BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 september 2019

Van 15.05 uur tot 16.10 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Schepen Marc Morris verlaat de vergadering vanaf punt 5.

Schepen Marc Morris vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

Schepen Tom Philips vervoegt de vergadering vanaf punt 10.

 


Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 26 augustus 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 26 augustus 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN CENTRAAL KERKBESTUUR VAN BERTEM VAN 21 AUGUSTUS 2019.

 

Motivering

 • Zitting van het Centraal Kerkbestuur van Bertem op 21 augustus 2019.
 • Artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag van de vergadering bezorgd aan het gemeentebestuur.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de notulen van het Centraal Kerkbestuur van Bertem van 21 augustus 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt bestelbonnummer 2019/00551 goed voor een totaal bedrag van 2475 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/02667 tot en met nr. 2019/02721 voor een totaal bedrag van 30 853,15 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK. KENNISNEMING DEFINITIEVE CULTUURNOTA VOOR DE SUBSIDIEAANVRAAG VOOR HET INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK EN AGENDA EERSTE RAAD VAN BESTUUR.

 

Voorgeschiedenis

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018 over de goedkeuring van de procesbegeleiding in het kader van intergemeentelijke samenwerking vrijetijdswerking regio Druivenstreek

         College van 25 maart 2019 waar het voorstel van de statuten voor de intergemeentelijke projectvereniging besproken werd omdat het decreet bovenlokale cultuurwerking eist dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband de vorm aanneemt van een vereniging met rechtspersoonlijkheid

         Principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019 om de maatschappelijke zetel van de projectvereniging Druivenstreek in Bertem op te nemen

         Beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2019 over de goedkeuring van de oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek met de lokale besturen Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren

         Beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2019 over de afvaardiging van leden in de raad van bestuur van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek

 

Feiten en context

         Einde maart 2018 werd in naam van de lokale besturen Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem door gemeente Tervuren een dossier ingediend op het transitiereglement. Het ingediende project had tot doel: “te onderzoeken of het interessant is om een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor de vrijetijdssector van de regio Druivenstreek met middelen van het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking op te starten, en hoe een bovenlokale samenwerking er zou kunnen uitzien zonder de eigenheid te verliezen van elke gemeentelijke context, en waarbij we participatie aan het vrijetijdsleven voor zo veel mogelijk burgers faciliteren.”

         Dankzij de toekenning van subsidies in het kader van het transitiereglement waren er middelen om begin september 2018 trajectbegeleider Iris Steen aan te stellen om het onderzoekstraject te leiden met een stuurgroep waarbij elke betrokken gemeentelijke vrijetijdsdienst iemand afvaardigde samen met de centrumleider van GC De Bosuil.

         Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van het decreet bovenlokale cultuurwerking ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Minimaal 4 gemeenten uit eenzelfde regio dienen een samenwerkingsverband aan te gaan. Hiervoor dient:

º         de projectvereniging opgestart te zijn.

º         een cultuurnota ingediend te worden tegen uiterlijk 1 oktober 2019 voor de subsidieperiode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.

         In de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2019 over de goedkeuring van de oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek met de lokale besturen Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren werd tevens de ontwerp-cultuurnota ‘bovenlokale samenwerking vrije tijd in de Druivenstreek’ goedgekeurd. De definitieve versie is nu helemaal klaar. Deze wordt voor 1 oktober 2019 ingediend via de KIOSK applicatie van Departement Cultuur, Jeugd en Media. De procesbegeleiding door Iris Steen is hiermee ook afgerond.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur, artikel 56, §3

         Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

         Besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 2018 betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

 

Argumentatie

Het is aangewezen dat het college van burgemeester een schepenen kennisneemt van de definitieve cultuurnota en de agenda van de eerste raad van bestuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Vrijetijdswerking Druivenstreek.

Elke deelnemende gemeente moet eveneens een ondertekende verklaring op eer (hier als bijlage) toevoegen aan de aanvraag voor werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

 

Bijlagen

         definitieve cultuurnota

         verklaring op eer (te ondertekenen)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de definitieve cultuurnota die zal ingediend worden voor 1 oktober 2019 als subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Vrijetijdsregio Druivenstreek.

 

Artikel 2:

Het college machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om de bijgevoegde verklaring op eer over de financiële bijdrage van de gemeente Bertem te ondertekenen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de eerste raad van bestuur van de projectvereniging die zal plaatsvinden op donderdag 12 september 2019 om 18 uur in Bertem:

         Kennisneming van de oprichting

         Kennisneming van de doelstellingen van de projectvereniging (statuten)

         Aanduiden voorzitter projectvereniging en dagelijks bestuur

         Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor de Vrijetijdsregio Druivenstreek

         Praktische afspraken: waar vergaderen, timing?

