BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 12 juni 2019

Van 13 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 3 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 3 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-PIETERS-BANDEN BERTEM VAN 21 MEI 2019.

 

Motivering

 • Zitting van de kerkraad van de parochie Sint-Pieters-Banden Bertem op 21 mei 2019.
 • Artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag van de vergadering bezorgd aan het gemeentebestuur.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de notulen van de kerkraad van de parochie Sint-Pieters-Banden Bertem van 21 mei 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

ORGANISATIE SCHOOLJAAR. VASTSTELLING FACULTATIEVE VRIJE VERLOFDAGEN, EXTRA-MUROSACTIVITEITEN EN PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS SCHOOLJAAR 2019-2020.

 

Feiten en context

 • De directeurs van de gemeentelijke basisscholen stellen de volgende extra-murosactiviteiten, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen in het schooljaar 2019-2020 voor:
  GBS Bertem:
  • De facultatieve verlofdagen schooljaar 2019-2020 worden vastgesteld op:
   • maandag 7 oktober 2019
   • vrijdag 31 januari 2020
  • De pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020 worden vastgesteld op:
   • woensdag 18 september 2019
   • woensdag 16 oktober 2019 (met Khamsa)
   • woensdag 4 december 2019 (onder voorbehoud).
  • Extra-muros 2019-2020:
   • Boerderijklassen L1-L2 Pietersheem Lanaken 7-8 mei 2020
   • Zeeklassen L3-L4 Ter Helme Oostduinkerke 18-19 en 20 mei 2020
   • Sneeuwklassen 6de leerjaar van 26 maart tot en met 3 april 2020 in Leysin (Zwitserland)

GBS Leefdaal:

 • De facultatieve verlofdagen schooljaar 2019-2020 worden vastgesteld op:
  • maandag 7 oktober 2019
  • vrijdag 31 januari 2020
 • De pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020 worden vastgesteld op:
  • woensdag 18 september 2019
  • woensdag 16 oktober 2019
  • woensdag 4 december 2019
 • Extra-muros 2019-2020:
  • Zeeklassen 3de en 4de leerjaar van maandag 18 mei 2020 tot en met 20 mei 2020
  • Sneeuwklassen 6de leerjaar van 26 maart tot en met 3 april 2020 in Leysin (Zwitserland).

 

Juridische gronden

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Artikel 50 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
  De regering bepaalt de vakantieperioden, regelt de organisatie van de schooltijd en bepaalt in welke gevallen de lessen kunnen geschorst worden.
 • Artikel 3 §3, artikel 6 en artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  De lessen kunnen één dag per schooljaar geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars. In het basisonderwijs kunnen de lessen hiervoor bijkomend één halve dag geschorst worden.
  De instellingen voor basisonderwijs kunnen bijkomend over twee facultatieve vakantiedagen beschikken. Deze dagen kunnen opgesplitst worden in halve dagen en verschillen per vestigingsplaats van de instelling.
  Ten laatste op 15 juni vóór de aanvang van het volgend schooljaar leggen de instellingen de facultatieve vakantiedagen en de dagen dat de lessen geschorst worden, vast.
 • Omzendbrief 'Pedagogische studiedagen' (BaO/2000/3) van 23 mei 2000
  De lessen voor de leerlingen in het basisonderwijs kunnen voortaan drie maal een halve dag per jaar of een volledige en een halve dag geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars. De schoolbesturen beslissen daar autonoom over.
 • Omzendbrief 'Extra-muros-activiteiten' (BaO/2001/13) van 21 november 2001
  Het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra activiteiten en oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leerkrachten en met de schoolraad of participatieraad, hoeveel lesdagen aan bepaalde activiteiten zullen worden besteed, welke leerlingengroepen participeren en hoe de niet-deelnemende leerlingen zullen worden opgevangen.

 

Adviezen

 • De schoolraad van de GBS Leefdaal gaf een gunstig advies op 4 juni 2019.
 • De schoolraad van de GBS Bertem gaf een gunstig advies op 22 mei 2019.
 • Het hoog overlegcomité gemeentelijk onderwijs gaf gunstig advies op 3 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2019-2020 worden goedgekeurd:

GBS Bertem:

 • maandag 7 oktober 2019
 • vrijdag 31 januari 2020

GBS Leefdaal:

 • maandag 7 oktober 2019
 • vrijdag 31 januari 2020

 

Artikel 2:

De pedagogische studiedagen voor schooljaar 2019-2020 worden goedgekeurd:

GBS Bertem:

 • woensdag 18 september 2019
 • woensdag 16 oktober 2019 (met Khamsa)
 • woensdag 4 december 2019 (onder voorbehoud).

