BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 juni 2019

Van 15.05 uur tot 16.30 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 17 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 17 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de volgende bestelbons goed: nr. 2019/00416, nr. 2019/00420 en nr. 2019/00422 voor een totaal bedrag van 8595,74 euro.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/01786 tot en met nr. 2019/01900 voor een totaal bedrag van 667 700,57 euro.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

ESCO. VERZOEK AAN GEMEENTE LUBBEEK TOT STOPZETTING VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 17 november 2015 over de goedkeuring van het klimaatplan.
  Als actie werd onder meer opgenomen: sluit een EnergiePrestatieContract met een ESCO (Energy Service Company).
 • Collegebesluit van 22 mei 2017 waarin het bestek en de gunningswijze voor de opdracht van een EPC-facilitator werden goedgekeurd en waarbij het college het gemeentebestuur van Lubbeek mandateert om deze gunningsprocedure in haar naam te voeren.
 • Raadsbesluit van 19 december 2017 over de actualisatie van het financieel meerjarenplan voor de periode 2018-2020.
  Voor investeringen aan de beide sportzalen is 160 000 euro voorzien, voor de kleuter- en lagere school in Bertem 76 000 euro en voor kleuter- en lagere school in Leefdaal 100 000 euro.
 • Collegebesluit van 3 januari 2018 waarin het college kennisneemt van het collegebesluit van de gemeente Lubbeek van 27 december 2017 waarin de opdracht van een EPC-facilitator wordt gegund aan Ingenium nv.
 • E-mail van Ingenium van 24 augustus 2018 waarbij Ingenium de aanbestedingsdocumenten voor de opdracht van een ESCO bezorgt aan de gemeenten Bertem en Lubbeek.
 • Bespreking door de gemeenteraad op 28 augustus 2018 van de stand van zaken van het EPC-project.
 • Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2018 over de goedkeuring bestek, raming en gunningswijze voor een ESCO.

 

Feiten en context

 • De offertes dienden het bestuur van Lubbeek ten laatste op 5 maart 2019 om 11 uur te bereiken.
 • De verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 1 september 2019.
 • Er werden 3 offertes ontvangen:
  • Cofely Services SA, Boulevard Simon Bolivar 34 te 1000 Brussel (1 630 964 euro excl. btw of 1 973 466,44 euro incl. 21% btw).
  • EDF Luminus, Rue Du Marquis 1 te 1000 Brussel (1 515 404,13 euro excl. btw of 1 833 639 euro incl. 21% btw).
  • Van Roey Services NV, Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel (1 226 976,03 euro excl. btw of 1 484 641 euro incl. 21% btw).
 • Op 19 maart 2019 stelde de ontwerper, Ingenium NV, Nieuwe Sint-Annadreef 23 te 8200 Sint-Andries, een eerste analyseformulier van de offertes op.
 • Het bestuur stelt voor om de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract van de gemeenten Lubbeek en Bertem” niet te gunnen om volgende redenen:
  • De voorgestelde investeringsprogramma’s door alle indieners zijn onvoldoende op maat gemaakt van onze gebouwen en ontberen een doordachte totaalaanpak en (termijn)visie. Eenzelfde redenering geldt voor het onderhoud.
  • De investerings- en onderhoudskosten zijn uitermate hoog in verhouding tot de vooropgestelde energiebesparing. Zij overstijgen ruimschoots de vooropgestelde budgetten, ingeschreven in het investeringsbudget.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure.
 • Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, meer bepaald artikel 5, § 2.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
 • Het decreet lokaal bestuur van van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

Op basis van de lijst van 22 juni 2018, opgesteld door de aangestelde EPC-facilitator zijnde Ingenium NV, is vooropgesteld om een budget van 255 000 euro in het investeringsbudget van de gemeente Bertem te voorzien. De voorgestelde investeringskost uit de verschillende offertes liggen tussen de 1 484 641 euro en 1 973 466 euro incl. btw. Hierbij komt nog de totale onderhoudskost gespreid over 15 jaar die ligt tussen 1 512 727 euro en 2 124 046 euro.

 

Door de veel te hoge investeringskost, samen met de weinig op maat voorgestelde maatregelen die bovendien geen rekening houden met eigen investeringen voorgesteld in de meerjarenplanning 2020 -2025, is het bijna niet mogelijk om het huidige voorstel in uitvoering te laten gaan.