         Goedkeuring en ondertekening overeenkomst met vzw De Rand

         Aanduiden tijdelijke secretaris

         Functioneren stuurgroep

         Terugkoppelen plan naar stakeholders en partners. Voorstel stuurgroep:

º         presentatie op alle adviesraden

º         deze presentatie per e-mail bezorgen aan alle professionele stakeholders

º         persbericht bij positief subsidiebesluit

         Varia

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

WZC SINT-BERNARDUS. BESPREKING AANVRAAG SPONSORING.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van 22 augustus 2019 van Woonzorgcentrum Sint Bernardus met de vraag om de aankoop van aangepaste fietsen te sponsoren.

 

Feiten en context

         Woonzorgcentrum Sint Bernardus Bertem streeft naar een steeds grotere kwaliteit van het wonen en leven van de bewoners. Onder het thema 'Bewegen is gezond, voor iedereen!' helpt het mensen om zich lichamelijk en mentaal fitter te voelen en krijgt men energie. Door de aankoop van een elektrische duo- en rolstoelfiets kunnen bewoners onder begeleiding de omgeving van het woonzorgcentrum verkennen.

         Dankzij de medewerking en de financiële steun van bedrijven, ondernemers, leveranciers en privépersonen kunnen ze hun werking voor de bewoners en hun families nog beter uitbouwen. Daarom zijn zij op zoek naar sponsors voor dit project.

 

Argumentatie

Op de vraag voor sponsoring kan niet ingegaan worden omdat deze vraag niet kan gekaderd worden binnen een subsidiereglement.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college vindt het een waardevol project, maar de aanvraag past niet in een bestaand subsidiereglement. Wel zal het college het project aanbevelen aan enkele organisaties die de opbrengst van hun evenement wensen te schenken aan goede doelen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

LANDINRICHTING PLATEAU VAN MOORSEL. BESPREKING INSCHRIJVINGSPRIJZEN AANBESTEDING INRICHTINGSPROJECT 'VOERLIJNEN'.

 

Motivering

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 september 2010 een positief advies uitgebracht op het ontwerp van inrichtingsplan 2 'Voerlijnen', opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Over de financiële bijdrage bestond toen nog geen akkoord. Een afgeslankt voorstel van de maatregelen werd voorgelegd de gemeenteraad op 17 december 2013. Die stemde in met het afgeslankte voorstel en het financieringsplan.

 

In het raadsbesluit van 2013 werd een financieringsbelofte gedaan voor de volgende maatregelen, die uitgevoerd worden door de Vlaamse Landmaatschappij, ten bedrage van 30 % van de werkelijke kostprijs. De resterende 70 % van de werkelijke kostprijs wordt gedragen door het Vlaamse Gewest:

1. Wandelroute Voervallei

 • 1.1 Sint-Verona

o        1.1.1 Inrichting inkomzone (trap) en verbindingswegje. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 5390,70 euro incl. btw.

 • 1.2 Leefdaal

o        1.2.1 Vervangen brug dreef. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 6788,10 euro incl. btw.

3. Ecokruispunt de Hegge

 • 3.1 Oversteekzone Dorpstraat

o        3.1.2 Aanpassing rijweg en berm (geluidsribbels en reespiegels). Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 1429,50 euro incl. btw.

 • 3.3 Lijnvormige kleine landschapselementen Hegge 10m breed

o        3.3.1 Aanleg kleine landschapselementen (houtkant + grasstrook). Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 5715 euro incl. btw.

 • 3.4 Rustzones

o        3.4.1 Inrichting rustzone erosiebekken. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 1357,50 euro incl. btw.

 

De gemeenteraad heeft zich ook akkoord verklaard met de financiering van de volgende maatregelen, die uitgevoerd worden door de Vlaamse Landmaatschappij, ten bedrage van 50 % van de werkelijke kostprijs. De resterende 50 % van de werkelijke kostprijs wordt gedragen door het Vlaamse Gewest:

 • 1. Ecokruispunt de Hegge

o        3.3 Lijnvormige kleine landschapselementen de Hegge 10m breed

 • 3.3.2 Grondverwerving in der minne of via onteigening. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 21 750 euro incl. btw.

 

Het totale aandeel van de gemeente Bertem werd geraamd op 42 431 euro incl. btw, gespreid over 4 jaar. Dit bedrag is reeds volledig opgevraagd; de vierde en laatste schijf is op 26 februari 2019 betaald.

