouding tot het perceel en de bebouwing.

Visueel-vormelijke elementen

Het betreft een hedendaagse woning, eenvoudig in vormgeving. De gevels zijn afgewerkt met duurzame materialen. Het voorgestelde is aanvaardbaar.

Cultuurhistorische aspecten

Niet van toepassing op deze aanvraag.

Reliëf

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 2 augustus 2019 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht op voorwaarde dat er op het terrein geen reliëfwijzigingen worden uitgevoerd.

Het bestaande terreinreliëf wordt ter hoogte van de achtergevel aangepast teneinde het terras horizontaal te kunnen plaatsen. Het aangepaste terrein sluit aan op het bestaande terrein (-1,06 m onder de gelijkvloerse vloerpas) op een diepte van 27 m ten opzichte van de voorgevel.

De gevraagde reliëfwijzigingen zijn beperkt en situeren zich in het woongebied met landelijk karakter en zijn stedenbouwkundig verantwoord.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Naar aanleiding van het advies van De Watergroep werden 2 documenten bijgebracht:

         het hemelwaterformulier, meer bepaald punt 16, werd aangepast

         er werd een buffervoorziening van 2000 liter geplaatst.

In die zin is de aanvraag in overeenstemming gebracht met de hemelwaterverordening waardoor aan het ongunstige advies van De Watergroep wordt tegemoet gekomen.

Conclusie

Het voorgestelde project is planologisch en stedenbouwkundig architecturaal verantwoord.

 

 

Advies en voorwaarden

De waarnemend gemeentelijke omgevingsambtenaar stelt voor om de vergunning te verlenen onder volgende voorwaarden:

         De verkrijger van de huidige vergunning moet de beschadigingen aan het openbaar domein, als gevolg van de uitvoering van de vergunde bouwwerken, herstellen binnen de 30 dagen na het beëindigen van de (ver)bouwwerken. Er wordt aangeraden om een voorafgaande plaatsbeschrijving op te maken. Bij het ontbreken van een plaatsbeschrijving wordt aangenomen dat het openbaar domein geen gebreken vertoonde voor aanvang van de werken.

         de voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 augustus 2019 moeten worden nageleefd. Van de voorwaarde dat er geen reliëfwijzigingen mogen worden uitgevoerd op het perceel mag beperkt worden afgeweken.

         de voorwaarden opgelegd in het advies van De Watergroep van 2 augustus 2019 moeten strikt worden nageleefd.

         de voorwaarden opgelegd in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 13 augustus 2019 moeten strikt worden nageleefd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en het decreet betreffende de omgevingsvergunning en hun uitvoeringsbesluiten en sluit zich integraal aan bij het advies van de waarnemend gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot haar eigen motivatie.

 

Artikel 2:

Het college levert een vergunning af aan Hugo Vanacker en Martine Goossens voor het bouwen van een woning in Ormendaal 17a in 3060 Korbeek-Dijle onder volgende voorwaarden:

         De verkrijger van de huidige vergunning moet de beschadigingen aan het openbaar domein, als gevolg van de uitvoering van de vergunde bouwwerken, herstellen binnen de 30 dagen na het beëindigen van de (ver)bouwwerken. Er wordt aangeraden om een voorafgaande plaatsbeschrijving op te maken. Bij het ontbreken van een plaatsbeschrijving wordt aangenomen dat het openbaar domein geen gebreken vertoonde voor aanvang van de werken.

         de voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 augustus 2019 moeten worden nageleefd. Van de voorwaarde dat er geen reliëfwijzigingen mogen worden uitgevoerd op het perceel mag beperkt worden afgeweken zoals aangegeven op de ingediende plannen (terrein snede nieuwe toestand).

         de voorwaarden opgelegd in het advies van De Watergroep van 2 augustus 2019 moeten strikt worden nageleefd.

         de voorwaarden opgelegd in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 13 augustus 2019 moeten strikt worden nageleefd.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, het Agentschap voor Natuur en Bos, De Watergroep en de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

KLIMAAT. GOEDKEURING OPMAAK GEMEENTELIJK ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN (SECAP) DOOR PROVINCIE VLAAMS-BRABANT.

 

Voorgeschiedenis

         De gemeente Bertem heeft het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020) ondertekend op 25 juni 2014, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011).

         Het gemeentelijk klimaatactieplan (SEAP) in het kader van het CoM2020 werd in zitting van 17 november 2015 van de gemeenteraad goedgekeurd.

