BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 9 september 2019

Van uur tot uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Burgemeester Joël Vander Elst vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Schepen Marc Morris vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Schepen Greet Goossens vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Schepen Joery Verhoeven vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Schepen Tom Philips vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Waarnemend algemeen directeur Joke Van Gansberghe vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Burgemeester Joël Vander Elst verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Schepen Marc Morris verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Schepen Greet Goossens verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Schepen Joery Verhoeven verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Schepen Tom Philips verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Waarnemend algemeen directeur Joke Van Gansberghe verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Burgemeester Joël Vander Elst vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Schepen Marc Morris vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Schepen Greet Goossens vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Schepen Joery Verhoeven vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Schepen Tom Philips vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Waarnemend algemeen directeur Joke Van Gansberghe vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Burgemeester Joël Vander Elst verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Schepen Marc Morris verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Schepen Greet Goossens verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Schepen Joery Verhoeven verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Schepen Tom Philips verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Waarnemend algemeen directeur Joke Van Gansberghe verlaat de vergadering vanaf punt 8.

 


Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 4 september 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 4 september 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt bestelbonnummer 2019/00575 goed voor een totaal bedrag van 3267 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/02722 tot en met nr. 2019/02818 voor een totaal bedrag van 251 753,83 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

CAW-OOST-BRABANT. PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING.

 

Feiten en context

         Mensen die in een slechte woonsituatie leven, zetten zelf niet gemakkelijk de stap naar hulpverlening.

         CAW-Oost-Brabant biedt in partnerschap met IGO preventieve woonbegeleiding aan volgende doelgroepen:

º         Huurders en eigenaar-bewoners voor wie de zorg voor de woning hen boven het hoofd groeit.

º         In situaties van:

          verwaarlozing van de woning, op het vlak van hygiëne, stapelwoede…

          overlast naar de buurt

          conflicten tussen huurder en eigenaar

          een (dreiging tot) ongeschikt- of onbewoonbaarheid

          een klacht rond de woonsituatie, al dan niet bij een officiële instantie ingediend

º         Sociale huurders met een woonproblematiek.

         Ze bieden een aanklampende begeleiding, met actieplan:

º         outreachend werken, door middel van huisbezoeken

º         begeleiding op maat, waar nodig samen stappen zetten

º         met de focus op preventie van uithuiszetting

º         handelingsplan met doelen en evaluatiemomenten

º         waar nodig: formeel en informeel netwerk opzetten i.f.v. woonsituatie

º         beoogde termijn: 6 à 12 maanden

º         nazorg i.f.v. duurzaamheid

         De inzet van een voltijdse preventieve woonbegeleider kost 65 000 euro op jaarbasis (incl. werking- en verplaatsingskosten, coaching en ondersteuning, en administratieve opvolging). Op jaarbasis kunnen er tot 20 preventieve woonbegeleidingen per VTE opgenomen worden. Er kan ook intergemeentelijk samengewerkt worden.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Binnen het lokaal bestuur bestaat er sinds enige jaren een dienstoverschrijdende procedure over uithuiszettingen waarin de dienst zorg en welzijn het stuk preventie opneemt. Indien nodig, wordt er samenwerkt met de medewerkers van het wooninfopunt.

 

Het aantal effectieve uithuiszettingen is zeer klein (2 in 2018). De dienst zorg en welzijn krijgt vanuit het vredegerecht een melding indien er een geschil is over huurachterstand. Vanaf de eerste melding vertrekt een schrijven naar de huurders met het aanbod van de dienst zorg en welzijn.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet in te gaan op het aanbod preventieve woonbegeleiding van CAW Oost-Brabant in samenwerking met IGO.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

KLIMAAT. GOEDKEURING ONDERTEKENING VAN HET VLAAMS-BRABANTS KLIMAATENGAGEMENT.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van 20 augustus 2019 van de provincie 'Uitnodiging gezamenlijke ondertekening klimaatengagement Vlaams-Brabant 2019 - 18 oktober'.