 

 

Bijlagen

 • Lijst Ingenium NV met vooropgestelde besparingen en investeringen
 • Samenvattingsformulier van analyse offertes

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college neemt akte van het offerte-analyseformulier van 19 maart 2019 voor de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract van de gemeenten Lubbeek en Bertem”, opgesteld door de ontwerper, Ingenium NV, Nieuwe Sint-Annadreef 23 te 8200 Sint-Andries.

 

Artikel 2:

Aan het leidend bestuur, gemeente Lubbeek, wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bertem de lopende plaatsingsprocedure voor de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract van de gemeenten Lubbeek en Bertem” wenst stop te zetten. Het college verzoekt het gemeentebestuur van Lubbeek om de opdracht niet te gunnen.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

HERAANLEG VOETPADEN IN DE KORBEEKSE KERKSTRAAT. OPENING OFFERTES.

 

Motivering

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de heraanleg van voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat, uiterlijk 20 juni 2019 om 11 uur:

         W & B Construct bvba, Brusselsesteenweg 422B te 3020 Herent;

         V & V - Infra bvba, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest;

         Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek;

         Krinkels nv, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel;

         BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle;

         Deckx, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel;

         Wegebo N.V., Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel;

         Liema, Staatsbaan 131 te 3460 Bekkevoort;

         DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de ontvangen prijsoffertes van:

         V & V - Infra bvba, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest;

         Liema, Staatsbaan 131 te 3460 Bekkevoort;

         DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

 

Het college geeft opdracht aan de dienst openbare werken om de offertes verder te onderzoeken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

TOEGANKELIJKHEID. BESPREKING DEELNAME TIENPUNTENPROGRAMMA TOEGANKELIJKHEID.

 

Motivering

In de periode van juni 2017 tot juni 2018 organiseerde de provincie een campagne “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!”. Met deze campagne wilden ze lokale besturen aan de hand van een 10-puntenprogramma aanzetten om actief te werken rond het thema toegankelijkheid voor personen met een beperking. Voor personen met een beperking en ouderen blijft toegankelijkheid immers dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Tijdens de vorige campagne gaf onze gemeente aan dat deelnemen niet mogelijk was.

 

De provincie Vlaams-Brabant vindt een blijvende aandacht voor deze problematiek erg belangrijk.

Op 28 maart 2019 besliste de deputatie dan ook om de campagne opnieuw te lanceren zodat elke gemeente de kans zou krijgen om alsnog het handvest van toegankelijke gemeente te behouden of te behalen.

 

Aan de hand van een 10-puntenprogramma nodigden zij lokale overheden uit om gedurende 1 jaar actief te werken rond toegankelijkheid. De gemeentes die op einddatum van 1 juni 2020 het 10-puntenprogramma hebben doorlopen, krijgen van de provincie officieel het ‘handvest van toegankelijke gemeente’ en mogen tot 31 december 2021 deze titel op hun website zetten met het passende logo.

 

Vanuit onze gemeente was er afvaardiging aanwezig op de startdag. De provincie hoopt/verwacht dat wij als gemeente deelnemen aan de campagne. Zij vragen een officiële bevestiging van deelname.

 

Bespreking

Het college erkent het belang van een toegankelijk patrimonium en openbaar domein, maar gezien de beperkte personeelsbeschikbaarheid zal de gemeente Bertem niet deelnemen aan het tienpuntenprogramma rond toegankelijkheid.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

IT-PUNT. GUNNING VERLENGING TIJDELIJKE EXTRA ONDERSTEUNING IT-BEHEERDER N.A.V. REORGANISATIE DIENSTEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017 over de toetreding tot it-punt.
 • Collegebesluit van 11 februari 2019 over de gunning van extra ondersteuning door it-punt.
 • Offerte van it-punt van 21 mei 2019 voor de tijdelijke extra inzet van een IT-beheerder.

 

Feiten en context

 • VERA stelt sinds het najaar van 2017 één dag per week een IT-beheerder (B4-B5) ter beschikking van de gemeente, het OCMW en de gemeentelijke basisscholen.
 • Op vraag van de gemeente voorzag it-punt bovenop de reeds afgenomen 4 dagen per maand tijdelijk (tot eind juli 2019) een verhoogde inzet van een IT-beheerder voor 4 dagen extra per maand.
 • Het gemeentebestuur kan verder een beroep doen op extra ICT-ondersteuning voor de periode augustus tot en met december 2019.
 • Het tarief bedraagt 480 euro excl. btw per dag. Voor 20 dagen (voor de gehele periode augustus tot en met december 2019) komt dit neer op 20 x 480 excl. btw = 9600 euro excl. btw en excl. beheerskosten en bijdrage niet-aftrekbare btw.
 • Vanaf januari 2020 zakt de ondersteuning terug naar 4 dagen ondersteuning per maand tenzij tijdig een verlenging wordt aangevraagd.