         Brief van 13 juni 2019 van de provincie Vlaams-Brabant waarin de provincie haar dienstverlening voor de opmaak van een SECAP, zoals opgelegd in het CoM2030, voorstelt.

 

Feiten en context

         Door het Burgemeestersconvenant – een initiatief van de Europese Commissie – engageren steden en gemeenten zich om bij te dragen aan de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatverandering.

         In het provinciaal klimaatsbeleidsplan 2040 wordt gesteld dat de provincie Vlaams-Brabant samen met de gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant.

         De einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) komt in zicht en de nieuwe CoM2030 biedt zich aan. Gemeenten die het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen, moeten ten laatste binnen twee jaar na de ondertekening een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan of SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) indienen.

         De provincie engageert zich om de SECAP’s (gemeentelijk energie- en klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en deze tevens te ondersteunen en te begeleiden voor de uitvoering ervan (besluit van de deputatie van 21 juni 2018).

         De opmaak van het SECAP omvat:

1) de opmaak van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse (RKA), nulmeting en business-as-usual-scenario’s;

2) de opmaak van het maatregelen- en actiegedeelte van het energie- en klimaatactieplan met mitigatie- én adaptatiemaatregelen op maat van de gemeente;

3) een participatief traject met de gemeente waarbij de interne afstemming tussen de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen en de gedragenheid door de gemeentelijke diensten verzekerd wordt.

           Door de ondertekening van het SECAP engageert de gemeente zich om:

1) de nodige middelen en personeel te beschikking te stellen;

2) interne en externe participatietrajecten uit te voeren;

3) de principes en de beleidsdoelstellingen te onderschrijven en te integreren.

 

Argumentatie

De gemeente wil zich ook tijdens deze legislatuur blijven inzetten voor een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid. Ook lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasuitstoot en de klimaatverandering.

De provincie streeft naar klimaatneutraliteit. Ze zal samenwerken met Haviland, Interleuven en de gemeente Bertem om te komen tot de realisatie van effectieve en efficiënte acties om de klimaatdoelstellingen te bereiken en zal hiervoor ondersteuning bieden.

Het Vlaams-Brabants klimaatengagement is een vrijwillige engagementsverklaring die geen verdere juridische of financiële verplichtingen met zich meebrengt.

Het kenbaar maken van deze interesse is niet bindend, maar de provincie kan op basis hiervan een eerste inschatting en planning opmaken. Hierna kan de gemeente beslissen om in te gaan op het aanbod.

De gemeente Bertem wenst in 2020 als voorbereiding een evaluatie van het bestaande klimaatactieplan te laten uitvoeren zodat de effectieve opmaak van het SECAP kan starten in 2021.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

 

 

 

€ 5000 in het jaar 2021

 

 

 

Bijlagen

         Samenwerkingsovereenkomst opmaak SECAP

         Samenwerkingsovereenkomst SECAP - bijlage

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeente Bertem heeft interesse om het SECAP in het kader van het CoM2030 door de provincie te laten opmaken.

 

Artikel 2:

De gemeente Bertem wenst in 2020 als voorbereiding een evaluatie van het bestaande klimaatactieplan te laten uitvoeren zodat de effectieve opmaak van het SECAP kan starten in 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

KLIMAAT. GOEDKEURING ONDERSTEUNING BIJ OPMAAK SECAP DOOR INTERLEUVEN.

 

Voorgeschiedenis

         De gemeente Bertem heeft het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020) ondertekend op 25 juni 2014, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011).

         Het gemeentelijk klimaatactieplan (SEAP) in het kader van het CoM2020 werd in zitting van 17 november 2015 van de gemeenteraad goedgekeurd.

         Brief van 5 juli 2019 van Interleuven over de opmaak van een energie- en klimaatplan (SECAP).

 

Feiten en context

         Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen.

         De einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) komt in zicht en de gemeente wil zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030).

         De opvolger van het Burgemeestersconvenant, namelijk het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, streeft naar een reductie van 40% CO2-uitstoot (mitigatie) op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 en om de veerkracht tegen de klimaatverandering te verhogen (adaptatie).

         De provincie Vlaams-Brabant heeft doelstellingen vastgelegd in het Provinciaal Klimaatbeleidsplan 2040. Om deze doelstellingen te behalen, steunen ze ook op de inspanningen van de lokale besturen.