 

Vraag aan het college

De VLM informeerde op 28 augustus 2019 de gemeente over de inschrijvingsprijzen van de goedkoopste inschrijver (van de 6) voor projecten binnen voor landinrichting IP Voerlijnen:

 

Trap St.-Verona

Laagste prijs = 19 623 euro

Dit is een meerprijs van 1655 euro t.o.v. het bedrag uit het rapport van 2014 / raming. Voor Bertem een meerprijs (30%) van 496 euro.

 

Leefdaal brug Dreef

Laagste prijs = 52 492 euro

Dit is een meerprijs van 29 865 euro t.o.v. het bedrag uit het rapport van 2014 / raming. Voor Bertem een meerprijs (30%) van 8960 euro.

 

Hierbij heeft de VLM zelf de bedenking dat het wel een heel dure brug wordt. Het is mogelijk wel een realistische prijs omwille van technisch moeilijke uitvoering en strengere randvoorwaarden (opletten met beschadiging dreef en smalle toegang, dus werken met kleine machines).

 

De Hegge

Up-to-date raming uitvoering maatregelen = 34 722 euro

Dit is een meerprijs van 6382 euro t.o.v. het bedrag uit het rapport van 2014. Voor Bertem een meerprijs (30%) van 1915 euro.

 

Kostprijs verwervingen (co-financiering gemeente = 50%):

De aankoop van 1,43 ha stroken langs de Hegge kost 49 880 euro. In 2014 was dit geraamd op 43 500 euro (toen aan een prijs van 3 euro/m²). De kost is uiteindelijk 3,50 euro/m² geworden. Dit is een meerprijs t.o.v. het bedrag uit het rapport van 2014 voor Bertem (50%) van 3190 euro.

 

Samengevat komt dat voor de 3 uitvoeringsdossiers samen op een meerprijs van 14 560 euro voor Bertem. Dit is vooral te wijten aan de brug en in mindere mate aan de aankoop van gronden aan de Hegge.

 

De VLM wenst het dossier van de trap in St- Verona zo snel mogelijk te gunnen omdat de prijs goed is. De aankopen voor de Hegge zijn afgerond en het bestek voor de werken is ongeveer klaar. De VLM gaat dit binnenkort aanbesteden.

 

Dieter Devolder (VLM) vraagt aan het college of de uitvoering van de brug mag gebeuren voor dat bedrag en of het college akkoord kan gaan met deze voorlopige meerprijzen.

 

Advies financieel directeur

De financieel directeur deelt mee dat er nog geen formele toezegging kan gebeuren tot aan de goedkeuring van de nodige kredieten in het meerjarenplan 2020-2025.

In het oorspronkelijk meerjarenplan was niet zoveel gebudgetteerd hiervoor. Investeringskrediet wordt ook niet automatisch overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan. De volledige kost (incl. meerkost) moet dus worden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan.

 

Bespreking

Het college geeft akkoord met de uitvoering van de trap St.-Verona en van De Hegge.

Het college verzoekt de VLM om te onderzoeken of renovatie van de bestaande brug in de dreef niet aangewezen is.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

LANDINRICHTING PLATEAU VAN MOORSEL. BESPREKING INSCHRIJVINGSPRIJZEN AANBESTEDING INRICHTINGSPROJECT 'MISSING LINKS' EN GOEDKEURING BESTEK.

 

Motivering

Voorgeschiedenis

Op 19 november 2013 keurde de gemeenteraad het eindvoorstel en financieringsplan van het inrichtingsplan 'Missing Links' goed. Dit inrichtingsplan maakt deel uit van het Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel.

 

In het inrichtingsplan 'Missing Links' zijn de acties 2.2.4 (‘aanleg verkeersremmende infrastructuur’) en 2.2.5 (‘groenaanleg t.h.v. oversteekzone’) opgenomen. Deze zijn bij ministerieel besluit goedgekeurd (zie bijlage: ‘goedgekeurde bedragen IP Missing Links’).

De oversteekplaats wordt gerealiseerd op de Bosstraat, nabij de grens met Veltem-Beisem.

 

De gemeenteraad keurde volgende gemeentelijke bijdragen goed:

2.2 Verbinding Eikenbos-Bertembos met oversteekzone

2.2.4: Aanleg verkeersremmende infrastructuur. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 2088,65 euro incl. btw.

2.2.5: Groenaanleg t.h.v. oversteekzone. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 851,57 euro incl. btw.

Totale gemeentelijke bijdrage voor dit deelproject: 2940,22 euro. Dit kwam overeen met een bijdrage van 30% op de (in 2013) geraamde totale kost voor de oversteekzone; de resterende 70% wordt met Vlaamse middelen gesubsidieerd.