 

Feiten en context

 • Het klimaatbeleid van de Europese Unie, waarbij
  • maatregelen genomen moeten worden om de temperatuurstijging in vergelijking met de pre-industriële niveaus tot 2°C te beperken;
  • de emissie van broeikasgassen met 40% moet verminderd worden tegen 2030 (mitigatie);
  • de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten bewaakt worden en aanpassingen aan deze gevolgen moeten onderzocht worden (adaptatie);
  • in 2050 80 tot 95% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden in vergelijking met 1990.
 • Het ontwerp Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP).
 • Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
 • Het ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030.
 • Het Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030.
 • Het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040, waarin gesteld wordt dat de provincie Vlaams-Brabant samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers wil evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040.
 • De beleidsverklaring van de provincie Vlaams-Brabant 2019-2024, waarin gesteld wordt dat de provincie de transitie richting klimaatneutrale provincie onverminderd verderzet en hiervoor de lokale besturen zal blijven aanzetten en stimuleren tot het samen behalen van die doelstellingen.
 • De Europese Commissie heeft de erkenning als Territoriaal Coördinator van het Burgemeestersconvenant uitgereikt aan de provincie Vlaams-Brabant en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Haviland en Interleuven.
 • Het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement in het kader van het CoM2020 werd samen met de 57 gemeenten van de provincie ondertekend op 4 oktober 2013.
 • De gemeente Bertem heeft het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020) ondertekend, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011).
 • De gemeente Bertem maakte in 2015 een gemeentelijk klimaatactieplan (SEAP) op in het kader van het CoM2020.
 • Door het klimaatengagement Vlaams-Brabant in het kader van het CoM2030 te ondertekenen, engageert de gemeente zich om:
  • minder CO2 uit te stoten door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken;
  • de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen;
  • alle relevante achteren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid;
  • zelf het goede voorbeeld te geven.

 

Argumentatie

De gemeente Bertem wil zich ook tijdens deze legislatuur blijven inzetten voor een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid. Ook lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasuitstoot en de klimaatverandering.

De provincie streeft naar klimaatneutraliteit en zal samenwerken met Haviland, Interleuven en de gemeente Bertem om te komen tot de realisatie van effectieve en efficiënte acties om de klimaatdoelstellingen te bereiken en hiervoor ondersteuning zal bieden.

Het Vlaams-Brabants klimaatengagement is een vrijwillige engagementsverklaring die geen verdere juridische of financiële verplichtingen met zich meebrengt.

 

 

Bijlagen

 • Klimaatengagement Vlaams-Brabant

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeente Bertem ondertekent het Vlaams-Brabants Klimaatengagement in het kader van CoM2030 tijdens een gezamenlijk officieel ondertekeningsmoment op 18 oktober 2019 in Leuven.

 

Artikel 2:

De gemeente Bertem engageert zich door het ondertekenen van deze verklaring om samen met de provincie Vlaams-Brabant, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Haviland en Interleuven en de andere lokale besturen van Vlaams-Brabant te werken aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid namelijk:

         minder CO2 uit te stoten (40% CO2-reductie) door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken;

         de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen;

         alle relevante achteren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid;

         zelf het goede voorbeeld te geven.

 

Artikel 3:

Het schepencollege duidt de schepen bevoegd voor milieu aan voor het ondertekeningsmoment van het klimaatengagement.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN ANNEMIE DERMAUX VOOR HET VERVANGEN VAN DE GEVELSTEEN VAN VOOR-, ACHTER- EN ZIJGEVELS DOOR ISOLATIE MET CREPI IN 3060 KORBEEK-DIJLE, KLEINE HOLLESTRAAT 8, SECTIE A NR 138B.

 

VERSLAG OMGEVINGSAMBTENAAR

 

Voorgeschiedenis

         Op 21 juni 2019 heeft Annemie Dermaux een aanvraag ingediend voor het vervangen van de gevelsteen van voor-, achter- en zijgevels door isolatie met crepi in 3060 Korbeek-Dijle, Kleine Hollestraat 8, sectie A nr 138b.

         Op 18 juli 2019 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.

