BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 1 juli 2019

Van 14.40 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 50 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 24 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de notulen van de zitting van 24 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-BARTHOLOMEUS KORBEEK-DIJLE VAN 20 JUNI 2019.

 

Motivering

 • Zitting van de kerkraad van de parochie Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle op 20 juni 2019.
 • Artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag van de vergadering bezorgd aan het gemeentebestuur.

 

Mededeling

Het college neemt kennis van de notulen van de kerkraad van de parochie Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle van 20 juni 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

RENOVATIE STOOKPLAATS GBS 'T ZONNEVELD. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebespreking van 5 november 2018 over het vervangen van de bestaande verwarmingsketels en het plaatsen van een tijdelijke verwarmingsinstallatie in de GBS Bertem.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht "Renovatie stookplaats GBS 't Zonneveld" werd een bestek met nr. FA861.21/440 opgesteld door de facilitaire dienst.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14 622,64 euro excl. btw of 15 500 euro incl. 6% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 24 juli 2019 om 16.00 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144 000 euro niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

De huidige stookinstallatie is niet meer operationeel. Deze is uit dienst genomen tijdens de verbouwing van de traphal. Na de wettelijke controle is de huidige installatie niet meer in staat om terug in dienst gesteld te worden. De bestaande installatie moet volledig vervangen worden. Aan het college wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

080001/22102500

1419/001/001/001/001

€ 192 325,27

€ 162 098,45

€ 15 500

 

 

Bijlagen

 • Bestek

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. FA861.21/440 en de raming voor de opdracht “Renovatie stookplaats GBS 't Zonneveld”, opgesteld door de dienst facilitair beheer worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 14 622,64 euro excl. btw of 15 500 euro incl. 6% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Geuvers BVBA, Geldenaaksebaan 478 te 3001 Heverlee;

- Van Campenhoudt BVBA, Mezenstraat 72 te 3061 Leefdaal;

- Bart verwarming, Kruisstraat 37 te 3061  Leefdaal;

- Installatiebedrijf Verplaetsen Willy bvba, Wijgmaalsesteenweg 32 te 3020 Herent;

- KVE Systems, L. Van Buekenhoudtstraat 45 te 3061 Leefdaal;

- Buekenhout bvba, Bosstraat 103 te 3060 Bertem;

- Dieder De Loodgieter, Gerzenstraat 7 te 3060 Bertem;

- Huyberechts Nico, Dorpstraat 411 te 3061 Leefdaal;

- Keyaerts Stefaan, Tervuursesteenweg 482 te 3061 Leefdaal;

- Kevin Beeckman, Hondsbergen 44, 3080 Vossem.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 juli 2019 om 16.00 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 080001/22102500.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.
  Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

Adviezen

 • De overzichtslijst van de bestelbons werd bezorgd aan de leden van het managementteam. Gunstig advies.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst van de bestelbons.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de volgende bestelbons goed: nr. 2019/00441 tot en met nr. 2019/00444 en nr. 2019/00462 voor een totaal bedrag van 22 009,20 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 56, §3, 3° van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de gemeentesecretaris van 15 december 2016 over de aankoopprocessen.

Dit besluit legt de bestelprocedures vast conform de wet op de overheidsopdrachten.

 

 

Bijlagen

 • Overzichtslijst facturen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college keurt de facturen goed van nr. 2019/01901 tot en met nr. 2019/01960 voor een totaal bedrag van 95 954,21 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

OPTIMALISATIE OS DORPSTRAAT. BESPREKING MEERKOST VERHARDING BORSSTRAAT.

 

Bespreking

Op 23 juli en 5 november 2018 werd de verharding in de Parijsstraat, Borsstraat en begin Dorpstraat besproken. Er was in de zitting van 5 november 2018 beslist om de kasseiverharding in de Parijsstraat en de Dorpstraat te behouden en deze in de Borsstraat te vervangen door betonstraatstenen. Ook was gekozen om de steenslagverharding tussen nr. 4 en 7 te vervangen door betonstraatstenen.

 

Met de ramingsprijzen was er geen meerprijs voor de gemeente te verwachten. De gunningsprijzen zijn ondertussen gekend. Met deze prijzen is er wel een meerprijs van ca. 4500 euro excl. btw voor de gemeente te verwachten (berekening als bijlage).

Dit zou dan het enige aandeel voor de gemeente Bertem zijn in het aanbestedingsdossier gezien het college bij besluit van 12 juni 2019 heeft afgezien van ons aandeel om de roosters te vervangen.

