BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 juni 2019

Van 14.30 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester:

Greet Goossens

Schepenen:

Marc Morris en Joery Verhoeven

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepen:

Tom Philips

 


Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 10 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 10 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

LAGER ONDERWIJS. TOELATING ORGANISEREN SLEEPOVER GBS LEEFDAAL.

 

Feiten en context

         Om het einde van het schooljaar te vieren, organiseert GBS Leefdaal een sleepover voor de leerlingen van het zesde leerjaar.

 

Juridische gronden

         Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

 

Argumentatie

Om van de laatste weken van het schooljaar iets speciaals te maken organiseert GBS Leefdaal traditiegetrouw zijn sleepover:

         In de GBS Leefdaal mogen de leerlingen van het zesde leerjaar samen met hun juffen blijven slapen op donderdag 27 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toestemming tot het organiseren van een sleepover op donderdag 27 juni 2019 voor het zesde leerjaar van de GBS Leefdaal.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de volgende bestelbons goed: nr. 2019/00388, nr.2019/00395, nr. 2019/00396, nr. 2019/00398, nr. 2019/00399, nr. 2019/00404, nr. 2019/00405 en nr. 2019/00407 tot en met nr. 2019/00410 voor een totaal bedrag van 55 088,70 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/01725 tot en met nr. 2019/01785 voor een totaal bedrag van 67 486,05 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

ASFALTHERSTELLINGEN IN DIVERSE STRATEN IN 2015, 2016, 2017 EN 2018. GOEDKEURING PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING.

 

Voorgeschiedenis

 • Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 augustus 2015 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Asfaltherstellingen in diverse straten in 2015, 2016, 2017 en 2018” aan Vanhoeyveld B & M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 141 223,70 euro excl. btw of 170 880,68 euro incl. 21% btw.
 • In 2015 werden volgende straten geasfalteerd: de Mezenstraat, de W. Van Vlasselaerstraat en de A. Devriesestraat.
 • In 2018 werden volgende straten geasfalteerd: de Paardenstraat, de Kerkstraat, de Egenhovenstraat aan de kerk, de Meerbeeksesteenweg (deel) en de Slagberg.
 • Brief van 16 mei 2019 van Vanhoeyveld, ontvangen op 29 mei 2019, waarbij de oplevering wordt aangevraagd en de vrijgave van de borg.

 

Feiten en context

 • De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. T865.1/273.
 • De werken werden voltooid eind juni 2018.
 • Op 7 augustus 2018 werd een lijst met kolken overgemaakt aan de aannemer die niet meer open konden. Deze opmerkingen werden behandeld op 10 mei 2019.
 • De aannemer Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek heeft aan zijn verplichtingen voldaan.
 • Gemeente Bertem stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 12 juni 2019.
 • Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn.
 • De eerste helft (3540 euro) van borgtocht nr. 2015.09.16.022 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld van 7070 euro mag worden vrijgegeven.
 • De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 24.
 • Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 5, § 2.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

De aannemer Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek heeft aan zijn verplichtingen voldaan.

 

 

Bijlagen

 • Proces-verbaal van voorlopige oplevering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De opdracht “Asfaltherstellingen in diverse straten in 2015, 2016, 2017 en 2018” wordt voorlopig opgeleverd.

 

Artikel 2:

De eerste helft (3540 euro) van borgtocht nr. 2015.09.16.022 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld van 7070 euro mag worden vrijgegeven.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

MINDERMOBIELENCENTRALE. NIET-DEELNAME PROJECT MINDERMOBIELENCENTRALE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT.

 

Feiten en context

         De provincie hecht veel belang aan de mobiliteitsproblemen van mensen met een beperking en de betaalbaarheid daarvan. Uit hun ervaring met aangepast vervoer blijkt dat er een grote nood is aan vervoer voor mensen met een verminderde mobiliteit die niet in een rolstoel zitten. In een groot deel van de gemeentes wordt deze vraag ingevuld door de Minder Mobielen Centrales (MMC).