         De provincie Vlaams-Brabant wil de nieuwe gemeentelijk energie- en klimaatactieplannen voor de gemeenten opmaken maar ze vraagt inzet van de gemeenten namelijk:

1) de nodige middelen en personeel ter beschikking stellen

2) het uitvoeren van interne en externe participatietrajecten

3) het onderschrijven van de principes en de beleidsdoelstellingen.

         Interleuven heeft op 4 juli 2019 een schrijven (e-mail) aan de gemeente overgemaakt, waarin het aanbod wordt voorgesteld om specifieke invulling te geven aan het nieuwe klimaatactieplan, meer specifiek:

º         Pakket 1: Evaluatie van het huidige klimaatactieplan (als basis van het nieuwe SECAP)

º         Pakket 2: Ondersteuning taak milieu-/duurzaamheidsambtenaar in de interne stuurgroep

º         Pakket 3: Extern participatietraject (klimaatraad, klimaatcafé)

º         Pakket 4: Verdere begeleiding van de interne stuurgroep.

         Steden/gemeenten bepalen welke pakketten ze zelf wensen uit te voeren en/of welke pakketten ze doorgeven voor uitvoering aan de milieudienst van Interleuven.

         De exclusiviteitsovereenkomst milieu/klimaat tussen de gemeente en Interleuven zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

         De gemeente zal de interesse voor deze dienstverlening kenbaar te maken voor 20 september 2019 door middel van een collegebeslissing.

 

Argumentatie

Het specifieke aanbod van Interleuven zorgt voor een aanvulling op het provinciale aanbod voor het schrijven van een gedragen, krachtig en concreet gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. De volgende onderdelen zijn noodzakelijk voor een volledig klimaatactieplan:

         Pakket 1: Evaluatie van het huidige klimaatactieplan (als basis van het nieuwe SECAP)

         Pakket 2: Ondersteuning taak milieu-/duurzaamheidsambtenaar in de interne stuurgroep

         Pakket 3: Extern participatietraject (klimaatraad, klimaatcafé)

         Pakket 4: Verdere begeleiding van de interne stuurgroep

Interleuven is op de hoogte van de gemeentelijke werking.

Interleuven heeft ervaring met het begeleiden van een participatietraject.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

 

 

 

€ 3120 in 2020

 

 

Bijlagen

         projectfiche ondersteuning bij de opmaak van SECAP

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeente Bertem gaat in op het aanbod van Interleuven voor de specifieke invulling van het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan (SECAP) in het kader van het CoM2030, meer specifiek 'Pakket 1: Evaluatie van het huidige klimaatactieplan' als voorbereiding op de opmaak van het SECAP door de provincie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING KERKSTRAAT 6 TE 3060 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Boogaerts Peter en Boogaerts Koen heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Kerkstraat 6 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie C nummer 422w met als dossiernummer 109176.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Kerkstraat 6 INBRTM190709

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Kerkstraat 6 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie C nummer 422w, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING NIJVELSEBAAN 175 TE 3060 BERTEM (KORBEEK-DIJLE).

 

Feiten en context

 • Notaris Gwen Daniëls heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Nijvelsebaan 175 te 3060 Bertem (Korbeek-Dijle), afdeling 2 sectie B nummer 271f2 met als dossiernummer 109415.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Nijvelsebaan 175 INBRTM190764

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Nijvelsebaan 175 te 3060 Bertem (Korbeek-Dijle), afdeling 2 sectie B nummer 271f2, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING ALSEMBERGLAAN 73 TE 3060 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Karel Lacquet en Catherine Croes heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Alsemberglaan 73 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 549b2 met als dossiernummer 109553.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Alsemberglaan 73 INBRTM190776

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Alsemberglaan 73 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 549b2, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING JULES VANLAERSTRAAT 6 EN LANDGEBOUW JULES VANLAERSTRAAT 6+ TE 3060 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Notaris Stefan Vangoetsenhoven heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Jules Vanlaerstraat 6 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 504b en het landgebouw Jules Vanlaerstraat 6+, afdeling 1 sectie A nummer 504l met als dossiernummer 109623
 • Er is melding gemaakt dat dit wel degelijk de juiste kadasternummers zijn (zie bijlage).

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Jules Vanlaerstraat 6 INBRTM190791

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Jules Vanlaerstraat 6 te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 504b en het landgebouw Jules Vanlaerstraat 6+, afdeling 1 sectie A nummer 504l, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN. GOEDKEURING AANVRAAG AFWIJKING GELUIDSNORMEN TUINFEEST TOT 95 DB(A).