 

Feiten en context

         Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg van de plaats, gebaseerd op de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

Het goed is gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meergezinswoningen', definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2018.

         De aanvraag is volgens het gewestplan Leuven gelegen in woongebied met landelijk karakter.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

         De bouwplaats is gelegen langsheen de Kleine Hollestraat.

De Kleine Hollestraat is een zijstraat van de Nijvelsebaan die op de noordelijke valleirand van de Dijle gesitueerd is. Het woonlint wordt omgeven door agrarisch gebied en woonuitbreidingsgebied. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande of gekoppelde eengezinswoningen. Op het perceel, in de omgeving van de Nijvelsebaan, staat een vrijstaande eengezinswoning met een kinderartspraktijk.

Door de aanwezige bebouwing en de aanwezige infrastructuur is de ordening van het gebied bekend.

         Het voorstel omvat het isoleren van voor-, achter- en zijgevels en het vervangen van de bestaande lichtroze bezande gevelstenen door een lichtgrijze crepibezetting.

         Watertoets

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

         Bestemming volgens de rioleringsinfrastructuur zoneringsplannen

Het perceel ligt volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij in een collectief te optimaliseren gebied.

 

Juridische gronden

         Koninklijk besluit van 28 december 1972

Dit besluit bepaalt voor het Vlaamse gewest de algemene regelen voor de opmaak en tenuitvoerlegging van de door de minister voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen en van de door de Koning vastgestelde gewestplannen.

         Koninklijk besluit van 7 april 1977 - Gewestplan Leuven

Het project situeert zich in het gewestplan 'Leuven'.

         Artikel 6.2.2.3.1, §2 Vlarem II van 1 juni 1995

In collectief te optimaliseren buitengebied worden lozingsvoorwaarden opgelegd. Het afvalwater moet worden gezuiverd door middel van een individuele voorbehandelingsinstallatie conform de code van goede praktijk.

         De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen

Deze omzendbrief bevat nadere richtlijnen over de bestemmingen in de gewestplannen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. Dit besluit is van toepassing op de aanvraag.

         Artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integrale waterbeleid.

De vergunningverlenende overheid moet steeds de resultaten van de watertoets vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde handelingen geen enkele invloed op de waterhuishouding hebben. De vergunningverlenende overheid moet steeds hiermee rekening houden in haar uiteindelijke beslissing.

         Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 8 mei 2009

º         Artikel 1.1.4.

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

         De gewestelijke verordening van 5 juli 2013 inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en verharde oppervlakten.

Deze verordening is niet van toepassing op de aanvraag.

         Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

º         artikel 6: Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht of meldingsplicht uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering eraan te doen

º         Artikel 13 bepaalt waarop een vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing is.

         De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen van 12 september 2014

De verordening bepaalt dat het hemelwater dat op een verharding terechtkomt, op natuurlijke wijze doorheen of naast die verharding op het eigen terrein in de bodem moet infiltreren. Het mag niet van het eigen terrein afgevoerd worden door middel van afvoergoten of vergelijkbare voorzieningen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, met als bijlage 1 de Vlaamse lijst en als bijlage 2 de provinciale lijst

         Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Dit besluit bevat de verdere uitwerking van de procedure en de nodige bijlagen.

         Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 25 oktober 2016 betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg.

 

Adviezen

         Openbaar onderzoek

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.

 

         Externe adviezen

///

 

Argumentatie

Deze beoordeling, als uitvoering van artikel 1.1.4 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, houdt rekening met de volgende criteria volgens artikel 4.3.1 van deze codex.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften gevoegd bij het gewestplan Leuven. Het isoleren van een woning en bezetten in crepi is aanvaardbaar.

Mobiliteitsimpact

De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

Schaal

De schaal van de woning wordt niet gewijzigd.

Ruimtegebruik en bouwdichtheid

Niet van toepassing op de aanvraag.

Visueel-vormelijke elementen

Het straatbeeld wordt gekenmerkt door gebouwen in verschillende verschijningsvormen. De woning met een eigentijdse en kwaliteitsvolle uitstraling zal inpassen in het heterogene straatbeeld.