         Een MMC voert ritten uit voor inwoners met een verminderde mobiliteit die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. Dit vervoer wordt georganiseerd met vrijwilligers die daarvoor hun eigen voertuig gebruiken. Zij worden voor die ritten ook vergoed. De hele organisatie van de MMC ligt bij de gemeente en Taxistop levert daarvoor hun expertise en tools.

         De deputatie besliste onlangs om actief in te zetten op de uitbouw van een MMC in elke Vlaams-Brabantse gemeente. Daarom is vanuit de provincie een voorstel uitgewerkt waarbij de provincie een financiële impuls voorziet en operationele ondersteuning kan bieden gedurende een vastgestelde periode.

         In een eerste fase willen ze van start gaan met 3 gemeentes. Onze gemeente heeft volgens de provincie een groot potentieel om een sterk functionerende MMC uit te bouwen. En daar wil de provincie zijn steentje toe bijdragen.

         In het eerste jaar voorziet de provincie een financiering van €1430 (€350 verzekering, €80 lidgeld Taxistop en €1000 lidgeld voor de eerste 100 klanten). In het tweede jaar voorzien ze €1780 (€700 verzekering, €80 lidgeld Taxistop en €1000 aan lidgelden). In het laatste jaar voorziet de provincie €2130 (€1050 verzekering, €80 lidgeld Taxistop en €1000 lidgelden).

         Er wordt van de gemeente verwacht dat zij een telefoonnummer ter beschikking stellen en dat zij vrijwillige chauffeurs zoeken. Daarnaast wordt er vanaf het tweede jaar verwacht dat er ondersteuning geboden wordt voor het matchen van de ritaanvragen en de vrijwilligers. Na drie jaar moet de gemeente de MMC zelfstandig runnen.

         De uitrol van het project zou plaatsvinden in september 2019.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

De diensten binnen de afdeling mens worden momenteel overstelpt met aanvragen voor projecten. In september 2019 starten er reeds enkele andere projecten.

Rekening houdend met de interne verschuivingen en de tijdrovende bezigheid van het werven en coachen van vrijwilligers lijkt het momenteel niet opportuun om in te gaan op de vraag van de provincie.

 

 

Bijlagen

         Presentatie minder mobielen centrale Bertem.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om momenteel niet in te gaan op het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant tot het oprichten van een eigen minder mobielen centrale.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VRIJETIJDSDIENSTEN DRUIVENSTREEK. BESPREKING HUISVESTING PERSONEEL PROJECTVERENIGING.

 

Motivering

De toekomstige projectvereniging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor vrijetijdsdiensten van de Druivenstreek (Bertem, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Overijse) is nog op zoek naar een locatie om de twee personeelsleden te huisvesten voor een periode van 6 jaar. Het gaat om de voltijdse coördinator (of regisseur) en een halftijds administratief medewerker. De gemeente die deze personen huisvest, krijgt hiervoor 10 000 euro van de projectvereniging om aan de kosten die met de huisvesting gepaard gaan (verwarming, elektriciteitsverbruik...) en het beheer van de personeelsadministratie tegemoet te komen.

De lonen van beide personeelsleden worden betaald door de projectvereniging en zijn afkomstig uit de subsidies die van Vlaanderen zouden verkregen worden en zijn dus niet voor rekening van de gemeente. Vanuit de stuurgroep wordt nu aan elke deelnemende gemeente gevraagd wie dat op zich wil nemen. Is er vanuit de gemeente Bertem bereidheid om deze personeelsleden te huisvesten?

 

Conclusie:

Bertem wenst zich kandidaat te stellen.

 

Concrete verwachtingen aangaande het personeel zijn nog onvoldoende scherp. Deze moeten nog verder besproken worden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

VERHUUR ZALEN. AANVRAAG GEBRUIK ZAAL.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van 29 mei 2019 van Eveline Gille voor het gebruik van de Vlieg-In in Leefdaal op zondag 6 oktober 2019.