 

Juridische gronden

 • Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
 • Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  Dit artikel handelt over de 'in-house' opdrachten. Dit soort opdrachten vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van de wet overheidsopdrachten, als de aanbestedende overheid de opdracht toevertrouwt aan een dochter (met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) die zij controleert, alsof het haar eigen diensten zijn.
 • Artikel 56 § 3, 4° en 5° van het decreet lokaal bestuur
  Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten en voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip 'dagelijks bestuur'.

 

Argumentatie

Door de integratie van gemeente en OCMW is er een tijdelijke toename aan ICT-taken die, in combinatie met de 1/5 loopbaanvermindering van de gemeentelijke projectbeheerder, de extra inzet van een externe IT-beheerder noodzakelijk maken.
Vanaf augustus 2019 zakt de ondersteuning terug naar 4 dagen ondersteuning per maand.

 

Het bestuur heeft nog tal van projecten lopen met ICT-impact. Daarom is het aangewezen om te voorzien in een verlengde inzet van een tweede IT-beheerder voor de periode augustus tot en met december 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college beslist om de opdracht te verlengen voor de tijdelijke bijkomende ondersteuning van 1 dag/week IT-beheerder bij IT-punt interlokale vereniging, Vaartdijk 3 bus 1, 3018 Wijgmaal, en dit voor de periode augustus tot en met december 2019

 

Artikel 2:

Deze opdracht wordt in 2019 verder uitgevoerd aan de kostprijs van 480 euro excl. btw per dag (excl. beheerskosten en bijdrage niet-aftrekbare btw).

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

GBS BERTEM. BESPREKING RESULTATEN TEVREDENHEIDSENQUÊTE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BERTEM.

 

Motivering

In het voorjaar van 2019 werd door de directie van de gemeentelijke basisschool in Bertem een tevredenheidsenquête gehouden bij de ouders. Deze werd gehouden om eventuele problemen aan te pakken, vragen en suggesties van de ouders te kennen en hiermee in de toekomst aan de slag te gaan.

 

Bespreking

Het college neemt kennis van de resultaten van de tevredenheidsenquête.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

AANKOOP COLLECTIEMATERIALEN VOOR DE BIBLIOTHEEK. OPENING OFFERTES.

 

Motivering

Het college keurde op 27 mei 2019 het bestek, de raming, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor de opdracht "Aankoop collectiematerialen voor de bibliotheek" goed. De raming bedraagt 105 000 euro excl. btw of 114 900 euro incl. btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de ontvangen offertes voor de aankoop van collectiematerialen voor de bibliotheek.

 

Volgende offertes werden ontvangen:

         Hybrik bvba - Stripwinkel Het Besloten Land

         bvba De Gestreepte Feniks

         Gobelijn Strips bvba

         Standaard Boekhandel nv

         Muziek-Al.

 

Het college geeft opdracht aan de facilitaire dienst om de offertes verder te onderzoeken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

LEVERING VAN WARME MAALTIJDEN AAN DE GEMEENTESCHOLEN. OPENING OFFERTES.

 

Motivering

Het college keurde op 27 mei 2019 het bestek, de raming, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Levering van warme maaltijden aan de gemeentescholen" goed. De raming bedraagt 149 880 euro excl. btw of 158 872,80 euro incl. btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de ontvangen offertes voor de levering van warme maaltijden aan de gemeentescholen.

 

Volgende offertes werden ontvangen:

         Hanssens, Koningin Fabiolastraat 130, 8560 Gullegem

         Delimeal, Victor Heylenlei 41, 2530 Boechout.

 

Het college geeft opdracht aan de facilitaire dienst om de offertes verder te onderzoeken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

BELASTINGEN. UITVOERBAARVERKLARING BELASTINGKOHIER LEEGSTAND 2018.

 

Feiten en context

         Vanaf aanslagjaar 2014 worden er gemeentelijke belastingen geheven op de woningen en/of gebouwen opgenomen in het leegstandsregister.

 

Juridische gronden

         Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

         Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

         Wetboek van de inkomstenbelastingen
Hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek zijn van toepassing voor zover dit niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreft.

         Het decreet van 27 maart 2009 over het grond- en pandenbeleid
Volgens dit decreet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2010 verplicht een register van leegstaande gebouwen en woningen bij te houden (leegstandsregister) en zijn de gemeenteraden autonoom gemachtigd tot het heffen van een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die zijn opgenomen in het leegstandsregister.

         Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels over het leegstandsregister.
Dit besluit wijzigt ook het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 over de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen.

         Raadsbesluit van 24 oktober 2017 over de goedkeuring opname van gebouwen en woningen in het leegstandsregister en heffingsreglement.

 

Argumentatie

De heffing is verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de datum van de eerste verjaardag (datum van opname in het leegstandsregister).

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

1419/002/003/002/006

73740000/0020

€ 30 000

€ 40 000

 

 

Bijlagen

         Belastingkohier leegstaande woningen en gebouwen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college stelt het belastingkohier op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 40 000 euro.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

BUURTFEESTEN. SUBSIDIE BUURTFEEST GRAUWE STEENWEG EN KOUTER.

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraagformulier voor ondersteuning van buurtfeesten, ingediend door Francis Van Werde en François Van Gansen op 15 juni 2019.

 

Feiten en context

         Het buurtfeest zal plaatsvinden op 1 september 2019 in Bertem Natuur, Oude Baan 19. Aan de deelnemers wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd. De beoogde doelgroep zijn de bewoners van de Grauwe Steenberg en de Kouter

         De aanvragers vragen de subsidie voor een buurtfeest.

 

Juridische gronden

         Raadsbesluit van 23 november 2010 over het subsidiereglement voor buurtfeesten, aangepast op 25 oktober 2011 en op 17 november 2015.
Dit subsidiereglement voorziet een subsidie van 150 euro voor de organisatie van een buurtfeest.

 

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden vermeld in het subsidiereglement. Eén maand na het buurtfeest moeten de aanvragers een factuur van minstens 150 euro en een voorbeeld van het promotiemateriaal aanleveren aan de dienst vrije tijd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0710/64900700

1419/002/001/007/002

€ 3000

€ 2100

€ 150

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college beslist om de subsidie van 150 euro toe te kennen aan het buurtfeest van de Grauwe Steenberg en de Kouter.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

BUURTFEESTEN. SUBSIDIE BUURTFEEST ORMENDAAL.

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraagformulier voor ondersteuning van buurtfeesten, ingediend door Gunther Hanssens en Luc Van Asbroeck op 16 juni 2019.

 

Feiten en context

         Het buurtfeest zal plaatsvinden op 18 augustus 2019 in de Ormendaal. Aan de deelnemers wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd. De beoogde doelgroep zijn de bewoners van de de Ormendaal. De aanvragers vragen de subsidie voor een buurtfeest.

 

Juridische gronden

         Raadsbesluit van 23 november 2010 over het subsidiereglement voor buurtfeesten, aangepast op 25 oktober 2011 en op 17 november 2015.
Dit subsidiereglement voorziet een subsidie van 150 euro voor de organisatie van een buurtfeest.

 

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden vermeld in het subsidiereglement. Eén maand na het buurtfeest moeten de aanvragers een factuur van minstens 150 euro en een voorbeeld van het promotiemateriaal aanleveren aan de dienst vrije tijd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0710/64900700

1419/002/001/007/002

€ 3000

€ 1950

€ 150

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college beslist om de subsidie van 150 euro toe te kennen aan het buurtfeest in de Ormendaal.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

BUURTFEESTEN. SUBSIDIE BUURTFEEST NOLLEKENSSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraagformulier voor ondersteuning van buurtfeesten, ingediend door Willy De Keyzer en Ronald Craps op 18 juni 2019.

 

Feiten en context

         Het buurtfeest zal plaatsvinden op 3 augustus 2019 op de Nollekensstraat. Aan de deelnemers wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd. De beoogde doelgroep zijn de bewoners van de Nollekensstraat, Eksterenberg en Bronstraat.

         De aanvragers vragen de subsidie voor een buurtfeest.

 

Juridische gronden

         Raadsbesluit van 23 november 2010 over het subsidiereglement voor buurtfeesten, aangepast op 25 oktober 2011 en op 17 november 2015.
Dit subsidiereglement voorziet een subsidie van 150 euro voor de organisatie van een buurtfeest.

 

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden vermeld in het subsidiereglement. Eén maand na het buurtfeest moeten de aanvragers een factuur van minstens 150 euro en een voorbeeld van het promotiemateriaal aanleveren aan de dienst vrije tijd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0710/64900700

1419/002/001/007/002

€ 3000

€ 1800

€ 150

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college beslist om de subsidie van 150 euro toe te kennen aan het buurtfeest in de Nollekensstraat.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

BESTRIJDING MUIZEN EN RATTEN. GOEDKEURING AANKOOP EN BEDELING VAN RODENTICIDEN.