 

Op 28 augustus 2019 bezorgde de VLM het voorstel van plannen, bestek en meetstaat aan de gemeente.

 

Momenteel komt de VLM uit op een geraamde totale kostprijs van 14 900,58 euro incl. btw.

Zij achten deze raming ietwat overschat gezien de posten voor signalisatie; veel hangt af van het feit of er al dan niet tijdelijke verkeerslichten tijdens de duur van de werken gewenst zullen zijn.

Bij behoud van het maximaal subsidiepercentage van de Vlaamse overheid, betekent dit dat de resterende 30% voor de gemeente Bertem overeenkomt met een bedrag van 4470,17 euro. De andere 70% komt overeen met 10 430,40 euro (Vlaamse overheid).

Deze nieuwe raming ligt 1529,95 euro hoger dan de oorspronkelijke.

 

De betaling van het gemeentelijk aandeel zal pas in de loop van 2020 gevraagd worden.

 

VLM mikt op een uitvoering van de werken eind 2019/begin 2020.

 

Vraag aan het college

Kan de gemeente instemmen met dit bestek en de geraamde bijdrage van 4470,17 euro?

 

Advies financieel directeur

Opgevraagd op 2 september 2019

 

Bespreking

Het college gaat akkoord met het bestek en met de geraamde bijdrage van 4470,17 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

CENTRUM LEEFDAAL. GOEDKEURING GEMEENTELIJK AANDEEL OPMAAK SLOOPOPVOLGINGSPLAN R2693 LEEFDAAL DORPSTRAAT 14690069.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Fluvius van 26 augustus 2019 met aanvraag gemeentegoedkeuring R2693 Bertem Dorpstraat 14690069

 

Feiten en context

 • In het kader van de verschillende lopende projecten voor de heraanleg van Centrum Leefdaal moeten nog een aantal studies (onderzoeken) uitgevoerd worden om aan de meest recentste wetgevingen te voldoen:
  • Het technisch verslag (TV)
  • Archeologienota
  • Omgevingsvergunning (OMV)
  • Sloopopvolgingsplan (SOP)
  • Bemalingsnota.
 • Afhankelijk van contracten ligt de financiering bij 1 partij (bv. Fluvius, Bertem) of is er een verdeelsleutel tussen de verschillende partijen.
 • Deze aanvraag van Fluvius heeft betrekking op de opmaak van het sloopopvolgingsplan (SOP) van het dossier 14690067-Dorpstraat (Blankaart - grens Tervuren). Het SOP dient ervoor dat opgebroken materialen als Laag Milieu Risico Puin beschouwd mogen worden, waardoor de eenheidsprijzen voor opbraak van wegenis beperkt zullen blijven.
 • Fluvius heeft hiervoor een prijsvraag gedaan bij het studiebureau Sweco dat is aangesteld als ontwerper voor het wegenis- en rioleringsproject (in bijlage).
 • Aangezien de gemeente een aandeel heeft in deze studiekosten, wordt het voorstel ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeente. Nadien zal Fluvius de opdracht pas gunnen.
 • Fluvius komt tussen in de kosten voor de opmaak van het SOP a rato van het aandeel FSH tot totale kost wegenis.
 • Om reden van eenvoud en uniformiteit is de verhouding bepaald op 40/60, zijnde 40% ten laste van Fluvius en 60% ten laste van de gemeente.
 • Fluvius vraagt aan de gemeente Bertem goedkeuring voor haar aandeel van 60% van 2910,00 euro excl. btw, zijnde 1746,00 euro excl. btw.
 • Anders dan vermeld in de e-mail van Fluvius, gaat dit dossier nog niet in aanbesteding. Sweco moet nog aanpassingen doen aan het voorontwerp (opmerkingen VMM).

 

Juridische gronden

 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/003/001/001

0200/22400007

€ 110 000 na BW1 (GR sept.)

€ 110 000 na BW1 (GR sept.)

€ 2112,66

 

 

Bijlagen

 • Bestek Prijsvragen SOP
 • R 2693 Standaardprijzen Bertem Dorpstr SOP

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college neemt kennis van de raming voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan van het dossier 14690067-Dorpstraat (Blankaart - grens Tervuren), waarvoor studiebureau Sweco een offerte heeft ingediend.

 

Artikel 2:

Het college keurt het gemeentelijk aandeel ter waarde van 1746,00 euro excl. btw of 2112,66 euro incl. btw goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN. GOEDKEURING AANVRAAG AFWIJKING GELUIDSNORMEN APRÈS-SKITEAM LEEFDAAL TOT 95 DB(A).