Cultuurhistorische aspecten

Niet van toepassing op de aanvraag.

Reliëf

Niet van toepassing op de aanvraag.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Niet van toepassing op de aanvraag.

Conclusie

Het voorgestelde project is planologisch en stedenbouwkundig architecturaal verantwoord.

 

 

Advies en voorwaarden

De waarnemend gemeentelijke omgevingsambtenaar stelt voor om de vergunning te verlenen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en het decreet betreffende de omgevingsvergunning en hun uitvoeringsbesluiten en sluit zich integraal aan bij het advies van de waarnemend gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot haar eigen motivatie.

 

Artikel 2:

Het college levert een vergunning af aan Annemie Dermaux voor het vervangen van de gevelsteen van voor-, achter- en zijgevels door isolatie met crepi in 3060 Korbeek-Dijle, Kleine Hollestraat 8, sectie A nr 138b.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR UITBREIDING LS EN MS MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE GRENSSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

 • Vergunning werken volgens code nutswerken, van de gemeente Kortenberg van 21 juni 2019
 • E-mail van Fluvius van 5 september 2019: vergunningsaanvraag HNW 330539 voor uitbreiding LS en MS n.a.v. een klantaanvraag,

 

Feiten en context

 • Fluvius wenst te starten met een uitbreiding van het LS- en MS-net n.a.v. een klantaanvraag, met bijhorende grondwerken, met een totale sleuflengte van 286m in het voetpad, langs de Grensstraat op grondgebied van de gemeente Bertem.
 • Gedurende de werkzaamheden kan een gedeelte van de rijweg ingenomen worden als mobiele werfzone. Dit kan voor beperkte verkeershinder zorgen.
 • Het signalisatieplan van de werf zal aan de dienst inname openbaar domein ter goedkeuring worden voorgelegd.
 • De leidingen zullen de straat een aantal keer dwarsen (zie bijgevoegd plan).
 • De vermoedelijke duur van het grondwerk is +/- 3 dagen. De werken zijn ingepland in de week van 16 september 2019.
 • Er is een synergieaanvraag 5641549 in GIPOD gedaan.

 

Juridische gronden

 • Artikel 98, §1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Voor het aanleggen van leidingen onder de openbare weg dient elke operator een vergunning te krijgen van de bevoegde overheid.
 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur.
  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het beheer van de eigendommen van de gemeente en de vrijwaring van haar rechten.
 • Raadsbesluit van 28 maart 2017 over de goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
  Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever en bij gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden. Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

 

Argumentatie

Het is belangrijk om de goede kwaliteit van het openbaar domein in stand te houden.

Werken aan nutsleidingen, hoe noodzakelijk die ook zijn, vormen altijd een bedreiging voor die kwaliteit. Het is aangewezen om goede afspraken te maken met de nutsmaatschappijen om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen en om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

 

Daarom moeten bij uitvoering van werken van nutsmaatschappijen een aantal voorwaarden van de gemeente worden nageleefd.

 

 

Bijlagen

 • 330539_LS01_Bandje A4-0630
 • 330539_LS02_Bandje A4-0840
 • 330539_MS01_Bandje A4-0630
 • 330539_MS02_Bandje A4-0840

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Fluvius, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, om de werken overeenkomstig de bijgevoegde plannen en onder de volgende voorwaarden uit te voeren:

 • De sleuven mogen slechts in beperkte mate opengetrokken worden (het equivalent van een dagoperatie). De eigendommen moeten binnen de 48 uur opnieuw toegankelijk zijn.
 • De eigenaars dienen 2 werkdagen vooraf verwittigd te worden van de geplande werken. De gemeente moet 4 werkdagen vooraf een kopie krijgen van de brief van de aannemer.
 • Alle eventuele beschadigingen, zowel in het openbaar domein als in privaat domein, zullen door de nutsmaatschappij of op haar kosten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
 • Een voorafgaandelijke en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is nodig. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de technische dienst van de gemeente.
 • Voor de aanvang van de werken moet het gemeentebestuur verwittigd worden.
 • Voor de aanvang van de werken moet van het gemeentebestuur een toelating bekomen worden voor het plaatsen van signalisatie.
 • Na afloop van de werken moet een voorlopige oplevering gebeuren met een waarborgperiode van minstens 2 jaar. Deze moet door de nutsmaatschappij schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden.
 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de ophaling van het huisvuil normaal kan verlopen.
 • De kruising van wegen zal zoveel mogelijk door middel van doorboringen gebeuren.
 • Ingeval bij de uitvoering blijkt dat deze werken niet kunnen uitgevoerd worden in het voetpad zoals voorzien, moet men opnieuw contact opnemen met de gemeente alvorens de rijweg op te breken.
 • De vlotte doorgang van het verkeer moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 • Herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het standaardbestek 250.
 • De signalisatie- en informatieborden mogen uitsluitend in het Nederlands zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR SANEREN VAN MS EN EEN CABINE + UITBREIDING LS EN OV LANGS DE BOSSTRAAT, DE OUDE BERTEMBOSSTRAAT EN DE VERNAGELSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Fluvius van 28 mei 2019: vergunningsaanvraag HNW 284748 voor het saneren van MS-net en een cabine + uitbreiding LS-net en OV.

 

Feiten en context

 • Fluvius wenst te starten met het saneren van MS en een cabine + uitbreiding LS en OV, met bijhorende grondwerken, met een totale sleuflengte van 215m in het voetpad, langs de Bosstraat, de Oude Bertembosstraat en de Vernagelstraat op grondgebied van de gemeente Bertem.
 • Gedurende de werkzaamheden kan een gedeelte van de rijweg ingenomen worden als mobiele werfzone. Dit kan voor beperkte verkeershinder zorgen.
 • Het signalisatieplan van de werf zal aan de dienst inname openbaar domein ter goedkeuring worden voorgelegd.
 • De leidingen zullen de straat een aantal keer dwarsen (zie bijgevoegd plan).
 • De vermoedelijke duur van het grondwerk is +/- 2 dagen. Fluvius wenst de werken op korte termijn uit te voeren.
 • Er is een synergieaanvraag 5341156 in GIPOD gedaan.

 

Juridische gronden

 • Artikel 98, §1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Voor het aanleggen van leidingen onder de openbare weg dient elke operator een vergunning te krijgen van de bevoegde overheid.
 • Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur.
  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het beheer van de eigendommen van de gemeente en de vrijwaring van haar rechten.
 • Raadsbesluit van 28 maart 2017 over de goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
  Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever en bij gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden. Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

 

Argumentatie

Het is belangrijk om de goede kwaliteit van het openbaar domein in stand te houden.

Werken aan nutsleidingen, hoe noodzakelijk die ook zijn, vormen altijd een bedreiging voor die kwaliteit. Het is aangewezen om goede afspraken te maken met de nutsmaatschappijen om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen en om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

 

Daarom moeten bij uitvoering van werken van nutsmaatschappijen een aantal voorwaarden van de gemeente worden nageleefd.

 

 

Bijlagen

 • 284748_LS01_Bandje A4-0630
 • 284748_LS02_Bandje A2-1050
 • 284748_MS01_Bandje A4-1050
 • 284748_MS02_Bandje A1-0840
 • 284748_OV01_Bandje A4-0630
 • 284748_OV02_Bandje A2-1050

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Fluvius, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, om de werken overeenkomstig de bijgevoegde plannen en onder de volgende voorwaarden uit te voeren:

 • De sleuven mogen slechts in beperkte mate opengetrokken worden (het equivalent van een dagoperatie). De eigendommen moeten binnen de 48 uur opnieuw toegankelijk zijn.
 • De eigenaars dienen 2 werkdagen vooraf verwittigd te worden van de geplande werken. De gemeente moet 4 werkdagen vooraf een kopie krijgen van de brief van de aannemer.
 • Alle eventuele beschadigingen, zowel in het openbaar domein als in privaat domein, zullen door de nutsmaatschappij of op haar kosten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
 • Een voorafgaandelijke en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is nodig. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de technische dienst van de gemeente.
 • Voor de aanvang van de werken moet het gemeentebestuur verwittigd worden.
 • Voor de aanvang van de werken moet van het gemeentebestuur een toelating bekomen worden voor het plaatsen van signalisatie.
 • Na afloop van de werken moet een voorlopige oplevering gebeuren met een waarborgperiode van minstens 2 jaar. Deze moet door de nutsmaatschappij schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden.
 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de ophaling van het huisvuil normaal kan verlopen.
 • De kruising van wegen zal zoveel mogelijk door middel van doorboringen gebeuren.
 • Ingeval bij de uitvoering blijkt dat deze werken niet kunnen uitgevoerd worden in het voetpad zoals voorzien, moet men opnieuw contact opnemen met de gemeente alvorens de rijweg op te breken.
 • De vlotte doorgang van het verkeer moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 • Herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het standaardbestek 250.
 • De signalisatie- en informatieborden mogen uitsluitend in het Nederlands zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

GIS. BESPREKING STOPZETTING MOBILE MAPPING TOEPASSING.

 

Motivering

Onze gemeente maakte tot voor kort gebruik van de 360°-beeldendatabank van de Vlaamse Overheid, bijvoorbeeld voor het opmeten van de kroonlijsthoogte van een woning of het inventariseren van straatmeubilair. Deze toepassing liet toe om plaatsbezoeken uit te sparen en leverde zo tijdswinst op.

 

Uit cijfers van VVSG van 1 juli 2019 blijkt dat er in de gemeente Bertem gemiddeld 6 unieke gebruikers per maand van deze toepassing waren.

 

Het platform met deze 360°-beeldendatabank en de LIDAR-puntenwolk eind juni 2019 offline gehaald en kunnen deze data enkel nog tegen betaling geraadpleegd worden op de Mobile Mapping toepassing. Daardoor worden alle steden, gemeenten en intercommunales momenteel met hetzelfde probleem geconfronteerd en zijn vele op zoek naar oplossingen.

 

Momenteel maken onze medewerkers gebruik van de beelden op Google Streetview. Deze beelden werden/worden op veel plaatsen in de gemeente vernieuwd waardoor we zowel recente (2018/2019) als historische (2009/2013) beelden hebben voor de meeste plaatsen in de gemeente. Het grootste nadeel van de streetview beelden is dat er geen LIDAR-puntenwolk in aanwezig is waardoor men hier niet in kan meten.

 

Als gevolg van het stopzetten van de gratis toepassing van de Vlaamse Overheid, bieden er zich een aantal marktspelers aan om deze leegte op te vullen. Ook de leverancier van de beelden aan de Vlaamse overheid aan om nieuwe beelden te maken of om de bestaande beelden langer online te houden voor zij die daarvoor willen betalen.

 

De prijzen variëren van een jaarlijkse kost tussen de 2500 en 4500 euro afhankelijk van het beeldtype alsook de frequentie van hernieuwing. Uit recentere gegevens van andere gemeenten bleek wel dat initiële prijzen gezakt zijn.

 

VLINTER (het samenwerkingsverband van de 11 Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling) en VVSG zijn van mening dat deze problematiek een aanpak op Vlaams niveau vraagt, aangezien elk lokaal bestuur momenteel in dezelfde situatie zit én een samenaankoop kortingen kan opleveren.

 

Om meer klaarheid te scheppen in de verschillende mogelijkheden en prijzen, wordt in oktober 2019 door de Vlaamse vereniging voor professionele gebruikers van ruimtelijke data (FLAGIS) een studiedag georganiseerd. In afwachting van deze studiedag adviseert VVSG om, indien nodig, zelf een tussenoplossing te zoeken voor een periode van 1 jaar. Afhankelijk van de uitkomst van de studiedag kan een samenaankoop opgezet worden voor de besturen die hierin geïnteresseerd zijn.

 

Interleuven sluit zich aan bij de visie van VVSG. De GIS-dienst van Interleuven peilt naar de interesse van de vennoten in een eventuele samenaankoop die kan worden opgezet na de FLAGIS-studiedag.