 

Voorgeschiedenis

         Brief van FOD Volksgezondheid van 13 maart 2019 over het gebruik van rodenticiden.

 

Feiten en context

         Door het groot aantal meldingen van inwoners over ratten en muizen, konden inwoners gratis 10 zakjes rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) afhalen bij de dienst openbare werken voor op eigen terrein en dit om de 3 maanden. Deze bestrijdingsmiddelen (Rodex-G-graan en Rodex-G-bloc) hebben een concentratie actieve stof van 50 ppm.

Een rattennest dat zich op openbaar domein of aan een waterloop bevindt, kan gemeld worden aan de dienst openbare werken. Afhankelijk van het type waterloop zal de bestrijding gebeuren door de gemeente of door de provincie. Dit gebeurt enerzijds met chemische bestrijdingsmiddelen en anderzijds door middel van het uitzetten van lokdozen.

 

Juridische gronden

         Verordening nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden

         Het besluit van de Vlaamse regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

         Het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden.

         Verordening 2016/1179 van de Europese Commissie van 19 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang
Naar aanleiding van de herziening van de classificatie van de rodenticiden type anticoagulantia, die is gepubliceerd in de Verordening (EU) 2016/1179, is de toxiciteitsdrempel naar beneden herzien. Daarom kunnen alle anticoagulantia met een concentratie aan werkzame stoffen van 0,003% of meer (gelijk aan 30 ppm) niet langer in de handel worden gebracht voor gebruik door het grote publiek. Alleen professionelen kunnen deze producten gebruiken.

 

Adviezen

         Er zijn geen externe adviezen vereist.

 

Argumentatie

Het huidige gebruikte ratten- en muizenvergif (Rodex-G-graan en Rodex-G-bloc) is sinds 1 maart 2018 in het gesloten circuit terechtgekomen wegens een te hoge concentratie aan werkzame stof namelijk 50 ppm bromadialone.

De gemeente mag nog wel op vraag van inwoners rodenticiden bedelen die in het vrije circuit verkrijgbaar zijn en die de concentratie van actieve stof van 30 ppm niet overschrijdt. De voor particulieren toegelaten rodenticiden mogen enkel in huis of in de nabijheid van woningen gebruikt worden. Ze mogen in geen geval preventief gebruikt worden.

Een pesticidevrij alternatief dat toegepast kan worden naast de bedeling van rodenticiden, is het uitzetten van lokdozen op het openbaar domein op plaatsen waar er meldingen worden gemaakt van een rattenplaag.

Voorstel bestrijding van ratten- en muizenvergif:

         Aankoop van een chemisch bestrijdingsmiddel namelijk Rodi Bro Pasta (toelatingsnummer BE2017-0001) met als actieve stof Brodifacum 25 ppm

         Aankoop van bijkomende lokdozen voor ratten en muizen.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

0984/60090100

€ 1500

€ 1130,10

€ 1130,10

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De inwoners kunnen kosteloos ratten- en muizenvergif uit het vrije circuit verkrijgen via de gemeente. Per kwartaal zal maximaal de hoeveelheid ratten- en muizenvergif dat noodzakelijk is voor de bestrijding van 1 nest ratten/muizen, per adres worden verdeeld. Deze hoeveelheid is afhankelijk van het product dat verdeeld zal worden en wordt bepaald in samenspraak met de diensten omgeving en openbare werken.

 

Artikel 2:

De bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen kunnen tijdens de openingsuren aan de onthaalbalie van het gemeentehuis worden bekomen. Telkens wordt informatie meegegeven waarmee rekening moet worden gehouden voor, tijdens en na het gebruik van een rodenticiden. Er zal een register worden bijgehouden om het overzicht van bedeling te behouden.

 

Artikel 3:

Het register wordt maandelijks geanalyseerd. Indien er uit een bepaalde buurt verschillende inwoners ratten- en muizenvergif komen halen, zullen in die buurt extra lokdozen op het openbaar domein worden uitgezet door de dienst openbare werken.

 

Artikel 4:

De gemeente zal zich registeren als ‘professional’ bij FOD Volksgezondheid om de mogelijkheid te creëren om de bestrijdingsmiddelen te kunnen gebruiken uit het gesloten circuit.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING GEEN-STRAAT 5A TE 3060 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Boogaerts Peter en Boogaerts Koen heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Geen-straat 5A te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 598a met als dossiernummer 105835.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Geen-straat 5A INBRTM188063

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Geen-straat 5A te 3060 Bertem, afdeling 1 sectie A nummer 598a, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE DOORTOCHT FIETSTOCHT WTC TILT VZW OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Schriftelijke aanvraag op 29 mei 2019 van Marc Deckers, handelend in naam van wielerclub WTC Tilt vzw, met maatschappelijke zetel Vrijgeweidestraat 62 te 2800 Mechelen, om op zondag 25 augustus 2019 met hun recreatieve fietstocht het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen en om signalisatie te plaatsen.