 

GBS Leefdaal:

 • woensdag 18 september 2019
 • woensdag 16 oktober 2019
 • woensdag 4 december 2019

 

Artikel 3:

De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2019-2020 worden goedgekeurd:

GBS Bertem:

 • Boerderijklassen L1-L2 Pietersheem Lanaken 7-8 mei 2020
 • Zeeklassen L3-L4 Ter Helme Oostduinkerke 18-19 en 20 mei 2020
 • Sneeuwklassen 6de leerjaar van 26 maart tot en met 3 april 2020 in Leysin (Zwitserland)

 

GBS Leefdaal:

 • Zeeklassen 3de en 4de leerjaar van maandag 18 mei 2020 tot en met 20 mei 2020
 • Sneeuwklassen 6de leerjaar van 26 maart tot en met 3 april 2020 in Leysin (Zwitserland)

 

Artikel 4:

Aan de directies wordt opdracht gegeven om dit besluit mee te delen aan het onderwijzend personeel.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS. GOEDKEURING NASCHOLINGSPLANNEN GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN BERTEM EN LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail directie gemeentelijke basisschool Leefdaal van 21 mei 2019: ontwerp nascholingsplan voor leerkrachten schooljaar 2019-2020.
 • E-mail directie gemeentelijke basisschool Bertem van 22 mei 2019: ontwerp nascholingsplan voor leerkrachten schooljaar 2019-2020.

 

Feiten en context

 • Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling de 1ste verantwoordelijke is voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Elke onderwijsinstelling krijgt heel wat autonomie om een professionaliseringsbeleid uit te stippelen. Ze stelt daartoe een nascholingsplan op en krijgt van de overheid nascholingsmiddelen om dat uit te voeren.
 • Decretaal moet dit plan volgens volgende procedure opgesteld worden:
  • Plan opmaken in samenspraak met het personeel.
  • Plan voor overleg voorleggen aan de schoolraad.
  • Plan laten goedkeuren door het lokaal overlegcomité (HOC)
  • Plan ter goedkeuring voorleggen aan het schepencollege.

 

Juridische gronden

 • Artikel 21 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
  Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op: (...)
  5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • Artikels 8 en 9 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit op onderwijs.
  Elke instelling stelt jaarlijks een nascholingsplan op. Het nascholingsplan bevat op een samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. De Vlaamse Gemeenschap stelt elk jaar nascholingsmiddelen ter beschikking van de instellingen om het nascholingsplan uit te voeren.

 

Adviezen

 • Gunstig advies schoolraad Bertem van 22 mei 2019.
 • Gunstig advies van het hoog overlegcomité onderwijs van 3 juni 2019
 • Gunstig advies schoolraad Leefdaal van 4 juni 2019

 

 

Bijlagen

 • nascholingsplannen GBS Bertem en GBS Leefdaal

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De bijgevoegde nascholingsplannen van GBS Bertem en GBS Leefdaal voor het schooljaar 2019-2020 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De goedkeuring van deze nascholingsplannen voor het schooljaar 2019-2020 houdt een inhoudelijke goedkeuring in van alle nascholingen voor personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs in het schooljaar 2019-2020 die worden aangevraagd of opgelegd in uitvoering van deze goedgekeurde nascholingsplannen, met behoud van de bevoegdheid van het college en van de gedelegeerde bevoegdheid van de algemeen directeur over het budgethouderschap.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. KENNISNAME JAARVERSLAG 2018 EN VEILIGHEIDSPLAN 2019-2021 GEMEENTE EN OCMW BERTEM.

 

Motivering

Op 20 augustus 2018 heeft het college beslist om voor 100 uur per jaar een beroep te doen op een veiligheidsconsulent / DPO van IT-punt interlokale vereniging, Vaartdijk 3 bus 1, 3018 Wijgmaal, voor de gemeente, het OCMW en de beide gemeentescholen.

Op 16 mei 2019 vond een vergadering van de stuurgroep informatieveiligheid (gemeente en OCMW) plaats. Daar werd een gezamenlijk veiligheidsplan 2019-2021 opgesteld.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van:

         het jaarverslag 2018 over de informatieveiligheid van gemeente en OCMW Bertem

         het informatieveiligheidsplan 2019-2021 voor gemeente en OCMW Bertem.

         het informatieveiligheidsbeleid (update 2019 n.a.v. GDPR en samenvoeging gemeente en OCMW).

 

 

 

Publicatiedatum: 13/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 12 juni 2019

 

VERHUURREGLEMENT ZALEN. BESPREKING VERRUIMING HUUR NAAR PARTICULIEREN.