 

Indien de gemeente en Aquafin akkoord zijn, zal het studiebureau hiervoor een verrekening opmaken. Deze verrekening dient dan nog voorgelegd te worden aan DSV ter goedkeuring/ondertekening.

 

Het college gaat akkoord met deze wijziging en kosten.

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

22400500/0200

€ 305 011,24

€ 220 199,97

€ 5405,61

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

HERAANLEG VOETPADEN KORBEEKSE KERKSTRAAT. GOEDKEURING GUNNING.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 13 mei 2019 over de opdracht aan Interleuven voor de veiligheidscoördinatie ontwerp voor de opdracht 'Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat'.

         In het kader van de opdracht “Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat” werd een bestek met nr. TD865.1/424 opgesteld door de dienst openbare werken.

         De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 139 665,50 euro excl. btw of 168 995,26 euro incl. 21% btw.

         De gemeenteraad verleende in zitting van 28 mei 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

         De gemeenteraad besliste in zitting van 28 mei 2019 om de plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

º         W & B Construct BVBA, Brusselsesteenweg 422B te 3020 Herent;

º         V & V - Infra BVBA, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest;

º         Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek;

º         Krinkels nv, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel;

º         BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle;

º         Deckx, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel;

º         Wegebo N.V., Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel;

º         Liema, Ambachtenlaan 42 te 3300 Tienen;

º         DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

 

Feiten en context

         De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 juni 2019 om 11 uur te bereiken.

         De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 18 oktober 2019.

         Er werden 3 offertes ontvangen:

º         V & V - Infra BVBA, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest (161 826,74 euro excl. btw of 195 810,36 euro incl. 21% btw);

º         DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot (181 678,60 euro excl. btw of 219 831,11 euro incl. 21% btw);

º         Liema, Ambachtenlaan 42 te 3300 Tienen (139 970,60 euro excl. btw of 169 364,43 euro incl. 21% btw);

         De dienst investeringsprojecten stelde op 25 juni 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.

 

Juridische gronden

         De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

         Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

         De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

         De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144 000 euro niet).

         Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90 1°.

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

         Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een visum op 28 juni 2019.

 

Argumentatie

De dienst investeringsprojecten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Liema, Ambachtenlaan 42 te 3300 Tienen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 139 970,60 euro excl. btw of 169 364,43 euro incl. 21% btw.

De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

0200/22400007

€ 285 000

€ 285 000

€ 169 364,43

 

 

Bijlagen

         Verslag van nazicht van de offertes

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 juni 2019, opgesteld door de dienst investeringsprojecten.

 

Artikel 2:

Het verslag van nazicht van de offertes en het verslag van de veiligheidscoördinator in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 3:

De opdracht “Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Liema bvba, Ambachtenlaan 42 te 3300 Tienen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 139 970,60 euro excl. btw of 169 364,43 euro incl. 21% btw.

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 40 werkdagen.

 

Artikel 4:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. TD865.1/424.

 

Artikel 5:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0200/22400007.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

VERDELINGSPLAN. AANVRAAG VAN DE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN JADOUL EN KESTELYN VOOR DE VERDELING VAN EEN PERCEEL GELEGEN IN 3060 BERTEM, WALENPOT 1 EN 3, SECTIE B NRS. 134Z5 EN 134Y5.

 

Motivering

Op 10 mei 2019 hebben de geassocieerde notarissen Jadoul en Kestelyn een verdelingsplan overgemaakt in toepassing van artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voor een perceel gelegen in 3060 Bertem, Walenpot 1 en 3, sectie B nrs. 134z5 en 134y5.

 

Bespreking

Het college heeft volgende opmerkingen bij het voorgestelde verdelingsplan:

         Het verdelingsplan is gelegen in het Provinciaal RUP Weekendverblijven, deel-RUP Den Tomme. Het betreffende gebied is aangeduid als zone voor kleinschalig wonen en verblijven. Art 1.2 stelt dat verkavelen of het kadastraal opdelen van percelen in deze zone niet toegelaten is omdat vermeden moet worden dat het aantal bebouwbare percelen zou toenemen en omdat vermeden moet worden dat het gemeenschappelijk beheer van het terrein gehypothekeerd kan worden.

         Aangezien het verdelingsplan betrekking heeft op twee reeds bestaande woningen die over een apart huisnummer beschikken, acht het college dat door de verdeling de geest van het RUP inzake bestemming en inrichting van de kavels niet geschaad wordt en dat het recht tot her-/verbouwen conform de bepalingen van het RUP niet gehypothekeerd wordt.