 

Feiten en context

 • Deze recreatieve fietstocht gaat door op zondag 25 augustus 2019 en start vanuit Mechelen tussen 7.00 uur en 11.00 uur.
 • Voor dit evenement worden 900 deelnemers verwacht.
 • De club WTC Tilt vzw is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond.
 • De organisatie en de deelnemers zijn verzekerd volgens de voorwaarden die bepaald zijn in het decreet op de sportfederaties.
 • De deelnemers hebben de keuze uit uit vier afstanden: 120 km, 90 km, 60 km of 40 km.
 • Het parcours doorkruist de gemeente op drie plaatsen:
  • Meerbeeksesteenweg, Blokkenstraat, Nijvelsebaan, Korbeekse Kerkstraat en Stationsstraat
  • Neerijse steenweg en Stationsstraat
  • Raffelberg, Nollekensstraat, Dorpstraat, Boskee en Everbergsesteenweg.

 

Juridische gronden

 • Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

 • Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, inzonderheid afdeling 3, de artikels 5-7-9 en 10 en afdeling 5.
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
 • De wegcode (KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
 • MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 • MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
 • Artikel 5 van het raadsbesluit van 29 augustus 2016 over de retributie voor inname van het openbare domein bij werken.
  Van de retributie is vrijgesteld, de inname van het openbaar domein nodig voor de organisatie van sportwedstrijden, optochten (bv. carnavalstoet) en manifestaties van culturele, sportieve, educatieve of sociale aard op de openbare weg.

 

Argumentatie

Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kan niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om op zondag 25 augustus 2019 tussen 9.00 uur en 20.00 uur in de gemeente Bertem een recreatieve fietstocht te organiseren.

De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:

 • alle deelnemers aan de tocht moeten het verkeersreglement respecteren;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van het overgebleven afval gerelateerd aan de activiteit;
 • het gemeentebestuur van Bertem zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongevallen en wendt alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af;
 • Toezichters mogen de deelnemers aanwijzingen geven, zij hebben geen politionele bevoegdheid (zij kunnen geen richtlijnen geven) ten aanzien van andere weggebruikers.

 

Artikel 2:

Aan de organisator wordt toelating gegeven om vanaf 20 augustus 2019 wegwijzers, pijlen of bewegwijzering aan te brengen langsheen gemeentewegen, voor zover zij geen hinder veroorzaken met de bestaande verkeerssignalisatie.

Ze moeten, samen met het bevestigingsmateriaal, verwijderd worden binnen de 48 uren na het einde van het evenement.

 

Artikel 3:

Dit besluit wordt van kracht op zondag 25 augustus 2019 om 9.00 uur en het blijft van kracht tot zondag 25 augustus om 20.00 uur.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE ORGANISATIE JEFKES, PEKES EN MEKES NR 1 OP 30 JUNI 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Schriftelijke aanvraag op 25 mei 2019 van Stijn Van Pee, Dorpstraat 436 te 3061 Leefdaal, handelend in naam van "Jefkes, Pekes en Mekes nr 1" om op zondag 30 juni 2019 de jaarlijkse folkloristische koningsschieting  te mogen organiseren en om hiervoor het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen met een stoet.

 

Feiten en context

 • De “Jefkes, Pekes en Mekes nr 1” van Leefdaal houden hun jaarlijkse folkloristische koningsschieting op zondag 30 juni 2019.
 • Zij komen samen aan het "Pallekeshof" te Leefdaal om 8.00 uur.
 • Omwille van de grote afstanden zullen zij in de voormiddag delen van de route met bussen afleggen.
 • Zij vertrekken om 8.30 uur naar de Tervuursesteenweg 545 om hun koning van de Jefkes 2018 af te halen.
 • Daarna gaan zij naar de Hondsbergen 38 waar zij de koningin van de Mekes ophalen.
 • Daarna gaan zij aan de Korbeekstraat 30 waar zij de koning van de Pekes ophalen.
 • Rond 11 uur begroet de stoet de burgemeester en de gemeentemandatarissen aan het “Oud-gemeentehuis” van Leefdaal.
 • Daarna gaan zij naar het kasteel aan de Boskee, omstreeks 12.00 uur komen zij aan aan de schuttersweide.
 • Het parcours van de stoet na de koningsschieting hangt af van de nieuwe koningen 2019, zij gaan ook langs bij de "Carrefour" aan de Neerijse steenweg en bij “bakkerij Michotte” aan de Dorpstraat.
 • De stoet eindigt rond 18.00 uur in “het Pallekeshof” aan de Dorpstraat met een barbecue.
 • Zij vragen de nodige politiebegeleiding.