 

Motivering

Naar aanleiding van de vele vragen die het bestuur krijgt voor het huren van gemeentelijke accomodaties door particulieren en personeel, kan overwogen worden volgende accomodaties te verhuren:

         Het ontmoetingscentrum Ter Dijle gelijkvloers in Korbeek-Dijle;

         Zaal De Vlieg-In gelijkvloers in Leefdaal;

         De Pastorij Bertem: het wagenhuis en tuin (in 2019 enkel aan personeel)

         Zolder Pastorij (is beperkt toegankelijk)

 

Huidige toestand:

Vlieg-In en Ter Dijle zijn uitgerust met bestek, servies, tassen, geen glazen en tafels en stoelen.

Vlieg-In heeft keuken, voldoende frigo's en een toog met tap. Geen tafels en stoelen.

Ter Dijle heeft een beperkte keuken (1 frigo), geen toog met tap. Geen tafels en stoelen.

Het wagenhuis beschikt over tafels, praattafels, stoelen, kleine toog met frigo, geen tap en beperkt bestek, servies, glazen.

 

Als men de Vlieg-in en Ter Dijle in deze situaties verhuurt dan zijn de personeelskosten een stuk hoger. Brengen en weghalen van de stoelen en tafels (1,5 uur + 1 uur voor opkuis).  Als we het wagenhuis uitrusten met bestek, servies en glazen is de personeelskost hier eerder laag. Enkel een werkuur voorzien voor de opkuis. Het Wagenhuis kan snel voorzien worden van het nodige materieel van het sociaal huis.

Eén werkuur = 45 euro/pers.

 

Het Wagenhuis kan zonder extra kosten verhuurd worden. Als men Ter Dijle en de Vlieg-In optimaal wil verhuren, zijn volgende investeringen nodig:

         aankoop tafels en stoelen voor beide locaties ( die er permanent staan)

         toog + tap + frigo's voor Ter Dijle

 

Duidelijk bepalen wat wel en niet kan in de verschillende accomodaties. (vb. geen steakfeesten, mosselfeesten, geen gebruik van friteuses, wat mag in de tuin van de pastorij enz).

 

Als men in de toekomst de afvalarme tuin meer wil openstellen, moet hiermee rekening gehouden worden bij de verhuur van het Wagenhuis.

 

De vaste gebruikers van de accomodaties hebben voorrang.

Bepalen of we verhuren aan niet-inwoners en het tarief hiervoor vastleggen.

 

Ter info huurprijzen accomodaties:

 

Bertem:

 

Parochiezaal 'Ons Huis' Vossenstraat 3, Bertem;

         160 euro + 25 euro gebruik keuken en 25 euro poetsen (kan zelf gedaan worden).

 

De Cerkel, Tervuursesteenweg 164, Bertem;

koffietafel: 100 euro niet-leden

:  50 euro leden

zaal zonder keuken 1 dag: 275 euro

zaal zonder keuken 2 dagen: 400 euro

 

zaal met keuken 1 dag: 350 euro

zaal met keuken 2 dagen 500 euro

 

Korbeek-Dijle:

 

Parochiale gebouwen Korbeek-Dijle, Nijvelsebaan 146, Korbeek-Dijle;

155 euro

 

The Shelter

wordt enkel verhuurd met catering.

 

Leefdaal:

 

Voetbalkantine, FC Knepper Leefdaal, Kruisstraat 61, 3061 Leefdaal

100 euro

 

Voetbalkantine,VC.Bertem Leefdaal, Dorpstraat 257, 3061 Leefdaal

Deze accommodatie kan gehuurd worden van half mei tot half juni

Eén dag 200 euro + 25 euro keuken/afwasmachine + 50 euro kuisen

Weekend (2 dagen) 250 euro + 50 euro keuken/afwasmachine + 50 euro kuisen

 

Parochiezaal Sint-Lambertus, Dorpstraat 538, 3061 Leefdaal

voor privé beperkt gebruik:

Grote zaal 39 euro/dag

Grote zaal en keuken 55 euro/dag

Kleine zaal 28/dag

Kleine zaak en keuken 33/dag

 

verenigingen beperkt gebruik

grote zaal 28€

grote zaak en keuken 39€

kleine zaal 14€

kleine zaal en keuken 22 €

 

Koffietafel grote zaal: 127€

Feesten grote zaal met beperkt gebruik keuken: 127€

Fuif: 330 €

 

Openbaar gebruik privé

grote zaal 220€

grote zaak en keuken 330€

kleine zaal 110€

kleine zaal en keuken 125 €