 

Voorgeschiedenis

 • Aanvraag van een uitzondering op de geluidsnormen, opgenomen in Vlarem 2, van 12 september 2019 van Eline Peeters wonende Bosstraat 95 te 3060 Bertem.

 

Feiten en context

         De aanvrager vraagt een uitzondering tot 95 dB(A) voor een tuinfeest op 21 september 2019.

         De organisator kan een geluidsmeter aanvragen bij de provincie Vlaams-Brabant.

 

Juridische gronden

         Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem 2).

º         Artikel 5.32.2.2bis: het college kan een muziekactiviteit in feestzalen en lokalen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

º         Artikel 6.7.3.§3: het college kan een muziekactiviteit in een tent, in de openlucht, in bepaalde openbare inrichtingen en in private inrichtingen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

         Artikel 6 van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014.
Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht of meldingsplicht uitvoeren, exploiteren of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering eraan doen.

 

Argumentatie

In een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare, ingedeelde inrichting en op private inrichtingen mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden tenzij het college hiervoor toelating heeft gegeven.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Eline Peeters wonende Bosstraat 95 te 3060 Bertem, om het maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) te overschrijden tijdens het tuinfeest op 21 september 2019 om 14 uur tot 24 uur.

 

Artikel 2:

De exploitant dient de voorwaarden opgenomen in artikel 5.32.2.2bis §1 van Vlarem 2 strikt na te leven:

 • maximale geluidsniveau: LAeq,15 min =95 dB(A)
 • continu meten van LAeq,15 min of LAmax,slow of gebruik geluidsbegrenzer conform Vlarem.

 

Artikel 3:

Deze toelating kan te allen tijde worden ingetrokken als blijkt dat de voorwaarden van de verleende toelating niet worden nageleefd.

 

Artikel 4:

De organisator dient uiterlijk 24 uur op voorhand een informatiebrief bedelen bij de bewoners binnen een straal van 200 m van het evenement. Een exemplaar van de brief moet op hetzelfde ogenblik bezorgd worden aan het gemeentebestuur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR UITBREIDING LS, OV EN GAS LANGS DE EKSTERENBERG EN DE NOLLEKENSSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Fluvius van 5 september 2019: vergunningsaanvraag HNW 311680 voor een uitbreiding van LS, OV en GAS.

 

Feiten en context

 • Fluvius wenst te starten met een uitbreiding van het LS-net, OV en GAS, met bijhorende grondwerken, met een totale sleuflengte van 46m, waarvan 26m in de berm en 20m in de rijweg, langs de Eksterenberg en de Nollekensstraat op grondgebied van de gemeente Bertem.
 • Gedurende de werkzaamheden kan een gedeelte van de rijweg ingenomen worden als mobiele werfzone. Dit kan voor beperkte verkeershinder zorgen.
 • Het signalisatieplan van de werf zal aan de dienst inname openbaar domein ter goedkeuring worden voorgelegd.
 • De vermoedelijke duur van het grondwerk is +/- 1 dag.
 • Er is een synergieaanvraag 5900366 in GIPOD gedaan.

 

Juridische gronden

 • Artikel 98, §1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Voor het aanleggen van leidingen onder de openbare weg dient elke operator een vergunning te krijgen van de bevoegde overheid.
 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur.
  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het beheer van de eigendommen van de gemeente en de vrijwaring van haar rechten.
 • Raadsbesluit van 28 maart 2017 over de goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
  Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever en bij gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden. Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

 

Argumentatie

Het is belangrijk om de goede kwaliteit van het openbaar domein in stand te houden.

Werken aan nutsleidingen, hoe noodzakelijk die ook zijn, vormen altijd een bedreiging voor die kwaliteit. Het is aangewezen om goede afspraken te maken met de nutsmaatschappijen om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen en om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

 

Daarom moeten bij uitvoering van werken van nutsmaatschappijen een aantal voorwaarden van de gemeente worden nageleefd.