 

Juridische gronden

 • Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

 • Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, inzonderheid afdeling 3, de artikels 5-7-9 en 10 en afdeling 5.
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
 • De wegcode (KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
 • Artikel 5 van het raadsbesluit van 29 augustus 2016 over de retributie voor inname van het openbare domein bij werken.
  Van de retributie is vrijgesteld, de inname van het openbaar domein nodig voor de organisatie van sportwedstrijden, optochten (bv. carnavalstoet) en manifestaties van culturele, sportieve, educatieve of sociale aard op de openbare weg.

 

Argumentatie

Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kan niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager, "Jefkes, Pekes en Mekes nr 1” van Leefdaal, wordt toelating verleend om op zondag 30 juni 2019 tussen 7.30 uur en 20.00 uur de jaarlijkse folkloristische koningsschieting te organiseren en het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen met een stoet.

De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:

 • alle deelnemers aan de tocht moeten het verkeersreglement respecteren;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de stoet en heeft hiervoor een verzekering afgesloten;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van het overgebleven afval gerelateerd aan de activiteit;
 • het gemeentebestuur van Bertem zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongevallen en wendt alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af;
 • om de veiligheid van deelnemers en andere weggebruikers te garanderen, duidt de organisatie toezichters aan die de deelnemers aanwijzingen mogen geven, zij hebben geen politionele bevoegdheid (zij kunnen geen richtlijnen geven) ten aanzien van andere weggebruikers.

 

Artikel 2:

De politiezone zorgt voor politiebegeleiding, enkel in de voormiddag.

 

Artikel 3:

Bijstand van de politiezone in de namiddag tot 19.00 uur kan, indien nodig, aangevraagd worden via het centraal onthaal: 02 766 17 11 of 02 766 17 16.

Indien de stoet in de namiddag over de Tervuursesteenweg gaat, moet er politiebegeleiding gevraagd worden.

 

Artikel 4:

Dit besluit wordt van kracht op zondag 30 juni 2019 om 7.30 uur en het blijft van kracht tot zondag 30 juni 2019 om 20.00 uur.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE ORGANISATIE KONINGSSCHIETING JEFKES EN MAMERS NR 2 OP 7 JULI 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Schriftelijke aanvraag op 30 mei 2019 van Geert Meyers, Elzenstraat 2 te 3061 Leefdaal, handelend in naam van "Jefkes en Mamers nr 2" om op zondag 7 juli 2019 de jaarlijkse folkloristische koningsschieting te mogen organiseren en om hiervoor het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen met een stoet.

 

Feiten en context

 • De “Jefkes en Mamers nr 2” van Leefdaal houden hun jaarlijkse folkloristische koningsschieting op zondag 7 juli 2019.
 • Zij komen samen aan de Vlieg-In vanaf 8.00 uur.
 • Zij vertrekken om 9.20 uur in stoet naar de Veldbloemenlaan om de koning van de Jefkes 2018 af te halen.
 • Daarna gaan zij naar de Theo Wautersstraat waar de koning van de Mamers opgehaald wordt.
 • Rond 11 uur begroet de stoet de burgemeester en de gemeentemandatarissen aan het “Oud-gemeentehuis” van Leefdaal.
 • Daarna gaan zij naar het kasteel aan de Boskee, omstreeks 12.00 uur komen zij aan aan de schuttersweide.
 • Het parcours van de stoet na de koningsschieting hangt af van de nieuwe koningen 2019, zij gaan ook langs bij de "Carrefour" aan de Neerijse steenweg en café ‘t Pallekeshof in de Dorpstraat. Mogelijk wordt een beroep gedaan op bussen "indien het ietwat ver is".
 • De stoet eindigt in ’t Moleke aan de Dorpstraat met een barbecue.
 • Zij vragen de nodige politiebegeleiding zowel in de voor- als namiddag.