 

Voorgeschiedenis

 • Aanvraag van een uitzondering op de geluidsnormen, opgenomen in Vlarem 2, van 12 augustus 2019 van Annelies Clerinx, Dorpstraat 371 in 3061 Leefdaal, namens Après-Skiteam Leefdaal vzw.

 

Feiten en context

         De aanvrager vraagt een uitzondering tot 95 dB(A) voor een evenement op de parking van café Pallekeshof, Dorpstraat 526 in 3061 Leefdaal in openlucht op 11 januari 2020 van 21 tot 2 uur.

         De organisator van de muziekactiviteit kan een geluidsmeter aanvragen bij de provincie Vlaams-Brabant. Hij kan hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen via de gemeentelijke website.

 

Juridische gronden

         Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem 2).

º         Artikel 5.32.2.2bis: het college kan een muziekactiviteit in feestzalen en lokalen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

º         Artikel 6.7.3.§3: het college kan een muziekactiviteit in een tent, in de openlucht, in bepaalde openbare inrichtingen en in private inrichtingen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

         Artikel 6 van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014.
Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht of meldingsplicht uitvoeren, exploiteren of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering eraan doen.

 

Argumentatie

In een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare, ingedeelde inrichting en op private inrichtingen mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden tenzij het college hiervoor toelating heeft gegeven.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Après-Skiteam Leefdaal vzw, Dorpstraat 526 in 3061 Leefdaal, om het maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) te overschrijden tijdens een Après-Ski Party op de parking van café Pallekeshof, Dorpstraat 526, 3061 Leefdaal, in openlucht op 11 januari 2020 van 21 tot 2 uur.

 

Artikel 2:

De exploitant dient de voorwaarden opgenomen in artikel 5.32.2.2bis §1van Vlarem 2 strikt na te leven:

 • maximale geluidsniveau: LAeq,15 min =95 dB(A)
 • continu meten en zichtbaar maken van LAeq,15 min of LAmax,slow of gebruik geluidsbegrenzer conform Vlarem.

 

Artikel 3:

Deze toelating kan te allen tijde worden ingetrokken als blijkt dat de voorwaarden van de verleende toelating niet worden nageleefd.

 

Artikel 4:

De organisator dient uiterlijk 5 dagen voor het evenement een informatiebrief te bedelen bij de bewoners binnen een straal van 200 m van het evenement. Hierin moet een gsm-nummer vermeld zijn waarop omwonenden de organisator tijdens het evenement kunnen contacteren. Een exemplaar van de brief moet op hetzelfde ogenblik bezorgd worden aan het gemeentebestuur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

ZWERFVUIL. GOEDKEURING ZWERFVUILPROJECT 2020.

 

Feiten en context

 • Elke gemeentelijke opruimactie kan naast het beschikbare opruimmateriaal ook jaarlijks op een subsidie van 500 euro rekenen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
 • Daarnaast kan de gemeente ook een subsidie voor projecten zwerfvuil & sluikstorten aanvragen bij de OVAM. Voor gemeenten met minder dan 30 000 inwoners bedraagt deze bijkomende tegemoetkoming maximaal 25 000 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikels 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door, op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.
  De subsidieerbare materies zijn:
  1° voorzieningen voor de preventie van afvalstoffen;
  2° bouwen, uitbreiden, aanpassen en vernieuwen van installaties voor afvalstoffenbeheer die ondermeer tot doel hebben : selectie en tijdelijke opslag, overslag, volumereductie, recyclage en hergebruik van afvalstoffen;
  3° innovatieve projecten die zijn opgezet in samenwerking met de OVAM en die leiden tot een lagere milieudruk, verbonden met het materiaalgebruik of -verbruik door het stimuleren van een duurzamer ontwerpof gebruik van producten en diensten, meer en betere selectieve inzameling, en recyclage of betere afzet van recyclaten.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de financieel directeur van 5 september 2019. Visum wordt (indien nodig) verleend bij de vastlegging van de afzonderlijke uitgaven.

 

Argumentatie

Bertem is een landelijke gemeente waar het goed is om te wonen. Het glooiende landschap oefent een sterke uitstraling uit op de talrijke wandelaars en bezoekers. Het is daarbij van belang dat het landschap niet ontsierd wordt door rondslingerend afval. De voorgestelde opruimingsacties gaan echter verder dan loutere opruiming. Zij willen ook en vooral de mensen bewust maken dat zwerfvuil achterlaten niet past.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde uitgaven

 

 

1878,70 euro

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

 

 

750 euro

 

De uitgaven zijn voorzien in 2020. De nodige kredieten worden voorzien in het budget 2020 (met nieuwe registratiesleutels).