 

 

Bijlagen

 • 311680_GAS01_Bandje A4-0840
 • 311680_GAS02_Bandje A4-0840
 • 311680_LSOV01_Bandje A4-0840
 • 311680_LSOV02_Bandje A4-0840
 • 311680_LSOV03_Bandje A4-0840

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Fluvius, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, om de werken overeenkomstig de bijgevoegde plannen en onder de volgende voorwaarden uit te voeren:

 • De sleuven mogen slechts in beperkte mate opengetrokken worden (het equivalent van een dagoperatie). De eigendommen moeten binnen de 48 uur opnieuw toegankelijk zijn.
 • De eigenaars dienen 2 werkdagen vooraf verwittigd te worden van de geplande werken. De gemeente moet 4 werkdagen vooraf een kopie krijgen van de brief van de aannemer.
 • Alle eventuele beschadigingen, zowel in het openbaar domein als in privaat domein, zullen door de nutsmaatschappij of op haar kosten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
 • Een voorafgaandelijke en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is nodig. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de technische dienst van de gemeente.
 • Voor de aanvang van de werken moet het gemeentebestuur verwittigd worden.
 • Voor de aanvang van de werken moet van het gemeentebestuur een toelating bekomen worden voor het plaatsen van signalisatie.
 • Na afloop van de werken moet een voorlopige oplevering gebeuren met een waarborgperiode van minstens 2 jaar. Deze moet door de nutsmaatschappij schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden.
 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de ophaling van het huisvuil normaal kan verlopen.
 • De kruising van wegen zal zoveel mogelijk door middel van doorboringen gebeuren.
 • Ingeval bij de uitvoering blijkt dat deze werken niet kunnen uitgevoerd worden in het voetpad zoals voorzien, moet men opnieuw contact opnemen met de gemeente alvorens de rijweg op te breken.
 • De vlotte doorgang van het verkeer moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 • Herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het standaardbestek 250.
 • De signalisatie- en informatieborden mogen uitsluitend in het Nederlands zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR HET VERNIEUWEN VAN HET ONDERGRONDS GASNET MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE TERVUURSESTEENWEG EN HET KRUISPUNT MET DE GEBRS. JOURANDSTRAAT TE BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Fluvius van 4 juli 2019: vergunningsaanvraag HNW331967 voor het uitbreiden van het ondergronds gasnet langs de Tervuursesteenweg volgens het traject op het plan in bijlage van 28 juni 2019.

 

Feiten en context

 • In het voetpad van de Tervuursesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Gebrs. Jourandstraat en verder wordt het bestaande gasnet uitgebreid. De nieuwe gasdistributieleiding zal worden aangebracht van aan huisnummer 46 tot en met huisnummer 42. Voor deze werken zal een sleuf gemaakt worden met een totale lengte van 50 meter.

 

Juridische gronden

 • Artikel 98, §1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Voor het aanleggen van leidingen onder de openbare weg dient elke operator een vergunning te krijgen van de bevoegde overheid.
 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur.
  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het beheer van de eigendommen van de gemeente en de vrijwaring van haar rechten.
 • Raadsbesluit van 28 maart 2017 over de goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
  Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever en bij gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden. Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

 

Argumentatie

Het is belangrijk om de goede kwaliteit van het openbaar domein in stand te houden.

Werken aan nutsleidingen, hoe noodzakelijk die ook zijn, vormen altijd een bedreiging voor die kwaliteit. Het is aangewezen om goede afspraken te maken met de nutsmaatschappijen om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen en om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

 

Daarom moeten bij uitvoering van werken van nutsmaatschappijen een aantal voorwaarden van de gemeente worden nageleefd.

 

 

Bijlagen

 • HNW331967_aanvraag
 • HNW331967_uitvoeringsplan

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Fluvius, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, om de werken overeenkomstig het bijgevoegde plan en onder de volgende voorwaarden uit te voeren:

 • Gunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, Tervuursesteenweg 308 te 3060 Bertem voor de werken langs de Tervuursesteenweg.
 • De sleuven mogen slechts in beperkte mate opengetrokken worden (het equivalent van een dagoperatie). De eigendommen moeten binnen de 48 uur opnieuw toegankelijk zijn.
 • De eigenaars dienen 2 werkdagen vooraf verwittigd te worden van de geplande werken. De gemeente moet 4 werkdagen vooraf een kopie krijgen van de brief van de aannemer.
 • Alle eventuele beschadigingen, zowel in het openbaar domein als in privaat domein, zullen door de nutsmaatschappij of op haar kosten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
 • Een voorafgaandelijke en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is nodig. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de technische dienst van de gemeente.
 • Voor de aanvang van de werken moet het gemeentebestuur verwittigd worden.
 • Voor de aanvang van de werken moet van het gemeentebestuur een toelating bekomen worden voor het plaatsen van signalisatie.
 • Na afloop van de werken moet een voorlopige oplevering gebeuren met een waarborgperiode van minstens 2 jaar. Deze moet door de nutsmaatschappij schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden.
 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de ophaling van het huisvuil normaal kan verlopen.
 • De kruising van wegen zal zoveel mogelijk door middel van doorboringen gebeuren.
 • Ingeval bij de uitvoering blijkt dat deze werken niet kunnen uitgevoerd worden in het voetpad zoals voorzien, moet men opnieuw contact opnemen met de gemeente alvorens de rijweg op te breken.
 • De vlotte doorgang van het verkeer moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 • Herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het standaardbestek 250.
 • De signalisatie- en informatieborden mogen uitsluitend in het Nederlands zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR SANEREN VAN MS EN EEN CABINE + UITBREIDING LS EN OV LANGS DE BOSSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Fluvius van 17 april 2019: vergunningsaanvraag HNW 329114 voor het saneren van MS-net en een cabine + uitbreiding LS-net en OV.
 • Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 september 2019 goedkeuring aan de vergunningsaanvraag HNW 284748 die het eerste deel van de vernoemde werken omvat.