 

Juridische gronden

 • Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

 • Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, inzonderheid afdeling 3, de artikels 5-7-9 en 10 en afdeling 5.
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
 • De wegcode (KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
 • Artikel 5 van het raadsbesluit van 29 augustus 2016 over de retributie voor inname van het openbare domein bij werken: Van de retributie is vrijgesteld, de inname van het openbaar domein nodig voor de organisatie van sportwedstrijden, optochten (bv. carnavalstoet) en manifestaties van culturele, sportieve, educatieve of sociale aard op de openbare weg.

 

Argumentatie

Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kan niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager, "Jefkes en Mamers nr 2” van Leefdaal wordt toelating verleend om op zondag 7 juli 2019 tussen 7.30 uur en 20.00 uur de jaarlijkse folkloristische koningsschieting te organiseren en het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen met een stoet.

De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:

 • alle deelnemers aan de tocht moeten het verkeersreglement respecteren;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de stoet en heeft hiervoor een verzekering afgesloten;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van het overgebleven afval gerelateerd aan de activiteit;
 • het gemeentebestuur van Bertem zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongevallen en wendt alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af;
 • om de veiligheid van deelnemers en andere weggebruikers te garanderen, duidt de organisatie toezichters aan die de deelnemers aanwijzingen mogen geven, zij hebben geen politionele bevoegdheid (zij kunnen geen richtlijnen geven) ten aanzien van andere weggebruikers.

 

Artikel 2:

De politiezone zorgt voor politiebegeleiding, enkel in de voormiddag.

 

Artikel 3:

Bijstand van de politiezone in de namiddag tot 19.00 uur kan aangevraagd worden via het centraal onthaal: 02 766 17 11 of 02 766 17 16.

Indien de stoet in de namiddag over de Tervuursesteenweg gaat, moet er politiebegeleiding gevraagd worden.

 

Artikel 4:

Dit besluit wordt van kracht op zondag 7 juli 2019 om 7.30 uur en het blijft van kracht tot zondag 7 juli 2019 om 20.00 uur.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE ORGANISATIE VAN EEN RONDRIT VOOR MOTOREN OP 10 AUGUSTUS 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Schriftelijke aanvraag op 10 augustus 2019 van Jessy Genouw, wonende Sint-Elooisweg 30 te 2820 Rijmenam, om op zaterdag 10 augustus 2019 en zondag 11 augustus 2019 een rondrit voor motoren te mogen organiseren en om hiervoor het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen en om verkeerssignalisatie te plaatsen.

 

Feiten en context

 • Deze rondrit voor motoren gaat door op zaterdag 10 augustus 2019 en zondag 11 augustus 2019.
 • Deelnemers vertrekken vanuit Rijmenam tussen 9.00 uur en 11.00 uur voor een individuele rit van 180 km, zij zijn individueel verantwoordelijk.
 • De rondrit doet de gemeente Bertem aan vanuit Huldenberg via de Neerijse steenweg, Dorpstraat, Boskee en de Everbergsesteenweg te 3061 Leefdaal.
 • Zij vragen om wegwijzers te mogen aanbrengen volgens de wettelijke bepalingen. De signalisatie van de omloop gebeurt op vrijdag 9 augustus 2019. Ze wordt verwijderd op maandag 12 augustus 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

 • Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, inzonderheid afdeling 3, de artikels 5-7-9 en 10 en afdeling 5.
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
 • De wegcode (KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

 

Argumentatie

Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om op zaterdag 10 augustus 2019 en zondag 11 augustus 2019 met een rondrit voor motoren het grondgebied van de gemeente Bertem te doorkruisen via de Neerijse steenweg, Dorpstraat, Boskee en de Everbergsesteenweg te 3061 Leefdaal.

 

Artikel 2:

De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:

 • alle deelnemers aan de tocht moeten het verkeersreglement respecteren;
 • de organisator is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van het overgebleven afval gerelateerd aan de activiteit;
 • het gemeentebestuur van Bertem zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongevallen en wendt alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af;
 • toezichters mogen de deelnemers aanwijzingen geven, zij hebben geen politionele bevoegdheid (zij kunnen geen richtlijnen geven) ten aanzien van andere weggebruikers.

 

Artikel 3:

Aan de organisator wordt toelating gegeven om op vrijdag 9 augustus 2019 wegwijzers, pijlen of bewegwijzering aan te brengen langsheen gemeentewegen, voor zover zij geen hinder veroorzaken met de bestaande verkeerssignalisatie.

Ze moeten, samen met het bevestigingsmateriaal, verwijderd worden voor woensdag 14 augustus 2019.

 

Artikel 4:

Dit besluit wordt van kracht op zaterdag 10 augustus 2019 en het blijft van kracht tot zondag 11 augustus 2019.