 

 

Bijlagen

 • Project properste gemeente van België 2020

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de organisatie van de zwerfvuilactie 2020, zoals omschreven in de bijgevoegde nota 'Project properste gemeente van België 2020', goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN. GOEDKEURING AANVRAAG AFWIJKING GELUIDSNORMEN HUWELIJKSFEEST TOT 95 DB(A).

 

Voorgeschiedenis

 • Aanvraag van een uitzondering op de geluidsnormen, opgenomen in Vlarem 2, van 22 juli 2019 van Pieter Op de Beeck, wonende Dorpstraat 302 in 3061 Leefdaal.

 

Feiten en context

         De aanvrager vraagt een uitzondering tot 95 dB(A) voor een huwelijksfeest in hun tuin op 14 september 2019.

         De aanvrager wil op 13 september 2019 ook liefdesschoten laten afgaan.

         Zij zullen we voor beide gelegenheden de buren in de omtrek verwittigen via brief in de bus.

         De organisator kan gratis een geluidsmeter aanvragen bij de provincie Vlaams-Brabant.

 

Juridische gronden

         Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem 2).

º         Artikel 5.32.2.2bis: het college kan een muziekactiviteit in feestzalen en lokalen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

º         Artikel 6.7.3.§3: het college kan een muziekactiviteit in een tent, in de openlucht, in bepaalde openbare inrichtingen en in private inrichtingen toelaten waarbij onder voorwaarden het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) overschreden wordt.

         Artikel 6 van het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014.
Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht of meldingsplicht uitvoeren, exploiteren of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering eraan doen.

         Artikel 2.6.2 van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten. In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd op individuele of algemene basis toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken mits positief advies van het directoraat-generaal van de luchtvaart te bekomen door de aanvrager. In geval van een individuele toelating moet de schriftelijke aanvraag minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.

 

Argumentatie

In een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare, ingedeelde inrichting en op private inrichtingen mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden tenzij het college hiervoor toelating heeft gegeven.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college geeft toelating aan Pieter Op de Beeck, Dorpstraat 302 in 3061 Leefdaal, om het maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) te overschrijden tijdens het huwelijksfeest in de tuin, Dorpstraat 302, 3061 Leefdaal, in openlucht op 14 september 2019 van 21 tot 24 uur. Vanaf 24 uur wordt een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) toegestaan.

 

Artikel 2:

De exploitant dient de voorwaarden opgenomen in artikel 5.32.2.2bis §1 van Vlarem 2 strikt na te leven:

 • maximale geluidsniveau: LAeq,15 min =95 dB(A)
 • continu meten van LAeq,15 min of LAmax,slow of gebruik geluidsbegrenzer conform Vlarem.

 

Artikel 3:

De aanvrager krijgt de toelating om liefdesschoten te laten afgaan op 13 september 2019 vóór 22.00 uur.

 

Artikel 4:

Deze toelating kan te allen tijde worden ingetrokken als blijkt dat de voorwaarden van de verleende toelating niet worden nageleefd.

 

Artikel 5:

De organisator dient uiterlijk 5 dagen voor het evenement een informatiebrief te bedelen bij de bewoners binnen een straal van 200 m van het evenement, met inbegrip van de W. Van Vlasselaerstraat en de Korbeekstraat . Hierin moet een gsm-nummer vermeld zijn waarop omwonenden de organisator tijdens het evenement kunnen contacteren. Een exemplaar van de brief moet op hetzelfde ogenblik bezorgd worden aan het gemeentebestuur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN I.V.M. HET UITVOEREN VAN EEN VERHUIS AAN HOEK VAN DE DORPSTRAAT EN DE MEZENSTRAAT TE 3061 LEEFDAAL OP 25 SEPTEMBER 2019.

 

Voorgeschiedenis

         Schriftelijke aanvraag op 23 augustus 2019 van Uyttendaele Europese verhuizingen, Ter Heidelaan 69A te 3200 Aarschot, om met oog op het uitvoeren van een verhuis het openbaar domein in te nemen aan de Robijn, gelegen aan de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat te 3061 Leefdaal.

 

Feiten en context

         De verhuis gaat door op 25 september 2019.

 

Juridische gronden

         Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.
De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

         Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, hoofdstuk 3, inzonderheid afdeling 3 en 5.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Raadsbesluit van 29 augustus 2016 over de retributie voor inname van het openbare domein bij werken.