 

Feiten en context

 • Fluvius wenst te starten met het saneren van MS en een cabine + uitbreiding LS en OV, met bijhorende grondwerken, met een totale sleuflengte van 540m in het voetpad, langs de Bosstraat op grondgebied van de gemeente Bertem.
 • Gedurende de werkzaamheden kan een gedeelte van de rijweg ingenomen worden als mobiele werfzone. Dit kan voor beperkte verkeershinder zorgen.
 • Het signalisatieplan van de werf zal aan de dienst inname openbaar domein ter goedkeuring worden voorgelegd.
 • De leidingen zullen de straat een aantal keer dwarsen (zie bijgevoegd plan).
 • De vermoedelijke duur van het grondwerk is +/- 5 dagen. Fluvius wenst de werken op korte termijn uit te voeren.
 • Er is een synergieaanvraag 5324919 in GIPOD gedaan.

 

Juridische gronden

 • Artikel 98, §1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Voor het aanleggen van leidingen onder de openbare weg dient elke operator een vergunning te krijgen van de bevoegde overheid.
 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur.
  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het beheer van de eigendommen van de gemeente en de vrijwaring van haar rechten.
 • Raadsbesluit van 28 maart 2017 over de goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
  Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever en bij gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden. Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

 

Argumentatie

Het is belangrijk om de goede kwaliteit van het openbaar domein in stand te houden.

Werken aan nutsleidingen, hoe noodzakelijk die ook zijn, vormen altijd een bedreiging voor die kwaliteit. Het is aangewezen om goede afspraken te maken met de nutsmaatschappijen om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen en om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

 

Daarom moeten bij uitvoering van werken van nutsmaatschappijen een aantal voorwaarden van de gemeente worden nageleefd.

 

 

Bijlagen

 • HNW329114_aanvraag
 • HNW329114_uitvoeringsplan 1
 • HNW329114_uitvoeringsplan 2

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Fluvius, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, om de werken overeenkomstig de bijgevoegde plannen en onder de volgende voorwaarden uit te voeren:

 • De sleuven mogen slechts in beperkte mate opengetrokken worden (het equivalent van een dagoperatie). De eigendommen moeten binnen de 48 uur opnieuw toegankelijk zijn.
 • De eigenaars dienen 2 werkdagen vooraf verwittigd te worden van de geplande werken. De gemeente moet 4 werkdagen vooraf een kopie krijgen van de brief van de aannemer.
 • Alle eventuele beschadigingen, zowel in het openbaar domein als in privaat domein, zullen door de nutsmaatschappij of op haar kosten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
 • Een voorafgaandelijke en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is nodig. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de technische dienst van de gemeente.
 • Voor de aanvang van de werken moet het gemeentebestuur verwittigd worden.
 • Voor de aanvang van de werken moet van het gemeentebestuur een toelating bekomen worden voor het plaatsen van signalisatie.
 • Na afloop van de werken moet een voorlopige oplevering gebeuren met een waarborgperiode van minstens 2 jaar. Deze moet door de nutsmaatschappij schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden.
 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de ophaling van het huisvuil normaal kan verlopen.
 • De kruising van wegen zal zoveel mogelijk door middel van doorboringen gebeuren.
 • Ingeval bij de uitvoering blijkt dat deze werken niet kunnen uitgevoerd worden in het voetpad zoals voorzien, moet men opnieuw contact opnemen met de gemeente alvorens de rijweg op te breken.
 • De vlotte doorgang van het verkeer moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 • Herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het standaardbestek 250.
 • De signalisatie- en informatieborden mogen uitsluitend in het Nederlands zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019