 

Bespreking

         Heeft uw gemeente interesse om deel te nemen aan een eventuele samenaankoop?
=> Ja, afhankelijk van de kostprijs. (tot 1500-2000 euro op jaarbasis)

         Met welke frequentie zou u nieuwe beelden willen laten maken?
=> Een 2- tot 4-jaarlijkse vernieuwing is voldoende. Dit is reeds frequenter dan wat we tot nu toe hebben (6-jaarlijks) of wat Google aanbiedt (ongeveer 5-jaarlijks, in het beste geval)

         Hoeveel gelijktijdige gebruikers zou uw gemeente nodig hebben?
=> 2 à 3 is voldoende zolang de mensen de gewoonte hebben om de toepassing af te sluiten eens ze die niet meer gebruiken.

         Met welk bedrijf zouden jullie willen samenwerken?
=> De oblieke beelden van plan3d lijken ons minder waardevol dan de beelden vanop straatniveau.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

VERBOUWING ZONE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEHUIS NAAR EEN ONTHAALZONE MET KANTOREN EN SPREEKRUIMTES (OPDRACHT FA861.11/437). GOEDKEURING GUNNING.

 

Voorgeschiedenis

 • In het kader van de opdracht "Verbouwing onthaalzone gemeentehuis" werd een bestek met nr. FA861.11/437 opgesteld door de facilitaire dienst.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 25 juni 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
 • Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 juli 2019 een termijnsverlenging voor het indienen van de offertes.

 

Feiten en context

 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 167 400 euro excl. btw of 202 554 euro incl. 21% btw.

         De offertes dienden het bestuur ten laatste op 12 augustus 2019 om 14.00 uur te bereiken.

         De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 10 december 2019.

         Er werden 4 offertes ontvangen

º         PROJECTATELIER BVBA, Turnhoutsebaan 180 te 2460 Kasterlee (232 211,45 euro excl. btw of 280 975,85 euro incl. 21% btw);

º         Benjo Interieur nv, Felix Aertgeertsstraat 26 te 3128 Baal (173 305,90 euro excl. btw of 209 700,14 euro incl. 21% btw);

º         NNOF, Radiatorenstraat 1 te 1800 Vilvoorde (235 474,83 euro excl. btw of 284 924,54 euro incl. 21% btw);

º         VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA, Bosveld 20 te 9200 Dendermonde (224 204,10 euro excl. btw of 271 286,96 euro incl. 21% btw);

         De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:

º         PROJECTATELIER BVBA, Turnhoutsebaan 180 te 2460 Kasterlee (226 861,45 euro excl. btw of 274 502,35 euro incl. 21% btw)

º         Benjo Interieur nv, Felix Aertgeertsstraat 26 te 3128 Baal (200 945,90 euro excl. btw of 243 144,54 euro incl. 21% btw)

º         NNOF, Radiatorenstraat 1 te 1800 Vilvoorde (235 474,83 euro excl. btw of 284 924,54 euro incl. 21% btw)

º         VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA, Bosveld 20 te 9200 Dendermonde (231 197,56 euro excl. btw of 279 749,05 euro incl. 21% btw)

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750 000 euro niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een voorwaardelijk visum op 6 september 2019.

 

Argumentatie

De dienst openbare werken stelde op 28 augustus 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.

De dienst openbare werken stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Benjo Interieur nv, Felix Aertgeertsstraat 26 te 3128 Baal, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 200 945,90 euro excl. btw of 243 144,54 euro incl. 21% btw.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

013/22101500

 

1419/001/001/001/001

0119/24000000

€ 50 000

 

 

€ 65 242

€ 50 000

 

 

€ 64 486

€ 243 144,54

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging of opgenomen worden in het meerjarenplan 2020 - 2025.

 

 

Bijlagen

 • Onthaalzone gemeentehuis verslag van nazicht van de offertes
 • Onthaalzone gemeentehuis verslag van nazicht beschrijvingsnota
 • Visum financieel directeur

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 augustus 2019, opgesteld door de dienst openbare werken.