         Punt 18 uit de coördinatenlijst van het verdelingsplan (opgemaakt door Hosbur) komt niet overeen met punt EA uit de coördinatenlijst van het meest recente rooilijnplan (opgemaakt door L. Vrijsen).

Het college heeft geen andere bemerkingen over het verdelingsplan.

Deze beslissing vervangt de beslissing van 20 mei 2019 over de verdeling van het perceel gelegen in 3060 Bertem, Walenpot 1 en 3.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

VERDELINGSPLAN. AANVRAAG VAN DE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN VERHAEGEN, BUSSCHAERT EN PIERRE VOOR DE VERDELING VAN EEN PERCEEL GELEGEN IN 3060 BERTEM, WALENPOT 1 EN 3, SECTIE B NRS. 134Z5 EN 134Y5.

 

Motivering

Op 7 mei 2019 hebben de geassocieerde notarissen Verhaegen, Busschaert en Pierre een verdelingsplan overgemaakt in toepassing van artikel 5.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voor een perceel gelegen in 3060 Bertem, Walenpot 1 en 3, sectie B nrs. 134z5 en 134y5.

 

Bespreking

Het college heeft volgende opmerkingen bij het voorgestelde verdelingsplan:

         Het verdelingsplan is gelegen in het Provinciaal RUP Weekendverblijven, deel-RUP Den Tomme. Het betreffende gebied is aangeduid als zone voor kleinschalig wonen en verblijven. Art 1.2 stelt dat verkavelen of het kadastraal opdelen van percelen in deze zone niet toegelaten is omdat vermeden moet worden dat het aantal bebouwbare percelen zou toenemen en omdat vermeden moet worden dat het gemeenschappelijk beheer van het terrein gehypothekeerd kan worden.

         Aangezien het verdelingplan betrekking heeft op twee reeds bestaande woningen die over een apart huisnummer beschikken, acht het college dat door de verdeling de geest van het RUP inzake bestemming en inrichting van de kavels niet geschaad wordt en dat het recht tot her-/verbouwen conform de bepalingen van het RUP niet gehypothekeerd wordt.

         Punt 18 uit de coördinatenlijst van het verdelingsplan (opgemaakt door Hosbur) komt niet overeen met punt EA uit de coördinatenlijst van het meest recente rooilijnplan (opgemaakt door L. Vrijsen).

Het college heeft geen andere bemerkingen over het verdelingsplan.

Deze beslissing vervangt de beslissing van 20 mei 2019 over de verdeling van het perceel gelegen in 3060 Bertem, Walenpot 1 en 3.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING DORPSTRAAT 332 TE 3061 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Boogaerts Peter en Boogaerts Koen heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Dorpstraat 332 te 3061 Bertem, afdeling 3 sectie C nummer 313a2 met als dossiernummer 105921.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Dorpstraat 332 INBRTM188082

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Dorpstraat 332 te 3061 Bertem, afdeling 3 sectie C nummer 313a2, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 juli 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT WONING DORPSTRAAT 300 TE 3061 LEEFDAAL.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Vangoetsenhoven Stefan heeft een recht van voorkoop aangeboden voor de woning Dorpstraat 300 te 3061 Bertem, afdeling 3 sectie C nummer 372b4 met als dossiernummer 105955.

 

Juridische gronden

 • Artikel 85, §1, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
  Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, krijgen een recht van voorkoop op:
  1° een woning die opgenomen is in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het Heffingsdecreet, of in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het Heffingsdecreet;
  2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse regering bepaalde termijn;
  3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.
 • Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 over de erkenning van een aantal gebieden als bijzonder gebied.
  De volgende gebieden worden als bijzonder gebied in de zin van artikel 85, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, beschouwd:
  De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in de volgende 26 gemeenten: (...), Bertem, (...).
 • Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
  Dit decreet bepaalt o.m. de werking van het e-voorkooprecht. Tevens bevat het de regels over de Vlaamse voorkooprechten en de procedure die moet gevolgd bij verkoop van een perceel dat in aanmerking komt voor voorkooprecht.

 

 

Bijlagen

 • voorkooprecht Dorpstraat 300 INBRTM188130

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn voorkooprecht voor de woning Dorpstraat 300 te 3060 Bertem, afdeling 3 sectie C nummer 372b4, niet uit te oefenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2019