BURGEMEESTERBESLUITEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 maart 2020

Van 13 uur tot 13.10 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

 


Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2020

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. AFSLUITEN PARKINGS SPEELBOS 'T VOSSENHOL.

 

Voorgeschiedenis

         Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Feiten en context

         Het coronavirus COVID-19 lijkt zich via de lucht over te dragen van mens op mens; de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus. Om die reden vormen de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid.

         De minister van Binnenlandse Zaken heeft in verschillende ministeriële besluiten een verbod op samenscholingen en een sluiting van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector opgelegd.

         De burgers zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van de redenen zoals vermeld in artikel 8 van voormeld MB. Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, zijn wel toegestaan, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

         De politiezone Voer & Dijle stelt vast dat het speelbos 't Vossenhol, gelegen in het Eikenbos te Bertem, veel bezoekers aantrekt waardoor er samenscholingen ontstaan en waardoor de verplichte afstand van 1,5 meter tussen personen niet nageleefd kan worden.

 

Juridische gronden

         Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet
In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

         Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018, hoofdstuk 3, inzonderheid afdeling 3 en 5.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Adviezen

         Gunstig advies van de politiezone Voer & Dijle van 24 maart 2020

 

Argumentatie

De lokale bewoners, die alleen, met een vriend of in gezinsverband wandelen, fietsen of lopen naar het bos, kunnen nog steeds een bezoek brengen aan het speelbos.

Het afsluiten van de parkings voor personenwagens aan speelbos 't Vossenhol is noodzakelijk om de toestroom aan bezoekers aan het (speel)bos in te dijken, in het bijzonder de bezoekers die niet-essentiële verplaatsingen per wagen maken om het speelbos te kunnen bezoeken.

 

Besluit

 

Artikel 1:

Een parkeerverbod wordt ingesteld op de twee parkings aan speelbos 't Vossenhol, gelegen:

         aan de Hoogveldbaan, ter hoogte van de grens met de gemeente Kortenberg (Heerbaan)

         aan het kruispunt Hoogveldbaan-Koppelstraat.

 

Artikel 2:

Het parkeerverbod dient aangeduid te worden met verkeersborden E1.

 

Artikel 3:

De verkeersborden zullen door de gemeentediensten geplaatst en onderhouden worden zoals bepaald in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

 

Artikel 4:

Dit besluit wordt van kracht op 24 maart 2020 om 18 uur en het blijft van kracht tot en met 5 april 2020 om 24 uur.