 

Artikel 2:

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 3:

De opdracht “Verbouwing onthaalzone gemeentehuis” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Benjo Interieur nv, Felix Aertgeertsstraat 26 te 3128 Baal, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 200 945,90 euro excl. btw of 243 144,54 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 4:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. FA861.11/437 van 14 juni 2019.

 

Artikel 5:

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op begrotingsartikel 1419/001/001/001/001 0130/22101500 en 1419/001/001/001/001 0119/24000000. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging of opgenomen worden in het meerjarenplan 2020 - 2025.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING AFSLUITING BRANDWEG EN A.E. VERBISTSTRAAT NAAR AANLEIDING VAN ORGANISATIE STRAPDAG GBS BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Schriftelijke aanvraag op 3 september 2019 van Tine Devriese, directeur en handelend voor de gemeentelijke basisschool 't Zonneveld, A.E. Verbiststraat 6 te 3060 Bertem om op donderdag 19 september 2019 hun jaarlijkse Strapdag te mogen organiseren.

 

Feiten en context

 • Deze Strapdag gaat door op donderdag 19 september 2019.
 • Op deze dag worden kinderen en ouders gevraagd om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De school oefent de verkeersvaardigheden en fietsbehendigheid van de kinderen op de A.E. Verbiststraat en op de brandweg aan de school.
 • De school vraagt om de volgende maatregelen te nemen:
  • afsluiten van de A.E. Verbiststraat vanaf het kruispunt met de Oude Tervuursebaan, de straat verkeersvrij houden en er parkeerverbod opleggen op donderdag 19 september 2019 van 8.30 uur tot 12 uur
  • afsluiten met dranghekken van de brandweg aan de school tussen Bosstraat en A.E. Verbiststraat (achter de kiss & ride-zone) op donderdag 19 september 2019 van 8.30 uur tot 16 uur, zodat hier veilig fietsen kunnen geparkeerd worden en een oefenparcours kan opgesteld worden.

 

Juridische gronden

 • Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer

 • Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, inzonderheid hoofdstuk 3, afdeling 3 en 5.
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968
 • KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
 • MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

 

Argumentatie

Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kan niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om op donderdag 19 september 2019 tussen 8.30 en 12 uur gebruik te maken van de openbare weg, meer bepaald van de A.E. Verbiststraat vanaf het kruispunt met de Oude Tervuursebaan te Bertem en dit naar aanleiding van hun jaarlijkse Strapdag (oefenen van verkeersvaardigheden en fietsbehendigheid).

 

Aan de aanvrager wordt tevens toelating verleend om op donderdag 20 september 2018 tussen 8.30 uur en 16 uur gebruik te maken van de brandweg tussen de Bosstraat en de kiss&ride zone A.E. Verbiststraat, om er een oefenparcours op te stellen.

 

Artikel 2:

Om deze activiteit vlot en veilig te kunnen laten verlopen, wordt:

 • op donderdag 19 september 2019 tussen 8.30 en 12 uur de A.E. Verbiststraat te Bertem, deel tussen de Oude Tervuursebaan tot het einde, volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • op donderdag 19 september 2019 tussen 8.30 uur en 16 uur de brandweg tussen de Bosstraat en de kiss&ride zone A.E. Verbiststraat volledig afgesloten.

Indien de situatie dit vereist of in geval van een noodgeval moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat er steeds doorgang moet verleend worden aan de hulp- en politiediensten.

 

Op donderdag 19 september 2019 tussen 7 en 13 uur wordt in desbetreffend deel van de A.E. Verbiststraat het stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd.

 

Artikel 3:

De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door middel van de verkeersborden:

 • C3 op nadar
 • E3 met onderborden Type Xa en Xb

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Zij zullen door de technische dienst van de gemeente Bertem geplaatst en onderhouden worden zoals bepaald in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Dit geldt evenzo voor de in dit MB vernoemde verlichtingstoestellen.

 

Artikel 4:

Dit besluit wordt van kracht op donderdag 19 september 2019 om 7 uur en het blijft van kracht tot einde van de verkeersdag op donderdag 19 september 2019 om 16 uur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2019