 

Argumentatie

Deze werken brengen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kunnen niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om op 25 september 2019 gebruik te maken van de openbare weg om een verhuis te kunnen uitvoeren aan de woning in de Robijn, gelegen aan de hoek van de Dorpsstraat en de Mezenstraat.

 

Artikel 2:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om het openbaar domein aan de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat te 3061 Leefdaal in te nemen en verkeerssignalisatie te plaatsen volgens bijgevoegd signalisatieplan Cat. 3 sterke hinder met driekleurige lichten.

 

Artikel 3:

Een verkeerslicht dient geplaatst op de Dorpstraat richting Leefdaal centrum op 10 meter van het begin van de inname.

Een tweede verkeerslicht dient geplaatst op de Dorpstraat richting Vossem op 10 meter van het begin van de inname.

 

Artikel 4:

Indien het tweede verkeerslicht om redenen van bereikbaarheid van het appartement niet op de aangegeven plaats kan geplaatst worden, moeten er aan het kruispunt vier verkeerslichten geplaatst worden.

 

Artikel 5:

De signalisatie zal door de aanvrager geplaatst en onderhouden worden zoals bepaald in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Hiervoor zal de aanvrager de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de signalisatie doorgeven aan het gemeentebestuur en aan het wijkkantoor van de lokale politiezone.

 

Artikel 6:

De aanvrager moet, vooraleer de werken te starten, ter plaatse nagaan of er geen hindernissen of beletsels zijn die de werken eventueel zouden kunnen verhinderen. Indien het geval is, mogen de werken NIET uitgevoerd worden en moeten zijn zo spoedig mogelijk contact opnemen met het gemeentebestuur van Bertem en de Politiezone Voer en Dijle.

 

Artikel 7:

Deze toelating ontslaat de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals ondermeer M.B. 07/05/1999.

De uitvoerder van de werken is volledig aansprakelijk voor de door hem aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico’s, hij verwijdert de signalisatie van de openbare weg van zodra de werkzaamheden zijn geëindigd.

 

Artikel 8:

Dit besluit wordt van kracht op 25 september 2019 vanaf 9.30 uur en het blijft van kracht tot 25 september 2019 om 17.00 uur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN I.V.M. HET UITVOEREN VAN RIOLERINGSWERKEN AAN DE PARIJSSTRAAT, DORPSTRAAT, BORSSTRAAT EN OUDE LEUVENSEBAAN TE 3060 BERTEM VAN 16 SEPTEMBER 2019 TOT 31 DECEMBER 2019.

 

Voorgeschiedenis

         Schriftelijke aanvraag op 29 augustus 2019 van Magali Vander Velpen namens DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot, om met het oog op het uitvoeren van rioleringswerken in de Parijsstraat, Dorpstraat, Borsstraat en Oude Leuvensebaan te 3060 Bertem, het openbaar domein in te nemen en verkeerssignalisatie te plaatsen van 16 september 2019 tot 31 december 2019.

 

Feiten en context

         Deze werken gaan door in de periode van 16 september 2019 tot en met 31 december 2019, gespreid in fases.

         Om te vermijden dat woningen tijdens de werken onbereikbaar worden, wordt door de aannemer voorzien in een tijdelijke weg met twee rijstroken tussen de Borsstraat en de Parijsstraat.

         De aannemer voorziet parkeerplaats aan de Borsstraat ter hoogte van de tijdelijke weg voor bewoners die tijdelijk hun woning niet kunnen bereiken.

 

Juridische gronden

         Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet.
De gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

         Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, hoofdstuk 3, inzonderheid afdeling 3 en 5.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Raadsbesluit van 29 augustus 2016 over de retributie voor inname van het openbare domein bij werken.

 

Argumentatie

Deze werken brengen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kunnen niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

 

 

Bijlagen

         190916-191231 Dalem signalisatieplan.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de aanvrager wordt toelating verleend om met het oog op het uitvoeren van rioleringswerken aan de Parijsstraat, Dorpstraat, Borsstraat en Oude Leuvensebaan te 3060 Bertem van 16 september 2019 tot en met 31 december 2019 het openbaar domein in te nemen en verkeerssignalisatie te plaatsen volgens bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 2:

De aanvrager stelt alles in het werk om de overlast voor de betrokken bewoners tot een minimum te beperken, ondermeer door:

         de werfzone te beperken tot maximaal 50 meter,

         de toegang tot de woningen buiten de werfzone te garanderen,

         de bewoners op de hoogte te houden van de vooruitgang van de werken en de daaruit voortvloeiende hinder,

         een vrije doorgang te voorzien voor voetgangers en fietsers.