 

Feiten en context

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

 • Raadsbesluit van 24 juni 2014 over het gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur, laatst gewijzigd op 18 december 2015.

 

Adviezen

 • Voor het gebruik van de gevraagde zaal en materialen wordt de retributie aangerekend die op dat moment vastgesteld is in het retributiereglement.
  • Artikel 14: Tarieven

Voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden de volgende algemene principes toegepast op de tarieven vermeld in bijlage 1.

Niet-Bertemse verenigingen

Bij gebruik van gemeentelijke infrastructuur door een niet-Bertemse vereniging wordt de retributie voor het gebruik van de infrastructuur verdubbeld.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

70600000/0740

1419/001/001/001/001

€ 43 000

€ 250

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Eveline Gille voor het gebruik van de Vlieg-In op 6 oktober 2019.

 

Artikel 2:

Er wordt een retributie aangerekend van 250 euro en een waarborg van 100 euro.

 

 

Gelieve de huurders er op attent te maken dat de chiro die dag terug opstart en er activiteiten zullen doorgaan.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

AFVAL. BESPREKING HUISVUILCONTAINERS SLAPEND OF NIET AANWEZIG.

 

Motivering

Tijdens het overleg tussen de gemeenten en EcoWerf op 9 mei 2019 is dieper ingegaan op de vaststelling van EcoWerf dat er steeds meer aansluitingspunten geen huisvuilcontainers hebben of niet aanbieden. Dus wil dit zeggen dat deze mensen hun afval laten afvoeren door privé-ophalers of dat ze hun afval opstoken, dumpen...

Voor Ecowerf leidt dit tot inkomstenverlies.

De juriste duidde dat alle gemeenten beheersoverdracht gedaan hebben aan EcoWerf en dat ze in het kader van de zorgplicht deze aansluitpunten moeten aanzetten om een huisvuilcontainer aan te vragen en te gebruiken. In het politiereglement wordt omschreven dat de gemeente enkel EcoWerf heeft aangeduid om huishoudelijk afval op te halen.

De gemeente behoudt de handhavingsbevoegdheid.

In de 2 bijgevoegde Excelsheets van de gemeente Bertem staan het aantal slapende huisvuilcontainers en het aantal aansluitpunten zonder huisvuilcontainer.

 

Bespreking

-Hoe zetten we deze mensen in beweging om huisvuil aan te bieden aan EcoWerf? Door hen aan te schrijven via een brief / infoartikel in gemeentelijk infoblad en website ...

 

-Wenst de gemeente het pad in te slaan van actieve handhaving?

 

 

Besluit:

College wenst deze discussie verder te zetten op een moment dat alle leden aanwezig zijn. Bijkomend vragen we Ecowerf om een toelichting te geven omtrent:

         de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente

         de laatste stand van zaken van de situatie in Bertem

         standpunt Ovam

 

 

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN LINDE ROEKENS EN GLENN VANHAEGENDOREN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING IN 3061 LEEFDAAL, DORPSTRAAT 687, SECTIE B NR 107C.

 

VERSLAG OMGEVINGSAMBTENAAR

 

Voorgeschiedenis

         Op 3 april 2019 hebben Linde Roekens en Glenn Vanhaegendoren een omgevingsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning in 3061 Leefdaal, Dorpstraat 687, sectie B nr 107c.

         Op 25 april 2019 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.

 

Feiten en context

         Het goed is gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meergezinswoningen', definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2018.

De bouwplaats is gelegen in een niet-vervallen verkaveling van 6 oktober 2014, nr. T874-2-2017.7.

Het betreft lot 1 van de verkaveling met als algemene bestemming: eengezinswoning.

De aanvraag is hiermee in overeenstemming.