 

Artikel 3:

Er wordt een omleiding voorzien voor de bewoners van het ingenomen deel van de Dorpstraat en de Borsstraat naar de Leuvenstraat via de tijdelijke weg tussen de Parijsstraat en de Borsstraat.

 

Artikel 4:

Tijdens de vergunde periode wordt in de Parijsstraat tussen de Dorpstraat en de tijdelijke weg eenrichtingsverkeer ingesteld in de rijrichting Leuvenstraat.

 

Artikel 5:

In de volledige werfzone wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de rijweg.

 

Artikel 6:

De bewoners en ondernemers van de Parijsstraat, het betrokken deel van de Dorpstraat, de Borsstraat en de Oude Leuvensebaan moeten door de aanvrager minstens 1 week voor de aanvang van de inname op de hoogte gebracht worden via een bewonersbrief.

 

Artikel 7:

De aanvrager moet, vooraleer de werken te starten, ter plaatse nagaan of er geen hindernissen of beletsels zijn die de werken eventueel zouden kunnen verhinderen. Indien het geval is, mogen de werken NIET uitgevoerd worden en moeten zijn zo spoedig mogelijk contact opnemen met het gemeentebestuur van Bertem en de Politiezone Voer en Dijle.

 

Artikel 8:

Op de werfzone moeten de contactgegevens van de verantwoordelijke van de werken en signalisatie duidelijk zichtbaar aangebracht worden.

 

Artikel 9:

Dit besluit wordt van kracht op 16 september 2019 en het blijft van kracht tot en met 31 december 2019.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

VERZEKERINGEN 2020-2024. KENNISNAME SELECTIEVERSLAG EN GOEDKEURING LASTENBOEK.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 6 juli 2018 waarin zij akkoord gaan met het samenwerkingsmodel, met de mandatering aan gemeente Kortenberg om de procedures uit te voeren en te coördineren, met de organisatie van een consultancy-opdracht en met de voorgestelde kostenverdeling
 • Besluit van het schepencollege van Bertem van 23 juli 2018 over de goedkeuring van de deelname van gemeente Bertem aan de gezamenlijke aanbesteding van de lokale besturen Kortenberg, Herent en Bertem
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 6 maart 2019 over de aanduiding van AON Belgium voor de opmaak van het bestek en het voeren van de procedure voor het gunnen van de verzekeringsportefeuille van de lokale besturen van Bertem, Kortenberg en Herent
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 10 juli 2019 over het opstarten van de procedure en de goedkeuring van de selectievoorwaarden
 • Publicatie van de selectievoorwaarden op 15 juli 2019
 • Proces-verbaal van opening van de kandidaturen op 12 augustus 2019
 • Selectierapport van AON Belgium van 23 augustus 2019, waarin wordt geadviseerd om alle 6 de kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 28 augustus 2019 over de goedkeuring van de selectie van de kandidaten, van het lastenboek en van de elektronische uitnodiging

 

Feiten en context

 • De gemeente Kortenberg treedt op als opdrachtencentrale voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.
 • Er is geopteerd voor de mededingingsprocedure met onderhandeling met Belgische en Europese bekendmaking. Het gaat om tweetrapsprocedure waarbij in een eerste fase kandidaten geselecteerd worden aan de hand van vooropgestelde selectievoorwaarden en in een tweede fase het bestek wordt voorgelegd aan de geselecteerde kandidaten.
 • De kandidaturen moesten ten laatste worden ingediend op 12 augustus 2019 om 10.00 uur.
 • Zes kandidaturen werden ingediend om te mogen deelnemen aan de opdracht.
 • AON Belgium heeft in samenwerking en overleg met een werkgroep van de betrokken besturen een bestek opgemaakt voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.
 • De raming voor de betrokken besturen is:
  • Gemeente Bertem€ 171 391,40
  • OCMW Bertem€ 24 475,64
  • Kerkfabriek St.-Pieter€ 15 415,40
  • Kerkfabriek St.-Bartholomeus€ 14 903,52

 

Juridische gronden

 • Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016
 • Het besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
 • Artikel 56, §3, 5° van het decreet lokaal bestuur
  Het college is bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip `dagelijks bestuur'.

 

 

Bijlagen

 • Selectierapport Kortenberg
 • Lastenboek 2019 Kortenberg - Herent - Bertem 23.08

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college gaat akkoord met het bijgevoegde selectierapport over de kandidaturen voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.

 

Artikel 2:

Het college keurt het bijgevoegde lastenboek voor bovenvermelde opdracht goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2019